8̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲.ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲, c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲.ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲àm̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲ để n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲.ện̲h̲ t̲.ật̲

M̲ất̲ h̲a̲i̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 8̲ n̲ăm̲, D̲ươn̲g̲ H̲ữu̲ P̲h̲úc̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ừ b̲ỏ ước̲ m̲ơ v̲à đa̲m̲ m̲ê, q̲u̲y̲ết̲ t̲âm̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ Đại̲ h̲ọc̲, t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ ổn̲ địn̲h̲ n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ t̲ật̲.
Đứn̲g̲ g̲i̲ữa̲ d̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ộn̲ n̲h̲ịp̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲, D̲ươn̲g̲ H̲ữu̲ P̲h̲úc̲, 2̲7̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲ v̲ừa̲ c̲úi̲ g̲ập̲ n̲g̲ười̲, v̲ừa̲ r̲a̲o̲ l̲ớn̲ “M̲u̲a̲ đồ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ựa̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị ơi̲”. N̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ m̲ắt̲ s̲án̲g̲ r̲ực̲, đứn̲g̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ P̲h̲úc̲, t̲h̲íc̲h̲ t̲h̲ú h̲ò r̲e̲o̲.

T̲ừ l̲âu̲, n̲g̲ười̲ H̲à N̲ội̲ đã q̲u̲e̲n̲ v̲ới̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲r̲ẻ b̲ị c̲ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ b̲án̲ v̲òn̲g̲ h̲o̲a̲ v̲à đồ c̲h̲ơi̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ. M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ớ t̲ên̲ a̲n̲h̲, m̲ỗi̲ l̲ần̲ đi̲ q̲u̲a̲ đều̲ h̲ỏi̲ t̲h̲ăm̲ “P̲h̲úc̲ ơi̲, k̲h̲ỏe̲ k̲h̲ôn̲g̲?”. S̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ến̲ c̲ố c̲u̲ộc̲ đời̲, P̲h̲úc̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ t̲r̲ụ c̲ột̲ c̲h̲ín̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, l̲àm̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ để n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ t̲ật̲.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 1.

8̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲, c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲àm̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲ để n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ – Ản̲h̲ 1̲.
D̲ươn̲g̲ H̲ữu̲ P̲h̲úc̲ – c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 2.8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 2.

3̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, P̲h̲úc̲ b̲án̲ v̲òn̲g̲ h̲o̲a̲ đội̲ đầu̲ t̲r̲ên̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ, n̲a̲y̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ s̲a̲n̲g̲ b̲án̲ đồ c̲h̲ơi̲ (Ản̲h̲: Q̲u̲ý N̲g̲u̲y̲ễn̲)

C̲l̲i̲p̲: 8̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲, c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲àm̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ t̲ật̲

V̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲ d̲ập̲ t̲ắt̲ ước̲ m̲ơ
7̲h̲ s̲án̲g̲ 2̲5̲/1̲/2̲0̲1̲4̲, m̲ột̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ v̲a̲n̲g̲ r̲ền̲ t̲r̲ời̲ t̲ại̲ m̲ột̲ x̲ưởn̲g̲ c̲ơ k̲h̲í ở L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲. C̲h̲i̲ếc̲ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲ p̲h̲át̲ n̲ổ k̲h̲i̲ến̲ P̲h̲úc̲ – k̲h̲i̲ đó l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲ v̲ừa̲ đi̲ h̲ọc̲ v̲ừa̲ l̲àm̲ t̲h̲êm̲ p̲h̲ụ g̲i̲úp̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – n̲g̲ồi̲ t̲h̲ụp̲ x̲u̲ốn̲g̲ đất̲, c̲ơ t̲h̲ể l̲ạn̲h̲ t̲o̲át̲, c̲ố g̲ắn̲g̲ l̲ấy̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ốn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ m̲ặt̲ đất̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ạ l̲ắm̲. A̲n̲h̲ m̲ở m̲ắt̲, g̲i̲ơ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲ên̲ t̲h̲ì c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ đã r̲ã r̲ời̲.

“M̲ìn̲h̲ đa̲u̲ đến̲ m̲ức̲ t̲ưởn̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ m̲ơ”, P̲h̲úc̲ n̲h̲ớ l̲ại̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ đườn̲g̲ đứn̲g̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, g̲ọi̲ x̲e̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ đưa̲ a̲n̲h̲ x̲u̲ốn̲g̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲. C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ p̲h̲ải̲ c̲ắt̲ b̲ỏ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ h̲a̲i̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲, n̲h̲ưn̲g̲ P̲h̲úc̲ v̲ẫn̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ c̲ứu̲ được̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ t̲r̲ái̲.

N̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, c̲ô H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị P̲h̲ượn̲g̲, 4̲6̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ất̲ đi̲ t̲ỉn̲h̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ m̲ấy̲ l̲ần̲. C̲ô g̲o̲m̲ h̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ c̲ó t̲h̲ể b̲án̲, v̲a̲y̲ m̲ượn̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ để l̲o̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲.

1̲2̲h̲ t̲r̲ưa̲ h̲ôm̲ đó, P̲h̲úc̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲u̲ốn̲g̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ữu̲ n̲g̲h̲ị V̲i̲ệt̲ Đức̲ (H̲à N̲ội̲) v̲à t̲i̲êm̲ t̲h̲u̲ốc̲ g̲i̲ảm̲ đa̲u̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ụp̲ c̲h̲i̲ếu̲ v̲à l̲àm̲ c̲ác̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, 1̲2̲ t̲i̲ến̲g̲ s̲a̲u̲, a̲n̲h̲ được̲ đưa̲ v̲ào̲ p̲h̲òn̲g̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲. M̲ũi̲ t̲i̲êm̲ t̲h̲u̲ốc̲ m̲ê k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ìm̲ d̲ần̲ v̲ào̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲ủ.

9̲h̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲, P̲h̲úc̲ t̲ỉn̲h̲ d̲ậy̲, t̲h̲ấy̲ h̲a̲i̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ đều̲ b̲ăn̲g̲ b̲ó, v̲ội̲ h̲ỏi̲ b̲ác̲ s̲ĩ “p̲h̲ải̲ c̲ắt̲ h̲ết̲ t̲a̲y̲ c̲h̲áu̲ ạ?”.

“N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ắt̲ s̲ẽ p̲h̲ải̲ t̲h̲áo̲ k̲h̲ớp̲, s̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲h̲áu̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ g̲ì c̲ũn̲g̲ k̲h̲ó v̲à k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲. B̲ác̲ đã c̲ố g̲ắn̲g̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ để c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ được̲ d̲ài̲ n̲h̲ất̲ c̲ó t̲h̲ể”, l̲ời̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲h̲i̲ến̲ P̲h̲úc̲ t̲h̲ở d̲ài̲ d̲ù t̲r̲ước̲ đó a̲n̲h̲ đã c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị s̲ẵn̲ t̲âm̲ l̲ý.

N̲ằm̲ t̲r̲ên̲ g̲i̲ườn̲g̲ b̲ện̲h̲, P̲h̲úc̲ c̲h̲ỉ i̲m̲ l̲ặn̲g̲.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 4.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 4.

P̲h̲úc̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ữu̲ N̲g̲h̲ị V̲i̲ệt̲ Đức̲

T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ n̲ổ c̲ác̲h̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲i̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ T̲H̲P̲T̲ c̲h̲ỉ 1̲2̲ n̲g̲ày̲. P̲h̲úc̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó ý địn̲h̲ t̲h̲i̲ Đại̲ h̲ọc̲, c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ k̲ỳ t̲h̲i̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, r̲ồi̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ t̲h̲ợ c̲ơ k̲h̲í, c̲ó t̲h̲ể m̲ở x̲ưởn̲g̲ g̲ần̲ n̲h̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ m̲ẹ. G̲i̲ấc̲ m̲ơ n̲ày̲ đã p̲h̲ải̲ k̲h̲ép̲ l̲ại̲, t̲h̲a̲y̲ v̲ào̲ đó l̲à n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲án̲g̲ n̲ày̲ đa̲u̲ đớn̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

S̲a̲u̲ 5̲ n̲g̲ày̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ữu̲ n̲g̲h̲ị V̲i̲ệt̲ Đức̲, P̲h̲úc̲ được̲ v̲ề n̲h̲à t̲ại̲ L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲. N̲h̲ưn̲g̲ 3̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲, v̲ết̲ m̲ổ b̲ị n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲ùn̲g̲, a̲n̲h̲ p̲h̲ải̲ m̲ổ đi̲ m̲ổ l̲ại̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲. Đến̲ n̲a̲y̲, a̲n̲h̲ đã p̲h̲ải̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ 4̲ l̲ần̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ p̲h̲ải̲ v̲à 2̲ l̲ần̲ b̲ên̲ t̲r̲ái̲.

V̲ụ n̲ổ k̲h̲i̲ến̲ P̲h̲úc̲ s̲u̲ýt̲ m̲ù h̲a̲i̲ m̲ắt̲ v̲à h̲a̲i̲ b̲ên̲ đầu̲ g̲ối̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲ n̲h̲ẹ. 1̲6̲ n̲g̲ày̲ s̲a̲u̲, a̲n̲h̲ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ập̲ đi̲ l̲ại̲. Đến̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ứ 2̲8̲, a̲n̲h̲ được̲ x̲u̲ất̲ v̲i̲ện̲, m̲ọi̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ đều̲ d̲ựa̲ d̲ẫm̲ v̲ào̲ m̲ẹ.

V̲i̲ệc̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ a̲n̲h̲ h̲ọc̲ l̲à đi̲ v̲ệ s̲i̲n̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲, s̲a̲u̲ đó t̲ắm̲ g̲i̲ặt̲, m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲. C̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ắt̲ đầu̲ t̲ập̲ l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲a̲o̲ t̲ác̲ x̲úc̲ c̲ơm̲ n̲h̲ư t̲r̲ẻ c̲o̲n̲ 3̲ t̲u̲ổi̲ v̲ới̲ đôi̲ t̲a̲y̲ g̲i̲ả. H̲a̲i̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ m̲ỏi̲ n̲h̲ừ, c̲ơm̲ v̲u̲n̲g̲ v̲ãi̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲. C̲h̲ỉ được̲ d̲ăm̲ b̲ữa̲, n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ v̲i̲ệc̲ m̲a̲n̲g̲ t̲a̲y̲ g̲i̲ả k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ả t̲h̲i̲ n̲ên̲ P̲h̲úc̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲áp̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ế, c̲ô P̲h̲ượn̲g̲ đã c̲h̲ế c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ột̲ c̲ặp̲ t̲a̲y̲ k̲h̲ác̲, đơn̲ g̲i̲ản̲ h̲ơn̲. T̲a̲y̲ m̲ới̲ được̲ l̲àm̲ t̲ừ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲h̲ìa̲ g̲ắn̲ v̲ào̲ m̲ột̲ c̲h̲a̲i̲ n̲ước̲ l̲ọc̲ c̲ắt̲ b̲ỏ p̲h̲ần̲ đế. P̲h̲úc̲ s̲ẽ đút̲ p̲h̲ần̲ c̲ẳn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲òn̲ l̲ại̲ v̲ào̲ c̲h̲a̲i̲ n̲ước̲ l̲ọc̲ để đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ t̲h̲ìa̲.

S̲u̲ốt̲ m̲ột̲ n̲ăm̲, P̲h̲úc̲ t̲ự g̲i̲a̲m̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à, ít̲ g̲i̲a̲o̲ t̲i̲ếp̲ v̲à g̲i̲ữ k̲h̲o̲ản̲g̲ c̲ác̲h̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲. P̲h̲ải̲ đến̲ k̲h̲i̲ b̲ắt̲ đầu̲ v̲i̲ết̲ được̲ c̲h̲ữ b̲ằn̲g̲ h̲a̲i̲ k̲h̲u̲ỷu̲ t̲a̲y̲, a̲n̲h̲ x̲i̲n̲ m̲ẹ c̲h̲o̲ t̲r̲ở l̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲.

T̲h̲án̲g̲ 7̲/2̲0̲1̲5̲, P̲h̲úc̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲ l̲ại̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ l̲ớp̲ 1̲2̲, c̲h̲ọn̲ t̲h̲i̲ n̲g̲àn̲h̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế n̲ội̲ t̲h̲ất̲ c̲ủa̲ Đại̲ h̲ọc̲ K̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ v̲à C̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ H̲à N̲ội̲. C̲ô P̲h̲ượn̲g̲ b̲ắt̲ x̲e̲ x̲u̲ốn̲g̲ H̲à N̲ội̲ n̲ộp̲ h̲ồ s̲ơ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲. P̲h̲ần̲ t̲h̲i̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲i̲ếu̲, P̲h̲úc̲ được̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ t̲ạo̲ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ v̲ẽ t̲ại̲ n̲h̲à r̲ồi̲ m̲a̲n̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ n̲ộp̲. A̲n̲h̲ d̲ùn̲g̲ c̲h̲a̲i̲ n̲h̲ựa̲ g̲ắn̲ v̲ào̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ để v̲ẽ, m̲ất̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲ t̲i̲ến̲g̲. C̲h̲i̲ều̲ h̲ôm̲ đó, n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ t̲u̲y̲ển̲.

M̲ột̲ t̲h̲án̲g̲ s̲a̲u̲, h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ k̲h̲ăn̲ g̲ói̲ t̲ừ L̲ạn̲g̲ S̲ơn̲ x̲u̲ốn̲g̲ H̲à N̲ội̲ t̲ìm̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ, để k̲ịp̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 9̲ P̲h̲úc̲ n̲h̲ập̲ h̲ọc̲. H̲ôm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ đến̲ l̲ớp̲, a̲n̲h̲ n̲g̲ồi̲ h̲àn̲g̲ g̲h̲ế c̲u̲ối̲, n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲ữn̲g̲ án̲h̲ n̲h̲ìn̲ v̲à c̲âu̲ h̲ỏi̲ t̲ò m̲ò t̲ừ c̲ác̲ b̲ạn̲. C̲âu̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ v̲à c̲ũn̲g̲ được̲ h̲ỏi̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ất̲: “T̲a̲y̲ t̲h̲ế n̲ày̲ t̲h̲ì v̲ẽ v̲à s̲ử d̲ụn̲g̲ m̲áy̲ t̲ín̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲?”.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 5.8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 5.

N̲g̲o̲ài̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲, P̲h̲úc̲ c̲òn̲ l̲à c̲ộn̲g̲ t̲ác̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, c̲ó đa̲m̲ m̲ê v̲ới̲ n̲h̲i̲ếp̲ ản̲h̲

5̲ n̲ăm̲ Đại̲ h̲ọc̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲, t̲h̲án̲g̲ 1̲/2̲0̲2̲1̲, P̲h̲úc̲ b̲ảo̲ v̲ệ đồ án̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, được̲ n̲h̲ận̲ v̲ào̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế n̲ội̲ t̲h̲ất̲. A̲n̲h̲ m̲ất̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲ h̲ọc̲ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ươn̲g̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, d̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ật̲ v̲ật̲. A̲n̲h̲ p̲h̲ải̲ v̲a̲y̲ n̲ợ t̲r̲ả t̲i̲ền̲ n̲h̲à, m̲a̲y̲ m̲ắn̲ được̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ g̲ạo̲, m̲ì t̲ôm̲ v̲à m̲ắm̲ m̲u̲ối̲.

Đến̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲ứ 5̲, P̲h̲úc̲ được̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ h̲ỗ t̲r̲ợ 4̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. T̲h̲án̲g̲ t̲h̲ứ 6̲, a̲n̲h̲ được̲ n̲h̲ận̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ v̲ới̲ m̲ức̲ l̲ươn̲g̲ 7̲ t̲r̲i̲ệu̲. M̲ột̲ t̲h̲án̲g̲ g̲ần̲ đây̲, a̲n̲h̲ b̲ị đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲u̲ốn̲g̲ l̲àm̲ c̲ộn̲g̲ t̲ác̲ v̲i̲ên̲ d̲o̲ t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

M̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, P̲h̲úc̲ t̲h̲ức̲ d̲ậy̲ t̲ừ 6̲h̲ s̲án̲g̲, b̲ắt̲ 2̲ t̲u̲y̲ến̲ x̲e̲ b̲u̲ýt̲ t̲ừ n̲h̲à đến̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲. Q̲u̲ãn̲g̲ đườn̲g̲ d̲ài̲ 1̲4̲k̲m̲, đi̲ m̲ất̲ 2̲ t̲i̲ến̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ đêm̲, a̲n̲h̲ v̲ề n̲h̲à k̲h̲i̲ đã 9̲ r̲ưỡi̲ t̲ối̲.

N̲g̲o̲ài̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, 3̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, P̲h̲úc̲ b̲ắt̲ đầu̲ b̲án̲ v̲òn̲g̲ h̲o̲a̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲. D̲ịc̲h̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ k̲h̲i̲ến̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ đón̲g̲ c̲ửa̲ g̲ần̲ 1̲ n̲ăm̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ P̲h̲úc̲ b̲ởi̲ t̲h̲ế t̲h̲êm̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲8̲/3̲, p̲h̲ố đi̲ b̲ộ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ được̲ m̲ở c̲ửa̲ t̲r̲ở l̲ại̲, n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ v̲òn̲g̲ h̲o̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ được̲ ưa̲ c̲h̲u̲ộn̲g̲ n̲h̲ư x̲ưa̲, P̲h̲úc̲ n̲h̲ập̲ đồ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ựa̲ v̲ề b̲án̲.

M̲ỗi̲ m̲ón̲ đồ c̲h̲ơi̲ P̲h̲úc̲ b̲án̲ v̲ới̲ g̲i̲á 5̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲, t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ l̲ãi̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲0̲ – 4̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲, đủ g̲i̲úp̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲i̲ t̲i̲êu̲. T̲ối̲ t̲h̲ứ 6̲, a̲n̲h̲ b̲án̲ t̲ừ 1̲9̲h̲ đến̲ 2̲2̲h̲. H̲a̲i̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ t̲ừ 9̲h̲ s̲án̲g̲ đến̲ 1̲0̲h̲ t̲ối̲.

“N̲g̲ày̲ x̲ưa̲ b̲án̲ v̲òn̲g̲ h̲o̲a̲, m̲ìn̲h̲ c̲h̲ỉ m̲ỏi̲ c̲h̲ân̲ v̲ì p̲h̲ải̲ đứn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲. K̲h̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ q̲u̲a̲ b̲án̲ đồ c̲h̲ơi̲, để g̲i̲ữ c̲o̲n̲ v̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ độn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị n̲g̲ã, m̲ìn̲h̲ p̲h̲ải̲ c̲úi̲ g̲ập̲ n̲g̲ười̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í n̲g̲ồi̲ h̲ẳn̲ x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲, n̲ên̲ đa̲u̲ l̲ưn̲g̲, t̲o̲át̲ m̲ồ h̲ôi̲”, P̲h̲úc̲ k̲ể.

9̲X̲ c̲òn̲ c̲ó s̲ở t̲h̲íc̲h̲ v̲à đa̲m̲ m̲ê v̲ới̲ n̲h̲i̲ếp̲ ản̲h̲. M̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ c̲ùn̲g̲ k̲h̲u̲ n̲h̲à t̲r̲ọ, đã h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ P̲h̲úc̲ t̲r̲ải̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ v̲ới̲ m̲áy̲ ản̲h̲. A̲n̲h̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ v̲à t̲íc̲h̲ c̲óp̲ t̲i̲ền̲, t̲ự m̲u̲a̲ 1̲ c̲h̲i̲ếc̲ m̲áy̲, t̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ c̲h̲ụp̲ v̲ài̲ b̲ộ ản̲h̲ n̲g̲h̲ệ t̲h̲u̲ật̲. N̲h̲ưn̲g̲ a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ s̲ẽ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ n̲h̲i̲ếp̲ ản̲h̲ t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ín̲h̲, b̲ởi̲ v̲ẫn̲ m̲ặc̲ c̲ảm̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ l̲à n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ếm̲ k̲h̲u̲y̲ết̲.

“M̲ìn̲h̲ s̲ợ n̲g̲ười̲ t̲a̲ n̲g̲h̲ĩ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ được̲, n̲ên̲ c̲h̲ỉ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲ n̲h̲ư m̲ột̲ đa̲m̲ m̲ê, s̲ở t̲h̲íc̲h̲ v̲à g̲i̲ải̲ l̲a̲o̲”, P̲h̲úc̲ n̲ói̲.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 6.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 6.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 6.

K̲h̲i̲ b̲án̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ú t̲r̲âu̲ p̲h̲át̲ s̲án̲g̲, P̲h̲úc̲ b̲u̲ộc̲ p̲h̲ải̲ c̲úi̲ g̲ập̲ n̲g̲ười̲ để g̲i̲ữ c̲o̲n̲ v̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị n̲g̲ã

“C̲u̲ộc̲ đời̲ c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ r̲ồi̲ s̲ẽ p̲h̲ải̲ t̲ốt̲ l̲ên̲”
B̲ố m̲ẹ l̲i̲ h̲ôn̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲0̲ k̲h̲i̲ P̲h̲úc̲ m̲ới̲ 5̲ t̲u̲ổi̲. N̲g̲ày̲ c̲h̲ồn̲g̲ b̲ỏ đi̲, c̲ô P̲h̲ượn̲g̲ n̲h̲ư c̲h̲ết̲ m̲ột̲ n̲ửa̲, g̲ắn̲g̲ g̲ượn̲g̲ l̲ắm̲, k̲éo̲ c̲h̲ỗ n̲ày̲ v̲á c̲h̲ỗ k̲i̲a̲ m̲ới̲ đủ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲r̲ải̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲. H̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲ l̲à n̲i̲ềm̲ a̲n̲ ủi̲ l̲ớn̲ l̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ c̲ô.

M̲ột̲ m̲ìn̲h̲ c̲ô P̲h̲ượn̲g̲ n̲u̲ôi̲ 2̲ c̲h̲ị e̲m̲ P̲h̲úc̲ b̲ằn̲g̲ đủ t̲h̲ứ n̲g̲h̲ề, k̲ể c̲ả c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ấp̲ k̲ém̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲ã h̲ội̲. T̲ừ k̲h̲i̲ x̲u̲ốn̲g̲ H̲à N̲ội̲ t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ h̲ọc̲ Đại̲ h̲ọc̲, n̲g̲ười̲ m̲ẹ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲ 2̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲, v̲ừa̲ l̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲, v̲ừa̲ g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à. C̲ô r̲ời̲ n̲h̲à t̲ừ 5̲h̲ s̲án̲g̲ đến̲ 9̲h̲ t̲ối̲, h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ ăn̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ n̲ào̲.

T̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲, c̲ô đi̲ k̲h̲ám̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ị s̲u̲y̲ t̲h̲ận̲ độ 3̲, t̲ụt̲ c̲a̲n̲x̲i̲ đườn̲g̲ h̲u̲y̲ết̲, b̲ện̲h̲ m̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ đôn̲g̲, b̲i̲ếu̲ c̲ổ, h̲u̲y̲ết̲ áp̲, t̲i̲ền̲ s̲ử s̲u̲y̲ t̲i̲m̲. K̲h̲i̲ đó, P̲h̲úc̲ v̲ẫn̲ l̲à s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ n̲ăm̲ 3̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ đi̲ l̲àm̲ n̲ữa̲. A̲n̲h̲ d̲ùn̲g̲ s̲ố t̲i̲ền̲ ít̲ ỏi̲ t̲ừ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ên̲ h̲ồ G̲ươm̲ để h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ằn̲ t̲i̲ện̲ c̲h̲i̲ t̲i̲êu̲.

Đến̲ t̲h̲án̲g̲ 3̲/2̲0̲2̲2̲, c̲ô P̲h̲ượn̲g̲ m̲ắc̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲, d̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ện̲h̲ n̲ền̲ n̲ên̲ p̲h̲ải̲ u̲ốn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲o̲ại̲ t̲h̲u̲ốc̲. H̲ậu̲ C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ô m̲ệt̲ m̲ỏi̲, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲ại̲ b̲ị t̲ê t̲a̲y̲, d̲ừn̲g̲ m̲ột̲ l̲úc̲ r̲ồi̲ m̲ới̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 7.

8̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ o̲x̲y̲, c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ụt̲ h̲a̲i̲ t̲a̲y̲ l̲àm̲ t̲h̲i̲ết̲ k̲ế, c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ r̲o̲n̲g̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ h̲ồ G̲ươm̲ để n̲u̲ôi̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ – Ản̲h̲ 7̲.
K̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲ú t̲r̲âu̲ đi̲ l̲ệc̲h̲ đàn̲, P̲h̲úc̲ d̲ùn̲g̲ p̲h̲ần̲ c̲ùi̲ t̲a̲y̲ để “đi̲ều̲ t̲i̲ết̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲”

N̲ăm̲ P̲h̲úc̲ 1̲8̲ t̲u̲ổi̲, c̲ô P̲h̲ượn̲g̲ k̲ỳ v̲ọn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ự l̲ập̲, k̲i̲ếm̲ t̲i̲ền̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ụ n̲ổ n̲ăm̲ đó đã c̲ướp̲ đi̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ. Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị n̲h̲i̲ều̲ đa̲u̲ đớn̲ v̲à m̲ệt̲ m̲ỏi̲ k̲h̲i̲ến̲ P̲h̲úc̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲i̲ “b̲ất̲ c̲ần̲ đời̲”, n̲g̲h̲ĩ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲, ước̲ m̲ơ v̲à s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ đều̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ – m̲ất̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ l̲à m̲ất̲ t̲ất̲ c̲ả. P̲h̲úc̲ b̲u̲ồn̲ v̲à k̲h̲óc̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ấy̲ m̲ẹ, a̲n̲h̲ l̲ại̲ p̲h̲ải̲ c̲ười̲. L̲úc̲ đấy̲, b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ó m̲ỗi̲ m̲ẹ.

“K̲h̲i̲ m̲ìn̲h̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲, m̲ẹ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲à s̲ợ m̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲. M̲ìn̲h̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ, l̲ạc̲ q̲u̲a̲n̲ v̲à y̲êu̲ đời̲ để m̲ẹ y̲ên̲ t̲âm̲”, P̲h̲úc̲ n̲h̲ớ l̲ại̲.

T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ày̲, P̲h̲úc̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à được̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲i̲ết̲ đến̲. L̲úc̲ a̲n̲h̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ên̲ p̲h̲ố đi̲ b̲ộ, c̲h̲ốc̲ c̲h̲ốc̲ c̲ó n̲g̲ười̲ đi̲ n̲g̲a̲n̲g̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ n̲ói̲: “À a̲n̲h̲ n̲ày̲ v̲ừa̲ l̲ên̲ t̲i̲v̲i̲” k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ r̲ất̲ v̲u̲i̲.

“M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ b̲i̲ết̲ đến̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, b̲i̲ết̲ m̲ìn̲h̲ l̲à a̲i̲, m̲ìn̲h̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲. M̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ r̲ất̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲”, a̲n̲h̲ n̲ói̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ t̲ừn̲g̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲ồi̲ t̲ệ n̲h̲ất̲, n̲h̲ưn̲g̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ c̲ười̲ t̲ươi̲ để c̲ó được̲ n̲h̲ư n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 8.8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 8.

8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 8.8 năm sau vụ nổ bình oxy, chàng trai cụt hai tay làm thiết kế, cuối tuần bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Gươm để nuôi mẹ bệnh tật - Ảnh 8.

N̲g̲o̲ài̲ m̲ẹ, n̲g̲ười̲ đi̲ đườn̲g̲ c̲ũn̲g̲ g̲i̲úp̲ đỡ P̲h̲úc̲ m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ m̲u̲a̲ h̲àn̲g̲

H̲ơn̲ 1̲0̲h̲ t̲ối̲, g̲i̲ữa̲ d̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ưa̲ d̲ần̲ ở p̲h̲ố đi̲ b̲ộ, h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ g̲ói̲ g̲h̲ém̲ đồ đạc̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị v̲ề n̲h̲à. P̲h̲úc̲ t̲h̲ì t̲h̲ầm̲ v̲ới̲ m̲ẹ, “d̲ù c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ t̲h̲ì c̲ần̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ đán̲g̲, c̲h̲o̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ, m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ r̲ồi̲ s̲ẽ p̲h̲ải̲ t̲ốt̲ l̲ên̲”.

Nguồn: https://kenh14.vn/8-nam-sau-vu-no-binh-oxy-chang-trai-cut-hai-tay-lam-thiet-ke-cuoi-tuan-ban-hang-rong-o-pho-di-bo-ho-guom-de-nuoi-me-benh-tat-20220411183503733.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.