3333

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ ôn̲g̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ v̲ì l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ án̲ ‘n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ’ để x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲ấp̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ đưa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲ề n̲ước̲.
Bắt thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh 1.
B̲ắt̲ t̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ t̲ội̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ – Ản̲h̲ 1̲.
T̲ừ t̲r̲ái̲ q̲u̲a̲: B̲ị c̲a̲n̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲, P̲h̲ạm̲ T̲r̲u̲n̲g̲ K̲i̲ên̲ v̲à V̲ũ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲ – Ản̲h̲: C̲A̲C̲C̲

N̲g̲ày̲ 1̲4̲-4̲, t̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ T̲ô Ân̲ X̲ô – c̲h̲án̲h̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲i̲êm̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ – c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ ôn̲g̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ – t̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ – để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ.

Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ũn̲g̲ r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲: ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲r̲u̲n̲g̲ K̲i̲ên̲ – c̲h̲u̲y̲ên̲ v̲i̲ên̲ V̲ụ T̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị v̲à c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ y̲ t̲ế B̲ộ Y̲ t̲ế, v̲à ôn̲g̲ V̲ũ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲ – n̲g̲u̲y̲ên̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ục̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý x̲u̲ất̲ n̲h̲ập̲ c̲ản̲h̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ – c̲ùn̲g̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ên̲.

B̲ị c̲a̲n̲ K̲i̲ên̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ l̲àm̲ t̲h̲ư k̲ý c̲ủa̲ m̲ột̲ t̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ Y̲ t̲ế. T̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ị c̲a̲n̲ t̲ại̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ v̲à B̲ộ Y̲ t̲ế.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đã t̲ốn̲g̲ đạt̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ v̲à l̲ện̲h̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ b̲ị c̲a̲n̲.

T̲h̲e̲o̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲ủa̲ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ O̲n̲l̲i̲n̲e̲, c̲u̲ối̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ 1̲4̲-4̲, m̲ột̲ s̲ố x̲e̲ b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲, k̲i̲ểm̲ s̲át̲ v̲i̲ên̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở B̲ộ Y̲ t̲ế.

Đến̲ g̲ần̲ 1̲9̲h̲, h̲a̲i̲ x̲e̲ ôt̲ô b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ t̲r̲ụ s̲ở B̲ộ Y̲ t̲ế v̲à d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲h̲a̲n̲h̲ r̲a̲ đườn̲g̲ G̲i̲ản̲g̲ V̲õ. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó đưa̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ s̲ố t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ào̲ ôt̲ô t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ r̲ời̲ đi̲.

Bắt thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh 2.

B̲ắt̲ t̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ t̲ội̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ – Ản̲h̲ 2̲.
T̲ối̲ 1̲4̲-4̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ b̲ị c̲a̲n̲ K̲i̲ên̲ t̲ại̲ B̲ộ Y̲ t̲ế – Ản̲h̲: T̲H̲ÀN̲H̲ C̲H̲U̲N̲G̲

Ôn̲g̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲, 5̲8̲ t̲u̲ổi̲, đã c̲ó g̲ần̲ 3̲0̲ n̲ăm̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲àn̲h̲ n̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲, t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ị t̲r̲í c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ác̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ h̲ội̲ n̲h̲ập̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế, n̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ s̲o̲n̲g̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à đa̲ p̲h̲ươn̲g̲…

Ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ được̲ b̲ổ n̲h̲i̲ệm̲ l̲àm̲ t̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲. T̲r̲ước̲ đó ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ g̲i̲ữ c̲h̲ức̲ t̲r̲ợ l̲ý b̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ k̲i̲êm̲ v̲ụ t̲r̲ưởn̲g̲ V̲ụ T̲ổ c̲h̲ức̲ c̲án̲ b̲ộ.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ án̲ n̲ày̲, t̲r̲ước̲ đó, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ “n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ” x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲.

H̲àn̲h̲ v̲i̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ị c̲a̲n̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲ấp̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ đưa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲ề n̲ước̲ n̲h̲ằm̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ c̲á n̲h̲ân̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ 4̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲ươn̲g̲ L̲a̲n̲ – c̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲; Đỗ H̲o̲àn̲g̲ T̲ùn̲g̲ – p̲h̲ó c̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲; L̲ê T̲u̲ấn̲ A̲n̲h̲ – c̲h̲án̲h̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ục̲; v̲à L̲ưu̲ T̲u̲ấn̲ D̲ũn̲g̲ – p̲h̲ó p̲h̲òn̲g̲ b̲ảo̲ h̲ộ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ c̲ủa̲ c̲ục̲ n̲ày̲.

M̲ới̲ đây̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ t̲h̲êm̲ b̲ị c̲a̲n̲ H̲o̲àn̲g̲ D̲i̲ệu̲ M̲ơ – t̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲N̲H̲H̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ v̲à d̲ịc̲h̲ v̲ụ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ A̲n̲ B̲ìn̲h̲ – để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề t̲ội̲ “đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ”.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ũn̲g̲ đề n̲g̲h̲ị B̲ộ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ận̲ t̲ải̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đề x̲u̲ất̲, x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ h̲ãn̲g̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲, d̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ “g̲i̲ải̲ c̲ứu̲”.

Đề n̲g̲h̲ị B̲ộ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ận̲ t̲ải̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ c̲ác̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ l̲àm̲ r̲õ c̲ăn̲ c̲ứ t̲i̲êu̲ c̲h̲í, c̲ơ s̲ở n̲ào̲ để B̲ộ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ận̲ t̲ải̲ x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲ấp̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲; q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲, t̲h̲ủ t̲ục̲ x̲ử l̲ý v̲i̲ệc̲ x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲h̲o̲ h̲ãn̲g̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲y̲ “c̲o̲m̲b̲o̲”, “g̲i̲ải̲ c̲ứu̲” n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲, c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ để c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ được̲ v̲ề n̲ước̲ t̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ n̲ày̲.

D̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ h̲ãn̲g̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲, c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ v̲à c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲, d̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ đã được̲ c̲ấp̲ p̲h̲ép̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ “g̲i̲ải̲ c̲ứu̲”, “c̲o̲m̲b̲o̲”. C̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲ được̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲, x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲h̲o̲ h̲ãn̲g̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲, d̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ b̲a̲y̲ “c̲o̲m̲b̲o̲”, “g̲i̲ải̲ c̲ứu̲”…

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲, đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲-2̲0̲2̲1̲, k̲ể t̲ừ k̲h̲i̲ d̲ịc̲h̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲, c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲à n̲g̲o̲ài̲ n̲ước̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ h̲ơn̲ 8̲0̲0̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲, đưa̲ g̲ần̲ 2̲0̲0̲.0̲0̲0̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừ h̲ơn̲ 6̲0̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ v̲à v̲ùn̲g̲ l̲ãn̲h̲ t̲h̲ổ v̲ề n̲ước̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ v̲ừa̲ r̲ồi̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ ý k̲i̲ến̲ p̲h̲àn̲ n̲àn̲ g̲i̲á v̲é c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ n̲h̲ân̲ đạo̲ đưa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ v̲ề n̲ước̲ c̲a̲o̲ s̲o̲ v̲ới̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. T̲r̲ả l̲ời̲ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, c̲ác̲ h̲ãn̲g̲ b̲a̲y̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ đặt̲ n̲ặn̲g̲ v̲ấn̲ đề l̲ợi̲ n̲h̲u̲ận̲, g̲i̲á v̲é c̲a̲o̲ l̲à d̲o̲ p̲h̲át̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲i̲ p̲h̲í k̲h̲ác̲.

T̲ại̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ n̲g̲ày̲ 2̲0̲-1̲, b̲áo̲ c̲h̲í c̲ũn̲g̲ đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ v̲ề n̲ước̲ t̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲ả s̲ố t̲i̲ền̲ l̲ớn̲, t̲h̲ủ t̲ục̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲à n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ c̲ó t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ t̲ừ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ “g̲i̲ải̲ c̲ứu̲”.

N̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ c̲h̲ủ t̲r̲ươn̲g̲ đưa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ ở n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ó n̲h̲u̲ c̲ầu̲ v̲à h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲ề n̲ước̲ l̲à đún̲g̲ đắn̲ v̲à n̲h̲ân̲ đạo̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲ v̲à C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. Đi̲ều̲ n̲ày̲ c̲ần̲ đặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ối̲ c̲ản̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲ết̲ s̲ức̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ d̲o̲ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ c̲ủa̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲.

“Q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ r̲õ r̲àn̲g̲: n̲h̲ữn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ n̲h̲ân̲ đạo̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ c̲ần̲ b̲ị l̲ên̲ án̲ t̲r̲ừn̲g̲ t̲r̲ị n̲g̲h̲i̲êm̲ k̲h̲ắc̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲” – n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ ôn̲g̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲, T̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ v̲ề t̲ội̲ N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ.

T̲ối̲ 1̲4̲/4̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ T̲ô Ân̲ X̲ô, C̲h̲án̲h̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲, c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ ôn̲g̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲, T̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ v̲ề t̲ội̲ N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ.

C̲ùn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ c̲òn̲ c̲ó 2̲ b̲ị c̲a̲n̲ k̲h̲ác̲ g̲ồm̲: P̲h̲ạm̲ T̲r̲u̲n̲g̲ K̲i̲ên̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲1̲, t̲ại̲: T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲; n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲: C̲h̲u̲y̲ên̲ v̲i̲ên̲ V̲ụ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị v̲à C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ y̲ t̲ế B̲ộ Y̲ t̲ế; V̲ũ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲9̲, t̲ại̲: N̲a̲m̲ Địn̲h̲; n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲: N̲g̲u̲y̲ên̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ục̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý x̲u̲ất̲ n̲h̲ập̲ c̲ản̲h̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲.

NÓNG: Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội Nhận hối lộ - Ảnh 1.

N̲ÓN̲G̲: B̲ắt̲ T̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ v̲ề t̲ội̲ N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ – Ản̲h̲ 1̲.
Ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ốn̲g̲ đạt̲ Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ L̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, k̲h̲ám̲ x̲ét̲ c̲h̲ỗ ở v̲à n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ đối̲ v̲ới̲ 0̲3̲ b̲ị c̲a̲n̲.

V̲i̲ệc̲ r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲ố t̲ụn̲g̲ v̲ới̲ c̲ác̲ b̲ị c̲a̲n̲ t̲r̲ên̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ m̲ới̲ k̲h̲i̲ n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲ đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ, n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ x̲ảy̲ r̲a̲ ở C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự (B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲) v̲à c̲ác̲ t̲ỉn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲.

Ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲6̲4̲, q̲u̲ê q̲u̲án̲ t̲ỉn̲h̲ N̲a̲m̲ Địn̲h̲. Ôn̲g̲ b̲ắt̲ đầu̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ t̲ừ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲1̲ k̲h̲i̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ V̲ụ Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ Á – N̲a̲m̲ Á – N̲a̲m̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. Ôn̲g̲ s̲a̲u̲ đó t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ức̲ v̲ụ ở b̲ộ n̲ày̲ v̲à đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲ được̲ b̲ổ n̲h̲i̲ệm̲ l̲à T̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲ n̲ày̲, t̲r̲ước̲ đó n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲ươn̲g̲ L̲a̲n̲ (4̲8̲ t̲u̲ổi̲, C̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự) c̲ùn̲g̲ b̲a̲ t̲h̲u̲ộc̲ c̲ấp̲ l̲à Đỗ H̲o̲àn̲g̲ T̲ùn̲g̲ (4̲2̲ t̲u̲ổi̲, C̲ục̲ p̲h̲ó); L̲ê T̲u̲ấn̲ A̲n̲h̲ (4̲0̲ t̲u̲ổi̲, C̲h̲án̲h̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự); L̲ưu̲ T̲u̲ấn̲ D̲ũn̲g̲ (3̲5̲ t̲u̲ổi̲, P̲h̲ó p̲h̲òn̲g̲ B̲ảo̲ h̲ộ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự). C̲ả b̲ốn̲ b̲ị đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ.

NÓNG: Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội Nhận hối lộ - Ảnh 2.NÓNG: Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng về tội Nhận hối lộ - Ảnh 2.

T̲ừ t̲r̲ái̲ q̲u̲a̲, b̲ị c̲a̲n̲ V̲ũ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲ v̲à P̲h̲ạm̲ T̲r̲u̲n̲g̲ K̲i̲ên̲

Đến̲ t̲h̲án̲g̲ 3̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲i̲ệu̲ M̲ơ (4̲2̲ t̲u̲ổi̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲N̲H̲H̲ T̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ v̲à D̲ịc̲h̲ v̲ụ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ A̲n̲ B̲ìn̲h̲) c̲ũn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ới̲ c̲áo̲ b̲u̲ộc̲ Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ.

T̲r̲ả l̲ời̲ t̲ại̲ c̲u̲ộc̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ t̲h̲ườn̲g̲ k̲ỳ C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲/2̲0̲2̲2̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲ướn̲g̲ T̲ô Ân̲ X̲ô c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲ để t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ c̲á n̲h̲ân̲. V̲ụ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲, n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ “đối̲ p̲h̲ó r̲ất̲ q̲u̲y̲ết̲ l̲i̲ệt̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ốn̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲”.

T̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ập̲ n̲h̲ật̲…

T̲h̲e̲o̲ T̲r̲í t̲h̲ức̲ t̲r̲ẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.