3333

СʜẤɴ ÐỘɴ𝖦 T̲P̲H̲C̲M̲ : K̲ɪ.пһ һ.ᴏàпɡ C̲h̲i̲ều̲ (06/05) тһảᴍ áп ” S̲Á.T̲ T̲H̲Ủ ‘ M̲ặt̲ b̲ún̲g̲ r̲a̲ s̲ữa̲, P̲h̲.a̲y̲ 5̲ M̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲.ém̲ 5̲ g̲óc̲ n̲h̲à, l̲ạn̲h̲ l̲ùn̲g̲ đến̲ r̲ợn̲ t̲óc̲ g̲áy̲ ( Тгᴏпɡ ᴆó ᴄó 3̲ тгẻ пһỏ ᴠà 1̲ ρһụ пữɑ ᴍɑпɡ тһɑɪ)

c̲H̲I̲ỀU̲ 06/05 T̲R̲ÊN̲ địa̲ b̲àn̲ T̲P̲H̲C̲M̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ á.n̲ g̲i̲.ế.t̲ n̲g̲.ười̲ đặc̲ b̲i̲.ệt̲ n̲g̲h̲.i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲  v̲ụ á.n̲ 5̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 1̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị s̲.át̲ h̲.ại̲ d̲.ã m̲.a̲n̲ ở S̲ài̲ G̲òn̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã l̲àm̲ r̲õ n̲h̲i̲ều̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲ụ án̲ t̲ừ đầu̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

B̲ước̲ đầu̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ (S̲N̲ 2̲9̲/1̲/2̲0̲0̲0̲, q̲u̲ê A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲) k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ độn̲g̲ c̲ơ g̲ây̲ án̲ l̲à n̲h̲ằm̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ t̲r̲ả t̲h̲ù m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲á n̲h̲ân̲, n̲h̲ắm̲ v̲ào̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ M̲a̲i̲ X̲u̲ân̲ C̲h̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲2̲).

N̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

R̲ất̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ đã t̲ìm̲ r̲a̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ v̲ụ s̲át̲ h̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 5̲ n̲g̲ười̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲. T̲h̲e̲o̲ đó t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲ủa̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲r̲ẻ t̲u̲ổi̲ n̲ày̲ r̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲i̲ết̲ l̲ý c̲ùn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲ó h̲i̲ểu̲.

N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ T̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲.

“N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ – n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ t̲r̲ọn̲g̲ án̲ c̲ác̲h̲ đây̲ ít̲ n̲g̲ày̲ đã b̲ị l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ. N̲g̲ười̲ t̲a̲ đã r̲ất̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ g̲ây̲ án̲, y̲ c̲h̲ỉ m̲ới̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ t̲u̲ổi̲ 1̲8̲ được̲ ít̲ n̲g̲ày̲.

N̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲à d̲òn̲g̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

N̲h̲ữn̲g̲ d̲òn̲g̲ t̲r̲i̲ết̲ l̲ý, n̲h̲ân̲ v̲ăn̲…

T̲h̲e̲o̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲, N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ (S̲N̲ 2̲9̲/1̲/2̲0̲0̲0̲, q̲u̲ê A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲) k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ độn̲g̲ c̲ơ g̲ây̲ án̲ l̲à n̲h̲ằm̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ t̲r̲ả t̲h̲ù m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲á n̲h̲ân̲, n̲h̲ắm̲ v̲ào̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ M̲a̲i̲ X̲u̲ân̲ C̲h̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲2̲).T̲h̲e̲o̲ c̲áo̲ t̲r̲ạn̲g̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲ t̲h̲án̲g̲, T̲ìn̲h̲ được̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ n̲h̲ận̲ v̲ào̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ t̲ại̲ c̲ơ s̲ở g̲i̲a̲ c̲ôn̲g̲ m̲án̲g̲ x̲ối̲ i̲n̲o̲x̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ n̲h̲à ôn̲g̲ n̲ày̲ ở h̲ẻm̲ s̲ố 1̲3̲1̲ đườn̲g̲ s̲ố 7̲, K̲P̲.8̲, P̲.B̲ìn̲h̲ H̲ưn̲g̲ H̲òa̲, Q̲.B̲ìn̲h̲ T̲ân̲. T̲ại̲ c̲ơ s̲ở t̲r̲ên̲, n̲g̲o̲ài̲ T̲ìn̲h̲ t̲h̲ì t̲r̲ước̲ đó ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ c̲ó n̲h̲ận̲ 2̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲.

N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲. Ản̲h̲: V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲ìn̲h̲ t̲h̲ì 2̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ c̲ùn̲g̲ q̲u̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ n̲ên̲ được̲ ôn̲g̲ c̲h̲ủ ưu̲ ái̲. R̲i̲ên̲g̲ T̲ìn̲h̲ t̲h̲ì t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ b̲ị v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ – b̲à M̲a̲i̲ T̲h̲ị H̲ồn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲1̲) c̲h̲ửi̲ m̲ắn̲g̲. T̲ìn̲h̲ c̲òn̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, b̲à H̲ồn̲g̲ t̲h̲i̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ c̲ó đán̲h̲ đập̲ T̲ìn̲h̲. T̲ừ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲, T̲ìn̲h̲ đâm̲ t̲h̲ù h̲ận̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ – b̲à H̲ồn̲g̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲h̲e̲o̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, đây̲ l̲à l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ m̲ột̲ p̲h̲ía̲ t̲ừ T̲ìn̲h̲. D̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ – b̲à H̲ồn̲g̲ đã b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ n̲ên̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲ẩm̲ địn̲h̲ l̲ại̲ c̲ác̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ n̲ày̲.T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 1̲2̲/2̲ (t̲ức̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲7̲ T̲ết̲) g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲i̲ệc̲ t̲ất̲ n̲i̲ên̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ n̲h̲à, c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ùn̲g̲ d̲ự. T̲àn̲ t̲i̲ệc̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ r̲a̲ v̲ề, r̲i̲ên̲g̲ T̲ìn̲h̲ l̲ấy̲ c̲ớ s̲a̲y̲ x̲ỉn̲ n̲ên̲ x̲i̲n̲ n̲g̲ủ l̲ại̲ n̲h̲à ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ười̲ T̲ìn̲h̲ đã t̲h̲ủ 1̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ b̲ấm̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ t̲r̲ả t̲h̲ù.

T̲h̲e̲o̲ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲h̲ s̲án̲g̲ 1̲3̲/2̲, T̲ìn̲h̲ đi̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲, v̲ô t̲ìn̲h̲ l̲àm̲ r̲ơi̲ v̲i̲ên̲ b̲i̲ s̲ắt̲ t̲r̲ên̲ s̲àn̲ g̲ỗ, g̲ây̲ r̲a̲ t̲i̲ến̲g̲ độn̲g̲, b̲à H̲ồn̲g̲ l̲a̲ m̲ắn̲g̲ n̲ên̲ T̲ìn̲h̲ t̲ức̲ g̲i̲ận̲, d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ c̲h̲ết̲ b̲à H̲ồn̲g̲. P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ t̲i̲ến̲ đến̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲, c̲h̲ốn̲g̲ t̲r̲ả, T̲ìn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đâm̲ ôn̲g̲ T̲ìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. S̲a̲u̲ đó, T̲ìn̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲à để b̲ịt̲ đầu̲ m̲ối̲. 3̲ đứa̲ t̲r̲ẻ g̲ồm̲ 1̲ t̲r̲a̲i̲ 2̲ g̲ái̲: M̲a̲i̲ X̲u̲ân̲ T̲r̲i̲ệu̲ (1̲3̲ t̲u̲ổi̲), M̲a̲i̲ H̲u̲y̲ền̲ D̲i̲ệu̲ (1̲1̲ t̲u̲ổi̲) v̲à M̲a̲i̲ H̲u̲y̲ền̲ D̲i̲ệp̲ (6̲ t̲u̲ổi̲).N̲g̲ày̲ 1̲5̲/2̲ (t̲ức̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲ T̲ết̲), k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ C̲h̲i̲n̲h̲ r̲a̲ v̲ào̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đườn̲g̲ s̲ố 7̲ (p̲h̲ườn̲g̲ B̲ìn̲h̲ H̲ưn̲g̲ H̲òa̲) n̲g̲h̲i̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲ n̲ên̲ b̲áo̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲. C̲ản̲h̲ s̲át̲ p̲h̲á c̲ửa̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 5̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ày̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

H̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ p̲h̲á án̲
T̲h̲e̲o̲ Z̲i̲n̲g̲.v̲n̲, g̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, T̲ìn̲h̲ l̲ôi̲ k̲ét̲ s̲ắt̲ r̲a̲ v̲ới̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ l̲ấy̲ t̲ài̲ s̲ản̲ r̲ồi̲ t̲ẩu̲ t̲h̲o̲át̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲àn̲h̲. S̲a̲u̲ đó a̲n̲h̲ t̲a̲ l̲ấy̲ 2̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲, x̲e̲ m̲áy̲, l̲a̲p̲t̲o̲p̲, m̲ột̲ s̲ố n̲ữ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲ằn̲g̲ v̲àn̲g̲ v̲à n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲ v̲ới̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, T̲ìn̲h̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ ở t̲a̲y̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Q̲u̲ân̲ Y̲ 1̲7̲5̲ b̲ăn̲g̲ b̲ó. S̲a̲u̲ đó, T̲ìn̲h̲ g̲ọi̲ c̲h̲o̲ 1̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ t̲ên̲ K̲. ở L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ l̲à b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲ên̲ n̲h̲ờ đến̲ đón̲g̲ v̲i̲ện̲ p̲h̲í v̲à đưa̲ v̲ề.

5̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 1̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲. Ản̲h̲: Z̲i̲n̲g̲.v̲n̲

N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲ờ K̲. b̲án̲ 2̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲ v̲à m̲áy̲ t̲ín̲h̲ c̲ướp̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị h̲ại̲ ở m̲ột̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ ở q̲u̲ận̲ G̲ò V̲ấp̲. N̲h̲ưn̲g̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ở được̲ k̲h̲óa̲ n̲ên̲ T̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ K̲. C̲òn̲ n̲ữ t̲r̲a̲n̲g̲ g̲ồm̲ d̲ây̲ c̲h̲u̲y̲ền̲, b̲ôn̲g̲ t̲a̲i̲, n̲h̲ẫn̲ v̲àn̲g̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲ày̲ n̲h̲ờ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ ở L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ c̲ất̲ g̲i̲ữ.T̲r̲ưa̲ 1̲6̲/2̲ (m̲ùn̲g̲ 1̲ T̲ết̲) c̲h̲u̲y̲ện̲ T̲ìn̲h̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ b̲ại̲ l̲ộ, a̲n̲h̲ K̲. m̲ới̲ b̲i̲ết̲ v̲à m̲a̲n̲g̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ g̲i̲a̲o̲ n̲ộp̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ết̲ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ c̲h̲ủ, T̲ìn̲h̲ c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲ v̲à b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

T̲h̲e̲o̲ V̲N̲E̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ đủ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ đã p̲h̲ác̲ h̲ọa̲ được̲ c̲h̲ân̲ d̲u̲n̲g̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ v̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ 3̲0̲ T̲ết̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ừa̲, n̲g̲o̲ài̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ t̲r̲i̲n̲h̲ s̲át̲ t̲i̲n̲h̲ n̲h̲u̲ệ c̲ủa̲ C̲ục̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự (C̲4̲5̲, B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) c̲ũn̲g̲ được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲. T̲r̲ưa̲ m̲ùn̲g̲ 1̲ T̲ết̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ đán̲ M̲ậu̲ T̲u̲ất̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ T̲ìn̲h̲ (1̲8̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲) k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲ t̲ại̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲.

N̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ T̲ìn̲h̲ b̲ị d̲i̲ l̲ý v̲ề T̲P̲.H̲C̲M̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ 1̲6̲/2̲, t̲ức̲ m̲ùn̲g̲ 1̲ T̲ết̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ Đán̲. Ản̲h̲: V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲.

N̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ đã d̲i̲ l̲ý n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ừ C̲ần̲ G̲i̲u̲ộc̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ v̲ề T̲P̲.H̲C̲M̲ để p̲h̲ục̲ v̲ụ đi̲ều̲ t̲r̲a̲. T̲ừ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ T̲ìn̲h̲, n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ đã c̲ử c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đi̲ t̲h̲u̲ l̲ại̲ c̲ác̲ t̲a̲n̲g̲ v̲ật̲ c̲ủa̲ v̲ụ án̲.

Xem thêm: V̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼1̼-̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼6̼5̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a . ̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

D̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼2̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼)̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼”̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼9̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼x̼â̼y̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼m̼2̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼2̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼h̼2̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼8̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼)̼;̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼2̼1̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼h̼o̼á̼̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼t̼ầ̼̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼i̼ể̼̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼.̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼1̼h̼2̼3̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼đ̼á̼̼m̼ ̼c̼h̼á̼̼y̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼d̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ắ̼̼t̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼a̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼ ̼m̼i̼n̼i̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼)̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼,̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼(̼7̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼h̼ô̼̣̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼à̼̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼N̼.̼K̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼b̼à̼̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼B̼.̼N̼.̼P̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼B̼.̼G̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼O̼F̼F̼B̼)̼:̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼(̼7̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼h̼ô̼̣̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼à̼̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼N̼.̼K̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼b̼à̼̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼B̼.̼N̼.̼P̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼B̼.̼G̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼)̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.