N̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲ c̲ùn̲g̲ b̲ạn̲ x̲i̲n̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề

N̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲ c̲ùn̲g̲ b̲ạn̲ x̲i̲n̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề, s̲a̲u̲ đó g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲ặn̲ t̲ìm̲ d̲ưới̲ k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ g̲ần̲ n̲h̲à t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ h̲a̲i̲ e̲m̲.
S̲án̲g̲ 1̲6̲-4̲, 2̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲ b̲ị t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ại̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲.

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ g̲i̲ờ, n̲g̲ày̲ 1̲5̲-4̲, e̲m̲ N̲.M̲.Đ (1̲3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ V̲ăn̲ L̲âm̲, x̲ã H̲àm̲ M̲ỹ, h̲u̲y̲ện̲ H̲àm̲ T̲h̲u̲ận̲ N̲a̲m̲) x̲i̲n̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ v̲ề. N̲g̲h̲i̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à e̲m̲ Đ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à g̲ần̲ 3̲ k̲m̲ c̲ó 2̲ đôi̲ d̲ép̲ v̲à c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đạp̲.

N̲g̲ười̲ n̲h̲à v̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲ l̲ặn̲ x̲u̲ốn̲g̲ đo̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲. Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲ g̲i̲ờ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể e̲m̲ Đ. được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ h̲ọc̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ l̲à e̲m̲ N̲.T̲.Đ (c̲ùn̲g̲ 1̲3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú x̲ã H̲àm̲ M̲ỹ, h̲u̲y̲ện̲ H̲àm̲ T̲h̲u̲ận̲ N̲a̲m̲) d̲ưới̲ đo̲ạn̲ c̲u̲ối̲ k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ c̲ác̲h̲ v̲ị t̲r̲í p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲a̲i̲ đôi̲ d̲ép̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲a̲.

Xin gia đình đi chơi, hai nam sinh lớp 7 chết đuối dưới sông gần nhà - Ảnh 1.

X̲i̲n̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đi̲ c̲h̲ơi̲, h̲a̲i̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 7̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ d̲ưới̲ s̲ôn̲g̲ g̲ần̲ n̲h̲à – Ản̲h̲ 1̲.
T̲h̲i̲ t̲h̲ể 2̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ được̲ đưa̲ v̲ề g̲i̲ữa̲ đêm̲ m̲ưa̲. Ản̲h̲: D̲T̲

Được̲ b̲i̲ết̲, N̲.M̲.Đ v̲à N̲.T̲.Đ b̲ạn̲ h̲ọc̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲ 7̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲C̲S̲ x̲ã H̲àm̲ M̲ỹ, n̲h̲à 2̲ e̲m̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲a̲u̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲k̲m̲.

E̲m̲ N̲.T̲.Đ c̲ó c̲h̲a̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ B̲ìn̲h̲, đến̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê v̲ườn̲ t̲h̲a̲n̲h̲ l̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ x̲ã H̲àm̲ M̲ỹ, h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲ết̲ s̲ức̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ d̲ự k̲i̲ến̲ c̲h̲ờ e̲m̲ N̲.T̲.Đ h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ t̲h̲án̲g̲ n̲ữa̲ s̲ẽ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ào̲ T̲P̲ H̲C̲M̲ s̲ốn̲g̲ để g̲ần̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê t̲r̲o̲n̲g̲ đó.

Xem thêm: N̲ỗi̲ đa̲u̲ v̲ào̲ m̲ùa̲… đu̲ối̲ n̲ước̲!
C̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲0̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ 4̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ l̲àm̲ 1̲0̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.
N̲g̲ày̲ 1̲3̲-4̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲à c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲, c̲h̲u̲n̲g̲ t̲a̲y̲ l̲o̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ 2̲ e̲m̲ N̲.T̲.T̲ (h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲u̲ệ) v̲à e̲m̲ L̲.H̲.B̲ (h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 3̲B̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ B̲ế V̲ăn̲ Đàn̲; h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ N̲ăn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) l̲à c̲h̲ị e̲m̲ c̲ùn̲g̲ m̲ẹ k̲h̲ác̲ c̲h̲a̲ v̲ừa̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲ên̲ t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ n̲g̲ày̲ n̲g̲h̲ỉ b̲ù l̲ễ, c̲h̲i̲ều̲ 1̲1̲-4̲, 2̲ e̲m̲ r̲ủ n̲h̲a̲u̲ r̲a̲ b̲ờ a̲o̲ c̲ắt̲ c̲ỏ p̲h̲ụ g̲i̲úp̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ. K̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲, n̲g̲ười̲ e̲m̲ t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲ a̲o̲ n̲ước̲ d̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đào̲ để t̲ưới̲ c̲à p̲h̲ê. T̲h̲ấy̲ e̲m̲ c̲h̲ới̲ v̲ới̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲ị l̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲ h̲ồ c̲ứu̲ e̲m̲ n̲h̲ưn̲g̲ r̲ồi̲ c̲ả h̲a̲i̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ên̲ được̲ b̲ờ. T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à l̲ụp̲ x̲ụp̲ c̲h̲ừn̲g̲ 1̲5̲ m̲2̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ k̲h̲óc̲ l̲ịm̲ b̲ên̲ 2̲ c̲ỗ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲.

Nỗi đau vào mùa... đuối nước! - Ảnh 1.

N̲ỗi̲ đa̲u̲ v̲ào̲ m̲ùa̲… đu̲ối̲ n̲ước̲! – Ản̲h̲ 1̲.
T̲r̲ước̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à n̲h̲ỏ p̲h̲ải̲ đặt̲ 2̲ c̲ỗ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ 2̲ e̲m̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ k̲h̲i̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲

T̲r̲ước̲ đó 1̲ n̲g̲ày̲, c̲ũn̲g̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ N̲ăn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ (c̲o̲n̲ c̲ủa̲ 2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲) t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ a̲o̲ n̲ước̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲. C̲òn̲ 2̲ t̲u̲ần̲ t̲r̲ước̲, n̲g̲ày̲ 2̲7̲-3̲, 3̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị A̲. (n̲g̲ụ x̲ã C̲ư P̲ơn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) c̲ũn̲g̲ r̲a̲ đi̲ m̲ãi̲ m̲ãi̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ c̲h̲ơi̲ ở h̲ồ n̲ước̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ x̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê c̲ủa̲ S̲ở L̲a̲o̲ độn̲g̲ – T̲h̲ươn̲g̲ b̲i̲n̲h̲ v̲à X̲ã h̲ội̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲, c̲h̲ỉ t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲ đến̲ n̲a̲y̲, t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ n̲ày̲ đã c̲ó g̲ần̲ 1̲1̲0̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ến̲ h̲ơn̲ 1̲3̲0̲ t̲r̲ẻ t̲ử v̲o̲n̲g̲. N̲h̲ư v̲ậy̲, t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ m̲ỗi̲ n̲ăm̲, t̲ỉn̲h̲ n̲ày̲ p̲h̲ải̲ m̲ất̲ đi̲ 1̲ l̲ớp̲ h̲ọc̲ v̲ì n̲ạn̲ đu̲ối̲ n̲ước̲. R̲i̲ên̲g̲ 2̲0̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, Đắk̲ L̲ắk̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ 4̲ v̲ụ đu̲ối̲ n̲ước̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲0̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲ừ n̲a̲y̲ đến̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲án̲g̲ 6̲ s̲ẽ l̲à t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ n̲h̲i̲ều̲. Đây̲ l̲à t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ s̲ắp̲ v̲ào̲ h̲è, t̲r̲ời̲ o̲i̲ b̲ức̲, v̲i̲ệc̲ q̲u̲ản̲ l̲ý h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó p̲h̲ần̲ l̲ỏn̲g̲ l̲ẻo̲ n̲ên̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ c̲ác̲ e̲m̲ t̲ự đi̲ t̲ắm̲ s̲ôn̲g̲, h̲ồ, s̲u̲ối̲ v̲à c̲h̲ết̲ đu̲ối̲. Ôn̲g̲ Đỗ T̲ườn̲g̲ H̲i̲ệp̲, P̲h̲ó G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở G̲i̲áo̲ d̲ục̲ v̲à Đào̲ t̲ạo̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ước̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ ở t̲r̲ẻ e̲m̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ x̲ảy̲ r̲a̲, s̲ở đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲ủ độn̲g̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ v̲ề k̲ỹ n̲ăn̲g̲ s̲ốn̲g̲, v̲ề p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ c̲h̲o̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲; c̲ử c̲ác̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ b̲ộ m̲ôn̲ t̲h̲ể c̲h̲ất̲ đi̲ t̲ập̲ h̲u̲ấn̲ để v̲ề h̲ỗ t̲r̲ợ d̲ạy̲ b̲ơi̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲; x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ b̲ộ t̲i̲êu̲ c̲h̲í p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ại̲ t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ t̲r̲ườn̲g̲, p̲h̲ấn̲ đấu̲ đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲5̲, c̲ó 5̲0̲% h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲ b̲i̲ết̲ b̲ơi̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, V̲K̲S̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲úk̲ c̲ũn̲g̲ v̲ừa̲ k̲i̲ến̲ n̲g̲h̲ị c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả C̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ t̲r̲ẻ e̲m̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, c̲ần̲ r̲à s̲o̲át̲ c̲ác̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ để c̲ó b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ b̲ảo̲ đảm̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲, x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ c̲ác̲ k̲h̲u̲ v̲u̲i̲ c̲h̲ơi̲, g̲i̲ải̲ t̲r̲í a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲h̲o̲ t̲r̲ẻ e̲m̲; t̲ổ c̲h̲ức̲ d̲ạy̲ b̲ơi̲, h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ k̲ỹ n̲ăn̲g̲ để t̲r̲ẻ e̲m̲ t̲ự p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲án̲h̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đu̲ối̲ n̲ước̲.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.