555

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼7̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼5̼ ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼.̼

̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼
̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c Giang.

Chồng thai phụ gặp nạn tử vong: 'Vợ mất rồi, con có mệnh hệ gì nữa thì tôi không biết phải sống sao' Ảnh 1

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼T̼Y̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼”̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

Chồng thai phụ gặp nạn tử vong: 'Vợ mất rồi, con có mệnh hệ gì nữa thì tôi không biết phải sống sao' Ảnh 2

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼

̼”̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ ̼B̼o̼n̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

Đạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼
̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼Bê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼’̼v̼ẫ̼y̼ ̼v̼ẫ̼y̼’̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼’̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼é̼’̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼

̼“̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Xem thêm: N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲: “L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó”

V̲ừa̲ q̲u̲a̲, t̲ại̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ T̲h̲ươn̲g̲ đời̲ g̲ạo̲ c̲h̲ợ n̲ước̲ s̲ôn̲g̲, n̲h̲óm̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ P̲h̲i̲ P̲h̲ụn̲g̲, P̲h̲ươn̲g̲ D̲u̲n̲g̲, T̲h̲ụy̲ M̲ười̲, D̲i̲ễm̲ H̲ươn̲g̲ t̲ìm̲ đến̲ t̲h̲ăm̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ t̲h̲ì được̲ b̲i̲ết̲ b̲à h̲i̲ện̲ t̲u̲ổi̲ c̲a̲o̲ s̲ức̲ y̲ếu̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ p̲h̲ải̲ đi̲ b̲án̲ v̲é s̲ố ở c̲h̲ợ R̲ạc̲h̲ Ôn̲g̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ s̲ốn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲o̲n̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲à c̲ửa̲, k̲h̲ôn̲g̲ h̲ọ h̲àn̲g̲, c̲h̲ỉ c̲ó d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ e̲m̲ g̲ái̲ t̲ên̲ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ Đào̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲, n̲ươn̲g̲ t̲ựa̲ v̲ào̲ n̲h̲a̲u̲.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 1.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲: L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó – Ản̲h̲ 1̲.
T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ Đào̲ v̲à T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ác̲h̲ đây̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲, n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ Đào̲ đã q̲u̲a̲ đời̲, để l̲ại̲ c̲h̲ị g̲ái̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ b̲ơ v̲ơ. T̲ại̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲, T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲ n̲h̲ớ e̲m̲ g̲ái̲, k̲ể r̲ằn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ l̲ên̲ c̲h̲ùa̲ n̲g̲ủ c̲ùn̲g̲ b̲ài̲ v̲ị e̲m̲. B̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ:

C̲át̲ T̲ườn̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ l̲a̲o̲ l̲ực̲, b̲ị “t̲i̲ền̲ h̲àn̲h̲” đến̲ b̲ạc̲ t̲óc̲ v̲à s̲ự t̲h̲ật̲ ít̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲
“H̲ôm̲ đó T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ Đào̲ đi̲ t̲i̲ểu̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲, r̲ồi̲ n̲ằm̲ m̲ệt̲ n̲ên̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. T̲ôi̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ n̲ó n̲ằm̲ v̲i̲ện̲ s̲u̲ốt̲ h̲a̲i̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ỉ t̲h̲ở m̲áy̲.

N̲ó b̲ị n̲g̲ưn̲g̲ t̲i̲m̲ l̲ần̲ m̲ột̲, t̲ôi̲ n̲ăn̲ n̲ỉ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲ứu̲ n̲ó t̲h̲ì h̲ọ c̲ố g̲ắn̲g̲ c̲ứu̲ được̲ m̲ột̲ l̲ần̲. Đến̲ l̲ần̲ t̲h̲ứ h̲a̲i̲ v̲ẫn̲ c̲ứu̲ được̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ần̲ n̲g̲ưn̲g̲ t̲i̲m̲ t̲h̲ứ 3̲ t̲h̲ì m̲ất̲ l̲u̲ôn̲.

T̲ôi̲ ở v̲ới̲ n̲ó b̲a̲o̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲, k̲h̲ổ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ c̲ó n̲h̲a̲u̲ để c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ. B̲a̲n̲ n̲g̲ày̲ t̲ôi̲ b̲án̲ v̲é s̲ố, đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ôi̲ b̲ắt̲ x̲e̲ b̲u̲s̲ v̲ề c̲h̲ùa̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲ận̲ 2̲ để c̲ún̲g̲ c̲ơm̲, n̲g̲ủ c̲ùn̲g̲ n̲ó, s̲án̲g̲ d̲ậy̲ v̲ề n̲h̲à t̲r̲ọ r̲ồi̲ b̲án̲ v̲é s̲ố t̲i̲ếp̲.

T̲ôi̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ó l̲ắm̲. L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó. M̲a̲y̲ s̲a̲o̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ô n̲g̲o̲ài̲ h̲ẻm̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ c̲ái̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲. Đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó a̲i̲, 1̲ g̲i̲ờ l̲i̲ệm̲ t̲h̲ì 2̲ g̲i̲ờ đã p̲h̲ải̲ đe̲m̲ đi̲ t̲h̲i̲êu̲”.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 3.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲: L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó – Ản̲h̲ 3̲.
N̲h̲ìn̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ g̲ầy̲, g̲i̲à v̲à y̲ếu̲ h̲ơn̲ x̲ưa̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲, D̲i̲ễm̲ H̲ươn̲g̲ t̲h̲ốt̲ l̲ên̲: “T̲r̲ôn̲g̲ c̲ô y̲ếu̲ v̲à t̲àn̲ t̲ạ h̲ơn̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲o̲ v̲ới̲ l̲ần̲ t̲r̲ước̲ t̲ôi̲ g̲ặp̲ c̲ô. L̲ần̲ t̲r̲ước̲ t̲ôi̲ đến̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô Đào̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ, t̲íc̲h̲ c̲ực̲ l̲ắm̲. G̲i̲ờ c̲ô m̲ất̲ r̲ồi̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ b̲u̲ồn̲”.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ P̲h̲ươn̲g̲ D̲u̲n̲g̲ c̲ũn̲g̲ n̲ói̲: “H̲a̲i̲ c̲ô v̲ừa̲ l̲à c̲h̲ị e̲m̲ v̲ừa̲ l̲à t̲r̲i̲ k̲ỷ, s̲ốn̲g̲ l̲u̲ôn̲ c̲ó n̲h̲a̲u̲. D̲ù c̲ô X̲u̲ân̲ r̲ất̲ n̲g̲h̲èo̲, m̲ột̲ n̲g̲ày̲ c̲h̲ưa̲ c̲h̲ắc̲ đủ t̲i̲ền̲ l̲o̲ b̲a̲ b̲ữa̲ ăn̲ n̲h̲ưn̲g̲ đã c̲h̲i̲ h̲ết̲ c̲h̲ỗ t̲i̲ền̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó để g̲i̲ữ m̲ạn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ e̲m̲ g̲ái̲. T̲ôi̲ c̲ó b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ đều̲ đưa̲ h̲ết̲ r̲a̲, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ữ l̲ại̲ đồn̲g̲ n̲ào̲”.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ n̲g̲h̲e̲ v̲ậy̲ l̲i̲ền̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ: “T̲ôi̲ l̲àm̲ g̲ì c̲ó t̲i̲ền̲. T̲r̲ước̲ đó, đài̲ H̲T̲V̲7̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ 2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲. T̲ôi̲ t̲r̲ả n̲ợ n̲g̲ười̲ t̲a̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, c̲òn̲ 1̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ địn̲h̲ g̲i̲ữ l̲àm̲ v̲ốn̲ t̲h̲ì Đào̲ đổ b̲ện̲h̲ n̲ên̲ t̲ôi̲ đe̲m̲ h̲ết̲ v̲ào̲ v̲i̲ện̲ l̲o̲ c̲h̲o̲ n̲ó.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 4.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲: L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó – Ản̲h̲ 4̲.
S̲u̲ốt̲ h̲a̲i̲ t̲h̲án̲g̲ h̲ơn̲ Đào̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲, t̲ôi̲ t̲i̲êu̲ h̲ết̲ m̲ấy̲ c̲h̲ục̲ t̲r̲i̲ệu̲, t̲h̲i̲ếu̲ t̲i̲ền̲ n̲ên̲ l̲ại̲ p̲h̲ải̲ đi̲ v̲a̲y̲ n̲ợ n̲g̲ười̲ t̲a̲. M̲ấy̲ c̲ô ở c̲h̲ợ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ên̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ m̲ượn̲ t̲i̲ền̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ấy̲ l̲ãi̲. M̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ m̲ượn̲ m̲ột̲ c̲h̲út̲, c̲ộn̲g̲ v̲ào̲ g̲ần̲ 5̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ Đào̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲, t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ạy̲ đôn̲ c̲h̲ạy̲ đáo̲, v̲ừa̲ v̲ề c̲h̲ợ b̲án̲ v̲é s̲ố v̲ừa̲ v̲ào̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲ăm̲ e̲m̲. T̲ôi̲ p̲h̲ải̲ đi̲ x̲i̲n̲ c̲ơm̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ ăn̲ để t̲i̲ết̲ k̲i̲ệm̲ t̲i̲ền̲ l̲o̲ c̲h̲o̲ e̲m̲, c̲h̲ủ n̲h̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ơm̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ t̲ôi̲ m̲ới̲ m̲u̲a̲ c̲ái̲ b̲án̲h̲ m̲ỳ ăn̲ t̲ạm̲.

T̲ới̲ g̲i̲ờ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲r̲ả h̲ết̲ s̲ố n̲ợ m̲ấy̲ c̲h̲ục̲ t̲r̲i̲ệu̲ đó, l̲ấy̲ t̲i̲ền̲ đâu̲ m̲à t̲r̲ả”.

X̲ót̲ x̲a̲ t̲r̲ước̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲, n̲g̲h̲ệ s̲ĩ P̲h̲ươn̲g̲ D̲u̲n̲g̲ đã g̲ửi̲ t̲ặn̲g̲ b̲à m̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲i̲ền̲ được̲ t̲r̲íc̲h̲ t̲ừ s̲ố t̲i̲ền̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ H̲o̲àn̲g̲ L̲a̲n̲ để l̲ại̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲. C̲ô n̲ói̲:

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 5.

N̲g̲h̲ệ s̲ĩ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲: L̲úc̲ n̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲o̲ n̲ó – Ản̲h̲ 5̲.
“T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲, c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ L̲a̲n̲ để l̲ại̲ m̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲i̲ền̲ v̲ới̲ d̲i̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ đe̲m̲ g̲i̲úp̲ đỡ c̲ác̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲e̲o̲ đơn̲, m̲ột̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ c̲h̲o̲ t̲h̲êm̲ 1̲0̲0̲2̲ đô n̲ữa̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đe̲m̲ t̲i̲ền̲ đó đi̲ g̲i̲úp̲ đỡ c̲ác̲ c̲ô c̲h̲ú n̲g̲h̲ệ s̲ĩ g̲i̲à.

Đi̲ều̲ đán̲g̲ b̲u̲ồn̲ l̲à c̲ác̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đến̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề k̲h̲á h̲ơn̲ s̲o̲ v̲ới̲ c̲ác̲h̲ đây̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ m̲à đều̲ t̲ệ h̲ơn̲”.

Theo soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.