333

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲
M̲ột̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/3̲.

Đến̲ 1̲0̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/3̲, C̲S̲G̲T̲ h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ú G̲i̲áo̲ (B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲) v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲, 3̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.
T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ l̲úc̲ h̲ơn̲ 7̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/3̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ ĐT̲7̲4̲1̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ x̲ã V̲ĩn̲h̲ H̲o̲à, h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ú G̲i̲áo̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ c̲h̲ở t̲h̲e̲o̲ v̲ợ v̲à c̲o̲n̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ t̲ải̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ r̲ồi̲ v̲ăn̲g̲ v̲ào̲ 1̲ x̲e̲ đạp̲ k̲h̲ác̲ c̲h̲ạy̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲.

Tai nạn kinh hoàng khiến gia đình 3 người thương vong - Ảnh 1.

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ b̲ị x̲e̲ t̲ải̲ c̲án̲ c̲h̲ết̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲h̲ồn̲g̲ v̲à c̲o̲n̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó. R̲i̲ên̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ đạp̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ c̲h̲ỉ b̲ị x̲ây̲ x̲át̲ n̲g̲o̲ài̲ d̲a̲.

T̲o̲àn̲ b̲ộ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đã được̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ n̲h̲à d̲ân̲ g̲ần̲ đó g̲h̲i̲ l̲ại̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲e̲ m̲áy̲ b̲ị m̲án̲g̲ v̲ào̲ p̲h̲ần̲ h̲ôn̲g̲ x̲e̲ t̲ải̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲.

H̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ú G̲i̲áo̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

Xem thêm: C̲h̲ạy̲ v̲ới̲ t̲ốc̲ độ c̲a̲o̲ t̲r̲ên̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲0̲ v̲à l̲ấn̲ t̲r̲ái̲ đườn̲g̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ 7̲ c̲h̲ỗ n̲g̲ồi̲ đã v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ m̲ột̲ ô t̲ô k̲h̲ác̲ đa̲n̲g̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲, s̲a̲u̲ đó t̲ôn̲g̲ t̲r̲ực̲ d̲i̲ện̲ v̲à k̲éo̲ l̲ê x̲e̲ m̲áy̲ 3̲0̲m̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲áu̲ b̲é 2̲ t̲u̲ổi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ c̲òn̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲.

 Ô tô kéo lê xe máy 30m, hai cha con thương vong - Ảnh 1.

Ô t̲ô k̲éo̲ l̲ê x̲e̲ m̲áy̲ 3̲0̲m̲, h̲a̲i̲ c̲h̲a̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/3̲, c̲h̲i̲ếc̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ n̲g̲ồi̲ d̲o̲ t̲ài̲ x̲ế T̲ốn̲g̲ P̲h̲ạm̲ P̲h̲ước̲ P̲h̲ươn̲g̲ (3̲0̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ x̲ã L̲ộc̲ N̲g̲ãi̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ảo̲ L̲âm̲, L̲âm̲ Đồn̲g̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲0̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ T̲P̲ H̲C̲M̲ – Đà L̲ạt̲.

Đến̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ x̲ã Đại̲ L̲ào̲ (T̲P̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲), t̲ài̲ x̲ế P̲h̲ươn̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ l̲ấn̲ q̲u̲a̲ p̲h̲ần̲ đườn̲g̲ b̲ên̲ t̲r̲ái̲ để v̲ượt̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ m̲ột̲ ô t̲ô c̲o̲n̲ k̲h̲ác̲ đa̲n̲g̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲.

S̲a̲u̲ đó, c̲h̲i̲ếc̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ n̲g̲ồi̲ t̲ôn̲g̲ t̲r̲ực̲ d̲i̲ện̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ Đ.V̲.T̲ (2̲2̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ T̲P̲ H̲C̲M̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đa̲n̲g̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ n̲g̲ược̲ l̲ại̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó, a̲n̲h̲ T̲. c̲h̲ở t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ g̲ần̲ 2̲ t̲u̲ổi̲.

C̲ú t̲ôn̲g̲ q̲u̲á m̲ạn̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲ùn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲. v̲à c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ị x̲e̲ c̲o̲n̲ c̲u̲ốn̲ v̲ào̲ g̲ầm̲ k̲éo̲ l̲ê h̲ơn̲ 3̲0̲m̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲. H̲ậu̲ q̲u̲ả, b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲òn̲ a̲n̲h̲ T̲. b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲, được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đưa̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ I̲I̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ v̲ới̲ c̲h̲ẩn̲ đo̲án̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ s̲ọ n̲ão̲ v̲à g̲ãy̲ 2̲ c̲h̲ân̲.

 Ô tô kéo lê xe máy 30m, hai cha con thương vong - Ảnh 2.

Ô t̲ô k̲éo̲ l̲ê x̲e̲ m̲áy̲ 3̲0̲m̲, h̲a̲i̲ c̲h̲a̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Ô t̲ô k̲éo̲ r̲ê x̲e̲ m̲áy̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ m̲ét̲, c̲ác̲ m̲ản̲h̲ v̲ỡ c̲ủa̲ x̲e̲ v̲ăn̲g̲ t̲u̲n̲g̲ t̲óe̲

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ T̲. s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ T̲P̲.H̲C̲M̲. S̲án̲g̲ 2̲6̲/3̲, a̲n̲h̲ c̲h̲ở v̲ợ c̲o̲n̲ đi̲ t̲h̲ăm̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ ở x̲ã Đại̲ L̲ào̲ (T̲P̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲). Đến̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, a̲n̲h̲ c̲h̲ở c̲o̲n̲ đi̲ m̲u̲a̲ s̲ữa̲ v̲à t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à c̲ủa̲ b̲à c̲o̲n̲ h̲ọ h̲àn̲g̲ t̲h̲ì g̲ặp̲ n̲ạn̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ đi̲ều̲ t̲i̲ết̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

Xem thêm: X̲e̲ b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ đâm̲ v̲ào̲ q̲u̲án̲ b̲án̲ h̲o̲a̲ q̲u̲ả v̲ỉa̲ h̲è k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲
Xe biển xanh đâm vào quán bán hoa quả vỉa hè khiến 2 người tử vong
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ v̲ỉa̲ h̲è đâm̲ t̲r̲ún̲g̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ b̲án̲ t̲r̲ái̲ c̲ây̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ v̲o̲n̲g̲.

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 7̲h̲1̲5̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/3̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ p̲h̲ố C̲a̲o̲ S̲ơn̲ (p̲h̲ườn̲g̲ A̲n̲ H̲ưn̲g̲, T̲P̲. T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲).

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ x̲a̲n̲h̲ 3̲6̲M̲-0̲0̲2̲.6̲7̲ d̲o̲ t̲ài̲ x̲ế N̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲3̲, t̲r̲ú T̲P̲. T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲á) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đi̲ đến̲ n̲g̲ã t̲ư p̲h̲ố C̲a̲o̲ S̲ơn̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ ôn̲g̲ L̲ê H̲ải̲ Đ. (S̲N̲ 1̲9̲5̲6̲, t̲r̲ú T̲P̲. T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲.

S̲a̲u̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ ô t̲ô b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ v̲ỉa̲ h̲è đâm̲ t̲r̲ún̲g̲ q̲u̲án̲ b̲án̲ t̲r̲ái̲ c̲ây̲ v̲e̲n̲ đườn̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲ó 2̲ n̲g̲ười̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲.

Xe biển xanh đâm vào quán bán hoa quả vỉa hè khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

X̲e̲ b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ đâm̲ v̲ào̲ q̲u̲án̲ b̲án̲ h̲o̲a̲ q̲u̲ả v̲ỉa̲ h̲è k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ b̲án̲ h̲o̲a̲ q̲u̲ả t̲ử v̲o̲n̲g̲.

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. R̲i̲ên̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ b̲án̲ t̲r̲ái̲ c̲ây̲ l̲à ôn̲g̲ L̲ê V̲ăn̲ A̲. (S̲N̲ 1̲9̲5̲7̲, t̲r̲ú T̲P̲. T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) v̲à H̲o̲àn̲g̲ V̲ăn̲ H̲. (t̲r̲ú h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) t̲ử v̲o̲n̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲. T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, n̲g̲ười̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ ô t̲ô b̲i̲ển̲ x̲a̲n̲h̲ đã t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ện̲.

Theo Soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.