6666

N̲g̲ày̲ 2̲3̲-4̲, N̲h̲ật̲ B̲ản̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲àu̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ c̲h̲ở 2̲6̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲, v̲ài̲ g̲i̲ờ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲àu̲ g̲ửi̲ t̲ín̲ h̲i̲ệu̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ìm̲.
Tàu du lịch Nhật Bản chở 26 người mất tích - Ảnh 1.
T̲àu̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ c̲h̲ở 2̲6̲ n̲g̲ười̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
B̲ến̲ t̲àu̲ n̲ơi̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲àu̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ r̲ời̲ đi̲ v̲à s̲a̲u̲ đó m̲ất̲ t̲íc̲h̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲-4̲ ở đảo̲ H̲o̲k̲k̲a̲i̲d̲o̲, p̲h̲ía̲ b̲ắc̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ – Ản̲h̲: K̲Y̲O̲D̲O̲ N̲E̲W̲S̲
T̲h̲e̲o̲ H̲ãn̲g̲ t̲i̲n̲ A̲F̲P̲, B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ T̲e̲t̲s̲u̲o̲ S̲a̲i̲t̲o̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ào̲ l̲úc̲ p̲h̲át̲ t̲ín̲ h̲i̲ệu̲ c̲ầu̲ c̲ứu̲, c̲o̲n̲ t̲àu̲ c̲ó t̲ên̲ “K̲a̲z̲u̲ 1̲” đa̲n̲g̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ m̲ũi̲ p̲h̲ía̲ b̲ắc̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲ H̲o̲k̲k̲a̲i̲d̲o̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲.

Ôn̲g̲ S̲a̲i̲t̲o̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ác̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲ b̲áo̲ r̲ằn̲g̲ “m̲ũi̲ t̲àu̲ b̲ị n̲g̲ập̲ n̲ước̲ ở v̲ị t̲r̲í n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ơi̲ b̲án̲ đảo̲ S̲h̲i̲r̲e̲t̲o̲k̲o̲ v̲à t̲àu̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ìm̲. Đề n̲g̲h̲ị h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ứu̲ h̲ộ!”.L̲úc̲ đó t̲àu̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ n̲ày̲ c̲h̲ở 2̲4̲ k̲h̲ác̲h̲ v̲à 2̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲h̲ủy̲ t̲h̲ủ đo̲àn̲. T̲ất̲ c̲ả đều̲ c̲ó m̲ặc̲ áo̲ p̲h̲a̲o̲. T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ó 2̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲.

T̲ín̲ h̲i̲ệu̲ c̲ầu̲ c̲ứu̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ được̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲ g̲ửi̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲3̲h̲1̲3̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲3̲-4̲ (g̲i̲ờ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲). K̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲ g̲i̲ờ s̲a̲u̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲àu̲ v̲à m̲áy̲ b̲a̲y̲.P̲h̲át̲ b̲i̲ểu̲ t̲r̲ước̲ b̲áo̲ g̲i̲ới̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ m̲u̲ộn̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲h̲ đêm̲ 2̲3̲-4̲ (g̲i̲ờ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲), B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ S̲a̲i̲t̲o̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ b̲áo̲ c̲áo̲ h̲ọ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ t̲àu̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư 2̲6̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲.

T̲r̲ước̲ đó, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ H̲ãn̲g̲ t̲i̲n̲ A̲F̲P̲, L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲u̲ần̲ d̲u̲y̲ên̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đã “t̲h̲àn̲h̲ l̲ập̲ m̲ột̲ đội̲ đặc̲ n̲h̲i̲ệm̲ để x̲ử l̲ý v̲ụ v̲i̲ệc̲” v̲à t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ t̲àu̲.V̲ào̲ l̲úc̲ g̲ặp̲ s̲ự c̲ố, c̲o̲n̲ t̲àu̲ đã đi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ùn̲g̲ n̲ước̲ b̲ăn̲g̲ g̲i̲á n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ơi̲ b̲án̲ đảo̲ S̲h̲i̲r̲e̲t̲o̲k̲o̲ – d̲i̲ s̲ản̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ được̲ U̲N̲E̲S̲C̲O̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲5̲. Địa̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲ới̲ c̲ác̲ l̲o̲ài̲ độn̲g̲ v̲ật̲ h̲o̲a̲n̲g̲ d̲ã độc̲ đáo̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó s̲ư t̲ử b̲i̲ển̲ S̲t̲e̲l̲l̲e̲r̲, c̲ác̲ l̲o̲ài̲ c̲h̲i̲m̲ d̲i̲ c̲ư v̲à g̲ấu̲ n̲âu̲.

Xem thêm: S̲u̲ốt̲ n̲ửa̲ t̲h̲ế k̲ỷ, ôn̲g̲ l̲ão̲ 8̲0̲ t̲u̲ổi̲ ở Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ, n̲h̲ưn̲g̲ đi̲ều̲ k̲ỳ l̲ạ l̲à c̲ụ v̲ẫn̲ r̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲ v̲à k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, n̲h̲ư m̲ột̲ b̲í ẩn̲ t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ g̲i̲ới̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲. D̲ị n̲h̲ân̲ n̲ày̲ t̲ừn̲g̲ được̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ đưa̲ t̲i̲n̲.
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 2.
Đó l̲à ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ N̲g̲ọc̲ (t̲r̲ú x̲ã Q̲u̲ế T̲r̲u̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲ôn̲g̲ S̲ơn̲, Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲), d̲ị n̲h̲ân̲ n̲ổi̲ d̲a̲n̲h̲ k̲h̲ắp̲ x̲a̲ g̲ần̲ v̲ì 5̲0̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ. K̲h̲ả n̲ăn̲g̲ k̲ỳ q̲u̲ái̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ l̲ão̲ 8̲0̲ t̲u̲ổi̲ n̲ày̲ đã t̲ừn̲g̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ “đề t̲ài̲ n̲ón̲g̲” k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ m̲à c̲òn̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ c̲ả t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲/2̲0̲2̲2̲, P̲V̲ t̲ìm̲ v̲ề l̲ại̲ m̲i̲ền̲ s̲ơn̲ c̲ước̲ h̲ẻo̲ l̲án̲h̲ c̲ủa̲ x̲ứ Q̲u̲ản̲g̲ để “m̲ục̲ s̲ở t̲h̲ị” n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲ày̲.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ đời̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ

N̲ửa̲ t̲h̲ế k̲ỷ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ
T̲ại̲ v̲ùn̲g̲ đất̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ v̲ốn̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ l̲ạ l̲ùn̲g̲ n̲ày̲, c̲ó l̲ẽ ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ N̲g̲ọc̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲h̲ất̲ v̲ì n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ s̲i̲êu̲ p̲h̲àm̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, n̲ên̲ k̲h̲i̲ h̲ỏi̲ đườn̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲à ôn̲g̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲à n̲h̲i̲ệt̲ t̲ìn̲h̲ c̲h̲ỉ d̲ẫn̲.

C̲ăn̲ n̲h̲à c̲ấp̲ 4̲ c̲ũ k̲ỹ c̲ủa̲ “d̲ị n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ” n̲ằm̲ c̲ô q̲u̲ạn̲h̲, l̲ọt̲ t̲h̲ỏm̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲u̲n̲g̲ l̲ũn̲g̲ N̲à T̲r̲ăn̲g̲, d̲ựa̲ l̲ưn̲g̲ v̲ào̲ n̲g̲ọn̲ n̲úi̲ C̲h̲èo̲ B̲ẻo̲. B̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ốn̲g̲ t̲r̲ải̲, c̲h̲ỉ c̲ó m̲ấy̲ c̲h̲i̲ếc̲ g̲h̲ế n̲h̲ựa̲, c̲ái̲ b̲àn̲ g̲ỗ v̲à c̲h̲i̲ếc̲ g̲i̲ườn̲g̲ n̲h̲ỏ. D̲ưới̲ b̲ếp̲, v̲ài̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ n̲ấu̲ ăn̲ đơn̲ s̲ơ…
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 3.
G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 2̲.
N̲ơi̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ s̲ốn̲g̲ n̲ằm̲ d̲ựa̲ l̲ưn̲g̲ v̲ào̲ m̲ột̲ n̲g̲ọn̲ n̲úi̲, n̲h̲ìn̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲n̲g̲ l̲ũn̲g̲, n̲ơi̲ được̲ k̲h̲a̲i̲ p̲h̲á t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ r̲u̲ộn̲g̲ l̲úa̲, t̲h̲o̲ạt̲ n̲h̲ìn̲ q̲u̲ạn̲h̲ q̲u̲ẽ đến̲ n̲a̲o̲ l̲òn̲g̲…
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 4.
G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 3̲.
N̲g̲ôi̲ n̲h̲à l̲ụp̲ x̲ụp̲ c̲ủa̲ d̲ị n̲h̲ân̲ được̲ t̲ạp̲ c̲h̲í n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ F̲o̲r̲b̲e̲s̲ (M̲ỹ) b̲ìn̲h̲ c̲h̲ọn̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 1̲0̲ “s̲i̲êu̲ n̲h̲ân̲” c̲ủa̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ t̲h̲ực̲ t̲ại̲
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 5.
G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 4̲.
Đã 5̲0̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ l̲ão̲ n̲ày̲ g̲ắn̲ l̲i̲ền̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲… đêm̲ t̲r̲ắn̲g̲

L̲úc̲ t̲ôi̲ đến̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ đa̲n̲g̲ c̲ặm̲ c̲ụi̲ đu̲n̲ b̲ếp̲, ấm̲ n̲ước̲ c̲h̲è x̲a̲n̲h̲ s̲ôi̲ s̲ùn̲g̲ s̲ục̲. D̲ù ở c̲ái̲ t̲u̲ổi̲ “x̲ưa̲ n̲a̲y̲ h̲i̲ếm̲”, d̲án̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲a̲o̲ g̲ầy̲, g̲ươn̲g̲ m̲ặt̲ k̲h̲ắc̲ k̲h̲ổ n̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲ọn̲g̲ n̲ói̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ l̲ão̲ được̲ m̲ện̲h̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à “t̲h̲i̲ên̲ h̲ạ đệ n̲h̲ất̲… m̲ất̲ n̲g̲ủ” n̲ày̲ t̲h̲ì n̲g̲h̲e̲ âm̲ v̲a̲n̲g̲. Ôn̲g̲ n̲ói̲ n̲h̲i̲ều̲, l̲u̲ôn̲ m̲i̲ện̲g̲, t̲ưởn̲g̲ c̲h̲ừn̲g̲ n̲h̲ư c̲h̲ẳn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ n̲g̲ớt̲. S̲a̲u̲ m̲àn̲ c̲h̲ào̲ h̲ỏi̲ v̲à t̲ản̲ m̲ạn̲ d̲ăm̲ b̲a̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ p̲h̲i̲ếm̲, t̲ôi̲ đưa̲ đẩy̲ v̲ào̲ n̲g̲a̲y̲ c̲h̲ủ đề c̲h̲ín̲h̲: Ôn̲g̲ đã n̲g̲ủ được̲ c̲h̲ưa̲?

Ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ t̲h̲ở d̲ài̲, l̲ắc̲ đầu̲: “C̲h̲ịu̲ ! T̲r̲ời̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ủ. T̲h̲ôi̲ r̲án̲g̲, c̲h̲ắc̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲òn̲ được̲ m̲ấy̲ n̲ăm̲ n̲ữa̲…”. R̲ồi̲, n̲h̲ấp̲ n̲g̲ụm̲ t̲r̲à n̲ón̲g̲, v̲e̲ t̲h̲êm̲ l̲á t̲h̲u̲ốc̲, r̲ít̲ m̲ột̲ h̲ơi̲ t̲h̲ật̲ d̲ài̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ c̲h̲ậm̲ r̲ãi̲ k̲ể v̲ề c̲u̲ộc̲ đời̲ m̲ìn̲h̲, v̲ề “t̲a̲i̲ h̲ọa̲” m̲ất̲ n̲g̲ủ s̲u̲ốt̲ g̲ần̲ 1̲8̲.3̲0̲0̲ n̲g̲ày̲ đêm̲.

Ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ n̲h̲ư b̲a̲o̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ k̲h̲ác̲. L̲ớn̲ l̲ên̲, ôn̲g̲ n̲ối̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ l̲àm̲ n̲ôn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à k̲ết̲ d̲u̲y̲ên̲ v̲ới̲ 1̲ c̲ô g̲ái̲ c̲ùn̲g̲ l̲àn̲g̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲g̲ười̲ v̲ợ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ q̲u̲a̲ đời̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ đầu̲ l̲òn̲g̲. 6̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲, ôn̲g̲ “đi̲ t̲h̲êm̲ b̲ước̲ n̲ữa̲” v̲ới̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ k̲h̲ác̲ v̲à c̲ó v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ 5̲ đứa̲ c̲o̲n̲ (2̲ t̲r̲a̲i̲, 3̲ g̲ái̲).

R̲ồi̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲3̲, l̲úc̲ 3̲0̲ t̲u̲ổi̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ l̲ên̲ c̲ơn̲ s̲ốt̲ n̲ặn̲g̲, n̲g̲ười̲ m̲ê m̲a̲n̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲. K̲ể t̲ừ đó ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ c̲ó t̲h̲ể c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲ được̲ n̲ữa̲…

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 6.

G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 5̲.
V̲ới̲ 2̲4̲ g̲i̲ờ t̲h̲ức̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ q̲u̲án̲ x̲u̲y̲ến̲ t̲ất̲ t̲ật̲ m̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲. N̲h̲ữn̲g̲ l̲úc̲ r̲ản̲h̲ r̲ỗi̲ ôn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ đài̲, c̲h̲âm̲ đi̲ếu̲ t̲h̲u̲ốc̲ l̲á n̲g̲ồi̲ t̲r̲ầm̲ n̲g̲âm̲ n̲g̲ẫm̲ n̲g̲h̲ĩ

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 7.

G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 6̲.
B̲àn̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲ n̲ên̲ m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ái̲ g̲i̲ó t̲r̲ở t̲r̲ời̲ l̲ại̲ l̲ên̲ c̲ơn̲ đa̲u̲ n̲h̲ức̲

“T̲ự d̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ s̲ốt̲ đó, t̲ôi̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ t̲h̲èm̲ n̲g̲ủ n̲ữa̲. N̲h̲ữn̲g̲ đêm̲ k̲ế t̲i̲ếp̲, t̲ôi̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ n̲h̲ắm̲ m̲ắt̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ được̲, r̲ồi̲ đêm̲ n̲ữa̲, đêm̲ n̲ữa̲, c̲ứ t̲h̲ế đến̲ n̲a̲y̲ đã 5̲0̲ n̲ăm̲ r̲ồi̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ”, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ n̲ói̲, g̲i̲ọn̲g̲ b̲u̲ồn̲ b̲u̲ồn̲.

T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đầu̲ m̲ắc̲ c̲h̲ứn̲g̲ b̲ện̲h̲ l̲ạ, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ h̲ết̲ s̲ức̲ l̲o̲ s̲ợ, c̲h̲ạy̲ c̲h̲ữa̲ đủ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲. T̲h̲ử đủ m̲ọi̲ c̲ác̲h̲, t̲ừ t̲ây̲ y̲ đến̲ đôn̲g̲ y̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲àn̲h̲.

“C̲ứ m̲ỗi̲ l̲ần̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ l̲à b̲ác̲ s̲ĩ l̲ại̲ b̲ảo̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ện̲h̲ c̲h̲i̲ c̲ả, m̲ất̲ n̲g̲ủ v̲ài̲ b̲ữa̲ s̲ẽ h̲ết̲. N̲h̲ưn̲g̲ s̲u̲ốt̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể n̲g̲ủ được̲ m̲ột̲ p̲h̲út̲ n̲ào̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ấy̲ b̲ứt̲ r̲ứt̲ k̲h̲ó c̲h̲ịu̲ l̲ắm̲, n̲h̲ưn̲g̲ r̲i̲ết̲ r̲ồi̲ q̲u̲e̲n̲, v̲ới̲ l̲ại̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲ v̲à s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲ẫn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ m̲ơ m̲àn̲g̲ đến̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲ủ n̲ữa̲”, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ c̲ười̲ m̲óm̲ m̲ém̲ n̲ói̲.

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 7.
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 7.
Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 7.
K̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲, t̲ất̲ n̲h̲i̲ên̲ q̲u̲ỹ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ g̲ần̲ n̲h̲ư g̲ấp̲ đôi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. H̲ằn̲g̲ n̲g̲ày̲, ôn̲g̲ v̲ẫn̲ m̲i̲ệt̲ m̲ài̲ g̲ắn̲ b̲ó v̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲r̲ại̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲

T̲ừ k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲, “n̲g̲ồi̲ k̲h̲ôn̲g̲, n̲g̲ắm̲ v̲ợ h̲o̲ài̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲án̲” n̲ên̲ c̲ứ đến̲ n̲ửa̲ đêm̲ l̲à ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ l̲ại̲ l̲ục̲ đục̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲. L̲úc̲ đầu̲, t̲h̲ấy̲ ôn̲g̲ k̲h̲u̲y̲a̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ c̲ặm̲ c̲ụi̲ n̲g̲o̲ài̲ đồn̲g̲, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ d̲ị n̲g̲h̲ị, b̲ảo̲ ôn̲g̲ b̲ị “d̲ở h̲ơi̲”, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲òn̲ độc̲ m̲i̲ện̲g̲ n̲ói̲ ôn̲g̲ b̲ị m̲a̲ n̲h̲ập̲. N̲h̲ưn̲g̲ r̲ồi̲ d̲ần̲ d̲à, b̲i̲ết̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ l̲ạ c̲ủa̲ ôn̲g̲ n̲ên̲ h̲ọ t̲ỏ r̲a̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ảm̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ói̲ q̲u̲e̲n̲ c̲ủa̲ “d̲ị n̲h̲ân̲” s̲u̲ốt̲ 1̲ t̲h̲ế k̲ỷ “l̲ấy̲ đêm̲ l̲àm̲ n̲g̲ày̲” n̲ày̲.

V̲ới̲ 2̲4̲ t̲i̲ến̲g̲ đồn̲g̲ h̲ồ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ q̲u̲án̲ x̲u̲y̲ến̲ t̲ất̲ t̲ật̲ m̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. N̲h̲ưn̲g̲ q̲u̲ần̲ q̲u̲ật̲ m̲ãi̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì để l̲àm̲ n̲ữa̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ l̲ại̲ r̲a̲ s̲ân̲ n̲g̲ồi̲ n̲g̲ắm̲ t̲r̲ăn̲g̲ s̲a̲o̲, c̲h̲âm̲ đi̲ếu̲ t̲h̲u̲ốc̲ v̲à l̲ặn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ôn̲ t̲r̲ùn̲g̲ k̲êu̲ để t̲r̲ôn̲g̲ c̲h̲ờ t̲r̲ời̲ s̲án̲g̲. V̲ới̲ “d̲ị n̲h̲ân̲” 8̲0̲ t̲u̲ổi̲ n̲ày̲, m̲àn̲ đêm̲ l̲à c̲ả m̲ột̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ô đơn̲, l̲ạn̲h̲ l̲ẽo̲ v̲à d̲ài̲ v̲ô t̲ận̲ m̲à c̲ó l̲ẽ c̲h̲ỉ ôn̲g̲ m̲ới̲ c̲ó t̲h̲ể c̲ảm̲ n̲h̲ận̲ h̲ết̲ được̲.

B̲í ẩn̲ t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲
R̲ồi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ l̲ạ đồn̲ x̲a̲, v̲i̲ệc̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ n̲ôn̲g̲ d̲ân̲ ở Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ b̲ỗn̲g̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ “đề t̲ài̲ h̲o̲t̲” c̲h̲o̲ c̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲ấn̲, t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲. N̲h̲i̲ều̲ đo̲àn̲ l̲àm̲ p̲h̲i̲m̲, p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ b̲áo̲ đài̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ đã l̲ặn̲ l̲ội̲ đến̲ t̲ận̲ n̲ơi̲ để x̲ác̲ t̲h̲ực̲. Ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ b̲ỗn̲g̲ d̲ưn̲g̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲ắp̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế v̲ì k̲ỷ l̲ục̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲ấy̲ l̲àm̲ v̲u̲i̲ g̲ì n̲ày̲.

C̲ố g̲ắn̲g̲ “l̲ùn̲g̲ s̲ục̲” t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲í n̲h̲ớ, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ x̲òe̲ b̲àn̲ t̲a̲y̲ r̲a̲ đếm̲ v̲à b̲ắt̲ đầu̲ k̲ể t̲ừ đo̲àn̲ T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ g̲ồm̲ c̲ó 5̲ n̲g̲ười̲ s̲a̲n̲g̲ q̲u̲a̲y̲ p̲h̲i̲m̲ ôn̲g̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ t̲u̲ần̲, t̲i̲ếp̲ s̲a̲u̲ đó l̲à c̲ác̲ đo̲àn̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ, A̲u̲s̲t̲r̲a̲l̲i̲a̲, N̲h̲ật̲ B̲ản̲, H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲, T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲,… M̲ỗi̲ đo̲àn̲ đến̲ đều̲ l̲ắp̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ để g̲i̲ám̲ s̲át̲ n̲h̲ất̲ c̲ử n̲h̲ất̲ độn̲g̲, c̲h̲ỉ để b̲i̲ết̲ ôn̲g̲ c̲ó c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲ được̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ù t̲r̲o̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ t̲ắc̲.

T̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ó đo̲àn̲ c̲òn̲ m̲ở đủ l̲o̲ại̲ n̲h̲ạc̲ để “r̲u̲” ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ n̲g̲ủ. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ r̲ốt̲ c̲u̲ộc̲, c̲ác̲ n̲h̲à b̲áo̲ d̲ù t̲h̲a̲y̲ n̲h̲a̲u̲ t̲úc̲ t̲r̲ực̲ v̲ẫn̲ p̲h̲ờ p̲h̲ạc̲, r̲ồi̲ l̲ăn̲ đùn̲g̲ r̲a̲ n̲g̲ủ l̲i̲ b̲ì. C̲òn̲ t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ m̲áy̲ q̲u̲a̲y̲ p̲h̲i̲m̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲ c̲ứ v̲ài̲ n̲g̲ày̲ l̲ại̲ t̲ự độn̲g̲ “đứn̲g̲ b̲án̲h̲” v̲ì h̲ết̲ p̲i̲n̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ m̲ắt̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ m̲ở t̲o̲, t̲h̲a̲o̲ t̲h̲ức̲…

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 8.
Ở t̲u̲ổi̲ “x̲ưa̲ n̲a̲y̲ h̲i̲ếm̲” n̲h̲ưn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ v̲ẫn̲ d̲ẻo̲ d̲a̲i̲, h̲ằn̲g̲ n̲g̲ày̲ ôn̲g̲ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, t̲r̲ồn̲g̲ r̲ừn̲g̲, đào̲ a̲o̲ t̲h̲ả c̲á đến̲ t̲r̲ồn̲g̲ c̲ây̲ ăn̲ t̲r̲ái̲…

G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 9̲.
C̲h̲u̲y̲ện̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ n̲ửa̲ t̲h̲ế k̲ỷ đã đi̲ v̲ào̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử n̲g̲àn̲h̲ y̲ k̲h̲o̲a̲ n̲h̲ư m̲ột̲ b̲í ẩn̲ đến̲ n̲a̲y̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể g̲i̲ải̲ m̲ã được̲

Để k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲ỷ l̲ục̲ “k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ n̲g̲ủ” c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲, m̲ột̲ đo̲àn̲ l̲àm̲ p̲h̲i̲m̲ ở A̲n̲h̲ c̲òn̲ đưa̲ ôn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲âm̲ t̲h̲ần̲ Đà N̲ẵn̲g̲ l̲àm̲ h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ để t̲ìm̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲ất̲ c̲ả k̲ết̲ q̲u̲ả đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲. Y̲ h̲ọc̲ b̲ó t̲a̲y̲!

T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ, t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲, h̲ệ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲u̲ k̲ỳ t̲h̲ức̲ – n̲g̲ủ; c̲h̲u̲ k̲ỳ n̲g̲ủ s̲ẽ g̲i̲úp̲ t̲ái̲ t̲ạo̲, p̲h̲ục̲ h̲ồi̲ s̲ức̲ l̲ực̲, n̲ơr̲o̲n̲ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲… R̲i̲ên̲g̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲, d̲ù đã m̲ất̲ c̲h̲u̲ k̲ỳ n̲g̲ủ s̲u̲ốt̲ m̲ấy̲ c̲h̲ục̲ n̲ăm̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể ôn̲g̲ l̲ại̲ c̲ó c̲ơ c̲h̲ế t̲ự b̲ảo̲ v̲ệ v̲à t̲ái̲ t̲ạo̲ t̲ế b̲ào̲ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲, t̲ái̲ t̲ạo̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ực̲. Đây̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ó 1̲-0̲-2̲, b̲ởi̲ n̲ếu̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, m̲ất̲ n̲g̲ủ s̲ẽ d̲ẫn̲ đến̲ s̲u̲y̲ k̲i̲ệt̲ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲, t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲… N̲h̲ưn̲g̲ đi̲ều̲ k̲ỳ l̲ạ l̲à ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ v̲ẫn̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à c̲h̲ẳn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ đa̲u̲ ốm̲ g̲ì. T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲ q̲u̲á b̲í ẩn̲ v̲à c̲h̲ưa̲ c̲ó g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲h̲ỏa̲ đán̲g̲.

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 9.
Ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ đã t̲h̲ử r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ác̲h̲ t̲ừ t̲h̲u̲ốc̲ t̲ây̲, t̲h̲u̲ốc̲ t̲a̲, h̲a̲y̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ả r̲ượu̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể k̲h̲i̲ến̲ ôn̲g̲ c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲

T̲h̲ậm̲ c̲h̲í, n̲h̲i̲ều̲ đo̲àn̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ đến̲ t̲ừ c̲h̲âu̲ Âu̲ c̲ó n̲h̲ã ý m̲ời̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ q̲u̲a̲ n̲ước̲ h̲ọ v̲ới̲ m̲áy̲ m̲óc̲, t̲h̲i̲ết̲ b̲ị h̲i̲ện̲ đại̲ h̲ơn̲ để k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị, n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ t̲ừ c̲h̲ối̲. B̲ởi̲, ôn̲g̲ c̲h̲ỉ m̲u̲ốn̲ s̲ốn̲g̲ y̲ên̲ b̲ìn̲h̲ ở l̲àn̲g̲ q̲u̲ê v̲u̲i̲ c̲ản̲h̲ đi̲ền̲ v̲i̲ên̲, b̲ên̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ h̲i̲ền̲ v̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ.

“H̲ồi̲ đó t̲ôi̲ s̲ợ đi̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ọ q̲u̲a̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ r̲ồi̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ n̲ào̲ được̲ v̲ề. Q̲u̲a̲ đó x̲a̲ l̲ạ, r̲ủi̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì b̲i̲ết̲ k̲êu̲ a̲i̲. V̲ới̲ l̲ại̲, n̲ếu̲ v̲ì m̲ất̲ n̲g̲ủ m̲à s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị được̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ đi̲ l̲i̲ền̲. Đằn̲g̲ n̲ày̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ m̲à v̲ẫn̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ n̲ăn̲g̲ s̲u̲ất̲ g̲ấp̲ đôi̲ t̲h̲ì t̲ôi̲ đi̲ l̲àm̲ g̲ì…”, ôn̲g̲ c̲ười̲ N̲g̲ọc̲ c̲ười̲ m̲óm̲ m̲ém̲ n̲ói̲ v̲à k̲h̲o̲e̲ m̲ìn̲h̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲ó t̲h̲ể v̲ác̲ 1̲ b̲a̲o̲ l̲úa̲ n̲ặn̲g̲ h̲ơn̲ 5̲0̲ k̲g̲ đi̲ m̲ột̲ q̲u̲ãn̲g̲ đườn̲g̲ d̲ài̲ 3̲ k̲m̲ t̲ừ r̲u̲ộn̲g̲ v̲ề n̲h̲à.

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 10.
B̲ây̲ g̲i̲ờ, v̲ới̲ ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲, t̲h̲ức̲ đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ b̲ản̲ n̲ăn̲g̲ v̲à n̲g̲ủ l̲à đi̲ều̲ x̲a̲ x̲ỉ…

G̲ặp̲ d̲ị n̲h̲ân̲ 5̲0̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừn̲g̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ A̲n̲h̲, M̲ỹ v̲à T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲ v̲ề t̲ận̲ n̲h̲à đưa̲ t̲i̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲2̲.
… v̲à b̲ây̲ g̲i̲ờ ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ần̲ c̲h̲ữa̲ t̲r̲ị l̲àm̲ g̲ì, v̲ì m̲ấy̲ c̲h̲ục̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ d̲ù k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲ n̲h̲ư a̲i̲

N̲ói̲ l̲à v̲ậy̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ật̲ r̲a̲, t̲h̲ức̲ n̲h̲i̲ều̲, t̲h̲ấy̲ v̲ợ c̲o̲n̲ n̲g̲ủ, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ b̲ảo̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲èm̲ l̲ắm̲! Đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, ôn̲g̲ c̲ố t̲h̲ử t̲ìm̲ m̲ọi̲ c̲ác̲h̲ để n̲g̲ủ. N̲h̲ưn̲g̲ t̲ừ r̲ượu̲, b̲i̲a̲ đến̲ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ c̲ác̲ l̲o̲ại̲ c̲ũn̲g̲ đều̲ c̲h̲ào̲ t̲h̲u̲a̲ 2̲ c̲o̲n̲ m̲ắt̲ ôn̲g̲.

“N̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ t̲h̲ức̲ đêm̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ b̲u̲ồn̲ q̲u̲á, t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲èm̲ m̲ột̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲ủ n̲ên̲ l̲ạm̲ d̲ụn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ượu̲ để h̲i̲ v̲ọn̲g̲ được̲ c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲, n̲h̲ưn̲g̲ u̲ốn̲g̲ m̲i̲ết̲, d̲ù u̲ốn̲g̲ s̲a̲y̲ m̲ấy̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲ủ được̲. C̲ó m̲ấy̲ l̲ần̲ t̲ôi̲ m̲u̲a̲ v̲ài̲ l̲i̲ều̲ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ ‘n̲ặn̲g̲ đô’, r̲ồi̲ u̲ốn̲g̲ l̲u̲ôn̲ m̲ột̲ t̲h̲ể m̲à v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ ăn̲ t̲h̲u̲a̲. C̲ó l̲ẽ t̲r̲ời̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲ủ. T̲h̲ôi̲ t̲h̲ì c̲h̲ờ đến̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲ủ n̲g̲h̲ìn̲ t̲h̲u̲. H̲i̲ v̲ọn̲g̲ l̲úc̲ đó c̲o̲n̲ c̲ái̲ ăn̲ n̲ên̲ l̲àm̲ r̲a̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ êm̲ ấm̲, c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲ủ y̲ên̲”, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ t̲âm̲ s̲ự.

Gặp dị nhân 50 năm không ngủ ở Việt Nam, từng được nhiều đài truyền hình Anh, Mỹ và Thái Lan về tận nhà đưa tin - Ảnh 11.
8̲0̲ t̲u̲ổi̲, t̲h̲ân̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ d̲ị n̲h̲ân̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ b̲ắt̲ đầu̲ v̲ướn̲g̲ v̲ào̲ q̲u̲y̲ l̲u̲ật̲ đời̲ n̲g̲ười̲, g̲i̲ờ đây̲, ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲èm̲ c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ứ t̲r̲ôi̲, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ v̲ẫn̲ t̲h̲ức̲ v̲à đến̲ n̲a̲y̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ c̲ủa̲ ôn̲g̲ v̲ẫn̲ l̲à m̲ột̲ d̲ấu̲ h̲ỏi̲ l̲ớn̲…

T̲h̲ực̲ t̲ế, t̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ m̲ất̲ n̲g̲ủ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ài̲ n̲h̲ư ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲. H̲i̲ện̲, v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ìm̲ r̲a̲ được̲ c̲ăn̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ v̲ì s̲a̲o̲ m̲à ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ l̲ại̲ “t̲r̲ắn̲g̲ đêm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ” h̲ơn̲ n̲ửa̲ đời̲ n̲g̲ười̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ, ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲á q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ạy̲ c̲h̲ữa̲ c̲ăn̲ b̲ện̲h̲ l̲ạ n̲ày̲ n̲ữa̲.

“H̲ơn̲ n̲ửa̲ đời̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ n̲ên̲ g̲i̲ờ đã t̲h̲àn̲h̲ t̲h̲ói̲ q̲u̲e̲n̲ r̲ồi̲. V̲ới̲ l̲ại̲ g̲i̲à r̲ồi̲, t̲h̲ôi̲ r̲án̲g̲ ít̲ n̲ăm̲ n̲ữa̲ c̲h̲ết̲ s̲ẽ n̲g̲ủ l̲u̲ôn̲ m̲ột̲ g̲i̲ấc̲ t̲h̲ật̲ d̲ài̲, c̲òn̲ g̲i̲ờ c̲ó t̲i̲ền̲ để ăn̲ c̲h̲o̲ s̲ướn̲g̲ c̲h̲ứ d̲ại̲ g̲ì m̲à ‘n̲u̲ôi̲’ b̲ác̲ s̲ĩ”, ôn̲g̲ N̲g̲ọc̲ h̲óm̲ h̲ỉn̲h̲ n̲ói̲, n̲h̲ưn̲g̲ đôi̲ m̲ắt̲ đã m̲ờ h̲ơn̲ t̲r̲ước̲.

Theo kenh 14.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.