c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲.ế.t̲ v̲.ợ, g̲i̲ấ.u̲ x̲.ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ới̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê, 3̲ t̲h̲án̲g̲ s̲a̲u̲ đầu̲ t̲h̲ú k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, c̲h̲i̲ều̲ 7̲/4̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ v̲à k̲h̲o̲a̲n̲h̲ v̲ùn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲à ở c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ C̲ầu̲ Đất̲, x̲ã X̲u̲ân̲ T̲r̲ườn̲g̲, T̲P̲.Đà L̲ạt̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ới̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê, 3̲ t̲h̲án̲g̲ s̲a̲u̲ đầu̲ t̲h̲ú k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, c̲h̲i̲ều̲ 7̲/4̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ v̲à k̲h̲o̲a̲n̲h̲ v̲ùn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲à ở c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ C̲ầu̲ Đất̲, x̲ã X̲u̲ân̲ T̲r̲ườn̲g̲, T̲P̲.Đà L̲ạt̲.

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 1

M̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê, n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲h̲ìn̲ ụ đất̲ c̲h̲ôn̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, h̲é l̲ộ v̲ề c̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ c̲u̲ối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ r̲ể t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲ – Ản̲h̲ 1̲
V̲ị t̲r̲í p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đa̲n̲g̲ p̲h̲ân̲ h̲ủy̲ – Ản̲h̲: S̲ài̲ G̲òn̲ G̲i̲ải̲ P̲h̲ón̲g̲
N̲h̲ư đã đưa̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à c̲h̲ị T̲.T̲.K̲.T̲. (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲7̲, l̲a̲o̲ độn̲g̲ t̲ự d̲o̲). K̲k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 6̲/4̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ v̲ườn̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ại̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ó v̲ừa̲ đào̲ b̲ới̲ v̲ừa̲ s̲ủa̲ i̲n̲h̲ ỏi̲ t̲ại̲ m̲ột̲ k̲h̲u̲ đất̲ g̲ần̲ m̲i̲ếu̲ T̲h̲ổ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ x̲óm̲ T̲r̲ại̲ T̲h̲i̲ếc̲. S̲a̲u̲ đó, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ b̲ị c̲h̲ôn̲ l̲ấp̲ n̲ên̲ h̲ô h̲o̲án̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ b̲áo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

Đại̲ t̲á T̲r̲ần̲ M̲i̲n̲h̲ T̲i̲ến̲ – g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲ – đã t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ s̲ớm̲ n̲h̲ất̲.

K̲h̲i̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲ảo̲ v̲ệ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲h̲ì c̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, Đo̲àn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲í (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲2̲, l̲a̲o̲ độn̲g̲ t̲ự d̲o̲) đã đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đầu̲ t̲h̲ú v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, T̲r̲í b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ để p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 2

M̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê, n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲h̲ìn̲ ụ đất̲ c̲h̲ôn̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, h̲é l̲ộ v̲ề c̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ c̲u̲ối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ r̲ể t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲ – Ản̲h̲ 2̲
C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲: N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ới̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, S̲ài̲ G̲òn̲ G̲i̲ải̲ P̲h̲ón̲g̲ đưa̲ t̲i̲n̲, l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, T̲r̲í k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, đã d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ c̲h̲ết̲ v̲ợ, s̲a̲u̲ đó đưa̲ x̲ác̲ v̲ợ r̲a̲ v̲ườn̲ c̲ác̲h̲ đó k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲m̲ v̲à đào̲ h̲ố, c̲h̲ôn̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲ủa̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể, b̲à T̲r̲ần̲ T̲h̲ị K̲i̲m̲ P̲h̲ượn̲g̲ (m̲ẹ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ T̲.T̲.K̲.T̲) k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở x̲ót̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, b̲ộc̲ b̲ạc̲h̲: “Đến̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ đi̲ l̲àm̲, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ g̲ặp̲ c̲h̲u̲y̲ện̲. T̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ôi̲ đi̲ l̲àm̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲ờ được̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲ôi̲ l̲ại̲ b̲ị t̲h̲ằn̲g̲ T̲r̲í g̲i̲ết̲. T̲ết̲ v̲à n̲g̲ày̲ g̲i̲ỗ (n̲g̲ày̲ 7̲/2̲ Âm̲ l̲ịc̲h̲) v̲ừa̲ r̲ồi̲ n̲ó v̲ẫn̲ đưa̲ h̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲ v̲ề n̲h̲à n̲g̲o̲ại̲ c̲h̲ơi̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ói̲ l̲à v̲ợ đi̲ l̲àm̲ x̲a̲”.

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 3

M̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲ồn̲g̲ g̲i̲ết̲ v̲ợ, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ c̲à p̲h̲ê, n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲h̲ìn̲ ụ đất̲ c̲h̲ôn̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, h̲é l̲ộ v̲ề c̲u̲ộc̲ g̲ặp̲ g̲ỡ c̲u̲ối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ r̲ể t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲ – Ản̲h̲ 3̲
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲ – Ản̲h̲: V̲T̲V̲
B̲à P̲h̲ượn̲g̲ x̲ót̲ x̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư d̲ò h̲ỏi̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ g̲ì v̲ề n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, đối̲ t̲ượn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲í đã s̲ử d̲ụn̲g̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ v̲ợ để n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ói̲ l̲à đi̲ b̲án̲ c̲à p̲h̲ê ở T̲P̲.H̲C̲M̲.

H̲i̲ện̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.