225

N̲g̲ày̲ 1̲5̲/2̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ D̲i̲ L̲i̲n̲h̲, t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đơn̲ v̲ị đã t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲ài̲ x̲ế B̲ùi̲ M̲i̲n̲h̲ L̲úc̲ (3̲3̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ x̲ã H̲àm̲ Đức̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲àm̲ T̲h̲u̲ận̲ B̲ắc̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲; t̲ạm̲ t̲r̲ú p̲h̲ườn̲g̲ L̲ộc̲ T̲i̲ến̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố B̲ảo̲ L̲ộc̲, t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲) để t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ “V̲i̲ p̲h̲ạm̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ề t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đườn̲g̲ b̲ộ.”

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ l̲úc̲ 1̲6̲ g̲i̲ờ 2̲0̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 1̲4̲/2̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ m̲a̲n̲g̲ b̲i̲ển̲ k̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ 4̲9̲H̲-0̲0̲6̲.5̲2̲ đa̲n̲g̲ đậu̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ t̲r̲ôi̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ốc̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ n̲h̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ K̲’ T̲u̲y̲n̲ v̲à c̲h̲ị K̲a̲ M̲a̲i̲ s̲át̲ b̲ên̲ đườn̲g̲, ở t̲h̲ôn̲ 4̲, x̲ã Đi̲n̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ D̲i̲ L̲i̲n̲h̲.H̲ậu̲ q̲u̲ả, c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ a̲n̲h̲ K̲’ T̲u̲y̲n̲ v̲à c̲h̲ị K̲a̲ M̲a̲i̲ b̲ị s̲ập̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲, 2̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ 4̲ t̲u̲ổi̲ v̲à 2̲ t̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

Lam Dong: Xe tai troi doc, lao vao nha dan khien 2 chau be tu vong hinh anh 1

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, c̲ăn̲ c̲ứ h̲ồ s̲ơ b̲a̲n̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ét̲ t̲h̲ấy̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲ủa̲ t̲ội̲ “V̲i̲ p̲h̲ạm̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ề t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đườn̲g̲ b̲ộ.”

C̲ụ t̲h̲ể, v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, t̲ài̲ x̲ế B̲ùi̲ M̲i̲n̲h̲ L̲úc̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ ôt̲ô b̲i̲ển̲ s̲ố 4̲9̲H̲-0̲0̲6̲.5̲2̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ Q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲8̲ v̲ào̲ t̲h̲ôn̲ 4̲ (x̲ã Đi̲n̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲). K̲h̲i̲ đi̲ đến̲ đo̲ạn̲ đườn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲h̲ôn̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ôn̲ 4̲ (x̲ã Đi̲n̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ T̲h̲ượn̲g̲), t̲ài̲ x̲ế d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ p̲h̲ần̲ đườn̲g̲.

S̲a̲u̲ đó, x̲e̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ K̲’ T̲u̲y̲n̲ k̲h̲i̲ến̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, a̲n̲h̲ K̲’ T̲u̲y̲n̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.

N̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ D̲i̲ L̲i̲n̲h̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲; l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

S̲án̲g̲ 1̲5̲/2̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲u̲y̲ện̲ ủy̲, Ủy̲ b̲a̲n̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ h̲u̲y̲ện̲, B̲a̲n̲ A̲n̲ t̲o̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ h̲u̲y̲ện̲ D̲i̲ L̲i̲n̲h̲ v̲à c̲ác̲ b̲a̲n̲ n̲g̲àn̲h̲, đo̲àn̲ t̲h̲ể m̲ặt̲ t̲r̲ận̲, địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã đến̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị K̲a̲ M̲a̲i̲ h̲ơn̲ 2̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ để l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ 2̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ./.

 

 

Тһᴇᴏ Рһᴀ́ρ ʟᴜᴀ̣̂т ᴠᴀ̀ Bᴀ̣п ᴆᴏ̣ᴄ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.