666

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ ôn̲g̲ n̲ội̲, c̲ậu̲ b̲é 1̲1̲ t̲u̲ổi̲ đột̲ n̲g̲ột̲ g̲i̲e̲o̲ m̲ìn̲h̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 2̲4̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

L̲á t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ m̲à c̲ậu̲ b̲é để l̲ại̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲ự k̲ết̲ l̲i̲ễu̲ đời̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ s̲u̲y̲ t̲ư.

V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 9̲/1̲1̲/2̲0̲2̲1̲, V̲ươn̲g̲ L̲u̲y̲ đưa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ề n̲h̲à ăn̲ t̲r̲ưa̲, c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ đây̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à b̲ữa̲ ăn̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲. V̲ươn̲g̲ L̲u̲y̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲ọ địn̲h̲ n̲ướn̲g̲ t̲h̲ịt̲ n̲g̲o̲ài̲ b̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ v̲ào̲ b̲u̲ổi̲ t̲ối̲ để m̲ừn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ ôn̲g̲ n̲ội̲, c̲ậu̲ b̲é 1̲1̲ t̲u̲ổi̲ x̲u̲n̲g̲ p̲h̲o̲n̲g̲ đảm̲ n̲h̲ận̲ v̲ị t̲r̲í n̲h̲óm̲ l̲ửa̲, c̲òn̲ d̲ặn̲ l̲à n̲h̲ất̲ địn̲h̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ờ e̲m̲ v̲ề.

T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲a̲n̲ h̲ọc̲ v̲ào̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ h̲ôm̲ đó, K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đã đi̲ b̲ộ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲ừ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲ t̲r̲ở v̲ề t̲òa̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư n̲ơi̲ m̲ìn̲h̲ s̲ốn̲g̲, r̲ồi̲ g̲i̲e̲o̲ m̲ìn̲h̲ t̲ừ t̲ần̲g̲ 2̲4̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ t̲ột̲ độ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ 1̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ v̲i̲ết̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “C̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ, b̲ạn̲ b̲è h̲a̲y̲ x̲ã h̲ội̲. T̲ất̲ c̲ả l̲à t̲ại̲ c̲ô T̲r̲âu̲ (c̲ô g̲i̲áo̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲), c̲ô đã b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ đán̲h̲ đập̲ c̲o̲n̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲i̲ết̲ s̲ốn̲g̲ n̲ữa̲.”

Cậu bé 11 tuổi đột ngột nhảy lầu tự tử trong ngày sinh nhật ông nội, lá thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật động trời khiến phụ huynh không thể ngồi yên - Ảnh 1.
Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ q̲u̲a̲ đời̲

1̲0̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲, b̲ố m̲ẹ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đã k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đo̲ạn̲ v̲i̲d̲e̲o̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ l̲ớp̲ h̲ọc̲ d̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲. V̲ào̲ n̲g̲ày̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲ô T̲r̲âu̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ờ h̲ọc̲, n̲g̲a̲y̲ t̲r̲ước̲ m̲ặt̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲. C̲ô s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲ừ n̲g̲ữ r̲ất̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề để c̲ôn̲g̲ k̲íc̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư m̲i̲ệt̲ t̲h̲ị g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲. S̲a̲u̲ g̲i̲ờ h̲ọc̲, K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử v̲ới̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲, s̲a̲u̲ đó v̲i̲ết̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ị x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ d̲a̲n̲h̲ d̲ự d̲ẫn̲ đến̲ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲.

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ q̲u̲a̲ đời̲, K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ S̲o̲n̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲ ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ G̲i̲a̲n̲g̲ T̲ây̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲. T̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ S̲o̲n̲g̲ P̲h̲o̲n̲g̲ l̲à 1̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ c̲ó t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲. T̲ừ l̲ớp̲ 1̲ đến̲ l̲ớp̲ 6̲, c̲ô T̲r̲âu̲, 3̲9̲ t̲u̲ổi̲, l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ k̲i̲êm̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲g̲ữ v̲ăn̲ c̲ủa̲ l̲ớp̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲.

V̲i̲d̲e̲o̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ l̲ớp̲ h̲ọc̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, l̲úc̲ 9̲h̲5̲8̲’ n̲g̲ày̲ 9̲/1̲1̲/2̲0̲2̲1̲, c̲ô T̲r̲âu̲ đa̲n̲g̲ g̲i̲ản̲g̲ b̲ài̲ t̲h̲ì g̲ọi̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲r̲ả l̲ời̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲, s̲a̲u̲ đó b̲ắt̲ đầu̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ e̲m̲. 1̲4̲h̲ n̲g̲ày̲ 9̲/1̲1̲/2̲0̲2̲1̲, t̲i̲ết̲ h̲ọc̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ b̲ắt̲ đầu̲. 1̲4̲h̲1̲1̲’ c̲ậu̲ b̲é K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ h̲ăn̲g̲ h̲ái̲ g̲i̲ơ t̲a̲y̲ t̲r̲ả l̲ời̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲ọi̲. V̲ào̲ l̲úc̲ 1̲4̲h̲2̲6̲’, c̲ô T̲r̲âu̲ 1̲ l̲ần̲ n̲ữa̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ằn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ời̲ k̲h̲ó n̲g̲h̲e̲.

“T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲i̲ểu̲ được̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ 1̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ế n̲h̲ạo̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đi̲ểm̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ c̲ó t̲h̲ể đứn̲g̲ l̲ớp̲ n̲g̲ần̲ ấy̲ n̲ăm̲. Đã t̲h̲ế c̲òn̲ “k̲h̲u̲y̲ến̲ k̲h̲íc̲h̲” c̲ác̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲òn̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲ c̲ười̲ n̲h̲ạo̲ b̲ạn̲” – m̲ẹ c̲ủa̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ b̲ức̲ x̲úc̲ n̲ói̲.

Cậu bé 11 tuổi đột ngột nhảy lầu tự tử trong ngày sinh nhật ông nội, lá thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật động trời khiến phụ huynh không thể ngồi yên - Ảnh 2.
T̲r̲a̲n̲h̲ d̲o̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ v̲ẽ được̲ b̲ố m̲ẹ l̲àm̲ k̲h̲u̲n̲g̲ t̲r̲e̲o̲ ở n̲h̲à.

T̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ h̲ọc̲ c̲ác̲ t̲i̲ết̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ đó, c̲ậu̲ b̲é K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đã v̲i̲ết̲ v̲à c̲h̲ỉn̲h̲ s̲ửa̲ “b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲” c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ 2̲ l̲ần̲.

H̲ôm̲ đó s̲a̲u̲ g̲i̲ờ t̲a̲n̲ h̲ọc̲, c̲ậu̲ b̲é đã k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề n̲h̲à. B̲ố m̲ẹ e̲m̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ n̲ên̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, đến̲ k̲h̲i̲ “g̲ặp̲” được̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ì đã q̲u̲á m̲u̲ộn̲.

V̲ươn̲g̲ L̲u̲y̲ v̲à c̲h̲ồn̲g̲ đã g̲ọi̲ c̲h̲o̲ c̲ô T̲r̲âu̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ v̲ào̲ đêm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ô T̲r̲âu̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ắt̲ m̲áy̲. H̲ọ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ r̲ằn̲g̲ v̲ụ n̲h̲ảy̲ l̲ầu̲ c̲ủa̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ô T̲r̲âu̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲h̲i̲ều̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ại̲ đồn̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ r̲ằn̲g̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ đó, c̲ô T̲r̲âu̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề đán̲h̲ đập̲ h̲a̲y̲ l̲a̲ m̲ắn̲g̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲.

V̲ào̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ứ 3̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ (t̲ức̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/1̲1̲), c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ v̲i̲ết̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲. C̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ d̲ứt̲ k̲h̲o̲át̲ t̲ừ c̲h̲ối̲ k̲h̲o̲ản̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ v̲à c̲h̲ỉ c̲ó 1̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ v̲ọn̲g̲ l̲à đi̲ều̲ t̲r̲a̲ r̲õ r̲àn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. C̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, s̲a̲u̲ 1̲3̲ g̲i̲ờ t̲h̲ươn̲g̲ l̲ượn̲g̲, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã h̲ứa̲ để c̲ô T̲r̲âu̲ “t̲ạm̲ n̲g̲ừn̲g̲ d̲ạy̲ h̲ọc̲ 1̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲”.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲i̲n̲ v̲ào̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ c̲áo̲ b̲u̲ộc̲ c̲ô T̲r̲âu̲ “b̲ạo̲ l̲ực̲” c̲ậu̲ b̲é, b̲a̲o̲ g̲ồm̲ c̲ả b̲ạo̲ l̲ực̲ b̲ằn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲ạo̲ l̲ực̲ t̲h̲ể c̲h̲ất̲. H̲ọ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ v̲i̲d̲e̲o̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ p̲h̲òn̲g̲ h̲ọc̲ t̲r̲ước̲ n̲g̲ày̲ 9̲/1̲1̲ n̲h̲ưn̲g̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲h̲o̲ p̲h̲ép̲.

Cậu bé 11 tuổi đột ngột nhảy lầu tự tử trong ngày sinh nhật ông nội, lá thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật động trời khiến phụ huynh không thể ngồi yên - Ảnh 3.
B̲ỗn̲g̲ n̲h̲i̲ên̲ m̲ất̲ đi̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ y̲êu̲ d̲ấu̲, c̲h̲ắc̲ h̲ẳn̲ b̲ậc̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ h̲ết̲ s̲ức̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ x̲ử l̲ý v̲ụ án̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ được̲ v̲i̲ết̲ l̲ần̲ 1̲ đã được̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ c̲ô T̲r̲âu̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ô T̲r̲âu̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ r̲ằn̲g̲ l̲úc̲ đó r̲ất̲ b̲ối̲ r̲ối̲ n̲ên̲ “k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ r̲õ” n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲ể c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ h̲ọc̲ v̲ới̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ t̲h̲ì h̲ọc̲ k̲ỳ n̲ăm̲ n̲a̲y̲, c̲ậu̲ b̲é được̲ b̲ố t̲r̲í c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ d̲ọn̲ l̲ớp̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲. c̲ô T̲r̲âu̲ l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ k̲h̲ắc̲, n̲g̲o̲ài̲ r̲ăn̲ d̲ạy̲ b̲ằn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲, c̲ô c̲òn̲ áp̲ d̲ụn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ác̲, n̲h̲ư đứn̲g̲ ở h̲àn̲h̲ l̲a̲n̲g̲ l̲àm̲ x̲o̲n̲g̲ b̲ài̲ t̲ập̲ m̲ới̲ được̲ v̲ề n̲h̲à, g̲ọi̲ đến̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ để b̲ịt̲ m̲i̲ện̲g̲ b̲ằn̲g̲ b̲ăn̲g̲ d̲ín̲h̲… P̲h̲ần̲ l̲ớn̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ đều̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ r̲ằn̲g̲ c̲ác̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲ô T̲r̲âu̲.

V̲ươn̲g̲ L̲u̲y̲ l̲à 1̲ n̲h̲à t̲h̲a̲m̲ v̲ấn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ t̲âm̲ l̲ý. C̲h̲ồn̲g̲ c̲ô t̲ên̲ T̲r̲ươn̲g̲ K̲i̲ệt̲ l̲à 1̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, m̲ặc̲ d̲ù c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ b̲ận̲ r̲ộn̲ n̲h̲ưn̲g̲ a̲n̲h̲ v̲ẫn̲ d̲àn̲h̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để c̲h̲ơi̲ đùa̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲. N̲h̲ờ s̲ự g̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ừ c̲ả b̲ố l̲ẫn̲ m̲ẹ n̲ên̲ c̲ậu̲ b̲é K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ r̲ất̲ h̲i̲ểu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲à y̲êu̲ t̲h̲íc̲h̲ l̲u̲ật̲. V̲ươn̲g̲ L̲u̲y̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ t̲âm̲ l̲ý n̲ên̲ r̲ất̲ c̲h̲ú ý đến̲ c̲ảm̲ x̲úc̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲. N̲ếu̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲u̲i̲ k̲h̲i̲ v̲ề n̲h̲à, c̲ô s̲ẽ l̲à n̲g̲ười̲ t̲âm̲ s̲ự v̲à g̲i̲úp̲ c̲ậu̲ b̲é c̲ởi̲ b̲ỏ n̲út̲ t̲h̲ắt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ô c̲ũn̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ản̲ đối̲ v̲i̲ệc̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲ê b̲ìn̲h̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ần̲ l̲ưu̲ ý t̲ới̲ p̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲áp̲ v̲à c̲ác̲h̲ d̲ùn̲g̲ t̲ừ s̲a̲o̲ c̲h̲o̲ h̲ợp̲ l̲ý.

Cậu bé 11 tuổi đột ngột nhảy lầu tự tử trong ngày sinh nhật ông nội, lá thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật động trời khiến phụ huynh không thể ngồi yên - Ảnh 4.
T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲ờ đợi̲ k̲ết̲ q̲u̲ả t̲h̲ỏa̲ đán̲g̲, b̲ố m̲ẹ K̲h̲o̲a̲n̲ k̲h̲o̲a̲n̲ đã l̲àm̲ t̲ạm̲ c̲h̲ỗ a̲n̲ n̲g̲h̲ỉ c̲h̲o̲ c̲ậu̲ b̲é.

V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 3̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ G̲i̲a̲n̲g̲ T̲ây̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ m̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ (t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ùn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ô T̲r̲âu̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ r̲i̲ên̲g̲ t̲ừ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲) c̲h̲o̲ P̲h̲òn̲g̲ G̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲ để y̲êu̲ c̲ầu̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ố v̲ề t̲ội̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ “Q̲u̲y̲ t̲ắc̲ đạo̲ đức̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲”.

V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 8̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲, đại̲ d̲i̲ện̲ p̲h̲ụ t̲r̲ác̲h̲ P̲h̲òn̲g̲ G̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲ đã g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ v̲à n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã đưa̲ r̲a̲ c̲ác̲ ý k̲i̲ến̲ x̲ử l̲ý t̲ươn̲g̲ ứn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ v̲ề c̲ơ b̲ản̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲: T̲h̲ứ n̲h̲ất̲, p̲h̲ạt̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ h̲ạn̲ 1̲2̲ t̲h̲án̲g̲. T̲h̲ứ h̲a̲i̲ l̲à c̲ản̲h̲ c̲áo̲ t̲r̲ước̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲ời̲ h̲ạn̲ 1̲2̲ t̲h̲án̲g̲. T̲h̲ứ b̲a̲ l̲à đưa̲ r̲a̲ p̲h̲ê b̲ìn̲h̲ t̲r̲ước̲ t̲o̲àn̲ t̲r̲ườn̲g̲. T̲h̲ứ t̲ư l̲à t̲r̲ừ l̲ươn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲ỷ l̲ệ p̲h̲ần̲ t̲r̲ăm̲ n̲h̲ất̲ địn̲h̲, đán̲h̲ g̲i̲á t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ k̲h̲ôn̲g̲ đạt̲ c̲h̲u̲ẩn̲, t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ b̲ị p̲h̲ạt̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ x̲i̲n̲ v̲i̲ệc̲ (c̲ùn̲g̲ n̲g̲àn̲h̲) ở n̲ơi̲ k̲h̲ác̲.

“H̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ n̲ày̲ q̲u̲á n̲h̲ẹ v̲à c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲.” – G̲i̲a̲ đìn̲h̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đề x̲u̲ất̲ v̲ới̲ P̲h̲òn̲g̲ G̲i̲áo̲ d̲ục̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲ r̲ằn̲g̲ n̲ên̲ t̲r̲ục̲ x̲u̲ất̲ c̲ô T̲r̲âu̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲àn̲h̲ v̲à c̲ấm̲ c̲ô t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ v̲ào̲ n̲g̲h̲ề d̲ạy̲ h̲ọc̲.

Đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲ đã đệ đơn̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ố h̲ìn̲h̲ s̲ự l̲ên̲ T̲òa̲ án̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲ửu̲ G̲i̲a̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ G̲i̲a̲n̲g̲ T̲ây̲, T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô T̲r̲âu̲ b̲ị k̲ết̲ t̲ội̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ v̲à p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự. V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/1̲2̲/2̲0̲2̲1̲, n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ t̲òa̲ án̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đơn̲ k̲i̲ện̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ K̲h̲o̲a̲n̲ K̲h̲o̲a̲n̲. H̲i̲ện̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à x̲ử l̲ý.

T̲h̲e̲o̲ G̲i̲a̲ đìn̲h̲ & X̲ã h̲ội̲

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/cau-be-11-tuoi-dot-ngot-nhay-lau-tu-tu-la-thu-tuyet-menh-he-lo-su-that-dong-troi-801894.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.