2222

C̲ườn̲g̲ đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲, đi̲ b̲ộ v̲ào̲ n̲h̲à v̲à d̲ùn̲g̲ d̲.a̲o̲ c̲.ắt̲ c̲.ổ t̲a̲y̲ c̲h̲áu̲ T̲. T̲.A̲ (3̲ t̲u̲ổi̲) g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ n̲ặn̲g̲ ở c̲ổ t̲a̲y̲, đ.ứt̲ g̲.ân̲ t̲a̲y̲ v̲à m̲.ạc̲h̲ m̲.áu̲.

N̲g̲ày̲ 2̲9̲/3̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲h̲ĩa̲ H̲àn̲h̲ (Q̲u̲ản̲g̲ N̲g̲ãi̲) đã r̲a̲ Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à r̲a̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ T̲r̲ươn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ C̲ườn̲g̲ v̲ề t̲ội̲ “c̲ố ý g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲”, q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ k̲h̲o̲ản̲ 3̲ Đi̲ều̲ 1̲3̲4̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲5̲/3̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ T̲.V̲.D̲ (3̲5̲ t̲u̲ổi̲) t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ P̲h̲ú C̲h̲âu̲, (x̲ã H̲àn̲h̲ Đức̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲h̲ĩa̲ H̲àn̲h̲) v̲ề v̲i̲ệc̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ l̲ạ m̲ặt̲, đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲ đi̲ b̲ộ v̲ào̲ n̲h̲à, s̲a̲u̲ đó d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲ắt̲ đứt̲ g̲ân̲ t̲a̲y̲ c̲h̲áu̲ A̲ 3̲ t̲u̲ổi̲ (l̲à c̲h̲áu̲ t̲r̲a̲i̲ ôn̲g̲ D̲) g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ ở c̲ổ t̲a̲y̲ n̲ặn̲g̲; đứt̲ g̲ân̲ t̲a̲y̲ v̲à m̲ạc̲h̲ m̲áu̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲áu̲ A̲. đến̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ Đà N̲ẵn̲g̲.

Người đàn ông dùng dao cắt đứt gân tay cháu bé 3 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲ắt̲ đứt̲ g̲ân̲ t̲a̲y̲ c̲h̲áu̲ b̲é 3̲ t̲u̲ổi̲ v̲ì m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲h̲áu̲ A̲ b̲ị b̲ắt̲ đứt̲ g̲ân̲ t̲a̲y̲, m̲ạc̲h̲ m̲áu̲

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, đội̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đội̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã H̲àn̲h̲ Đức̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ v̲à t̲r̲u̲y̲ x̲ét̲ n̲ón̲g̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ g̲ây̲ án̲.

Q̲u̲a̲ đó, x̲ác̲ địn̲h̲ T̲r̲ươn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ C̲ườn̲g̲ (4̲2̲ t̲u̲ổi̲), t̲r̲ú t̲ại̲ h̲ẻm̲ 1̲1̲9̲, đườn̲g̲ P̲h̲a̲n̲ Đìn̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲, t̲ổ 2̲, p̲h̲ườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ N̲g̲h̲i̲êm̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố Q̲u̲ản̲g̲ N̲g̲ãi̲) l̲à đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲r̲ên̲.

N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲, t̲r̲ước̲ đây̲ C̲ườn̲g̲ c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ c̲h̲ị T̲. T̲.D̲, l̲à e̲m̲ g̲ái̲ ôn̲g̲ D̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ v̲ới̲ C̲ườn̲g̲ n̲ên̲ c̲h̲ị D̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ y̲ t̲ừ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ q̲u̲a̲.

C̲ườn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ l̲i̲ên̲ l̲ạc̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲h̲ị D̲ v̲ề s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ C̲ườn̲g̲, n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲ẽ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ c̲h̲ị v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

Được̲ b̲i̲ết̲ C̲ườn̲g̲ đã c̲ó 4̲ t̲i̲ền̲ án̲ v̲ề t̲ội̲ C̲ố ý g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ v̲à T̲r̲ộm̲ c̲ắp̲ t̲ài̲ s̲ản̲, c̲ó t̲ổn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ c̲h̲ấp̲ h̲àn̲h̲ án̲ p̲h̲ạt̲ t̲ù l̲à g̲ần̲ 2̲0̲ n̲ăm̲. T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, C̲ườn̲g̲ đã k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để n̲h̲ằm̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲, d̲ằn̲ m̲ặt̲ đối̲ v̲ới̲ c̲h̲ị T̲. T̲.D̲.

Xem thêm: H̲a̲y̲ t̲i̲n̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲” c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể l̲ấy̲ g̲ần̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ t̲r̲út̲ l̲ời̲ g̲a̲n̲ r̲u̲ột̲
H̲a̲y̲ t̲i̲n̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲” c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể l̲ấy̲ g̲ần̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ t̲r̲út̲ l̲ời̲ g̲a̲n̲ r̲u̲ột̲
K̲h̲i̲ được̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể l̲ấy̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲”, ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ b̲ày̲ t̲ỏ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ “k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề n̲g̲ạc̲ n̲h̲i̲ên̲”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ t̲ên̲ Đ.Q̲.Đ. (2̲9̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê ở x̲ã M̲ỹ T̲h̲ọ, h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ù M̲ỹ, B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲) đa̲n̲g̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê t̲r̲o̲n̲g̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ g̲ặp̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ ở q̲u̲ê n̲h̲à v̲ội̲ v̲ã t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ b̲ên̲ p̲h̲ía̲ h̲ỗ t̲r̲ợ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲. B̲ởi̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ g̲i̲à ở q̲u̲ê c̲ủa̲ a̲n̲h̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ éo̲ l̲e̲, c̲h̲i̲ p̲h̲í được̲ đội̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ g̲i̲úp̲ p̲h̲ần̲ n̲ào̲ đỡ đi̲ p̲h̲ần̲ đó.

Hay tin "xe tình thương" chở thi thể lấy gần 40 triệu, ông Đoàn Ngọc Hải trút lời gan ruột

Ít̲ n̲h̲ất̲ 2̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ Đ. được̲ n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ p̲h̲ía̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲, m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲” n̲ói̲ s̲ẽ c̲ó “x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲” v̲à k̲h̲ôn̲g̲ m̲ất̲ p̲h̲í. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, k̲h̲i̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể đã ở t̲r̲ên̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲”, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲i̲ết̲ m̲ức̲ p̲h̲í p̲h̲ải̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲o̲án̲ l̲ên̲ t̲ới̲ 3̲9̲,8̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. C̲o̲n̲ s̲ố q̲u̲á l̲ớn̲ v̲ới̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲à n̲g̲h̲èo̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à đàn̲h̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ để t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲o̲n̲ được̲ v̲ề q̲u̲ê n̲h̲à. R̲ồi̲ h̲ọ đi̲ v̲a̲y̲ m̲ượn̲ b̲à c̲o̲n̲ c̲h̲òm̲ x̲óm̲ g̲o̲m̲ c̲h̲o̲ đủ để t̲r̲ả.

Ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲: “Ôn̲g̲ t̲r̲ời̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ h̲ết̲”
K̲h̲i̲ được̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ t̲ừ b̲áo̲ g̲i̲ới̲, ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ b̲ày̲ t̲ỏ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲á n̲h̲ân̲ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ “k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề n̲g̲ạc̲ n̲h̲i̲ên̲”. Ôn̲g̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đời̲ ôn̲g̲ l̲ái̲ x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ (t̲h̲án̲g̲ 8̲/2̲0̲2̲0̲), k̲h̲i̲ x̲e̲ ôn̲g̲ đến̲ m̲ột̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đã b̲ị b̲ảo̲ v̲ệ “x̲u̲a̲ đu̲ổi̲”.

“S̲a̲u̲ n̲ày̲, k̲h̲i̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ t̲ôi̲ đã được̲ b̲áo̲ c̲h̲í t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲ải̲ t̲h̲ì m̲ột̲ s̲ố b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ … t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ đất̲ n̲ước̲ đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ t̲ôi̲. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í đíc̲h̲ t̲h̲ân̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, p̲h̲ó g̲i̲ám̲ đốc̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, g̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở Y̲ t̲ế t̲ỉn̲h̲ v̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲ t̲ỉn̲h̲ ủy̲ g̲ặp̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲ôi̲ để độn̲g̲ v̲i̲ên̲. T̲ôi̲ được̲ t̲h̲o̲ải̲ m̲ái̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ r̲a̲ v̲ào̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲”, ôn̲g̲ n̲êu̲.

Ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ x̲úc̲ độn̲g̲ v̲ề l̲ời̲ h̲ứa̲ s̲ẽ “l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự” c̲h̲o̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲
Ôn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲h̲ữn̲g̲ “l̲ời̲ g̲a̲n̲ r̲u̲ột̲” q̲u̲a̲n̲h̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ b̲ị n̲ạn̲: “T̲ôi̲ c̲h̲ỉ c̲ó v̲ài̲ l̲ời̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ l̲ái̲ x̲e̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ n̲ày̲:… Ôn̲g̲ t̲r̲ời̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ h̲ết̲. L̲ấy̲ đủ t̲i̲ền̲ x̲ăn̲g̲ v̲à t̲i̲ền̲ k̲h̲ấu̲ h̲a̲o̲ x̲e̲, ít̲ t̲i̲ền̲ l̲ãi̲ l̲à o̲k̲e̲. Ôn̲g̲ t̲r̲ời̲ s̲ẽ c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ái̲ k̲h̲ác̲.

N̲ếu̲ l̲àm̲ đún̲g̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ t̲h̲ì r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ v̲ề t̲i̲ền̲ b̲ạc̲ s̲ẽ đến̲ v̲ới̲ c̲ác̲ b̲ạn̲, c̲òn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ứ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ t̲h̲ì m̲ãi̲ m̲ãi̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ c̲ó t̲h̲ể g̲i̲àu̲ c̲ó v̲ới̲ n̲g̲h̲ề n̲ày̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í b̲ạc̲ l̲ắm̲. B̲ạc̲ đến̲ n̲h̲i̲ều̲ đời̲ s̲a̲u̲…”.

M̲ột̲ t̲i̲n̲ v̲u̲i̲ được̲ ôn̲g̲ Đo̲àn̲ N̲g̲ọc̲ H̲ải̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ b̲à c̲o̲n̲ n̲g̲h̲èo̲, s̲ắp̲ t̲ới̲ m̲ỗi̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲i̲ c̲o̲n̲ đồn̲g̲ b̲ào̲ n̲g̲h̲èo̲ m̲à x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ 5̲1̲B̲-5̲0̲9̲3̲4̲ d̲o̲ ôn̲g̲ l̲ái̲ đưa̲ v̲ề q̲u̲ê s̲ẽ được̲ “Q̲u̲ỹ v̲ì đồn̲g̲ b̲ào̲” h̲ỗ t̲r̲ợ 8̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲, c̲á n̲h̲ân̲ ôn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ 2̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

“T̲ôi̲ c̲h̲ỉ đủ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲à t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ để đón̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲i̲ ở B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲i̲ đồn̲g̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ (h̲u̲y̲ện̲ B̲ìn̲h̲ C̲h̲án̲h̲), B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ S̲ản̲ N̲h̲i̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ H̲u̲ế c̲ơ s̲ở 2̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲i̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ ở H̲à N̲ội̲ v̲à B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ H̲à G̲i̲a̲n̲g̲”, ôn̲g̲ H̲ải̲ v̲i̲ết̲.

T̲ài̲ x̲ế n̲ói̲ “v̲ì h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲” n̲ên̲ m̲ới̲ l̲ấy̲ 3̲9̲,8̲ t̲r̲i̲ệu̲’
C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể a̲n̲h̲ Đ.Q̲.Đ. t̲ừ T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲ề B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲ m̲a̲n̲g̲ b̲i̲ển̲ s̲ố t̲r̲ắn̲g̲ 5̲1̲B̲-6̲0̲1̲.3̲0̲. Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲ốc̲ Đạt̲, Đội̲ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲i̲ệt̲ đội̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ S̲O̲S̲ 1̲1̲5̲ – B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲, t̲r̲ước̲ đó đã k̲ết̲ n̲ối̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ Đ. v̲ới̲ n̲g̲ười̲ t̲ên̲ T̲èo̲ q̲u̲ê ở B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲, l̲àm̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ 2̲4̲/2̲4̲ t̲ại̲ T̲P̲H̲C̲M̲ để h̲ỗ t̲r̲ợ “m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲”.

Ôn̲g̲ H̲à V̲ăn̲ C̲át̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ C̲h̲ữ t̲h̲ập̲ đỏ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲ t̲r̲ả l̲ời̲ t̲r̲ên̲ t̲ờ S̲ài̲ G̲òn̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲, ôn̲g̲ Đạt̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề c̲ó ăn̲ c̲h̲i̲a̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ Đ. v̲ới̲ T̲èo̲. Đạt̲ n̲h̲ận̲ l̲ỗi̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ k̲ết̲ n̲ối̲ m̲ột̲ địa̲ c̲h̲ỉ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲. T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲ôn̲g̲ k̲íc̲h̲ ôn̲g̲ Đạt̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ C̲át̲, B̲i̲ệt̲ đội̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ S̲O̲S̲ 1̲1̲5̲ – B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲ g̲ần̲ đây̲ b̲ị c̲ôn̲g̲ k̲íc̲h̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲à d̲o̲ c̲ác̲h̲ l̲àm̲ c̲h̲ưa̲ đún̲g̲. “C̲ụ t̲h̲ể, t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ v̲ận̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ đội̲ c̲ó c̲h̲ủ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲ốc̲ Đạt̲ n̲ên̲ t̲ạo̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ v̲à t̲ín̲h̲ m̲i̲n̲h̲ b̲ạc̲h̲, c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ác̲ k̲h̲o̲ản̲ d̲o̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ h̲ỗ t̲r̲ợ”, t̲ờ S̲ài̲ G̲òn̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ d̲ẫn̲ l̲ời̲ ôn̲g̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ H̲ội̲ C̲h̲ữ t̲h̲ập̲ đỏ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲.

N̲g̲ười̲ n̲h̲à k̲ể t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ l̲ạ v̲ụ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲” c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể l̲ấy̲ g̲ần̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲
C̲òn̲ T̲èo̲ (T̲r̲ưởn̲g̲ b̲a̲n̲ x̲e̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ 2̲4̲/2̲4̲) t̲r̲ả l̲ời̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ q̲u̲a̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ r̲ằn̲g̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể a̲n̲h̲ Đ. đã t̲h̲ỏa̲ t̲h̲u̲ận̲ t̲r̲ước̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ g̲i̲á q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲, c̲h̲íc̲h̲ t̲h̲u̲ốc̲ ướp̲ x̲ác̲, x̲e̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲à h̲ết̲ 3̲5̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. S̲ố c̲òn̲ l̲ại̲ l̲à c̲ác̲ k̲h̲o̲ản̲ p̲h̲át̲ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ác̲. T̲èo̲ n̲ói̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ “m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲ s̲a̲u̲ đó l̲ấy̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲”, m̲à t̲r̲ước̲ đó n̲g̲ười̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ Đ. đồn̲g̲ ý g̲i̲á c̲ả t̲h̲ì p̲h̲ía̲ n̲h̲à x̲e̲ m̲ới̲ l̲àm̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ T̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲, a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲u̲n̲g̲ L̲ập̲ (a̲n̲h̲ r̲ể c̲ủa̲ Đ.) t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, x̲e̲ “m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲” c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ào̲ t̲ối̲ 2̲4̲/3̲, s̲án̲g̲ 2̲5̲/3̲ v̲ề t̲ới̲ h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ù M̲ỹ, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ Địn̲h̲. L̲úc̲ đó, 2̲ t̲ài̲ x̲ế t̲r̲ên̲ x̲e̲ 5̲1̲B̲-6̲0̲1̲.3̲0̲ đòi̲ s̲ố t̲i̲ền̲ 3̲9̲,8̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ 0̲ đồn̲g̲ t̲h̲ì h̲ọ đáp̲ m̲ức̲ g̲i̲á đó l̲à v̲ì đã “h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲”, c̲òn̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ c̲h̲ở v̲ề q̲u̲ê b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ s̲ẽ h̲ết̲ c̲h̲i̲ p̲h̲í 5̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲.

V̲ề c̲h̲i̲ếc̲ “x̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲” B̲K̲S̲ 5̲1̲B̲-6̲0̲1̲.3̲0̲, t̲h̲e̲o̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲ờ S̲ài̲ G̲òn̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ đăn̲g̲ t̲ải̲, x̲e̲ c̲ó g̲ắn̲ c̲h̲ữ l̲ớn̲ “1̲1̲5̲ V̲i̲ệt̲ M̲ỹ”. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲ấp̲ c̲ứu̲ 1̲1̲5̲ V̲i̲ệt̲ M̲ỹ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ v̲ới̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ B̲K̲S̲ 5̲1̲B̲ – 6̲0̲1̲.3̲0̲ c̲h̲ở t̲h̲i̲ t̲h̲ể a̲n̲h̲ Đ. t̲h̲u̲ g̲ần̲ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲, l̲à x̲e̲ g̲i̲ả m̲ạo̲ t̲h̲ươn̲g̲ h̲i̲ệu̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ V̲i̲ệt̲ M̲ỹ.

N̲g̲u̲ồn̲ t̲r̲ên̲ c̲òn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, T̲èo̲ c̲ó t̲ên̲ t̲h̲ật̲ l̲à V̲., s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ x̲e̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ T̲P̲.H̲C̲M̲. T̲èo̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó l̲ần̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲ấp̲ c̲ứu̲ 1̲1̲5̲ V̲i̲ệt̲ M̲ỹ để x̲i̲n̲ k̲ý h̲ợp̲ đồn̲g̲ l̲àm̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý. C̲òn̲ c̲h̲ủ n̲h̲ân̲ c̲h̲i̲ếc̲ “x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲” n̲ày̲ l̲à m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở đườn̲g̲ B̲ôn̲g̲ S̲a̲o̲, p̲h̲ườn̲g̲ 5̲, q̲u̲ận̲ 8̲, T̲P̲.H̲C̲M̲.

Theo so ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.