10001

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀʏ ʟᴀ́ɪ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀɴɢ ʀᴇ̃ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴀ.Lᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂, ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ᴋʏ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ. Xᴇ ᴍᴀ́ʏ đɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀɴɢ ʀᴇ̃ (ʙᴀ̉ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʟɪᴘ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Mᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ)

Thót tim: Thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng xe tốc độ “bàn thờ” đâm vào ô tô đang rẽ văng xa 5 mét - Ảnh 2.

Thót tim: Thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng xe tốc độ “bàn thờ” đâm vào ô tô đang rẽ văng xa 5 mét – Ảnh 2.
Nʜᴜ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ʟᴀ́ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂ ᴛᴏ̂. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴠᴀ̆ɴɢ ʀᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5 ᴍᴇ́ᴛ. Sᴀᴜ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̣̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀʏ ʟᴀ́ɪ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀɴɢ ʀᴇ̃ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴀ. Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀɴɢ ʀᴇ̃. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ 2 ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ. Mᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ sᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ (ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ) ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ “ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀” ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀ́ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.