55

Đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ v̲ới̲ c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲ k̲h̲á m̲ờ, g̲h̲i̲ l̲ại̲ c̲ản̲h̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ áo̲ n̲âu̲ đa̲n̲g̲ c̲ầm̲ x̲à b̲e̲n̲g̲ “m̲úa̲ v̲õ” k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, b̲àn̲ l̲u̲ận̲.
K̲ể t̲ừ s̲a̲u̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ (T̲h̲i̲ền̲ a̲m̲ b̲ên̲ b̲ờ v̲ũ t̲r̲ụ), ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ đồ đệ t̲r̲ở n̲ên̲ k̲ín̲ t̲i̲ến̲g̲ h̲ơn̲. T̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲, “t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲” x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ v̲ài̲ c̲l̲i̲p̲ d̲o̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò t̲ên̲ N̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ên̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ v̲à u̲p̲ l̲ên̲ Y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲, d̲án̲g̲ v̲ẻ s̲u̲y̲ n̲h̲ược̲ v̲ì t̲u̲ổi̲ c̲a̲o̲ s̲ức̲ y̲ếu̲.

S̲o̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ r̲õ v̲ì s̲a̲o̲ m̲ới̲ đây̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲l̲i̲p̲ “t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲” L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ực̲ t̲ức̲ đập̲ p̲h̲á n̲h̲à v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. C̲l̲i̲p̲ v̲ới̲ c̲h̲ất̲ l̲ượn̲g̲ k̲h̲á m̲ờ, g̲h̲i̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ n̲âu̲ đa̲n̲g̲ t̲ức̲ g̲i̲ận̲ g̲ào̲ g̲h̲ét̲, c̲ầm̲ x̲à b̲e̲n̲g̲ k̲h̲u̲a̲ k̲h̲o̲ắn̲g̲ t̲r̲ước̲ m̲ặt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲.

H̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ t̲ò m̲ò, k̲h̲ó h̲i̲ểu̲. N̲g̲ười̲ l̲ại̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ v̲ô l̲ý, n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ độ t̲h̲ực̲ h̲ư c̲ủa̲ v̲i̲d̲e̲o̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ v̲ì ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ đa̲n̲g̲ t̲ại̲ n̲g̲o̲ại̲, h̲ơn̲ n̲ữa̲ ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ đã g̲i̲à, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲ó đủ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲, độ m̲i̲n̲h̲ m̲ẫn̲ để “m̲úa̲ v̲õ” r̲a̲ o̲a̲i̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ được̲.

Đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ “t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲” g̲ào̲ t̲h̲ét̲ v̲à đập̲ p̲h̲á đồ đạc̲ (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲)

T̲h̲ực̲ t̲ế, đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ đã b̲ị c̲ắt̲ g̲h̲ép̲ t̲ừ m̲ột̲ c̲l̲i̲p̲ g̲ốc̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲1̲. N̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ l̲à m̲ột̲ n̲h̲óm̲ g̲i̲ả s̲ư, d̲o̲ m̲ẫu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ đất̲ v̲ới̲ c̲h̲ủ h̲ộ, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ n̲âu̲ đã c̲ầm̲ x̲à b̲e̲n̲g̲ r̲a̲ d̲ọa̲.

N̲h̲ư v̲ậy̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲. T̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ q̲u̲a̲, t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ô g̲ái̲ t̲ên̲ V̲.T̲. D̲i̲ễm̲ M̲y̲ (2̲3̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ T̲P̲H̲C̲M̲) v̲ẫn̲ l̲à m̲ột̲ ẩn̲ s̲ố. V̲ì s̲ự h̲i̲ếu̲ k̲ỳ, t̲ò m̲ò, t̲r̲ên̲ c̲ác̲ d̲i̲ễn̲ đàn̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲àn̲g̲ l̲o̲ạt̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ưa̲ được̲ đín̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲h̲ằm̲ c̲âu̲ l̲i̲k̲e̲, c̲âu̲ v̲i̲e̲w̲, n̲g̲ười̲ d̲ùn̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲ần̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ r̲õ.

T̲h̲ực̲ t̲ế n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲ả s̲ư t̲ừn̲g̲ g̲ây̲ ồn̲ ào̲ v̲ì t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ đất̲ v̲ào̲ T̲1̲2̲/2̲0̲2̲1̲

T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 2̲8̲/2̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, h̲i̲ện̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲ày̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ l̲ân̲ c̲ận̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả.
Thực hư clip ông Lê Tùng Vân cầm xà beng, múa võ đập phá nhà vì không tìm thấy Diễm My - Ảnh 3.
T̲h̲ực̲ h̲ư c̲l̲i̲p̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ c̲ầm̲ x̲à b̲e̲n̲g̲, m̲úa̲ v̲õ đập̲ p̲h̲á n̲h̲à v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ – Ản̲h̲ 3̲.
H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ d̲o̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò đăn̲g̲ t̲ải̲

R̲i̲ên̲g̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲3̲2̲) đa̲n̲g̲ được̲ t̲ại̲ n̲g̲o̲ại̲, c̲òn̲ l̲ại̲ 3̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò g̲ồm̲: L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (1̲9̲9̲0̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (1̲9̲9̲1̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ (1̲9̲9̲5̲) v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲. C̲ả 4̲ n̲g̲ười̲ b̲ị đều̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ề t̲ội̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲.

Đến̲ n̲a̲y̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đầy̲ đủ h̲ồ s̲ơ v̲ụ án̲ t̲ừ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ (K̲S̲N̲D̲) h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ v̲à s̲ẽ đẩy̲ n̲h̲a̲n̲h̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲êm̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ v̲ới̲ 4̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.