Tháng: Tháng Ba 2022

2222

C̲ườn̲g̲ đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲, đi̲ b̲ộ v̲ào̲ n̲h̲à v̲à d̲ùn̲g̲ d̲.a̲o̲ c̲.ắt̲ c̲.ổ t̲a̲y̲ c̲h̲áu̲

1111

M̲ặc̲ d̲ù đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ n̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲

9999

N̲h̲ữn̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ v̲ụ án̲ n̲ữ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ p̲h̲i̲m̲ k̲h̲.i̲êu̲ d̲â.m̲ b̲ị