333

K̲h̲ổ v̲ì b̲ạn̲ đời̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲
L̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲ b̲a̲ l̲ượt̲ t̲ừ t̲r̲o̲n̲g̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲, c̲h̲ỉn̲h̲ l̲ại̲ k̲h̲ăn̲ t̲r̲ải̲ g̲i̲ườn̲g̲, k̲h̲ăn̲ b̲ếp̲ v̲u̲ôn̲g̲ v̲ắn̲ x̲o̲n̲g̲ c̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ v̲ẫn̲ g̲i̲ật̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲o̲n̲ t̲h̲ót̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ s̲a̲ s̲ầm̲ b̲ước̲ c̲h̲ân̲ v̲ào̲ n̲h̲à.

“C̲ó đôi̲ g̲i̲ày̲ m̲à c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đặt̲ n̲g̲a̲y̲ n̲g̲ắn̲ được̲ t̲h̲ì c̲òn̲ b̲i̲ết̲ l̲àm̲ g̲ì?”, a̲n̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲àm̲ r̲àm̲ n̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ v̲ề đến̲ n̲h̲à. B̲i̲ết̲ c̲h̲ồn̲g̲ ưa̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ, c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲, 2̲9̲ t̲u̲ổi̲, ở M̲i̲n̲h̲ K̲h̲a̲i̲, H̲à N̲ội̲ t̲ất̲ t̲ả c̲h̲ạy̲ r̲a̲ c̲ân̲ c̲h̲ỉn̲h̲ đôi̲ g̲i̲ày̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ật̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ h̲ậm̲ h̲ực̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲ắm̲: “C̲ó v̲ài̲ c̲ái̲ k̲h̲ăn̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲”.

C̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ đứn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ửa̲ t̲h̲ở d̲ài̲.

M̲ặc̲ m̲âm̲ c̲ơm̲ đã d̲ọn̲ s̲ẵn̲ v̲à v̲ợ c̲o̲n̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ồi̲ c̲h̲ờ, a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ Đức̲ v̲ặn̲ n̲ước̲ c̲ọ t̲h̲êm̲ m̲ột̲ l̲ượt̲ n̲h̲à v̲ệ s̲i̲n̲h̲, q̲u̲a̲y̲ r̲a̲ b̲ếp̲ l̲a̲u̲ c̲h̲ạn̲, r̲ồi̲ l̲ấy̲ c̲h̲ổi̲ q̲u̲ét̲ m̲ột̲ l̲ượt̲ c̲ửa̲ s̲ổ… “C̲ảm̲ t̲ưởn̲g̲ n̲h̲ư t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲h̲ỗ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ v̲ô t̲r̲ùn̲g̲ n̲h̲ư p̲h̲òn̲g̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲”, c̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ k̲ể l̲ại̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à m̲ìn̲h̲.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ H̲à N̲ội̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ạ t̲ín̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ b̲ởi̲ đã 7̲ n̲ăm̲ c̲h̲u̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲. T̲ừ k̲h̲i̲ v̲ừa̲ c̲ưới̲ v̲à r̲a̲ ở r̲i̲ên̲g̲, a̲n̲h̲ Đức̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à p̲h̲ải̲ t̲h̲ật̲ n̲g̲ăn̲ n̲ắp̲, đồ đạc̲ để đún̲g̲ v̲ị t̲r̲í, q̲u̲ần̲ áo̲ g̲ấp̲ v̲u̲ôn̲g̲, x̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲óm̲ m̲àu̲, l̲à ủi̲ t̲h̲ẳn̲g̲ t̲ắp̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ặc̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đầu̲, n̲h̲à c̲h̲ỉ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ên̲ m̲ọi̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲á k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

T̲ừ k̲h̲i̲ h̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲ s̲i̲n̲h̲ đôi̲ r̲a̲ đời̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ h̲ọ b̲ị đảo̲ l̲ộn̲. B̲ọn̲ t̲r̲ẻ n̲g̲h̲ịc̲h̲ n̲g̲ợm̲, h̲a̲y̲ l̲ấy̲ đồ c̲h̲ơi̲ r̲a̲ v̲ứt̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲. D̲ù ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲, c̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể d̲ọn̲ x̲u̲ể s̲o̲ v̲ới̲ độ q̲u̲ậy̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲. C̲ó l̲ần̲, a̲n̲h̲ Đức̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ề t̲h̲ấy̲ h̲a̲i̲ c̲ái̲ ôt̲ô c̲ủa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ơi̲ x̲o̲n̲g̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ c̲ất̲, a̲n̲h̲ đá t̲h̲ẳn̲g̲ v̲ào̲ t̲ườn̲g̲ r̲ồi̲ c̲h̲o̲ v̲ào̲ t̲h̲ùn̲g̲ r̲ác̲.

Ảnh minh họa: H.H
Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲: H̲.H̲

A̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ A̲n̲, 3̲7̲ t̲u̲ổi̲, ở q̲u̲ận̲ 1̲, T̲P̲ H̲C̲M̲ g̲ọi̲ v̲ợ l̲à n̲g̲ười̲ “c̲u̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ n̲g̲h̲ĩa̲ h̲o̲àn̲ h̲ảo̲”. C̲h̲ị T̲h̲u̲ H̲o̲ài̲, v̲ợ a̲n̲h̲, n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲ờ đi̲ l̲àm̲, ở n̲h̲à c̲h̲ỉ c̲ó s̲ở t̲h̲íc̲h̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ l̲à d̲ọn̲ d̲ẹp̲. T̲ừn̲g̲ c̲e̲n̲t̲i̲m̲e̲t̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à m̲ặt̲ p̲h̲ố k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ v̲ướn̲g̲ b̲ụi̲ v̲ì l̲u̲ôn̲ c̲ó b̲àn̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ị l̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲ n̲g̲ày̲ h̲a̲i̲ l̲ần̲. T̲h̲a̲y̲ v̲ì t̲h̲ể d̲ục̲ m̲ỗi̲ s̲án̲g̲ h̲a̲y̲ t̲h̲ư g̲i̲ãn̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲, c̲h̲ị c̲ặm̲ c̲ụi̲ l̲a̲u̲ t̲ừn̲g̲ b̲ậc̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲, t̲ừn̲g̲ g̲óc̲ n̲h̲ỏ t̲r̲ên̲ c̲án̲h̲ c̲ửa̲.

C̲h̲ị H̲o̲ài̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ m̲ời̲ b̲ạn̲ đến̲ n̲h̲à v̲ì s̲ợ h̲ọ m̲a̲n̲g̲ b̲ụi̲ b̲ẩn̲ v̲ào̲. H̲ồi̲ m̲ới̲ c̲ưới̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ A̲n̲ đến̲ c̲h̲ơi̲, k̲h̲ác̲h̲ v̲ừa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à v̲ệ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ị đã v̲ào̲ c̲ọ r̲ửa̲. C̲ốc̲ k̲h̲ác̲h̲ u̲ốn̲g̲ n̲ước̲, c̲h̲ị m̲a̲n̲g̲ n̲g̲a̲y̲ đi̲ r̲ửa̲ r̲ồi̲ p̲h̲ơi̲ n̲ắn̲g̲ s̲át̲ t̲r̲ùn̲g̲ h̲o̲ặc̲ b̲ỏ l̲u̲ôn̲. A̲n̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ự ái̲, m̲ắn̲g̲ v̲ợ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ôn̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ n̲ày̲ m̲ới̲ b̲i̲ết̲ a̲i̲ đến̲ n̲h̲à c̲h̲ị c̲ũn̲g̲ h̲àn̲h̲ x̲ử n̲h̲ư v̲ậy̲.

C̲h̲ồn̲g̲ c̲o̲n̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ề, c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ t̲r̲e̲o̲ áo̲ l̲ên̲ m̲óc̲, x̲ếp̲ m̲ũ, c̲ặp̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ s̲ẽ b̲ị c̲h̲ị q̲u̲át̲. C̲o̲n̲ l̲àm̲ r̲ơi̲ v̲ãi̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ r̲a̲ s̲àn̲ s̲ẽ b̲ị c̲h̲ị m̲ắn̲g̲ t̲ới̲ t̲ấp̲, b̲ắt̲ l̲a̲u̲ k̲h̲ô s̲àn̲ m̲ới̲ được̲ đứn̲g̲ l̲ên̲. “B̲ố c̲o̲n̲ t̲ôi̲ c̲h̲ỉ ước̲ m̲ẹ đi̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ để t̲ự d̲o̲”, a̲n̲h̲ A̲n̲ k̲ể.

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ ở n̲h̲à, m̲ỗi̲ l̲ần̲ k̲h̲i̲ đi̲ ăn̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲, c̲h̲ị c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị h̲ẳn̲ m̲ột̲ b̲ộ đũa̲ t̲h̲ìa̲ r̲i̲ên̲g̲. N̲g̲ồi̲ v̲ào̲ b̲àn̲ ăn̲, c̲h̲ị y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲án̲g̲ b̲át̲ ăn̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ b̲ằn̲g̲ n̲ước̲ s̲ôi̲, t̲r̲ước̲ m̲ắt̲ m̲ới̲ y̲ên̲ t̲âm̲. N̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ần̲ g̲ũi̲ x̲o̲n̲g̲, c̲h̲ị v̲ội̲ v̲àn̲g̲ l̲a̲o̲ đi̲ t̲ắm̲.

T̲h̲ạc̲ s̲ĩ t̲âm̲ l̲ý L̲ã L̲i̲n̲h̲ N̲g̲a̲ (H̲à N̲ội̲) t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲, c̲ó k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ k̲h̲ác̲h̲ h̲àn̲g̲ c̲ủa̲ b̲à t̲h̲a̲n̲ p̲h̲i̲ền̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲, b̲ức̲ b̲ối̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í l̲à s̲ợ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ì v̲ợ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ s̲ẽ, n̲g̲ăn̲ n̲ắp̲.

C̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, l̲u̲ôn̲ c̲ố t̲h̲u̲ v̲én̲ để k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ s̲ốn̲g̲ g̲ọn̲ g̲àn̲g̲, s̲ạc̲h̲ s̲ẽ. N̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ đòi̲ h̲ỏi̲ q̲u̲á c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ l̲àm̲ c̲h̲ị c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲à n̲g̲ột̲ n̲g̲ạt̲. “A̲n̲h̲ c̲ứ v̲ề n̲h̲à l̲à h̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲ i̲m̲ t̲h̲i̲n̲ t̲h̲ít̲, t̲ưởn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ t̲h̲ở”, c̲h̲ị k̲ể.

A̲n̲h̲ A̲n̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲u̲y̲ên̲ v̲ợ b̲ớt̲ h̲à k̲h̲ắc̲ v̲ới̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ v̲à c̲h̲ồn̲g̲ c̲o̲n̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ị H̲o̲ài̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ “k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ b̲ụi̲ b̲ẩn̲”. A̲n̲h̲ t̲h̲u̲ê g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ để g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ c̲h̲o̲ v̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ừ đầu̲ n̲ăm̲ đến̲ n̲a̲y̲ đã b̲a̲ n̲g̲ười̲ x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ đáp̲ ứn̲g̲ n̲ổi̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ủa̲ b̲à c̲h̲ủ n̲h̲à. C̲h̲án̲ n̲ản̲, a̲n̲h̲ A̲n̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲ề n̲h̲à l̲úc̲ v̲ợ c̲o̲n̲ đã đi̲ n̲g̲ủ. C̲h̲ị H̲o̲ài̲ n̲g̲h̲i̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ c̲h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủy̲, l̲i̲ên̲ t̲ục̲ t̲r̲a̲ h̲ỏi̲ l̲àm̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲êm̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲.

K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ p̲h̲ủ n̲h̲ận̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ m̲a̲n̲g̲ l̲ại̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲. N̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ d̲o̲ g̲i̲áo̲ s̲ư N̲i̲C̲o̲l̲e̲ R̲. K̲e̲i̲t̲h̲, Đại̲ h̲ọc̲ I̲n̲d̲i̲a̲n̲a̲ (M̲ỹ) t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ỉ r̲a̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲h̲à s̲ạc̲h̲, k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲ h̲ơn̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲h̲à b̲ừa̲ b̲ộn̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ r̲a̲ l̲ối̲ s̲ốn̲g̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ s̲ẽ l̲àm̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ v̲i̲ k̲h̲u̲ẩn̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể v̲à d̲ễ d̲ẫn̲ đến̲ d̲ị ứn̲g̲, h̲e̲n̲ s̲u̲y̲ễn̲, t̲i̲ểu̲ đườn̲g̲ t̲u̲ýp̲ 1̲. C̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ t̲h̲u̲ộc̲ v̲i̲ện̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ u̲n̲g̲ t̲h̲ư A̲n̲h̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ s̲ốn̲g̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ h̲ệ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ c̲ác̲h̲.

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ t̲h̲ể c̲h̲ất̲, n̲ếu̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ q̲u̲á s̲ẽ t̲ạo̲ áp̲ l̲ực̲ t̲âm̲ l̲ý v̲ới̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ồn̲g̲ v̲ô t̲ư k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲òn̲ đa̲ p̲h̲ần̲ đều̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲, c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲à ức̲ c̲h̲ế v̲ì n̲g̲ười̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ q̲u̲á t̲h̲ườn̲g̲ v̲ừa̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ v̲ừa̲ c̲àm̲ r̲àm̲. “N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ t̲ưởn̲g̲ n̲h̲ỏ n̲h̲ặt̲ đó t̲íc̲h̲ t̲ụ l̲ại̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲i̲ến̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ r̲ạn̲ n̲ứt̲”, b̲à L̲ã L̲i̲n̲h̲ N̲g̲a̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲.

C̲u̲ộc̲ k̲h̲ảo̲ s̲át̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ b̲ảo̲ h̲i̲ểm̲ R̲i̲s̲k̲ a̲n̲d̲ U̲n̲d̲e̲r̲w̲r̲i̲t̲i̲n̲g̲ t̲ại̲ A̲n̲h̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ c̲ác̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲ 4̲0̲ p̲h̲út̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ v̲ì l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à. T̲r̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ v̲i̲ệc̲ v̲ặt̲ g̲ây̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ãi̲ n̲h̲ất̲, đứn̲g̲ đầu̲ l̲à v̲ứt̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ừa̲ b̲ộn̲, g̲ây̲ r̲a̲ đến̲ 3̲5̲% s̲ố v̲ụ x̲u̲n̲g̲ đột̲. M̲ột̲ l̲ý d̲o̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ác̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ây̲ h̲ấn̲ l̲à đán̲h̲ đổ h̲o̲ặc̲ d̲ây̲ b̲ẩn̲ r̲a̲ n̲h̲à, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ, k̲h̲ôn̲g̲ đổ r̲ác̲…

G̲i̲ới̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲, t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ s̲ố t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲, b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ c̲h̲ứn̲g̲ r̲ối̲ l̲o̲ạn̲ ám̲ ản̲h̲ c̲ưỡn̲g̲ c̲h̲ế (O̲C̲D̲) c̲ũn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ “q̲u̲á s̲ạc̲h̲ s̲ẽ v̲à n̲g̲ăn̲ n̲ắp̲” đi̲ k̲èm̲ v̲ới̲ c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ k̲h̲ó c̲h̲ịu̲, b̲ứt̲ r̲ứt̲. T̲i̲ến̲ s̲ĩ y̲ k̲h̲o̲a̲ J̲o̲s̲e̲p̲h̲i̲n̲e̲ E̲l̲i̲a̲, b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ A̲.I̲. d̲u̲P̲o̲n̲t̲ H̲o̲s̲p̲i̲t̲a̲l̲ (D̲e̲l̲a̲w̲a̲r̲e̲, M̲ỹ) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲ười̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ d̲o̲ O̲C̲D̲ c̲ó t̲h̲ể x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲h̲ư s̲ợ h̲ãi̲ t̲r̲ước̲ đồ v̲ật̲ b̲ị b̲ụi̲ b̲ẩn̲, c̲ó n̲h̲u̲ c̲ầu̲ r̲ửa̲ t̲a̲y̲ h̲o̲ặc̲ t̲ắm̲ r̲ửa̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲, t̲ìm̲ m̲ọi̲ c̲ác̲h̲ để l̲àm̲ s̲ạc̲h̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲, n̲h̲à c̲ửa̲; t̲h̲a̲y̲, g̲i̲ặt̲ q̲u̲ần̲ áo̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ v̲à t̲ừ c̲h̲ối̲ c̲h̲o̲ p̲h̲ép̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ v̲ào̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ được̲ c̲o̲i̲ l̲à s̲ạc̲h̲ s̲ẽ v̲à a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ạc̲ s̲ĩ L̲i̲n̲h̲ N̲g̲a̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ s̲ẽ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ổ v̲ì h̲ọ t̲h̲ườn̲g̲ v̲ùi̲ đầu̲ v̲ào̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲o̲ r̲i̲ên̲g̲ m̲ìn̲h̲. B̲à t̲ừn̲g̲ t̲ư v̲ấn̲ c̲h̲o̲ m̲ột̲ k̲h̲ác̲h̲ h̲àn̲g̲, d̲ù ở n̲h̲à n̲ội̲ t̲r̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ đến̲ 1̲1̲h̲ k̲h̲u̲y̲a̲ m̲ới̲ n̲g̲ừn̲g̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲.

C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ừa̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ác̲h̲ l̲i̲ệt̲ k̲ê r̲a̲. V̲í d̲ụ, m̲ột̲ s̲ố v̲ị t̲r̲í t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ c̲ó t̲h̲ể d̲ọn̲ t̲u̲ần̲ m̲ột̲ l̲ần̲, c̲h̲ị v̲ẫn̲ l̲a̲u̲ d̲ọn̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲, x̲o̲o̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ấu̲ đến̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ữa̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ s̲ắp̲ x̲ếp̲ l̲ại̲, t̲r̲án̲g̲ r̲ửa̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ảo̲ l̲u̲ận̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ c̲ần̲ ưu̲ t̲i̲ên̲ v̲à g̲ạc̲h̲ m̲ột̲ l̲o̲ạt̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ c̲ó t̲h̲ể l̲o̲ại̲ b̲ỏ, n̲ữ k̲h̲ác̲h̲ h̲àn̲g̲ r̲út̲ n̲g̲ắn̲ được̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à, c̲ó t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đi̲ t̲ập̲ g̲y̲m̲.

N̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó b̲ố m̲ẹ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ s̲ẽ c̲ũn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ảm̲ x̲úc̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ v̲à d̲ễ b̲ị c̲ô l̲ập̲. M̲i̲n̲h̲ H̲o̲a̲, l̲ớp̲ 2̲, được̲ m̲ẹ đưa̲ đến̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý n̲h̲ờ t̲ư v̲ấn̲ v̲ì t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ l̲a̲ h̲ét̲, k̲êu̲ k̲h̲ổ. C̲ô b̲é k̲ể, m̲ẹ b̲ắt̲ b̲é d̲ọn̲ d̲ẹp̲ n̲g̲ày̲ h̲a̲i̲ l̲ần̲, đến̲ n̲óc̲ t̲ủ c̲ũn̲g̲ t̲r̲èo̲ l̲ên̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ x̲e̲m̲ s̲ạc̲h̲ b̲ụi̲ c̲h̲ưa̲. “C̲o̲n̲ g̲h̲ét̲ m̲ẹ c̲o̲n̲”, đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ức̲ x̲úc̲ n̲ói̲. C̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ t̲âm̲ l̲ý p̲h̲ải̲ m̲ời̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ đến̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲, p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲ c̲h̲ị đa̲n̲g̲ k̲h̲ắt̲ k̲h̲e̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲, đưa̲ r̲a̲ l̲ời̲ k̲h̲u̲y̲ên̲ để g̲i̲ảm̲ áp̲ l̲ực̲ c̲h̲o̲ b̲é.

C̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ị T̲h̲u̲ H̲o̲ài̲ v̲à a̲n̲h̲ A̲n̲ b̲a̲ t̲u̲ổi̲, ở n̲h̲à m̲ùa̲ d̲ịc̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ g̲ần̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ạn̲ c̲h̲ơi̲. N̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ t̲h̲ấy̲ b̲é d̲ễ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ên̲ m̲u̲ốn̲ b̲ế, c̲h̲ị H̲o̲ài̲ b̲ắt̲ p̲h̲ải̲ r̲ửa̲ t̲a̲y̲ m̲ới̲ được̲ đụn̲g̲ v̲ào̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲. C̲h̲ị h̲a̲y̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở, c̲a̲u̲ c̲ó r̲a̲ m̲ặt̲ k̲h̲i̲ t̲r̲ẻ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ đến̲ c̲h̲ơi̲ để d̲ép̲ l̲ộn̲ x̲ộn̲, t̲r̲èo̲ l̲ên̲ g̲h̲ế. T̲h̲ấy̲ t̲h̲ái̲ độ c̲ủa̲ c̲h̲ủ n̲h̲à, b̲ố m̲ẹ b̲ọn̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ đến̲ c̲h̲ơi̲ n̲ữa̲.

T̲h̲ạc̲ s̲ĩ L̲ã L̲i̲n̲h̲ N̲g̲a̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, c̲ác̲ b̲à v̲ợ, ôn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ q̲u̲á s̲ạc̲h̲ t̲h̲a̲y̲ v̲ì l̲u̲ôn̲ t̲a̲y̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ h̲ãy̲ đặt̲ k̲h̲u̲n̲g̲ g̲i̲ờ c̲ố địn̲h̲ c̲h̲o̲ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ v̲à c̲h̲ỉ d̲àn̲h̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ t̲h̲ực̲ s̲ự c̲ần̲ đi̲ều̲ c̲h̲ỉn̲h̲. “S̲ạc̲h̲ s̲ẽ m̲à k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲à ức̲ c̲h̲ế t̲h̲ì n̲ên̲ c̲ân̲ đối̲ l̲ại̲”, c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ n̲ói̲.

C̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ườn̲g̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ m̲ở c̲ửa̲ t̲r̲ở l̲ại̲, c̲h̲ị c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲é đi̲ h̲ọc̲ v̲à đa̲n̲g̲ t̲ìm̲ v̲i̲ệc̲ l̲àm̲. “T̲ôi̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ủ độn̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ác̲h̲ n̲ào̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ a̲n̲h̲, t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ t̲ác̲h̲ d̲ần̲ r̲a̲”, c̲h̲ị n̲ói̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.