3̲ k̲.ẻ l̲ạ m̲ặt̲ x̲.ôn̲g̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ h̲ộ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ L̲i̲ệt̲ (H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲, H̲à N̲ội̲) đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ 3̲ k̲ẻ l̲ạ m̲ặt̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ h̲ộ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư H̲H̲ L̲i̲n̲h̲ Đàm̲ x̲ịt̲ h̲ơi̲ c̲a̲y̲, t̲r̲ói̲ c̲h̲ủ n̲h̲à, c̲ướp̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲.
S̲án̲g̲ 9̲/1̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ L̲i̲ệt̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, h̲i̲ện̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ L̲i̲ệt̲ v̲à C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲ 3̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ h̲ộ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 3̲, c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư H̲H̲1̲A̲ L̲i̲n̲h̲ Đàm̲ x̲ịt̲ h̲ơi̲ c̲a̲y̲, t̲r̲ói̲ c̲h̲ủ n̲h̲à r̲ồi̲ c̲ướp̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ v̲ị n̲ày̲, k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ b̲áo̲ c̲áo̲ đầy̲ đủ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ s̲ẽ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ b̲áo̲ c̲h̲í s̲a̲u̲.

C̲òn̲ m̲ột̲ đại̲ d̲i̲ện̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố 3̲2̲, p̲h̲ườn̲g̲ H̲o̲àn̲g̲ L̲i̲ệt̲ d̲ẫn̲ l̲ại̲ l̲ời̲ c̲ủa̲ c̲h̲ủ n̲h̲à c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲4̲5̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲ó 3̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ đã đến̲ c̲ăn̲ h̲ộ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 3̲, c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư H̲H̲1̲A̲ L̲i̲n̲h̲ Đàm̲ h̲ỏi̲ m̲u̲a̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲.

3 kẻ lạ mặt xông vào chung cư HH Linh Đàm xịt hơi cay, trói chủ nhà  - Ảnh 1.

3 kẻ lạ mặt xông vào chung cư HH Linh Đàm xịt hơi cay, trói chủ nhà  - Ảnh 2.

A̲n̲h̲ T̲.A̲. được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị 3̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ h̲ộ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ r̲ồi̲ c̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲. Ản̲h̲ c̲ư d̲ân̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲.

T̲r̲ước̲ đó, c̲h̲ủ n̲h̲à c̲ó đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲án̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ũ m̲ới̲ t̲r̲ên̲ c̲ác̲ h̲ội̲ n̲h̲óm̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

C̲h̲ủ n̲h̲à k̲ể l̲ại̲, 3̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ đã x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ h̲ộ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲.A̲. (n̲g̲o̲ài̲ 3̲0̲ t̲u̲ổi̲, ở m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ h̲ộ), r̲ồi̲ x̲ịt̲ h̲ơi̲ c̲a̲y̲ v̲ào̲ m̲ắt̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, s̲a̲u̲ đó c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ d̲ùn̲g̲ c̲ả b̲ăn̲g̲ d̲ín̲h̲ d̲án̲ v̲ào̲ m̲i̲ện̲g̲ a̲n̲h̲ T̲. r̲ồi̲ t̲r̲ói̲ a̲n̲h̲ n̲ày̲ v̲ào̲ g̲h̲ế.

L̲úc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ n̲g̲h̲ĩ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ào̲ c̲ãi̲ v̲ã n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲a̲y̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲y̲ện̲. M̲ột̲ l̲úc̲ s̲a̲u̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ đi̲ s̲a̲n̲g̲ t̲h̲ì m̲ới̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ A̲. b̲ị t̲r̲ói̲, t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ùn̲g̲ m̲ặt̲ n̲ên̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ởi̲ t̲r̲ói̲ c̲h̲o̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ v̲ị n̲ày̲, s̲a̲u̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. N̲h̲óm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ t̲r̲ên̲ c̲ũn̲g̲ đã b̲ị c̲a̲m̲e̲r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲àn̲h̲ l̲a̲n̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư g̲h̲i̲ l̲ại̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ề s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲, m̲u̲a̲ b̲án̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ t̲ại̲ n̲h̲à. B̲ước̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị c̲ướp̲ đi̲ 3̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ m̲ới̲ c̲ó g̲i̲á t̲r̲ị. N̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ m̲ới̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ đây̲ được̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ 1̲ t̲h̲án̲g̲ n̲a̲y̲.

Đại̲ d̲i̲ện̲ T̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. N̲h̲óm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲ t̲r̲ên̲ c̲ũn̲g̲ đã b̲ị c̲a̲m̲e̲r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲àn̲h̲ l̲a̲n̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư g̲h̲i̲ l̲ại̲.

Xem thêm : S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ề t̲h̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ c̲h̲ơi̲ g̲a̲m̲e̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ãi̲ v̲ã d̲ẫn̲ t̲ới̲ đán̲h̲ n̲h̲a̲u̲.

Nữ chuyên viên đánh nhau với chồng, một người đã tử vong

N̲g̲ày̲ 8̲/1̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲à R̲ịa̲-V̲ũn̲g̲ T̲àu̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ X̲u̲ân̲, T̲X̲.P̲h̲ú M̲ỹ l̲àm̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ A̲. (3̲2̲ t̲u̲ổi̲) b̲ị v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ủn̲g̲ t̲i̲m̲, p̲h̲ổi̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲9̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 5̲/1̲, c̲h̲ị P̲h̲a̲n̲ T̲ôn̲ N̲ữ M̲ỹ N̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, q̲u̲ê T̲P̲.H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲, l̲à c̲h̲u̲y̲ên̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ q̲u̲ỹ đất̲ T̲X̲.P̲h̲ú M̲ỹ) s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đi̲ l̲àm̲ v̲ề n̲h̲à t̲ại̲ K̲P̲. M̲ỹ T̲h̲ạn̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ X̲u̲ân̲, T̲X̲. P̲h̲ú M̲ỹ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ A̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, t̲ạm̲ t̲r̲ú p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ X̲u̲ân̲, T̲X̲.P̲h̲ú M̲ỹ) đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ c̲h̲ơi̲ g̲a̲m̲e̲.

S̲a̲u̲ đó, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ãi̲ v̲ã d̲ẫn̲ t̲ới̲ đán̲h̲ n̲h̲a̲u̲. A̲n̲h̲ A̲. d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ đán̲h̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ c̲h̲ị N̲. B̲ị đán̲h̲ đa̲u̲, c̲h̲ị N̲. l̲a̲o̲ t̲ới̲ c̲ào̲ v̲ào̲ m̲ặt̲ a̲n̲h̲ A̲.

A̲n̲h̲ A̲. c̲h̲ạy̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲ếp̲ l̲ấy̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ T̲h̲ái̲ l̲a̲n̲ l̲ên̲ đe̲ d̲ọa̲ c̲h̲ị N̲. T̲h̲ấy̲ v̲ậy̲, c̲h̲ị N̲. x̲ô a̲n̲h̲ A̲. t̲é n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ n̲ền̲ n̲h̲à v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲ùn̲g̲ n̲g̲ực̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ảy̲ m̲áu̲.

C̲h̲ị N̲. t̲h̲u̲ê x̲e̲ ô t̲ô đưa̲ a̲n̲h̲ A̲. đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ B̲à R̲ịa̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ước̲ đó.

N̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲X̲. P̲h̲ú M̲ỹ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, t̲ử t̲h̲i̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

D̲o̲ c̲h̲ị N̲. đa̲n̲g̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ n̲ên̲ được̲ c̲h̲o̲ t̲ại̲ n̲g̲o̲ại̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

https://soha.vn/nu-chuyen-vien-danh-nhau-voi-chong-mot-nguoi-da-tu-vong-202201082141234.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *