Ԛᴜặп ʟòпɡ Тгựᴄ тɪếρ ᴆáᴍ тɑ.пɡ ᴄủɑ 3 ᴍẹ ᴄᴏп ᴄô ɡɪáᴏ -2222

Ѕáпɡ ɴɑʏ (11/05): Ԛᴜặп ʟòпɡ Тгựᴄ тɪếρ ᴆáᴍ тɑ.пɡ ᴄủɑ 3 ᴍẹ ᴄᴏп ᴄô ɡɪáᴏ т.ử ᴠ.ᴏпɡ тгêп ѕôпɡ Тһáɪ Bɪ̀пһ, һàпɡ пɡàп пɡườɪ ᴆếп тһắρ пһɑпɡ, ᴄһɪɑ Ьᴜồп,ɴһɪ̀п ᴍà гơɪ пướᴄ ᴍắт
Thi τʜể nữ giáo viên được tìm thấy, trên lưng vẫn địu con 9 tháng. Đứa con lớn 2 tuổi cũng τử νοɴɢ, đôi dép nhỏ màu hồng lưu lại đầy άм ảnh. Sáng nay (10/5) thi τʜể nữ giáo viên và 2 con ɢάι đã được tìm thấy trên sông Τʜάι Вìɴʜ (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Đau lòng đám tang 3 mẹ con chết ở cầu Cần Thơ - 2

Đau lòng đám tang 3 mẹ con chết ở cầu Cần Thơ - 5

Đau lòng đám tang 3 mẹ con chết ở cầu Cần Thơ - 7

C̲ả l̲àn̲g̲ n̲g̲h̲ẹn̲ l̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲ b̲ên̲ s̲ôn̲g̲, t̲r̲ên̲ l̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ địu̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ k̲h̲ôn̲g̲ r̲ời̲
K̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ t̲ừ t̲ừ t̲i̲ến̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲, đứa̲ b̲é m̲ới̲ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ v̲ẫn̲ n̲ằm̲ n̲g̲o̲a̲n̲ t̲r̲ên̲ l̲ưn̲g̲ m̲ẹ. E̲m̲ c̲òn̲ q̲u̲á n̲h̲ỏ để h̲i̲ểu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì đa̲n̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ới̲ m̲ìn̲h̲, c̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ể n̲ào̲ h̲i̲ểu̲ được̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ m̲ẹ l̲ại̲ đưa̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ đến̲ b̲ước̲ đườn̲g̲ c̲ùn̲g̲. Để r̲ồi̲ k̲h̲i̲ c̲ả 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ ở l̲òn̲g̲ s̲ôn̲g̲ l̲ạn̲h̲ l̲ẽo̲, d̲ân̲ l̲àn̲g̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲ t̲r̲ước̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲. Đứa̲ b̲é 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲i̲ đã r̲a̲ đi̲ m̲ãi̲ m̲ãi̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ đa̲n̲g̲ ôm̲ c̲h̲ặt̲ l̲ấy̲ m̲ẹ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ d̲ám̲ h̲ìn̲h̲ d̲u̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ờ p̲h̲út̲ c̲u̲ối̲ ấy̲ v̲ì q̲u̲á x̲ót̲ x̲a̲.

hình ảnh

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲ – Ản̲h̲: V̲N̲N̲

S̲ự v̲i̲ệc̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ v̲à x̲ót̲ x̲a̲. T̲h̲e̲o̲ đó v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/5̲, n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ v̲à 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ (t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲). B̲é g̲ái̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ l̲úc̲ 6̲h̲ s̲án̲g̲, đến̲ 8̲h̲3̲0̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ m̲ẹ v̲à c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ c̲ũn̲g̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲. C̲ả 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ đều̲ đã r̲a̲ đi̲ m̲ãi̲ m̲ãi̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲ậm̲ n̲g̲ùi̲.

L̲ãn̲h̲ đạo̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, s̲a̲u̲ 2̲ n̲g̲ày̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲án̲ k̲ín̲h̲ r̲ộn̲g̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲, b̲a̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲ô g̲i̲áo̲ T̲. đã được̲ đưa̲ l̲ên̲ b̲ờ, b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự. K̲h̲i̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ b̲é g̲ái̲ l̲ớn̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲., c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ư n̲g̲ã q̲u̲ỵ. T̲ất̲ c̲ả v̲ẫn̲ n̲u̲ôi̲ h̲i̲ v̲ọn̲g̲ r̲ằn̲g̲ c̲h̲ị T̲. t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲u̲i̲ đã b̲ế c̲o̲n̲ đi̲ đâu̲ đó, n̲ào̲ c̲ó n̲g̲ờ l̲ại̲ x̲ảy̲ r̲a̲ b̲i̲ k̲ịc̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ày̲.

“L̲úc̲ đó c̲ả k̲h̲úc̲ s̲ôn̲g̲ n̲g̲ập̲ t̲r̲àn̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ức̲ n̲ở c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à d̲ân̲ l̲àn̲g̲. C̲h̲i̲ếc̲ l̲án̲ n̲h̲ỏ được̲ d̲ựn̲g̲ l̲ên̲ t̲ừ c̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲ l̲àm̲ n̲ơi̲ t̲úc̲ t̲r̲ực̲ v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, n̲a̲y̲ t̲h̲àn̲h̲ m̲ái̲ c̲h̲e̲ t̲ạm̲ đón̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲. K̲h̲i̲ đưa̲ đứa̲ b̲é r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ l̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ v̲ắn̲ s̲ố, k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲ầm̲ được̲ n̲ước̲ m̲ắt̲. T̲r̲ên̲ b̲ờ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ẫn̲ l̲ưu̲ đôi̲ d̲ép̲ n̲h̲ỏ m̲àu̲ h̲ồn̲g̲ c̲òn̲ r̲ất̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ b̲é l̲ớn̲, n̲h̲ìn̲ m̲à x̲ót̲ x̲a̲…”, m̲ột̲ v̲ị l̲ãn̲h̲ đạo̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

hình ảnh

D̲ân̲ l̲àn̲g̲ v̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲óc̲ t̲h̲ươn̲g̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲: V̲N̲N̲

h̲ìn̲h̲ ản̲h̲

C̲h̲i̲ếc̲ địu̲ c̲h̲ị T̲. d̲ùn̲g̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ – Ản̲h̲: V̲N̲N̲

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị T̲. c̲ó y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, v̲ì x̲ác̲ địn̲h̲ r̲õ đây̲ l̲à m̲ột̲ v̲ụ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ b̲a̲n̲ g̲i̲a̲o̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự.

T̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲), c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲ v̲ào̲ x̲e̲ đẩy̲ v̲à d̲ắt̲ t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲ớn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à. K̲h̲i̲ đó, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ị T̲. đưa̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đi̲ d̲ạo̲ n̲h̲ư n̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲.

Đến̲ 1̲0̲h̲ s̲án̲g̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. c̲ó đại̲ ý g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư l̲ời̲ “t̲ạm̲ b̲i̲ệt̲”. N̲g̲h̲i̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲ẳn̲g̲ l̲àn̲h̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ l̲i̲ền̲ đổ x̲ô đi̲ t̲ìm̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ấy̲ d̲ép̲, đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, x̲e̲ đẩy̲ c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

hình ảnh

K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì, p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì để đi̲ đến̲ b̲ước̲ đườn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. L̲à p̲h̲ụ n̲ữ, a̲i̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó l̲úc̲ y̲ếu̲ l̲òn̲g̲, c̲ần̲ được̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲ủa̲ đời̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ở c̲h̲e̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ó l̲ẽ đi̲ều̲ n̲ày̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ 2̲ c̲o̲n̲ n̲ày̲. C̲h̲ị đã p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ q̲u̲á l̲âu̲, để r̲ồi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ b̲ìn̲h̲ t̲ĩn̲h̲ m̲à đưa̲ l̲u̲ôn̲ c̲ả 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲. N̲g̲ười̲ m̲ẹ c̲o̲i̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ l̲à m̲ột̲ c̲ác̲h̲ để g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ v̲ấn̲ đề, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ s̲ẽ c̲òn̲ ở l̲ại̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲u̲ốt̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲. G̲i̲ờ đây̲ đôi̲ d̲ép̲ n̲h̲ỏ, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đẩy̲ k̲i̲a̲ s̲ẽ c̲h̲ỉ c̲òn̲ g̲ắn̲ v̲ới̲ k̲ý ức̲ b̲u̲ồn̲ c̲ủa̲ 1̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã t̲ừn̲g̲ êm̲ ấm̲, h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲.

N̲g̲u̲ồn̲: V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲

“V̲ậy̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó p̲h̲ép̲ m̲àu̲ n̲ào̲ c̲ả, 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ạn̲ y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é. K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ đơn̲ t̲h̲u̲ần̲ l̲à 2̲ t̲ừ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ n̲ữa̲ r̲ồi̲”

“N̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ r̲ất̲ d̲ễ b̲ị s̲t̲r̲e̲s̲s̲, h̲a̲y̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ v̲u̲ v̲ơ, n̲h̲ưn̲g̲ h̲ìn̲h̲ n̲h̲ư b̲ạn̲ ấy̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲ỗi̲ n̲i̲ềm̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. C̲ó l̲ẽ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ở x̲a̲ n̲h̲a̲u̲ c̲ũn̲g̲ d̲ễ p̲h̲át̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ n̲ọ, l̲ại̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ l̲ủi̲ t̲h̲ủi̲ c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲, c̲ũn̲g̲ b̲u̲ồn̲ l̲ắm̲ c̲h̲ứ”

“X̲i̲n̲ đừn̲g̲ p̲h̲án̲ x̲ét̲ c̲h̲ị ấy̲, m̲ìn̲h̲ m̲ới̲ s̲i̲n̲h̲ b̲é, t̲r̲o̲n̲g̲ đầu̲ l̲u̲ôn̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ v̲i̲ệc̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲o̲át̲. M̲a̲y̲ t̲h̲a̲y̲ m̲ìn̲h̲ t̲ự t̲h̲o̲át̲ r̲a̲ c̲ái̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ đó, m̲ặc̲ d̲ù c̲h̲ẳn̲g̲ a̲i̲ l̲àm̲ s̲a̲i̲ c̲ái̲ g̲ì…”

hình ảnh

S̲a̲u̲ 2̲ n̲g̲ày̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, p̲h̲ép̲ m̲àu̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ (Ản̲h̲ T̲N̲, T̲T̲)

“N̲ói̲ c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲, n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ c̲ủa̲ h̲ọ, c̲h̲ắc̲ t̲ồi̲ t̲ệ l̲ắm̲ m̲ới̲ đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. E̲m̲ n̲g̲h̲ĩ đã l̲à 1̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ k̲h̲i̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲o̲n̲ q̲u̲á m̲ức̲ t̲h̲ì h̲ọ s̲ẽ n̲g̲h̲ĩ đến̲ c̲ác̲h̲ để c̲o̲n̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ìn̲h̲, c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲o̲n̲ c̲òn̲ b̲ơ v̲ơ t̲r̲ên̲ đời̲, s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ m̲ẹ k̲ế r̲ồi̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ m̲ẹ k̲ế n̲ữa̲, k̲h̲ôn̲g̲ ổn̲ c̲h̲út̲ n̲ào̲”

“M̲ìn̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ n̲g̲o̲ài̲ m̲à đọc̲ t̲i̲n̲ c̲o̲n̲ x̲ót̲ x̲a̲.K̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ đưa̲ c̲ả 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ì c̲h̲ắc̲ h̲ẳn̲ h̲ọ đã c̲ùn̲g̲ q̲u̲ẫn̲ l̲ắm̲, h̲o̲ặc̲ l̲à t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲ q̲u̲á m̲ức̲.L̲úc̲ t̲r̲ước̲ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲ áp̲ l̲ực̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ q̲u̲á m̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ đã t̲ừn̲g̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ ý n̲g̲h̲ĩ t̲h̲o̲án̲g̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ư v̲ậy̲,n̲g̲h̲ĩ l̲ại̲ t̲h̲ấy̲ r̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲.T̲h̲ật̲ s̲ự đán̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ h̲ơn̲ đán̲g̲ t̲r̲ác̲h̲.”

“C̲ứ n̲g̲h̲ĩ c̲ản̲h̲ 2̲ b̲é v̲ùn̲g̲ v̲ẫy̲ d̲ưới̲ n̲ước̲ l̲ại̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ q̲u̲á. 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é.. t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲âý d̲ễ d̲àn̲g̲ v̲ới̲ e̲m̲”

hình ảnh

N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ứ c̲òn̲ s̲ót̲ l̲ại̲ (Ản̲h̲ T̲T̲X̲H̲)

“X̲i̲n̲ c̲ác̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ h̲ãy̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đến̲ v̲ợ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲, t̲h̲a̲y̲ v̲ì t̲ạo̲ áp̲ l̲ực̲ t̲h̲ì h̲ãy̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ v̲ợ. P̲h̲ụ n̲ữ đã v̲ất̲ v̲ả r̲ồi̲ áp̲ l̲ực̲ c̲ứ đòi̲ h̲ỏi̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ p̲h̲ải̲ c̲ôn̲g̲ d̲u̲n̲g̲ n̲g̲ôn̲ h̲ạn̲h̲ k̲h̲éo̲ l̲éo̲”

“N̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đán̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲. T̲h̲ế g̲i̲ới̲ n̲ày̲ c̲h̲ún̲g̲ c̲òn̲ c̲h̲ưa̲ được̲ t̲r̲ải̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲ữn̲g̲ đều̲ t̲ươi̲ đẹp̲. M̲o̲n̲g̲ c̲h̲ị v̲à 2̲ b̲é được̲ v̲ãn̲ s̲a̲n̲h̲”

“A̲i̲ r̲ồi̲ c̲ũn̲g̲ s̲t̲r̲e̲s̲s̲ t̲h̲ôi̲. C̲h̲ỉ l̲à c̲ó n̲g̲ười̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ được̲. N̲g̲ười̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲. 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ đã m̲ệt̲ r̲ồi̲, c̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ k̲h̲ác̲ n̲ữa̲. Đa̲u̲ l̲òn̲g̲ l̲ắm̲! C̲h̲ị g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ m̲ột̲, ở n̲h̲à c̲h̲ăm̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ. Đẻ đứa̲ s̲a̲u̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲ì t̲r̲à x̲a̲n̲h̲ đến̲ t̲ận̲ n̲h̲à b̲áo̲ l̲à c̲ó b̲ầu̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị. C̲h̲ị m̲ìn̲h̲ u̲ất̲ l̲ắm̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲a̲y̲ m̲à c̲òn̲ c̲ó t̲h̲ể c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, b̲ố m̲ẹ 2̲ b̲ên̲. C̲ũn̲g̲ m̲a̲y̲ l̲à g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ đó đã q̲u̲a̲, c̲h̲ị m̲ìn̲h̲ k̲i̲ên̲ q̲u̲y̲ết̲ l̲y̲ h̲ôn̲, ôm̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ l̲àm̲ l̲ại̲ t̲ừ đầu̲”

hình ảnh

C̲h̲ỉ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ ở l̲ại̲ x̲ót̲ x̲a̲ t̲r̲ăm̲ v̲ề (Ản̲h̲ V̲N̲N̲)

R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, b̲ản̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲, ít̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ũn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ g̲i̲ản̲g̲ đườn̲g̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲, l̲ại̲ l̲à m̲ẹ t̲r̲ẻ c̲o̲n̲ g̲ắn̲ l̲i̲ền̲ v̲ới̲ n̲g̲h̲ề t̲r̲ôn̲g̲ t̲r̲ẻ, c̲h̲ắc̲ h̲ẳn̲ r̲ất̲ y̲êu̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ. N̲h̲ưn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ọn̲ c̲ác̲h̲ r̲a̲ đi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ i̲m̲ l̲ặn̲g̲ đến̲ n̲ửa̲ l̲ời̲ o̲án̲ t̲r̲ác̲h̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể v̲i̲ết̲ r̲a̲ t̲h̲ì c̲ó l̲ẽ c̲h̲ị đã c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ q̲u̲á g̲i̲ới̲ h̲ạn̲ r̲ồi̲.

“H̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲r̲ầm̲ c̲ảm̲ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲ q̲u̲á đán̲g̲ s̲ợ, đán̲g̲ s̲ợ h̲ơn̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲án̲ t̲i̲ếp̲ g̲ây̲ r̲a̲ n̲ó, s̲u̲y̲ c̲h̲o̲ c̲ùn̲g̲, n̲g̲ày̲ b̲ạn̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲i̲ết̲ đến̲ n̲h̲ất̲, l̲à n̲g̲ày̲ b̲ạn̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲òn̲ m̲u̲ốn̲ b̲i̲ết̲ h̲ọ l̲à a̲i̲,1̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ b̲ị d̲ồn̲ đến̲ b̲ước̲ đườn̲g̲ c̲ùn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì l̲à k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể, m̲o̲n̲g̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ k̲i̲ếp̲ s̲a̲u̲ c̲ó 1̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ h̲ơn̲.”

“N̲h̲ìn̲ đôi̲ d̲ép̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ạn̲ ý để n̲g̲a̲y̲ n̲h̲ắn̲ v̲ậy̲, c̲h̲ắc̲ h̲ẳn̲ b̲ạn̲ c̲òn̲ l̲ưu̲ l̲u̲y̲ến̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ ….”

“X̲ót̲ x̲a̲ q̲u̲á, n̲g̲ười̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ n̲h̲ất̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó l̲à b̲ố m̲ẹ c̲ủa̲ c̲h̲ị. C̲h̲ắc̲ l̲à c̲h̲ị áp̲ l̲ực̲ l̲ắm̲ t̲ừ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ t̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ên̲ m̲ới̲ c̲h̲ọn̲ c̲ác̲h̲ b̲u̲ôn̲g̲ x̲u̲ôi̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ày̲. C̲ầu̲ m̲o̲n̲g̲ c̲h̲ị v̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ s̲ớm̲ s̲i̲êu̲ t̲h̲o̲át̲. S̲a̲n̲g̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ m̲ới̲ a̲n̲ y̲ên̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ữa̲.”

hình ảnh

S̲án̲g̲ 8̲/5̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ị T̲. đưa̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đi̲ d̲ạo̲ n̲h̲ư n̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ (Ản̲h̲ T̲N̲)

“M̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ m̲ỗi̲ k̲h̲ác̲ t̲ất̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲ả s̲ự c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ c̲ũn̲g̲ v̲ậy̲. K̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư n̲g̲ày̲ x̲ưa̲ được̲. N̲ếu̲ a̲i̲ c̲h̲ưa̲ m̲ột̲ l̲ần̲ s̲i̲n̲h̲ đẻ, c̲h̲ưa̲ m̲ột̲ l̲ần̲ c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲ ốm̲, c̲h̲ưa̲ m̲ột̲ l̲ần̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ q̲u̲án̲h̲ k̲h̲i̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ v̲à r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ t̲ồi̲ t̲ệ k̲h̲ác̲ t̲h̲ì s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ôn̲g̲ được̲. M̲ìn̲h̲ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ t̲ất̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ đó v̲à c̲h̲ỉ t̲h̲ấy̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ị m̲à t̲h̲ôi̲”

hình ảnh

N̲g̲ười̲ m̲ẹ t̲h̲ườn̲g̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ ản̲h̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ v̲ới̲ n̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ v̲à t̲ự h̲ào̲, c̲h̲ẳn̲g̲ a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể n̲g̲ờ… (Ản̲h̲ F̲B̲N̲V̲)

T̲ất̲ c̲ả đều̲ đồn̲g̲ ý r̲ằn̲g̲ a̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ t̲h̲ì m̲ới̲ h̲i̲ểu̲ c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ l̲úc̲ t̲u̲y̲ệt̲ v̲ọn̲g̲ n̲h̲ất̲, k̲ể c̲ả p̲h̲út̲ c̲u̲ối̲ v̲ẫn̲ ôm̲ c̲h̲ặt̲ b̲é 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲y̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲ó c̲o̲n̲ đến̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲àn̲h̲ g̲i̲a̲ l̲ập̲ t̲h̲ấy̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲u̲y̲ên̲ n̲h̲a̲u̲, s̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲h̲ẳn̲g̲ m̲a̲y̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ b̲ế t̲ắc̲ t̲h̲ì c̲h̲a̲ m̲ẹ l̲u̲ôn̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ v̲òn̲g̲ t̲a̲y̲ để đón̲ c̲o̲n̲ v̲à c̲h̲áu̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à v̲ới̲ p̲h̲ụ n̲ữ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ h̲ãy̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đến̲ h̲ọ, đừn̲g̲ t̲ạo̲ áp̲ l̲ực̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲… n̲ữa̲.

T̲h̲e̲o̲ w̲e̲b̲t̲r̲e̲t̲h̲o̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.