41

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê g̲ây̲ n̲ên̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ k̲h̲i̲ c̲ó độn̲g̲ t̲h̲ái̲ t̲r̲ác̲h̲ m̲óc̲, c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ p̲h̲ía̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ b̲ố b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, h̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ r̲ất̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ đòi̲ c̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲é N̲.T̲.V̲.A̲ (8̲ t̲u̲ổi̲) b̲ị n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ b̲ố b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, n̲àn̲g̲ h̲ậu̲ t̲r̲ước̲ đó c̲òn̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố s̲ẽ h̲ỗ t̲r̲ợ t̲o̲àn̲ b̲ộ c̲h̲i̲ p̲h̲í c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. để t̲h̲e̲o̲ đu̲ổi̲ v̲ụ án̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲ảm̲ ơn̲ v̲à c̲h̲ưa̲ n̲h̲ận̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲ày̲ t̲ừ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 1

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 1̲
T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê m̲ới̲ đây̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ “q̲u̲a̲y̲ x̲e̲” k̲h̲i̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ác̲h̲ m̲óc̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. N̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ v̲à độn̲g̲ t̲h̲ái̲ c̲ủa̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ g̲ây̲ n̲ên̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲. T̲h̲e̲o̲ đó, t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲, c̲ô c̲h̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ m̲ột̲ d̲òn̲g̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ d̲ài̲ v̲ới̲ ý t̲r̲ác̲h̲ m̲óc̲, c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ước̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲à c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ v̲ì c̲o̲n̲ g̲ái̲.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 2

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 2̲
B̲ác̲ r̲u̲ột̲ b̲é V̲.A̲. t̲h̲a̲y̲ m̲ặt̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲ói̲ l̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ k̲h̲i̲ b̲ị c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ b̲ảo̲ v̲ệ c̲o̲n̲ g̲ái̲ (Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲)
C̲ụ t̲h̲ể, s̲ự v̲i̲ệc̲ b̲ắt̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲ừ v̲i̲ệc̲ m̲ới̲ đây̲, b̲ác̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ b̲é V̲.A̲. – b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ L̲o̲a̲n̲ đã t̲h̲a̲y̲ m̲ặt̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. T̲r̲ước̲ n̲h̲ữn̲g̲ ý k̲i̲ến̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ v̲ì m̲ẹ b̲é V̲.A̲. k̲h̲ôn̲g̲ m̲ạn̲h̲ m̲ẽ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, b̲à L̲o̲a̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ m̲ẹ b̲é h̲i̲ện̲ c̲h̲ỉ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ v̲ào̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ l̲u̲ật̲ s̲ư v̲à c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲. B̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ v̲à v̲i̲ệc̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. k̲h̲ôn̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ước̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ĩa̲ l̲à m̲ẹ b̲é đa̲n̲g̲ y̲ếu̲ đu̲ối̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ b̲ảo̲ v̲ệ c̲o̲n̲.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 3

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 4

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 3̲H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 4̲
T̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ẽ “k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ b̲ởi̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲”. (Ản̲h̲ F̲B̲N̲V̲)

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ k̲h̲i̲ến̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê “n̲ổi̲ g̲i̲ận̲ đùn̲g̲ đùn̲g̲”. C̲ô v̲i̲ết̲: “V̲ậy̲ l̲à c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲ v̲ì h̲ọ l̲à m̲ù q̲u̲án̲g̲ r̲ồi̲ c̲ả n̲h̲à ơi̲. V̲ì c̲h̲ín̲h̲ t̲ôi̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ m̲ột̲ m̲ất̲ m̲ột̲ c̲òn̲, k̲ể c̲ả k̲h̲i̲ b̲ị h̲ăm̲ d̲ọa̲ t̲ới̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲, s̲a̲o̲ h̲ọ c̲ó t̲h̲ể n̲g̲h̲ĩ v̲ề c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ n̲h̲ư t̲h̲ế?”

P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. c̲ần̲ p̲h̲ải̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ước̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ v̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲h̲a̲y̲ v̲ì i̲m̲ l̲ặn̲g̲ n̲h̲ư v̲ậy̲: “T̲ôi̲ v̲à m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲êu̲ g̲ào̲ c̲h̲o̲ c̲ả t̲h̲ế g̲i̲ới̲ b̲i̲ết̲ l̲à đã s̲a̲i̲ c̲ác̲h̲ h̲ọ m̲u̲ốn̲ s̲a̲o̲? H̲ãy̲ l̲ặn̲g̲ l̲ẽ n̲h̲ư v̲ậy̲ m̲ới̲ l̲à đi̲ều̲ h̲ọ m̲u̲ốn̲? V̲ậy̲ t̲h̲ì v̲i̲ệc̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ k̲êu̲ g̲ào̲ đã b̲ị x̲e̲m̲ t̲h̲ườn̲g̲ r̲ồi̲? C̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ đâu̲ c̲ó a̲i̲ k̲êu̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ đấm̲ n̲g̲ực̲ n̲ói̲ m̲ìn̲h̲ s̲a̲i̲. Đâu̲ a̲i̲ n̲ỡ l̲àm̲ v̲ậy̲! N̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲h̲ờ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ t̲a̲y̲ t̲h̲ì đi̲ều̲ đó đâu̲ c̲ó g̲ì p̲h̲ải̲ n̲g̲ại̲ k̲h̲i̲ t̲ất̲ c̲ả c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ k̲êu̲ g̲ào̲ đòi̲ c̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ b̲é?” – c̲ô v̲i̲ết̲.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 5

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 5̲
P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. (Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲)
N̲àn̲g̲ h̲ậu̲ v̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲: “Đây̲ l̲à m̲ột̲ c̲ác̲h̲ h̲àn̲h̲ x̲ử r̲ất̲ t̲ệ c̲ủa̲ b̲ên̲ m̲ẹ b̲é v̲ới̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲. T̲h̲ật̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲! Đọc̲ s̲t̲a̲t̲u̲s̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị, P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê t̲h̲ấy̲ m̲ìn̲h̲ s̲a̲i̲ v̲à n̲g̲u̲ n̲g̲ốc̲ k̲h̲i̲ g̲ào̲ l̲ên̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ m̲ột̲ m̲ất̲ m̲ột̲ c̲òn̲. X̲i̲n̲ l̲ỗi̲, q̲u̲á x̲i̲n̲ l̲ỗi̲”.

Q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ g̲ây̲ r̲a̲ ý k̲i̲ến̲ t̲r̲ái̲ c̲h̲i̲ều̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ n̲àn̲g̲ h̲ậu̲ đa̲n̲g̲ l̲ấy̲ t̲ư c̲ác̲h̲ g̲ì để c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ c̲ác̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ m̲ẹ b̲é V̲.A̲. D̲ưới̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲, c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ấy̲ ủn̲g̲ h̲ộ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê v̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ n̲ên̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é V̲.A̲. n̲ữa̲.

Hoa hậu Phương Lê bất ngờ chỉ trích mẹ bé 8 tuổi: “Mẹ bé hành xử tệ, tôi đã sai khi chiến đấu giùm họ” - Ảnh 6

H̲o̲a̲ h̲ậu̲ P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ m̲ẹ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲: “M̲ẹ b̲é h̲àn̲h̲ x̲ử t̲ệ, t̲ôi̲ đã s̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ến̲ đấu̲ g̲i̲ùm̲ h̲ọ” – Ản̲h̲ 6̲
P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê t̲ừn̲g̲ g̲ây̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ận̲ m̲ặt̲ b̲é V̲.A̲. l̲úc̲ q̲u̲a̲ đời̲ (Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲)
T̲r̲ước̲ đó, P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê c̲ũn̲g̲ đã t̲ừn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ g̲ây̲ r̲a̲ s̲ự t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ n̲h̲ư: đưa̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ ản̲h̲ c̲ận̲ m̲ặt̲ b̲é V̲.A̲. k̲h̲i̲ q̲u̲a̲ đời̲, đặt̲ r̲a̲ m̲ột̲ s̲ố g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ ám̲. K̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, P̲h̲ươn̲g̲ L̲ê c̲òn̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ ẩn̲ ý t̲i̲êu̲ c̲ực̲ v̲ề m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲u̲ật̲ s̲ư đã được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ m̲ời̲ l̲àm̲ n̲g̲ười̲ b̲ảo̲ v̲ệ l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲.

https://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/hoa-hau-phuong-le-bat-ngo-chi-trich-me-be-8-tuoi-me-be-hanh-xu-te-toi-da-sai-khi-chien-dau-gium-ho-446962

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.