500 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼V̼o̼.n̼g̼ ̼һ̼à̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ă̼ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼.ị̼ ̼т̼һ̼.ư̼ơ̼п̼ɡ̼

L̼ú̼c̼ ̼1̼3g̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼30/3,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼m̼ ̼7̼5̼1̼ ̼+̼ ̼9̼5̼0̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼–̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼o̼n̼g̼ ̼һ̼à̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ă̼ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ị̼ ̼т̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4h̼ ̼k̼é̼m̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼s̼á̼n̼g̼ ̼30/3 ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼à̼n̼ ̼(̼k̼m̼7̼5̼2̼ ̼+̼0̼5̼0̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼M̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ó̼i̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼16h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼30/-̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:
̼1̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼2̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼3̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼4̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼5̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼6̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼m̼)

P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼…̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼u̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở khu vực Lăng Cô - Tuổi Trẻ Online

A̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼1̼0̼6̼A̼/̼2̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼2̼3̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở khu vực Lăng Cô - Tuổi Trẻ Online

T̼à̼u̼ ̼E̼1̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼3̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼5̼2̼2̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼9̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼

̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼m̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼í̼.̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼(̼t̼o̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼)

̼“̼G̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼L̼1̼A̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở khu vực Lăng Cô - Tuổi Trẻ Online

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼

̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼ ̼–̼ ̼Đ̼T̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼ ̼–̼ ̼Đ̼T̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở khu vực Lăng Cô - Tuổi Trẻ Online

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼W̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Vụ tai nạn đường sắt tại Lăng Cô: Khởi tố bị can lái phụ tàu E1 - Tuổi Trẻ Online

ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼W̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼E̼1̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼g̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼1̼2̼3̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼a̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Vụ tai nạn đường sắt tại Lăng Cô: Khởi tố bị can lái phụ tàu E1 - Tuổi Trẻ Online
Một số ʜìɴʜ ảnh về νụ τaι ɴạɴ thảm khốc ở Lăng Cô:
T̼à̼u̼ ̼S̼E̼8̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼
̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8 ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼S̼E̼8̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼L̼7̼1̼5̼0̼9̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼8̼2̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼và ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼
V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼.̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼a̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼
N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼.̼

Nguồn: https://nld.com. vn/thoi-su/tau-lua-tuyen-bac-nam-bat-ngo-boc-chay-khi-qua-dia-phan-da-nang-20210604105425024.htm

C̼h̼á̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼,̼ ̼17̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼17̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼R̼a̼h̼i̼m̼ ̼Y̼a̼r̼ ̼K̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼u̼n̼j̼a̼b̼ H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼ị̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
”̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Y̼a̼s̼m̼i̼n̼ ̼R̼a̼s̼h̼i̼d̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼F̼P̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼a̼h̼a̼w̼a̼l̼p̼u̼r̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼R̼a̼h̼i̼m̼ ̼Y̼a̼r̼ ̼K̼h̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼R̼a̼s̼h̼i̼d̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼
”̼T̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ổ̼”̼,̼ ̼S̼h̼i̼r̼e̼e̼n̼ ̼M̼a̼z̼a̼r̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼

T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼
B̼à̼ ̼M̼a̼z̼a̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼T̼e̼z̼g̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼.̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼R̼a̼w̼a̼l̼p̼i̼n̼d̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼I̼s̼l̼a̼m̼a̼b̼a̼d̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼K̼a̼r̼a̼c̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼.̼
T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼

H̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼a̼h̼o̼r̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

Xem thêm: Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼–̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼á̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Ch̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼t.ử v.ong
̼T̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼i̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼t.ử v.ong
S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Á̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼t.ử v.ong
̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼.̼5̼ ̼v̼à̼ ̼P̼.̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼.̼í̼c̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼.̼1̼1̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼7̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼t.ử v.ong
T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ố̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼.̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼í̼.̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼.̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼t.ử v.ong
̼T̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼.̼ờ̼ ̼l̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼.̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼m̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼.̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼.̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼t.ử v.ong
̼“̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼t.ử v.ong
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼g̼o̼l̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼s̼é̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼

̼“̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼t.ử v.ong
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼A̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼t.ử v.ong
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.