5000.3

V̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ n̲h̲à c̲h̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị B̲ìn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲3̲, t̲r̲ú t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲ùn̲g̲ V̲ươn̲g̲, T̲h̲ị x̲ã P̲h̲ú T̲h̲ọ, t̲ỉn̲h̲ P̲h̲ú T̲h̲ọ) v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲7̲h̲ n̲g̲ày̲ 6̲/3̲ H̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ l̲à P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲, c̲h̲áu̲ r̲u̲ột̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Xin cứu 2 cháu bé bị cha ruột tẩm xăng thiêu sống, bỏng nặng!
X̲i̲n̲ c̲ứu̲ 2̲ c̲h̲áu̲ b̲é b̲ị c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ t̲ẩm̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲!
c̲h̲i̲ều̲ 6̲/3̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị B̲ìn̲h̲ c̲ún̲g̲ 3̲ n̲g̲ày̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ c̲h̲ị. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ăn̲ t̲ối̲, 1̲1̲ n̲g̲ười̲ l̲à a̲n̲h̲ e̲m̲ t̲r̲a̲i̲, g̲ái̲, r̲âu̲, r̲ể n̲g̲ồi̲ h̲ọp̲ b̲àn̲. K̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ C̲ườn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲àn̲ b̲ạc̲, n̲g̲a̲y̲ c̲ạn̲h̲ b̲àn̲ t̲h̲ờ b̲à n̲ội̲, b̲ất̲ n̲g̲ờ C̲ườn̲g̲, x̲ác̲h̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲a̲n̲ n̲h̲ựa̲ 5̲ l̲ít̲, c̲h̲ứa̲ đầy̲ x̲ăn̲g̲ đi̲ v̲ào̲. Đứa̲ c̲h̲áu̲ h̲ắt̲ c̲a̲n̲ x̲ăn̲g̲ v̲ào̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ r̲ồi̲ c̲h̲âm̲ l̲ửa̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả l̲à 9̲ n̲g̲ười̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲, m̲ẹ c̲ủa̲ C̲ườn̲g̲ – b̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị B̲ền̲ (S̲N̲ 1̲9̲5̲6̲) c̲ũn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Vụ ông nội thiêu sống cả nhà: Xung đột gay gắt giữa hai bên họ hàng - Pháp luật - Việt Giải Trí
V̲ụ ôn̲g̲ n̲ội̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲ c̲ả n̲h̲à: X̲u̲n̲g̲ đột̲ g̲a̲y̲ g̲ắt̲ g̲i̲ữa̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ h̲ọ h̲àn̲g̲ – P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ – V̲i̲ệt̲ G̲i̲ải̲ T̲r̲í
T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲, C̲ườn̲g̲ l̲à c̲h̲áu̲ đíc̲h̲ t̲ôn̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲ọc̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ Y̲ ở T̲h̲ái̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ đã v̲ề T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲, l̲ấy̲ v̲ợ v̲à ở r̲ể t̲ại̲ đây̲. H̲ôm̲6̲/3̲, b̲à n̲ội̲ m̲ất̲, C̲ườn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ịu̲ t̲a̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲ừ l̲úc̲ h̲ỏa̲ t̲án̲g̲ b̲à x̲o̲n̲g̲, C̲ườn̲g̲ t̲ỏ v̲ẻ k̲h̲ó c̲h̲ịu̲, n̲ảy̲ s̲i̲n̲h̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲. Đỉn̲h̲ đi̲ểm̲ l̲à t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 9̲/9̲, C̲ườn̲g̲ l̲à p̲h̲ận̲ c̲h̲áu̲, k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để b̲àn̲ b̲ạc̲ v̲i̲ệc̲ l̲o̲ h̲ậu̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ b̲à n̲ội̲ n̲ên̲ b̲ực̲ t̲ức̲ v̲à g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ đốt̲ h̲ọ h̲àn̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲ c̲ả n̲h̲à, C̲ườn̲g̲ đã r̲a̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đầu̲ t̲h̲ú.

giay-phut-kinh-hoang-cua-9-nguoi-bi-chau-ruot-tuoi-xang-thieu-song

g̲i̲a̲y̲-p̲h̲u̲t̲-k̲i̲n̲h̲-h̲o̲a̲n̲g̲-c̲u̲a̲-9̲-n̲g̲u̲o̲i̲-b̲i̲-c̲h̲a̲u̲-r̲u̲o̲t̲-t̲u̲o̲i̲-x̲a̲n̲g̲-t̲h̲i̲e̲u̲-s̲o̲n̲g̲

M̲ẹ C̲ườn̲g̲ c̲ũn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơn̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲.

H̲ơn̲ c̲ả n̲ỗi̲ đa̲u̲

C̲h̲i̲ều̲ 1̲4̲/9̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ỹ V̲i̲ện̲ B̲ỏn̲g̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, v̲ào̲ 3̲h̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/9̲, 6̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ d̲òn̲g̲ h̲ọ, được̲ đưa̲ đến̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲ d̲o̲ b̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲. N̲g̲ười̲ b̲ỏn̲g̲ n̲h̲ẹ n̲h̲ất̲ l̲à 3̲5̲ %, n̲ặn̲g̲ n̲h̲ất̲ l̲à 9̲0̲ % c̲ơ t̲h̲ể. C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ n̲ên̲ r̲ất̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲, 4̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲ở b̲ằn̲g̲ m̲áy̲.

D̲o̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲, c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/9̲, b̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲i̲ền̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲) đã t̲ử v̲o̲n̲g̲. Đến̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/9̲, t̲h̲êm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ Đào̲ Đức̲ H̲y̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲) t̲ử v̲o̲n̲g̲.

N̲h̲ữn̲g̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ l̲ại̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó m̲ẹ c̲ủa̲ C̲ườn̲g̲ l̲à b̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị B̲ền̲ (S̲N̲ 1̲9̲5̲6̲) đều̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲. M̲ột̲ b̲ác̲ s̲ỹ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, b̲ỏn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ r̲ất̲ k̲h̲ó c̲ứu̲ c̲h̲ữa̲. V̲í n̲h̲ư b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ Đào̲ Đức̲ H̲y̲, ôn̲g̲ c̲h̲ỉ b̲ị b̲ỏn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲5̲% d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì b̲ỏn̲g̲ p̲h̲ần̲ m̲ặt̲ v̲à đườn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲ n̲ặn̲g̲ n̲ên̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ 4̲ n̲g̲ày̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Nghẹn ngào đám tang nơi quê nhà Đại tá Trần Quang Khải - Tin tức
N̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ n̲ơi̲ q̲u̲ê n̲h̲à Đại̲ t̲á T̲r̲ần̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ K̲h̲ải̲ – T̲i̲n̲ t̲ức̲
V̲ì 2̲ n̲g̲ười̲ đã được̲ đưa̲ v̲ề n̲ên̲ c̲h̲i̲ều̲ 1̲4̲/9̲, n̲g̲ười̲ r̲u̲ột̲ t̲h̲ịt̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ ở l̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ để c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ l̲à b̲à P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị P̲. – c̲ô r̲u̲ột̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ. B̲à P̲. m̲ặt̲ m̲ày̲ t̲ái̲ n̲h̲ợt̲, t̲h̲ất̲ t̲h̲ần̲. T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ b̲à P̲., h̲ôm̲ đó, a̲n̲h̲ e̲m̲ b̲à n̲g̲ồi̲ b̲àn̲ b̲ạc̲, n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ải̲ t̲r̲ước̲ b̲a̲n̲ t̲h̲ờ m̲ẹ m̲ìn̲h̲.

B̲à P̲. k̲ể, t̲r̲ước̲ đó C̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ g̲ì. C̲ụ b̲à được̲ h̲ỏa̲ t̲án̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ đưa̲ t̲r̲o̲ c̲ốt̲ v̲ề t̲h̲ì C̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ h̲ạ h̲u̲y̲ệt̲ v̲ì c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ “g̲i̲ờ k̲h̲ôn̲g̲ đẹp̲”. M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à p̲h̲ải̲ m̲ất̲ c̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲, đứa̲ c̲h̲áu̲ đíc̲h̲ t̲ôn̲ m̲ới̲ đồn̲g̲ ý v̲ới̲ c̲âu̲ n̲ói̲ h̲ậm̲ h̲ực̲: “S̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì k̲h̲ôn̲g̲ h̲a̲y̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲h̲ì c̲ác̲ c̲ô t̲ự c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲”.

Giây phút kinh hoàng của 9 người bị cháu ruột tưới xăng thiêu sống
G̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ c̲ủa̲ 9̲ n̲g̲ười̲ b̲ị c̲h̲áu̲ r̲u̲ột̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲
C̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 9̲/9̲, c̲ả n̲h̲à l̲àm̲ c̲ơm̲ m̲ời̲ n̲ội̲ t̲ộc̲ t̲ới̲ d̲ự l̲ễ 3̲ n̲g̲ày̲. C̲ườn̲g̲ v̲ẫn̲ ăn̲ c̲ơm̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲. T̲ới̲ 8̲h̲ t̲ối̲, a̲n̲h̲ e̲m̲ r̲u̲ột̲ n̲g̲ồi̲ h̲ọp̲ b̲àn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. “T̲ôi̲ n̲g̲ồi̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ửa̲ r̲a̲ v̲ào̲. C̲ó a̲i̲ n̲g̲ờ n̲ó l̲àm̲ t̲h̲ế đâu̲. N̲h̲à x̲ây̲ h̲ìn̲h̲ ốn̲g̲, c̲ó 1̲ c̲ửa̲ r̲a̲ v̲ào̲. M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ồi̲ q̲u̲ây̲ q̲u̲ần̲ ở c̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲ải̲ t̲r̲ước̲ b̲a̲n̲ t̲h̲ờ. N̲ó l̲ẳn̲g̲ l̲ặn̲g̲ v̲ào̲…” – b̲à P̲. k̲ể.

Xin cứu 2 cháu bé bị cha ruột tẩm xăng thiêu sống, bỏng nặng!

K̲h̲i̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à đa̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ t̲o̲án̲ c̲h̲i̲ t̲i̲êu̲ t̲h̲ì C̲ườn̲g̲ đi̲ v̲ào̲ n̲h̲à g̲ọi̲ “M̲ẹ, c̲o̲n̲ b̲ảo̲ m̲ẹ đi̲ v̲ề”. B̲à B̲ền̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề m̲à c̲òn̲ m̲ắn̲g̲, đu̲ổi̲ C̲ườn̲g̲ 2̲ l̲ần̲: “M̲ày̲ v̲ề đi̲, t̲a̲o̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề”. N̲g̲h̲e̲ m̲ẹ n̲ói̲ v̲ậy̲, C̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề m̲à đi̲ v̲ào̲ n̲h̲à t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ỏi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đứa̲ e̲m̲. S̲a̲u̲ đó, C̲ườn̲g̲ đi̲ r̲a̲, v̲ề n̲h̲à c̲ác̲h̲ đó k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲m̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲ – 1̲0̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲ày̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲. B̲a̲n̲ đầu̲, c̲ậu̲ t̲a̲ n̲h̲ờ đứa̲ e̲m̲ “m̲ày̲ đưa̲ a̲n̲h̲ r̲a̲ đây̲ c̲ái̲” n̲h̲ưn̲g̲ b̲à P̲. k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ượn̲ x̲e̲ m̲áy̲. T̲h̲ấy̲ C̲ườn̲g̲ v̲ề, b̲à P̲. l̲ại̲ q̲u̲a̲y̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲i̲ểm̲ p̲h̲o̲n̲g̲ b̲ì.
G̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ c̲ủa̲ 9̲ n̲g̲ười̲ b̲ị c̲h̲áu̲ r̲u̲ột̲ t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲
V̲ì n̲g̲ồi̲ n̲g̲a̲y̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ửa̲ n̲ên̲ b̲à P̲. h̲a̲y̲ để ý r̲a̲ p̲h̲ía̲ n̲g̲o̲ài̲. N̲g̲ồi̲ k̲i̲ểm̲ m̲ột̲ l̲úc̲ l̲âu̲, t̲r̲ên̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ v̲ài̲ c̲ái̲ t̲h̲ì b̲à t̲h̲ấy̲ C̲ườn̲g̲, t̲r̲ên̲ t̲a̲y̲ x̲ác̲h̲ c̲a̲n̲ 5̲ l̲ít̲ l̲o̲ại̲ đựn̲g̲ d̲ầu̲ ăn̲ đi̲ v̲ào̲. “T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ C̲ườn̲g̲ b̲ước̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲à t̲ự d̲ưn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ửa̲ s̲ắt̲ t̲ừ t̲ừ k̲h̲ép̲ v̲ào̲. T̲ôi̲ q̲u̲át̲: ‘C̲ườn̲g̲ m̲ày̲ m̲ở c̲ửa̲ r̲a̲, đón̲g̲ l̲àm̲ g̲ì’” – b̲à P̲. n̲h̲ư b̲ị s̲ốc̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ói̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲.

B̲à P̲. b̲ị ám̲ ản̲h̲ b̲ởi̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ư “n̲g̲ọn̲ đu̲ốc̲ s̲ốn̲g̲” c̲ố g̲i̲ẫy̲ g̲i̲ụa̲. C̲ửa̲ được̲ p̲h̲á, h̲ọ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲, l̲ăn̲ đi̲ l̲ăn̲ l̲ại̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ để t̲ự d̲ập̲ l̲ửa̲. P̲h̲ải̲ v̲ài̲ p̲h̲út̲ m̲ới̲ c̲ó n̲g̲ười̲ d̲ội̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲ữn̲g̲ “n̲g̲ọn̲ đu̲ốc̲ s̲ốn̲g̲” được̲ c̲ứu̲.
X̲i̲n̲ c̲ứu̲ 2̲ c̲h̲áu̲ b̲é b̲ị c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ t̲ẩm̲ x̲ăn̲g̲ t̲h̲i̲êu̲ s̲ốn̲g̲, b̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲!
M̲a̲y̲ m̲ắn̲ t̲h̲o̲át̲ c̲h̲ết̲, b̲à P̲. đa̲n̲g̲ p̲h̲ải̲ g̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲. B̲à l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ản̲g̲ t̲h̲ốt̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ỉ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲. B̲à h̲i̲ểu̲ r̲õ s̲ự s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲òn̲ l̲ại̲ đa̲n̲g̲ m̲o̲n̲g̲ m̲a̲n̲h̲ t̲h̲ế n̲ào̲ k̲h̲i̲ v̲ừa̲ p̲h̲ải̲ đưa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ a̲n̲h̲, c̲h̲ị c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ề n̲h̲à l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự.

B̲à được̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ C̲ườn̲g̲, đứa̲ c̲h̲áu̲ c̲òn̲ h̲ỏi̲: “C̲h̲ưa̲ c̲h̲ết̲ à!”, k̲h̲i̲ến̲ b̲à l̲ạn̲h̲ n̲g̲ười̲.

Xem thêm: T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼6̼/̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼6̼/̼3̼)̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? - Ảnh 1.

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? – Ảnh 1.
Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? - Ảnh 3.

Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ chém người dã man ở Bắc Giang ra sao? – Ảnh 3.
2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.