45 ᴄau thu

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ t̲ờ B̲a̲l̲l̲T̲h̲a̲i̲ (T̲h̲ái̲ L̲a̲n̲), 4̲5̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ L̲ào̲ m̲ới̲ đây̲ đã c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ận̲ án̲ p̲h̲ạt̲ c̲ấm̲ t̲h̲i̲ đấu̲ v̲ĩn̲h̲ v̲i̲ễn̲ t̲ừ F̲I̲F̲A̲ . T̲ổn̲g̲ t̲h̲ư k̲ý L̲ĐB̲Đ L̲ào̲ K̲a̲n̲y̲a̲ K̲e̲o̲m̲a̲n̲y̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ:

“C̲ả 4̲5̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ n̲ày̲ đều̲ t̲h̲u̲ộc̲ b̲ón̲g̲ đá n̲a̲m̲. H̲ọ b̲ị F̲I̲F̲A̲ t̲r̲e̲o̲ g̲i̲ò v̲ĩn̲h̲ v̲i̲ễn̲ s̲a̲u̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề d̲àn̲ x̲ếp̲ t̲ỉ s̲ố. N̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ b̲án̲ độ đã k̲éo̲ d̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ t̲r̲ời̲ v̲à d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ải̲ đấu̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲”.

D̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ 4̲5̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ b̲ị t̲r̲e̲o̲ g̲i̲ò c̲h̲ưa̲ được̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đườn̲g̲ d̲ây̲ d̲àn̲ x̲ếp̲ t̲ỉ s̲ố c̲ó t̲h̲ể đã t̲ác̲ độn̲g̲ đến̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế.

NÓNG: 45 cầu thủ bị FIFA treo giò suốt đời vì bán độ, bóng đá Đông Nam Á rúng động - Ảnh 1.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á k̲h̲ứ, b̲ón̲g̲ đá L̲ào̲ c̲ũn̲g̲ đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ác̲ v̲ụ b̲án̲ độ v̲à n̲h̲i̲ều̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ c̲ó t̲i̲ến̲g̲ t̲ăm̲ đã n̲h̲ận̲ n̲h̲ữn̲g̲ án̲ p̲h̲ạt̲ n̲ặn̲g̲ t̲ừ F̲I̲F̲A̲.

D̲àn̲ x̲ếp̲ t̲ỉ s̲ố t̲h̲ực̲ s̲ự l̲à m̲ột̲ v̲ấn̲ n̲ạn̲ đối̲ v̲ới̲ b̲ón̲g̲ đá Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ Á. N̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ ở n̲h̲i̲ều̲ c̲ấp̲ độ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ v̲à l̲àm̲ x̲ói̲ m̲òn̲ l̲òn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ.

M̲ới̲ c̲h̲ỉ c̲ác̲h̲ đây̲ 2̲ t̲h̲án̲g̲, b̲ón̲g̲ đá I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ v̲ụ b̲án̲ độ v̲ới̲ 5̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ l̲i̲ên̲ đới̲. N̲h̲óm̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ n̲ày̲ đồn̲g̲ ý n̲h̲ận̲ 1̲5̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ R̲p̲ (k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲7̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲) để b̲óp̲ m̲éo̲ k̲ết̲ q̲u̲ả m̲ột̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ n̲h̲ưn̲g̲ âm̲ m̲ưu̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ v̲à b̲ị l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲a̲n̲h̲ p̲h̲u̲i̲.

N̲g̲o̲ại̲ b̲i̲n̲h̲ “h̲àn̲g̲ k̲h̲ủn̲g̲” n̲ổ s̲ún̲g̲, H̲A̲G̲L̲ đăn̲g̲ q̲u̲a̲n̲g̲ đầy̲ x̲ứn̲g̲ đán̲g̲ t̲r̲ên̲ q̲u̲ê h̲ươn̲g̲ b̲ầu̲ Đức̲

Xem thêm: T̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲ẹ l̲òn̲g̲ v̲ì g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲ C̲L̲B̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ “b̲án̲ độ”

T̲r̲ợ l̲ý C̲L̲B̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲, ôn̲g̲ L̲ê Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ đã c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ r̲ất̲ t̲h̲ật̲ l̲òn̲g̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ được̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲ c̲ủa̲ C̲ĐV̲ đội̲ n̲h̲à, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à s̲a̲u̲ 3̲ b̲àn̲ t̲h̲u̲a̲ c̲h̲ón̲g̲ v̲án̲h̲ ở đầu̲ t̲r̲ận̲ đấu̲ v̲ới̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲.

T̲r̲ận̲ đấu̲ g̲i̲ữa̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ v̲à Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ (3̲1̲/1̲0̲) c̲ó ý n̲g̲h̲ĩa̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ đu̲a̲ t̲r̲ụ h̲ạn̲g̲. N̲ếu̲ N̲a̲m̲ Địn̲h̲ h̲òa̲ S̲L̲N̲A̲, Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ s̲ẽ c̲ần̲ đán̲h̲ b̲ại̲ đối̲ t̲h̲ủ v̲ới̲ c̲ác̲h̲ b̲i̲ệt̲ ít̲ n̲h̲ất̲ 4̲ b̲àn̲ để t̲r̲ụ h̲ạn̲g̲. S̲a̲u̲ 2̲5̲ p̲h̲út̲ đầu̲ t̲r̲ận̲, đội̲ b̲ón̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố h̲o̲a̲ p̲h̲ượn̲g̲ đỏ đã để t̲h̲ủn̲g̲ l̲ưới̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ 3̲ b̲àn̲. Đi̲ều̲ n̲ày̲ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ C̲ĐV̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲r̲ên̲ s̲ân̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ g̲a̲y̲ g̲ắt̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í b̲ỏ v̲ề s̲ớm̲.

N̲ói̲ v̲ề p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ n̲ày̲, t̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ủa̲ C̲L̲B̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “T̲h̲ực̲ t̲ế m̲à n̲ói̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ ở h̲i̲ệp̲ m̲ột̲ t̲h̲ì d̲ư l̲u̲ận̲ c̲ó q̲u̲y̲ền̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ. C̲ả b̲a̲n̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ v̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲ đều̲ r̲ất̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ b̲ởi̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ m̲à t̲h̲u̲a̲ đậm̲ t̲h̲ì c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ b̲i̲ết̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲ s̲ẽ r̲ất̲ g̲h̲ê g̲ớm̲, c̲ác̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ đi̲ều̲ n̲ày̲.

M̲ột̲ s̲ố a̲n̲h̲ e̲m̲ b̲ị n̲g̲ợp̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ập̲ c̲u̲ộc̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲h̲ủn̲g̲ l̲ưới̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲. H̲àn̲g̲ t̲i̲ền̲ v̲ệ b̲ị g̲ãy̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲, s̲a̲u̲ đó c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ đưa̲ M̲ạc̲ H̲ồn̲g̲ Q̲u̲ân̲ v̲ào̲ d̲ù c̲ậu̲ ấy̲ đa̲n̲g̲ b̲ị ốm̲. 9̲h̲3̲0̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ t̲ôi̲ c̲ó g̲ọi̲ đi̲ện̲, Q̲u̲ân̲ x̲i̲n̲ d̲ự b̲ị v̲ì m̲ệt̲. H̲ôm̲ q̲u̲a̲ c̲ậu̲ ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ập̲ được̲, n̲ói̲ k̲h̲ôn̲g̲ r̲a̲ t̲i̲ến̲g̲. B̲ất̲ đắc̲ d̲ĩ m̲ới̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ Q̲u̲ân̲ v̲ào̲ s̲ân̲ t̲h̲ôi̲, t̲ôi̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ ấy̲ p̲h̲ải̲ v̲ào̲ s̲ân̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ a̲n̲h̲ e̲m̲. L̲úc̲ ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ l̲à t̲u̲n̲g̲ H̲ồn̲g̲ Q̲u̲ân̲ v̲ào̲ l̲à g̲ỡ được̲, d̲ù s̲a̲o̲ c̲ũn̲g̲ r̲ất̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲”.

Trợ lý Quốc Vượng cảm thấy nhẹ lòng vì giải tỏa hiểu lầm CLB Hải Phòng bán độ - Ảnh 1.

T̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ủa̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ (Ản̲h̲: G̲N̲)

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ M̲ạc̲ H̲ồn̲g̲ Q̲u̲ân̲, n̲h̲i̲ều̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲ũn̲g̲ g̲ặp̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ấn̲ đề c̲á n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲. Đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ B̲H̲L̲ đội̲ c̲h̲ủ n̲h̲à p̲h̲ải̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ị t̲r̲í t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲.

“V̲ăn̲ T̲o̲ản̲, T̲r̲ọn̲g̲ H̲i̲ếu̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲át̲ s̲ốt̲, d̲a̲ m̲ặt̲ t̲ái̲ n̲h̲ợt̲. B̲a̲n̲ h̲u̲ấn̲ l̲u̲y̲ện̲ r̲ất̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲ì t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ. C̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể m̲ạo̲ h̲i̲ểm̲ s̲ử d̲ụn̲g̲. M̲a̲y̲ l̲à c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đã g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ được̲. T̲h̲ực̲ s̲ự c̲á n̲h̲ân̲ t̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ n̲ếu̲ c̲ó đủ q̲u̲ân̲ s̲ố, đá s̲òn̲g̲ p̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ì Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ r̲ất̲ k̲h̲ó để đạt̲ m̲ục̲ t̲i̲êu̲ t̲h̲ắn̲g̲ c̲ác̲h̲ b̲i̲ệt̲ 4̲ b̲àn̲.

B̲ật̲ m̲í t̲h̲êm̲ l̲à b̲à n̲ội̲ c̲ủa̲ X̲u̲ân̲ T̲ú v̲ừa̲ m̲ất̲ v̲ài̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲. C̲ậu̲ ấy̲ c̲ùn̲g̲ Q̲u̲ân̲ l̲à h̲a̲i̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ đi̲ m̲ượn̲, h̲ọ c̲ó q̲u̲y̲ền̲ g̲i̲ữ c̲h̲ân̲ c̲h̲ứ. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ c̲ảm̲ ơn̲ v̲ì c̲ả 2̲ đã c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ h̲ết̲ m̲ìn̲h̲. T̲h̲ực̲ t̲ế t̲ất̲ c̲ả đều̲ m̲u̲ốn̲ c̲h̲o̲ T̲ú c̲ơ h̲ội̲ s̲út̲ p̲h̲ạt̲ đền̲, g̲h̲i̲ b̲àn̲ để t̲ưởn̲g̲ n̲h̲ớ b̲à n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ đó đa̲n̲g̲ t̲h̲u̲a̲ 0̲-3̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ D̲i̲e̲g̲o̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ n̲g̲a̲y̲ t̲ừ đầu̲. S̲a̲u̲ t̲r̲ận̲ n̲ói̲ t̲h̲ì m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ m̲ới̲ t̲i̲n̲, c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ì s̲ẽ n̲g̲h̲ĩ l̲à c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ m̲i̲n̲h̲”, t̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ n̲ói̲.

Trợ lý Quốc Vượng cảm thấy nhẹ lòng vì giải tỏa hiểu lầm CLB Hải Phòng bán độ - Ảnh 2.

T̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲ẹ l̲òn̲g̲ v̲ì g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲ C̲L̲B̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ b̲án̲ độ – Ản̲h̲ 2̲.
X̲u̲ân̲ T̲ú v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ để r̲a̲ s̲ân̲ t̲h̲i̲ đấu̲ c̲h̲o̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ (Ản̲h̲: G̲N̲)

S̲a̲u̲ c̲ùn̲g̲, ôn̲g̲ L̲ê Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ũn̲g̲ g̲ửi̲ đôi̲ l̲ời̲ đến̲ c̲ác̲ C̲ĐV̲: “C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ x̲ác̲ địn̲h̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲h̲ề n̲ày̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ c̲ó áp̲ l̲ực̲. C̲ĐV̲ l̲à ưu̲ t̲i̲ên̲ h̲àn̲g̲ đầu̲, n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ h̲ết̲ s̲ức̲ t̲h̲ì s̲ẽ c̲ó h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲h̲ể q̲u̲a̲y̲ l̲ưn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲. Đi̲ều̲ đó c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ r̲ất̲ đa̲u̲ đớn̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲ỗ l̲ực̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ r̲ồi̲ t̲h̲ì N̲H̲M̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲án̲ độ n̲ữa̲”.

H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ m̲ùa̲ g̲i̲ải̲ ở v̲ị t̲r̲í t̲h̲ứ 1̲2̲ t̲r̲ên̲ B̲X̲H̲ v̲ới̲ 1̲9̲ đi̲ểm̲.

Trợ lý Quốc Vượng cảm thấy nhẹ lòng vì giải tỏa hiểu lầm CLB Hải Phòng bán độ - Ảnh 3.

T̲r̲ợ l̲ý Q̲u̲ốc̲ V̲ượn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲ẹ l̲òn̲g̲ v̲ì g̲i̲ải̲ t̲ỏa̲ h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲ C̲L̲B̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ b̲án̲ độ – Ản̲h̲ 3̲.

Xem thêm: https://kenh14.vn/tro-ly-quoc-vuong-tiet-lo-hang-loat-cau-thu-hai-phong-bi-om-cam-thay-nhe-long-vi-giai-toa-hieu-lam-ban-do-voi-cdv-20201031201019074.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *