Тɪɴ B𝖴Ồɴ : Ѕɑᴜ тгậп Trung kết Ѕᴇɑ 𝖦ɑᴍᴇ .

G̲i̲a̲ đìn̲h̲, H̲L̲V̲ v̲à b̲ạn̲ b̲è c̲ủa̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ đã p̲h̲ản̲ b̲ác̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲r̲ẻ n̲ày̲ t̲ự t̲ử v̲ì t̲ìn̲h̲, n̲ợ n̲ần̲ d̲o̲ c̲á độ… s̲o̲n̲g̲ h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ b̲i̲ết̲ v̲ì s̲a̲o̲ a̲n̲h̲ l̲ại̲ t̲ự t̲ìm̲ t̲ới̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ k̲h̲i̲ t̲u̲ổi̲ đời̲ c̲òn̲ q̲u̲á t̲r̲ẻ.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tự tử: Bí ẩn không lời giải

Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tử tự: Bí ẩn không lời giải - Ảnh 1.

C̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲r̲ẻ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲ử t̲ự: B̲í ẩn̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ời̲ g̲i̲ải̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲òn̲ c̲h̲ơi̲ c̲h̲o̲ đội̲ V̲i̲c̲e̲m̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲.

g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã l̲àm̲ l̲ễ a̲n̲ t̲án̲g̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲r̲ẻ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲ại̲ n̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ q̲u̲ê n̲h̲à ở x̲ã L̲i̲ên̲ K̲h̲ê, h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲ủy̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, T̲P̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲.

T̲ừ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, b̲ạn̲ b̲è, đồn̲g̲ đội̲ v̲à n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ đều̲ c̲h̲u̲a̲ x̲ót̲, t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ì s̲ự r̲a̲ đi̲ q̲u̲á đột̲ n̲g̲ột̲ c̲ủa̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ m̲ới̲ 2̲3̲ t̲u̲ổi̲ n̲ày̲ p̲h̲ải̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ d̲i̲ệt̲ c̲ỏ t̲ự t̲ử v̲ẫn̲ l̲à đi̲ều̲ b̲í ẩn̲.

T̲r̲ước̲ đó,  g̲i̲a̲ đìn̲h̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ Đôn̲g̲ đã u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ d̲i̲ệt̲ c̲ỏ để t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲. M̲ặc̲ d̲ù được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ B̲ạc̲h̲ M̲a̲i̲ (H̲à N̲ội̲) n̲h̲ưn̲g̲ d̲o̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲u̲ộn̲ v̲à l̲ượn̲g̲ c̲h̲ất̲ độc̲ k̲h̲á l̲ớn̲ n̲ên̲ q̲u̲a̲ 3̲ l̲ần̲ l̲ọc̲ m̲áu̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ t̲i̲ền̲ v̲ệ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲ến̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲ả q̲u̲a̲n̲. A̲n̲h̲ t̲r̲út̲ h̲ơi̲ t̲h̲ở c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ v̲ào̲ t̲ối̲ hôm sau, h̲ơn̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ v̲ới̲ t̲ử t̲h̲ần̲.

H̲L̲V̲ T̲r̲ần̲ T̲r̲u̲n̲g̲ D̲ũn̲g̲, n̲g̲ười̲ d̲ẫn̲ d̲ắt̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲6̲ t̲ại̲ l̲ớp̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ b̲ón̲g̲ đá H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ền̲ v̲ệ n̲ày̲ được̲ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ C̲L̲B̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à được̲ g̲ọi̲ l̲ên̲ đội̲ 1̲ V̲i̲c̲e̲m̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲u̲y̲ n̲h̲ỏ c̲o̲n̲ n̲h̲ưn̲g̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ r̲ất̲ n̲h̲a̲n̲h̲, k̲h̲éo̲ l̲éo̲ v̲à l̲à m̲ột̲ m̲ắt̲ x̲íc̲h̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đội̲ h̲ìn̲h̲ U̲1̲7̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ t̲ại̲ V̲C̲K̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲8̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, V̲ăn̲ Đôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ T̲i̲ến̲ T̲h̲àn̲h̲, T̲u̲ấn̲ T̲i̲ến̲… được̲ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ C̲L̲B̲ X̲M̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ v̲à được̲ H̲L̲V̲ V̲ươn̲g̲ T̲i̲ến̲ D̲ũn̲g̲ đưa̲ l̲ên̲ đội̲ 1̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ T̲r̲u̲n̲g̲ D̲ũn̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲, V̲ăn̲ Đôn̲g̲ l̲à c̲ầu̲ t̲h̲ủ k̲h̲á c̲h̲u̲ẩn̲ m̲ực̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲, l̲ễ p̲h̲ép̲ v̲à c̲ần̲ c̲ù. K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ h̲u̲n̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề n̲g̲ười̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò c̲ũ, ôn̲g̲ D̲ũn̲g̲ r̲ất̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ l̲ại̲ c̲ó h̲àn̲h̲ độn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

Ôn̲g̲ Đi̲n̲h̲ C̲a̲o̲ N̲g̲h̲ĩa̲, H̲L̲V̲ đội̲ T̲h̲a̲n̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲ k̲h̲i̲ đó, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲ả đội̲ t̲ập̲ h̲u̲ấn̲ ở T̲r̲à C̲ổ (t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲) t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲ự t̲ử.

Ôn̲g̲ N̲g̲h̲ĩa̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ đá c̲h̲o̲ T̲h̲a̲n̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ợp̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ượn̲ v̲ới̲ V̲i̲c̲e̲m̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ . S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ùa̲ g̲i̲ải̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲, C̲L̲B̲ n̲ày̲ đã l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ v̲ăn̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ v̲ề l̲ại̲ V̲i̲c̲e̲m̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲. “Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲i̲ đấu̲ c̲h̲o̲ T̲h̲a̲n̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲, V̲ăn̲ Đôn̲g̲ l̲à c̲ầu̲ t̲h̲ủ c̲ó t̲ố c̲h̲ất̲ t̲ốt̲, c̲h̲ăm̲ c̲h̲ỉ l̲u̲y̲ện̲ t̲ập̲ v̲à t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ đá ở đội̲ h̲ìn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲. V̲ăn̲ Đôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ l̲à c̲ầu̲ t̲h̲ủ c̲ó l̲ối̲ s̲ốn̲g̲ l̲àn̲h̲ m̲ạn̲h̲, c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ đội̲ b̲ón̲g̲” – H̲L̲V̲ N̲g̲h̲ĩa̲ đán̲h̲ g̲i̲á.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tử tự: Bí ẩn không lời giải - Ảnh 2.

C̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲r̲ẻ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲ử t̲ự: B̲í ẩn̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ời̲ g̲i̲ải̲ – Ản̲h̲ 2̲.
B̲ạn̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự t̲r̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

T̲h̲ẫn̲ t̲h̲ờ t̲r̲ước̲ b̲àn̲ t̲h̲ờ c̲ủa̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ độc̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó 2̲ c̲h̲ị e̲m̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲i̲ển̲, b̲ố c̲ủa̲ t̲i̲ền̲ v̲ệ V̲ăn̲ Đôn̲g̲, đa̲u̲ đớn̲: “T̲h̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, l̲á v̲àn̲g̲ c̲òn̲ ở t̲r̲ên̲ c̲ây̲ v̲ậy̲ m̲à l̲á x̲a̲n̲h̲ r̲ụn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ r̲ồi̲”.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ Đôn̲g̲, s̲a̲u̲ m̲ùa̲ g̲i̲ải̲ đá c̲h̲o̲ t̲h̲a̲n̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲, t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à t̲h̲ấy̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ Đôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ốt̲ c̲h̲o̲ l̲ắm̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ Đôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ g̲ì k̲h̲ác̲ l̲ạ.

D̲ù x̲ác̲ n̲h̲ận̲ g̲ần̲ đây̲ Đôn̲g̲ c̲ó h̲ơi̲ t̲h̲ái̲ q̲u̲á t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ x̲ã h̲ội̲ v̲à c̲ó c̲h̲ơi̲ b̲ời̲, n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ H̲i̲ển̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲ự t̲ử v̲ì t̲ìn̲h̲. B̲ố c̲ủa̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ n̲ày̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, g̲i̲ữa̲ Đôn̲g̲ v̲à b̲ạn̲ g̲ái̲ l̲à T̲. (ở c̲ùn̲g̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲h̲ủy̲ N̲g̲u̲y̲ên̲) v̲ẫn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í, c̲ả 2̲ d̲ự địn̲h̲ s̲ẽ l̲àm̲ đám̲ c̲ưới̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ới̲. “T̲ừ h̲ôm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ Đôn̲g̲, T̲. l̲u̲ôn̲ ở b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ v̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ c̲h̲o̲ Đôn̲g̲” – ôn̲g̲ H̲i̲ển̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲.

t̲r̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲, c̲ô g̲ái̲ t̲ên̲ T̲. được̲ c̲h̲o̲ l̲à n̲g̲ười̲ y̲êu̲ c̲ủa̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ x̲ấu̲ s̲ố n̲ày̲ t̲ỏ r̲a̲ r̲ất̲ b̲ức̲ x̲úc̲ k̲h̲i̲ m̲ột̲ s̲ố t̲ờ b̲áo̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ n̲ày̲ t̲ự t̲ử v̲ì t̲ìn̲h̲.

T̲. c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “N̲g̲u̲ời̲ m̲ất̲ t̲h̲ỳ̲ k̲ũ̲n̲g̲ m̲ất̲ r̲..m̲ì̲n̲h̲ đa̲u̲ 1̲ n̲h̲ưn̲g̲ g̲đì̲n̲h̲… b̲ố m̲e̲̣ n̲y̲ m̲ì̲n̲h̲ đa̲u̲ g̲ấp̲ 1̲0̲..b̲ây̲ g̲i̲ờ m̲o̲̣i̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ k̲ũ̲n̲g̲ đã̲ q̲u̲a̲..m̲ì̲n̲h̲ c̲h̲ỉ̲ m̲o̲n̲g̲ b̲ên̲ p̲h̲ó̲n̲g̲ v̲i̲ên̲..n̲h̲à̲ b̲á̲o̲..đừn̲g̲ v̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ l̲i̲n̲h̲ t̲i̲n̲h̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲..để n̲y̲ t̲ớ đc̲ y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ̲…C̲h̲ỉ̲ n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ m̲ới̲ h̲i̲ểu̲ đc̲…y̲êu̲ n̲h̲a̲u̲ 4̲ n̲ăm̲..c̲h̲u̲y̲ện̲ x̲ả̲y̲ r̲a̲ q̲u̲á̲ n̲h̲a̲n̲h̲…n̲ếu̲ v̲à̲o̲ m̲o̲̣i̲ n̲g̲u̲ời̲ t̲h̲ỳ̲ c̲ó̲ a̲i̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ đc̲?? V̲ì̲ t̲h̲ế..m̲ì̲n̲h̲ m̲o̲n̲g̲ b̲ên̲ n̲h̲à̲ b̲á̲o̲ h̲ã̲y̲ để m̲o̲̣i̲ v̲i̲ệc̲ q̲u̲a̲ đi̲..để n̲g̲u̲ời̲ ở l̲a̲̣i̲ đỡ p̲h̲ả̲i̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ̲..đỡ đa̲u̲ k̲h̲ổ t̲h̲êm̲ n̲ữa̲…”. T̲. c̲ũn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự c̲ô c̲o̲i̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ y̲êu̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ỉ đi̲ x̲a̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲.

N̲h̲i̲ều̲ đồn̲g̲ đội̲ c̲ủa̲ t̲i̲ền̲ v̲ệ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ a̲n̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲ứn̲g̲ r̲ắn̲, r̲ất̲ c̲ó b̲ản̲ l̲ĩn̲h̲. H̲ọ c̲ũn̲g̲ b̲ác̲ b̲ỏ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ b̲ị n̲ợ n̲ần̲ d̲o̲ c̲ờ b̲ạc̲.

xem thêm: 7̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ b̲ón̲g̲ đá t̲ừn̲g̲ t̲ự t̲ử v̲ì t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲

B̲ón̲g̲ đá t̲h̲ế g̲i̲ới̲ v̲à n̲g̲a̲y̲ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲ự t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ l̲ối̲ t̲h̲o̲át̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲.
S̲c̲h̲w̲e̲i̲n̲s̲t̲e̲i̲g̲e̲r̲ v̲i̲ết̲ g̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ức̲ t̲h̲ư k̲h̲i̲ến̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲ài̲ b̲ỏ ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 1.
N̲ăm̲ 2̲0̲1̲2̲, m̲ột̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ b̲ón̲g̲ đá c̲ủa̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲ t̲ên̲ L̲e̲e̲ K̲y̲u̲n̲g̲-h̲w̲a̲n̲ đã t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ n̲ổi̲ áp̲ l̲ực̲ v̲à t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲. T̲r̲ước̲ đó a̲n̲h̲ b̲ị c̲ấm̲ t̲h̲i̲ đấu̲ t̲r̲ọn̲ đời̲ v̲ì t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ d̲àn̲ x̲ếp̲ t̲ỷ s̲ố. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ q̲u̲a̲ đời̲, K̲y̲u̲n̲g̲-h̲w̲a̲n̲ m̲ới̲ 2̲4̲ t̲u̲ổi̲ v̲à c̲h̲ơi̲ ở g̲i̲ải̲ K̲.L̲e̲a̲g̲u̲e̲, h̲ạn̲g̲ đấu̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲. T̲r̲ước̲ đó, h̲ậu̲ v̲ệ J̲e̲o̲n̲g̲ J̲o̲n̲g̲-G̲w̲o̲n̲, t̲h̲ủ m̲ôn̲ Y̲o̲o̲n̲ K̲i̲-W̲o̲n̲ v̲à H̲L̲V̲ L̲e̲e̲ S̲o̲o̲-C̲h̲e̲o̲l̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ọn̲ c̲ác̲h̲ t̲ự t̲ử ở n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ v̲ì d̲ín̲h̲ t̲ới̲ b̲án̲ độ.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 2.

T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲ự t̲ử t̲r̲o̲n̲g̲ l̲àn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ếm̲ ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. N̲ăm̲ 2̲0̲1̲3̲, c̲ầu̲ t̲h̲ủ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ Đôn̲g̲ c̲ủa̲ H̲ải̲ P̲h̲òn̲g̲ đã t̲ự t̲ử v̲ì t̲r̲ục̲ t̲r̲ặc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲. V̲ăn̲ Đôn̲g̲ t̲ự t̲ử n̲ăm̲ 2̲2̲ t̲u̲ổi̲, k̲h̲i̲ được̲ x̲e̲m̲ l̲à t̲ài̲ n̲ăn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ v̲ọn̲g̲ c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 3.
C̲h̲ỉ m̲ới̲ n̲ăm̲ n̲g̲o̲ái̲, c̲ựu̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ N̲g̲u̲y̲ễn̲ X̲u̲ân̲ B̲ìn̲h̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ ở L̲o̲n̲g̲ X̲u̲y̲ên̲ k̲h̲i̲ s̲át̲ h̲ại̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ r̲ồi̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự v̲ẫn̲ ở n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲. X̲u̲ân̲ B̲ìn̲h̲ t̲ừn̲g̲ c̲h̲ơi̲ c̲h̲o̲ T̲M̲N̲ C̲ản̲g̲ S̲ài̲ G̲òn̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ Đôn̲g̲ Á. Đến̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ 2̲0̲0̲6̲-2̲0̲0̲8̲, X̲u̲ân̲ B̲ìn̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ề đầu̲ q̲u̲ân̲ c̲h̲o̲ C̲L̲B̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲. Đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ c̲ựu̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ m̲ất̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ v̲ì r̲ạn̲ n̲ứt̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ v̲ợ.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 4.
T̲r̲ên̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲, t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ t̲ự t̲ử n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲à G̲a̲r̲y̲ S̲p̲e̲e̲d̲, n̲g̲ôi̲ s̲a̲o̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ c̲ủa̲ L̲e̲e̲d̲s̲ U̲t̲d̲. T̲h̲án̲g̲ 1̲1̲/ 2̲0̲1̲1̲, G̲a̲r̲y̲ S̲p̲e̲e̲d̲ k̲h̲i̲ến̲ l̲àn̲g̲ b̲ón̲g̲ đá s̲ốc̲ n̲ặn̲g̲ k̲h̲i̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử t̲ại̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲. Đi̲ều̲ đán̲g̲ n̲ói̲ n̲h̲ất̲ l̲à l̲úc̲ ấy̲ S̲p̲e̲e̲d̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ H̲L̲V̲ ở t̲u̲y̲ển̲ x̲ứ W̲a̲l̲e̲s̲ v̲à c̲ó m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ êm̲ ấm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ h̲i̲ểu̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ c̲ựu̲ d̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ n̲g̲ười̲ x̲ứ W̲a̲l̲e̲s̲ l̲ại̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ d̲ại̲ d̲ột̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 5.
N̲ăm̲ 2̲0̲0̲9̲, R̲o̲b̲e̲r̲t̲ E̲n̲k̲e̲, t̲h̲ủ m̲ôn̲ t̲ừn̲g̲ k̲h̲o̲ác̲ áo̲ B̲a̲r̲c̲e̲l̲o̲n̲a̲ v̲à B̲e̲n̲f̲i̲c̲a̲ l̲a̲o̲ đầu̲ v̲ào̲ t̲àu̲ h̲ỏa̲ để t̲ự s̲át̲. T̲h̲ủ m̲ôn̲ n̲g̲ười̲ Đức̲ b̲ắt̲ đầu̲ b̲ị t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲ s̲a̲u̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ L̲a̲r̲a̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲6̲. A̲n̲h̲ g̲ần̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ n̲ày̲ v̲à c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ọn̲ c̲ác̲h̲ c̲h̲ấm̲ d̲ứt̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 6.
A̲n̲d̲r̲e̲a̲s̲ B̲i̲e̲r̲m̲a̲n̲n̲, m̲ột̲ c̲ầu̲ t̲h̲ủ n̲g̲ười̲ Đức̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲4̲, t̲ự t̲ử v̲ì t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲. T̲r̲ước̲ đó, a̲n̲h̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó ý địn̲h̲ t̲ự t̲ử n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲.

7 cầu thủ bóng đá từng tự tử vì trầm cảm - Ảnh 7.
T̲h̲ủ m̲ôn̲ D̲a̲l̲e̲ R̲o̲b̲e̲r̲t̲s̲ c̲ủa̲ C̲L̲B̲ R̲u̲s̲h̲d̲e̲n̲ & D̲i̲a̲m̲o̲n̲d̲s̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ại̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲0̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ến̲ D̲a̲l̲e̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ d̲ại̲ d̲ột̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ l̲à v̲ì c̲h̲ứn̲g̲ t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲ d̲o̲ d̲ín̲h̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ d̲ài̲ h̲ạn̲, p̲h̲ần̲ k̲h̲ác̲ v̲ì đa̲u̲ đớn̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲ị h̲ôn̲ t̲h̲ê L̲i̲n̲d̲s̲e̲y̲ C̲o̲w̲a̲n̲ l̲én̲ l̲út̲ q̲u̲a̲ đêm̲ v̲ới̲ đồn̲g̲ đội̲ P̲a̲u̲l̲ T̲e̲r̲r̲y̲ (a̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ J̲o̲h̲n̲ T̲e̲r̲r̲y̲).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.