4̲ n̲g̲ười̲ t̲.ử v̲.o̲n̲.g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ b̲à T̲h̲., c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, k̲h̲úc̲ m̲ắc̲ g̲ì v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ b̲ếp̲ n̲h̲à ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ n̲ấu̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲h̲áu̲ ăn̲ r̲ồi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲
B̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ ở n̲h̲à ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ k̲h̲i̲ến̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: K̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đi̲ều̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲?
B̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ ở n̲h̲à ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ g̲ì m̲à k̲h̲i̲ến̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲?
H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ S̲ản̲ (4̲9̲ t̲u̲ổi̲ ở t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ, x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲).

K̲ể t̲ừ n̲g̲ày̲ c̲o̲n̲, c̲h̲áu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, b̲à T̲h̲. (v̲ợ ôn̲g̲ S̲ản̲) l̲i̲ên̲ t̲ục̲ k̲h̲óc̲ n̲g̲ất̲ v̲à l̲u̲ôn̲ c̲ó n̲g̲ười̲ t̲úc̲ t̲r̲ực̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ để c̲h̲ăm̲ s̲óc̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ m̲ới̲ đây̲ v̲ới̲ P̲V̲, đôi̲ m̲ắt̲ đỏ h̲o̲e̲ b̲à T̲h̲. b̲u̲ồn̲ b̲ã c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à c̲h̲ỉ c̲ó 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ươi̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ìn̲h̲ (2̲5̲ t̲u̲ổi̲) đều̲ đã l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ở c̲ác̲ x̲ã l̲ân̲ c̲ận̲.

M̲ặc̲ d̲ù 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ ở k̲h̲ác̲ x̲ã n̲h̲ưn̲g̲ c̲ác̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ v̲ề n̲h̲à b̲ố m̲ẹ đẻ ăn̲ c̲ơm̲.

4 người tử vong sau bữa trưa: Người chồng không đến ăn cơm cũng bị hôn mê, đang cấp cứu - Ảnh 1.

4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ ăn̲ c̲ơm̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị h̲ôn̲ m̲ê, đa̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲.

“C̲h̲ủ n̲h̲ật̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲ề n̲h̲à t̲ôi̲ ăn̲ c̲ơm̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ b̲ố m̲ẹ g̲ọi̲ m̲à 2̲ c̲h̲ị e̲m̲ t̲ự g̲ọi̲ n̲h̲a̲u̲ đến̲.

C̲ó h̲ôm̲ t̲ôi̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ề t̲h̲ì c̲ác̲ c̲o̲n̲ đã đến̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ đôn̲g̲ đủ t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲ấu̲ c̲ơm̲ ăn̲ c̲ơm̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲…”, b̲à T̲h̲. k̲ể.

T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲h̲. c̲ác̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ b̲à s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à c̲ùn̲g̲ c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ ở c̲ôn̲g̲ t̲y̲ g̲ần̲ n̲h̲à.

4 người tử vong sau bữa trưa: Người chồng không đến ăn cơm cũng bị hôn mê, đang cấp cứu - Ảnh 2.

4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ ăn̲ c̲ơm̲ c̲ũn̲g̲ b̲ị h̲ôn̲ m̲ê, đa̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ – Ản̲h̲ 2̲.
G̲i̲a̲n̲ b̲ếp̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ấu̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲, r̲ộn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲ m̲ét̲ v̲u̲ôn̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ 2̲ c̲ô c̲o̲n̲ g̲ái̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ r̲ất̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ c̲òn̲ c̲h̲ị T̲ươi̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ e̲m̲. C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, k̲h̲úc̲ m̲ắc̲ g̲ì v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à T̲h̲..

B̲à k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ b̲ữa̲ 2̲6̲/1̲2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ n̲ấu̲ c̲ơm̲ ăn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲h̲ư m̲ọi̲ l̲ần̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì l̲ạ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲ác̲ t̲h̲ườn̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲ấu̲ c̲ơm̲, ăn̲ c̲ơm̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó a̲i̲ đến̲ n̲h̲à c̲h̲ơi̲, v̲ào̲ b̲ếp̲. B̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ h̲ôm̲ đó c̲ó m̲ón̲ t̲h̲ịt̲ l̲ợn̲ k̲h̲o̲, c̲h̲ả l̲ợn̲, đậu̲ p̲h̲ụ, r̲a̲u̲ c̲ần̲, t̲r̲ứn̲g̲ s̲ẵn̲ ở n̲h̲à.

“M̲ấy̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲. K̲ể t̲ừ n̲g̲ày̲ c̲h̲áu̲, c̲o̲n̲ m̲ất̲ t̲ôi̲ t̲h̲a̲ t̲h̲i̲ết̲ m̲u̲ốn̲ x̲u̲ốn̲g̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲, c̲h̲áu̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲ởi̲ h̲ọ s̲ợ t̲ôi̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ản̲h̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế s̲ẽ s̲ốc̲.

G̲i̲ờ n̲h̲à đã c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲ r̲ồi̲ m̲à t̲ôi̲ l̲ại̲ s̲ốc̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲ n̲ữa̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲ười̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲…”, b̲à T̲h̲. b̲u̲ồn̲ b̲ã n̲ói̲.

K̲ể v̲ề b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲, b̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ó t̲ất̲ c̲ả 9̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ồi̲ ăn̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ g̲ồm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à T̲h̲. c̲h̲ị T̲ươi̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲.

T̲r̲ưa̲ h̲ôm̲ đó, a̲n̲h̲ N̲g̲.V̲.D̲. (c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲ươi̲) k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ ăn̲ c̲ơm̲ v̲ì đi̲ l̲àm̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ ở t̲ỉn̲h̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

K̲h̲i̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲ c̲o̲n̲ m̲ất̲ a̲n̲h̲ D̲. đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲i̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ để đưa̲ c̲o̲n̲ v̲ề v̲à s̲a̲u̲ đó l̲o̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ. S̲a̲u̲ đó, a̲n̲h̲ D̲. t̲ới̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲ại̲ H̲à N̲ội̲ v̲ới̲ v̲ợ.

Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲/1̲2̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ợ v̲ề g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ì đến̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ D̲. h̲ôn̲ m̲ê s̲âu̲ n̲ên̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đưa̲ đến̲ H̲à N̲ội̲ để c̲ấp̲ c̲ứu̲, đi̲ều̲ t̲r̲ị.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ b̲ếp̲ n̲h̲à ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ n̲ấu̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲h̲áu̲ ăn̲ r̲ồi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲
T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲, v̲ào̲ t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ S̲ản̲ (4̲9̲ t̲u̲ổi̲, ở t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ, x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲) t̲ổ c̲h̲ức̲ ăn̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ v̲ới̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲, c̲h̲áu̲.

S̲a̲u̲ đó x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ c̲ó 9̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ươi̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲), 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ươi̲ l̲à c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲.N̲. (8̲ t̲u̲ổi̲) v̲à c̲h̲áu̲ N̲.T̲.T̲r̲. (3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú ở x̲ã N̲g̲ọc̲ T̲h̲a̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲) v̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ìn̲h̲ (2̲5̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à P̲.V̲.V̲. (2̲6̲ t̲u̲ổi̲) 2̲ c̲o̲n̲ l̲à P̲.T̲h̲.A̲.B̲. (4̲ t̲u̲ổi̲); P̲.G̲.T̲r̲. (3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú x̲ã Đồn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲).

S̲a̲u̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ ở n̲h̲à ôn̲g̲ b̲à n̲g̲o̲ại̲, 2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ề n̲h̲à. Đến̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲, c̲h̲ị T̲ươi̲ v̲à c̲h̲áu̲ N̲., c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ v̲à c̲h̲áu̲ B̲. c̲ó t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ôn̲ ói̲, c̲o̲ g̲i̲ật̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị.

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲h̲áu̲ B̲. v̲à c̲h̲áu̲ N̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲. C̲h̲ị T̲ươi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲2̲, v̲à đến̲ 1̲3̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲/1̲2̲, c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

H̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ.

https://soha.vn/4-nguoi-tu-vong-sau-bua-trua-nguoi-chong-khong-den-an-com-cung-bi-hon-me-dang-cap-cuu-2021123022311808.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *