Тһầʏ Рɑгᴋ ᴠà ÐТ Ьóпɡ ᴆá 𝖵ɪệт ɴɑᴍ Ьàпɡ һᴏàпɡ пһậп тɪп Ԁ.ữ

Тɪɴ B𝖴Ồɴ :  Сầᴜ тһủ ÐТ 𝖴23 𝖵ɪệт ɴɑᴍ ᴠừɑ ᴆộт пɡộт զᴜɑ ᴆờɪ Ԁᴏ т.ɑɪ п.ạп ɡɪɑᴏ тһôпɡ. Тһầʏ Рɑгᴋ ᴠà ÐТ Ьóпɡ ᴆá 𝖵ɪệт ɴɑᴍ Ьàпɡ һᴏàпɡ пһậп тɪп Ԁ.ữ тгướᴄ тгậп гɑ զᴜâп Ѕᴇɑ 𝖦ɑᴍᴇ пɡàʏ ᴍɑɪ.

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ấ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

C̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼

̼X̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

̼X̼e̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼2̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼í̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼r̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼m̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼.̼

“̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼

B̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼U̼.̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼x̼u̼ể̼.̼ ̼B̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼S̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

Xem thêm: 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: “C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲…”
V̲ì s̲a̲i̲ s̲ót̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, 2̲ b̲é g̲ái̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ x̲a̲ b̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ s̲u̲ốt̲ 3̲ n̲ăm̲ r̲òn̲g̲. Đến̲ k̲h̲i̲ g̲ặp̲ l̲ại̲, t̲ưởn̲g̲ r̲ằn̲g̲ h̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ẽ b̲ắt̲ đầu̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲ố m̲ện̲h̲ k̲ỳ l̲ạ l̲ại̲ đưa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲r̲ở v̲ề v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲, c̲ùn̲g̲ l̲ớn̲ l̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ b̲é g̲ái̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ g̲i̲ờ r̲a̲ s̲a̲o̲ s̲a̲u̲ h̲ơn̲ 6̲ n̲ăm̲ v̲ề c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ n̲h̲à

T̲h̲ị x̲ã B̲ìn̲h̲ L̲o̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲/2̲0̲2̲2̲, m̲e̲n̲ t̲h̲e̲o̲ c̲o̲n̲ đườn̲g̲ đất̲ đỏ, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ìm̲ đến̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ V̲ũ Đìn̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ (4̲2̲ t̲u̲ổi̲). L̲o̲a̲y̲ h̲o̲a̲y̲ s̲ửa̲ l̲ại̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲h̲o̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ, t̲r̲ên̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲à t̲àn̲g̲, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ n̲ở m̲ột̲ n̲ụ c̲ười̲ h̲i̲ền̲ h̲ậu̲ r̲ồi̲ đèo̲ c̲o̲n̲ đi̲ h̲ọc̲.

L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ v̲à N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ l̲à 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị B̲V̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲h̲ị x̲ã B̲ìn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ v̲ào̲ 9̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲. C̲ả 2̲ đều̲ s̲i̲n̲h̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/1̲/2̲0̲1̲3̲, L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ l̲à c̲o̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ (3̲2̲ t̲u̲ổi̲) v̲à a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲òn̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ l̲à c̲o̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị L̲i̲ên̲ (3̲0̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ớn̲ Q̲u̲ản̲, d̲ân̲ t̲ộc̲ S̲’t̲i̲ên̲g̲). T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ t̲ắm̲ c̲h̲o̲ 2̲ đứa̲ b̲é, m̲ột̲ n̲ữ h̲ộ s̲i̲n̲h̲ đã t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲o̲n̲ c̲h̲o̲ 2̲ b̲à m̲ẹ k̲h̲i̲ến̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲. N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ được̲ v̲ề s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ v̲à c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ p̲h̲ải̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ để b̲ắt̲ đầu̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ b̲ào̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 2.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 2̲.
N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ v̲à L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲h̲ị x̲ã P̲h̲ước̲ L̲o̲n̲g̲, 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ g̲i̲ờ đã v̲ề c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ n̲h̲à

3̲ n̲ăm̲ r̲òn̲g̲ r̲ã t̲ìm̲ c̲o̲n̲…
K̲h̲i̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ được̲ h̲ơn̲ 1̲ t̲u̲ổi̲, đứa̲ t̲r̲ẻ l̲ại̲ c̲ó n̲ước̲ d̲a̲ n̲g̲ăm̲ đe̲n̲, t̲óc̲ x̲o̲ăn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ đều̲ d̲a̲ t̲r̲ắn̲g̲, t̲óc̲ t̲h̲ẳn̲g̲, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ b̲ắt̲ đầu̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ. N̲g̲h̲ĩ đến̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, v̲ợ a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ d̲ân̲ t̲ộc̲ S̲’t̲i̲ên̲g̲, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲a̲ v̲ợ đi̲ r̲o̲n̲g̲ r̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲, v̲ừa̲ b̲án̲ đồ, v̲ừa̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 3.2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 3.

Được̲ s̲ự c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲ả L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ v̲à N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ l̲ớn̲ l̲ên̲ đều̲ r̲ất̲ n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲, c̲h̲ăm̲ h̲ọc̲

H̲ớp̲ n̲g̲ụm̲ t̲r̲à, c̲h̲ú T̲ư (6̲7̲ t̲u̲ổi̲, ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ c̲ủa̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ) t̲r̲ầm̲ n̲g̲âm̲ n̲h̲ớ l̲ại̲. “T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đó đi̲ b̲án̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư đi̲ c̲ầu̲ m̲a̲y̲, v̲ì m̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ắc̲ n̲h̲ầm̲ l̲ẫn̲ t̲h̲ật̲ r̲ồi̲, c̲ứ đi̲ h̲ết̲ c̲h̲ỗ n̲ày̲ đến̲ c̲h̲ỗ k̲i̲a̲ để n̲h̲ìn̲ x̲e̲m̲ c̲ó đứa̲ n̲h̲ỏ n̲ào̲ g̲i̲ốn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị (b̲é L̲a̲n̲ P̲h̲ươn̲g̲, 1̲2̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲) n̲ó k̲h̲ôn̲g̲. N̲h̲ưn̲g̲ r̲ồi̲ t̲ìm̲ m̲ãi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲, m̲à t̲h̲ằn̲g̲ K̲h̲i̲ên̲ b̲án̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲, ế ẩm̲ q̲u̲á n̲ên̲ n̲ó m̲ới̲ b̲ỏ v̲i̲ệc̲ đi̲ l̲àm̲ t̲ận̲ d̲ưới̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲.

C̲h̲ắc̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲4̲, ôn̲g̲ g̲ặp̲ c̲o̲n̲ b̲é 1̲ l̲ần̲, n̲h̲ìn̲ s̲ơ q̲u̲a̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ n̲ó g̲i̲ốn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị l̲ắm̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ s̲a̲u̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ t̲h̲ì m̲ẹ n̲ó (c̲h̲ị L̲i̲ên̲) l̲ại̲ ẵm̲ n̲ó đi̲ l̲àm̲ x̲í n̲g̲h̲i̲ệp̲ d̲ưới̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲. M̲ãi̲ đến̲ đầu̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲6̲, ôn̲g̲ m̲ới̲ g̲ặp̲ l̲ại̲, l̲i̲ền̲ g̲ọi̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ằn̲g̲ K̲h̲i̲ên̲, g̲i̲a̲n̲ n̲a̲n̲ l̲ắm̲”.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 4.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 4̲.
C̲h̲ú T̲ư k̲ể l̲ại̲ v̲i̲ệc̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ r̲ể đi̲ r̲o̲n̲g̲ r̲u̲ổi̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ để t̲ìm̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ c̲h̲ú T̲ư, v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲, b̲a̲n̲ đầu̲ p̲h̲ía̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị L̲i̲ên̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ g̲a̲y̲ g̲ắt̲ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ g̲ặp̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲. S̲a̲u̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲ “n̲ói̲ t̲ìn̲h̲ – n̲ói̲ l̲ý”, c̲h̲ị L̲i̲ên̲ đồn̲g̲ ý c̲h̲o̲ 2̲ b̲é đi̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ A̲D̲N̲ t̲h̲e̲o̲ s̲ự k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ v̲ới̲ B̲V̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲h̲ị x̲ã B̲ìn̲h̲ L̲o̲n̲g̲, k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ác̲ địn̲h̲ 2̲ b̲é g̲ái̲ đã b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ s̲u̲ốt̲ 3̲ n̲ăm̲.

N̲g̲ày̲ 2̲5̲/7̲/2̲0̲1̲6̲, s̲a̲u̲ h̲ơn̲ 3̲ n̲ăm̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ đã đón̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲ l̲à L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ v̲ề c̲h̲ăm̲ s̲óc̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ẹ L̲i̲ên̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ để s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲.

“L̲úc̲ t̲r̲a̲o̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ất̲ v̲ả l̲ắm̲, m̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ đồn̲g̲ h̲ồ m̲ới̲ x̲o̲n̲g̲, c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ b̲é L̲a̲n̲ P̲h̲ươn̲g̲ v̲ới̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ k̲h̲óc̲ q̲u̲á t̲r̲ời̲, 2̲ đứa̲ c̲ó b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ đồ c̲h̲ơi̲ đều̲ d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ n̲h̲a̲u̲. H̲a̲i̲ đứa̲ n̲ó c̲ứ n̲g̲h̲ĩ l̲à đi̲ r̲ồi̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ặp̲ l̲ại̲ n̲ữa̲, d̲ù s̲a̲o̲ c̲h̲ị e̲m̲ n̲ó c̲ũn̲g̲ ở v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ h̲ơn̲ 3̲ n̲ăm̲, q̲u̲ấn̲ q̲u̲ýt̲ r̲ồi̲”, c̲h̲ú T̲ư n̲ói̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 5.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 5̲.
A̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ x̲úc̲ độn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲ v̲à đón̲ c̲ả 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ề c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ n̲h̲à

Đêm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ề đún̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲, c̲ả 2̲ đều̲ q̲u̲ấy̲ k̲h̲óc̲ v̲ì x̲a̲ l̲ạ. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ g̲ào̲ k̲h̲óc̲, đến̲ k̲h̲i̲ m̲ệt̲ q̲u̲á m̲ới̲ n̲g̲ủ t̲h̲i̲ếp̲ đi̲ t̲h̲ì N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ c̲ứ r̲a̲ đứn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲i̲ên̲ n̲h̲à t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲, ôm̲ c̲ây̲ c̲ột̲, n̲g̲o̲ài̲ t̲r̲ời̲ t̲h̲ì m̲ưa̲, a̲i̲ h̲ỏi̲ c̲ũn̲g̲ n̲ói̲ l̲à: “C̲o̲n̲ c̲h̲ờ b̲a̲ K̲h̲i̲ên̲ v̲ô đón̲”.

“Đêm̲ đó d̲ài̲ đằn̲g̲ đẵn̲g̲, a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ào̲ c̲h̲ợp̲ m̲ắt̲ được̲, p̲h̲ần̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ b̲é L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ n̲g̲ủ t̲ội̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, p̲h̲ần̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ v̲ề n̲h̲à m̲ới̲ l̲ạ c̲h̲ỗ s̲ẽ r̲a̲ s̲a̲o̲. Đến̲ l̲úc̲ x̲e̲m̲ được̲ đo̲ạn̲ p̲h̲i̲m̲ m̲à đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲, t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ Y̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲, ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô đón̲ v̲ề, c̲ứ t̲r̲ôn̲g̲ đứn̲g̲ t̲r̲ôn̲g̲ n̲g̲ồi̲, a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ được̲, t̲h̲ươn̲g̲ l̲ắm̲”, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ t̲âm̲ s̲ự.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 6.2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 6.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: &q̲u̲o̲t̲;C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲…&q̲u̲o̲t̲; – Ản̲h̲ 6̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 6.2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 6.
2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: &q̲u̲o̲t̲;C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲…&q̲u̲o̲t̲; – Ản̲h̲ 6̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 7.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 8.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 8.
C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ t̲r̲àn̲ n̲g̲ập̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ười̲, l̲ớn̲ l̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ b̲a̲ m̲ẹ

“N̲h̲à c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ó t̲h̲êm̲ b̲a̲ K̲h̲i̲ên̲, m̲ẹ T̲r̲a̲n̲g̲…”

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ q̲u̲a̲y̲ t̲r̲ở v̲ề c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ b̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲, n̲ỗi̲ n̲h̲ớ n̲h̲u̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ ở 2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. A̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ì n̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ạy̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ để t̲h̲ăm̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲, c̲òn̲ c̲h̲ị L̲i̲ên̲, n̲h̲ớ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đàn̲h̲ đo̲ạn̲ x̲a̲ c̲o̲n̲.

V̲ì t̲ừ n̲h̲ỏ, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ đã q̲u̲e̲n̲ s̲ốn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ị x̲ã, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ l̲o̲ s̲ợ k̲h̲i̲ v̲ề S̲óc̲ s̲ẽ t̲h̲i̲ếu̲ t̲h̲ốn̲ h̲ơn̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ồi̲ l̲ại̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲, 2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲o̲ 2̲ b̲é ở 2̲ n̲h̲à l̲u̲ân̲ p̲h̲i̲ên̲ n̲h̲a̲u̲, L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ b̲ắt̲ đầu̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲, c̲h̲ịu̲ n̲g̲ủ c̲òn̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ t̲h̲ì l̲àm̲ q̲u̲e̲n̲ v̲ới̲ c̲ác̲ e̲m̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲. T̲h̲ườn̲g̲ t̲h̲ì c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲, c̲ậu̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ s̲ẽ r̲a̲ r̲ước̲ 2̲ đứa̲ n̲h̲ỏ v̲ề t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲, r̲i̲ên̲g̲ c̲h̲ị L̲i̲ên̲, v̲ì đi̲ l̲àm̲ ăn̲ x̲a̲ n̲ên̲ l̲âu̲ l̲âu̲ m̲ới̲ g̲h̲é v̲ề t̲h̲ăm̲ 2̲ đứa̲ n̲h̲ỏ.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 9.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 7̲.
S̲o̲ v̲ới̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ c̲a̲o̲ l̲ớn̲ h̲ơn̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲…

N̲g̲ồi̲ t̲r̲ước̲ s̲ân̲ n̲h̲à, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ c̲h̲i̲a̲ c̲h̲o̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲ần̲ b̲án̲h̲ k̲ẹo̲ v̲à đồ c̲h̲ơi̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó được̲. C̲h̲ốc̲ c̲h̲ốc̲ l̲ại̲ h̲í h̲o̲áy̲ c̲h̲ạy̲ l̲ại̲ t̲r̲êu̲ g̲h̲ẹo̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲. M̲ặc̲ d̲ù s̲i̲n̲h̲ t̲r̲ước̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ v̲ài̲ g̲i̲ờ đồn̲g̲ h̲ồ n̲h̲ưn̲g̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ c̲ó v̲ẻ g̲ầy̲ g̲ò, t̲h̲ấp̲ b̲é h̲ơn̲ đứa̲ e̲m̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲.

V̲ừa̲ c̲h̲ọc̲ c̲h̲ị, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ d̲õn̲g̲ d̲ạc̲ n̲ói̲: “C̲h̲ị L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ ăn̲ h̲i̲ếp̲ c̲o̲n̲ được̲ h̲ết̲ á, d̲o̲ c̲h̲ị n̲h̲ỏ c̲o̲n̲, c̲o̲n̲ v̲ới̲ c̲h̲ị h̲a̲i̲ n̲h̲ờ g̲ì L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ l̲àm̲. C̲h̲ị L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ l̲ười̲ ăn̲ l̲ắm̲, m̲ẹ h̲ỏi̲ t̲h̲ì c̲h̲ị ấy̲ b̲ảo̲ ăn̲ l̲âu̲ để t̲h̲ưởn̲g̲ t̲h̲ức̲ m̲ón̲ ăn̲.

Ở đây̲ c̲o̲n̲ r̲ất̲ v̲u̲i̲, l̲âu̲ l̲âu̲ c̲o̲n̲ m̲ới̲ v̲ề t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ t̲h̲ôi̲. C̲ậu̲ c̲o̲n̲ r̲a̲ c̲h̲ở c̲o̲n̲ v̲ới̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ v̲ào̲ t̲r̲ỏn̲g̲, c̲o̲n̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲h̲ớ m̲ẹ, m̲à c̲h̲út̲ x̲íu̲ t̲h̲ôi̲. Ở đây̲ c̲o̲n̲ c̲ó b̲a̲ K̲h̲i̲ên̲ v̲ới̲ m̲ẹ T̲r̲a̲n̲g̲ r̲ồi̲”, N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ n̲g̲ây̲ n̲g̲ô n̲ói̲.

N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ l̲ém̲ l̲ỉn̲h̲ k̲ể v̲ề n̲g̲ười̲ c̲h̲ị b̲é t̲ý L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ d̲o̲ “ăn̲ h̲o̲ài̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ l̲ớn̲”

M̲ặc̲ d̲ù c̲h̲ỉ m̲ới̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 3̲ n̲h̲ưn̲g̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ c̲a̲o̲ l̲ớn̲ h̲ơn̲ s̲o̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ l̲ứa̲, n̲h̲ờ s̲ự c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ t̲ừ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ n̲ên̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ũn̲g̲ h̲i̲ếu̲ độn̲g̲, l̲a̲n̲h̲ l̲ợi̲ h̲ơn̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲. R̲i̲ên̲g̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲, v̲ẻ n̲h̲út̲ n̲h̲át̲ r̲ụt̲ r̲è c̲ủa̲ b̲é c̲ũn̲g̲ ít̲ h̲ơn̲ s̲a̲u̲ 6̲ n̲ăm̲ được̲ v̲ề s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ b̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲.

Ôm̲ l̲ấy̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲ào̲ l̲òn̲g̲, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ t̲âm̲ s̲ự: “L̲úc̲ đầu̲ c̲ó t̲h̲êm̲ 1̲ đứa̲ c̲o̲n̲ n̲ữa̲, m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó q̲u̲e̲n̲, l̲ạ l̲ắm̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì t̲h̲ươn̲g̲ 2̲ đứa̲ n̲h̲ỏ, v̲ừa̲ m̲u̲ốn̲ b̲ù đắp̲ c̲h̲o̲ L̲a̲n̲ A̲n̲h̲, v̲ừa̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ỡ b̲ỏ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ n̲ên̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ắn̲g̲ g̲ượn̲g̲.

M̲a̲y̲ m̲à 2̲ đứa̲ h̲òa̲ n̲h̲ập̲ t̲ốt̲, c̲ũn̲g̲ d̲ễ c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲, c̲ó c̲h̲ị c̲ó e̲m̲ n̲ó v̲u̲i̲. V̲i̲ệc̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲ì đằn̲g̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲, t̲h̲à c̲ực̲ c̲ực̲ m̲ột̲ l̲ần̲ l̲u̲ôn̲, m̲ốt̲ l̲ớn̲ d̲ạy̲ c̲h̲o̲ n̲ó c̲ác̲h̲ t̲ự l̲o̲ r̲ửa̲ c̲h̲én̲, g̲i̲ặt̲ đồ, n̲ấu̲ c̲ơm̲”.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 10.2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: "Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước..." - Ảnh 10.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 9̲.
C̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ t̲r̲ầm̲ l̲ặn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲h̲ận̲ r̲a̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ k̲h̲ác̲ v̲ới̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ n̲h̲ận̲ c̲o̲n̲ r̲u̲ột̲

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲, h̲i̲ện̲ t̲ại̲ g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ẫn̲ p̲h̲ụ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ào̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị c̲h̲ỉ q̲u̲a̲n̲h̲ q̲u̲ẩn̲ n̲ội̲ t̲r̲ợ, đưa̲ đón̲ 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ đi̲ h̲ọc̲. D̲ù c̲ũn̲g̲ g̲ặp̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ưn̲g̲ được̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲g̲ày̲ m̲ột̲ l̲ớn̲ l̲ên̲, n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲, c̲h̲ị đã t̲h̲ấy̲ ấm̲ l̲òn̲g̲.

“L̲âu̲ l̲âu̲ c̲h̲ị c̲o̲i̲ l̲ại̲ đo̲ạn̲ v̲i̲d̲e̲o̲ v̲ề 2̲ đứa̲ m̲à r̲ớt̲ n̲ước̲ m̲ắt̲, đi̲ đâu̲ n̲g̲ười̲ t̲a̲ c̲ũn̲g̲ h̲ỏi̲, l̲úc̲ n̲ào̲ k̲ể l̲ại̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲óc̲ c̲ả. C̲h̲ị c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ t̲ụi̲ n̲ó t̲ự l̲o̲ được̲, c̲òn̲ h̲ọc̲ h̲àn̲h̲ được̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ t̲h̲ì c̲ứ h̲ọc̲ c̲h̲ứ m̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ ép̲, 2̲ đứa̲ đều̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 3̲ r̲ồi̲”, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ n̲ói̲.

2 đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm ở Bình Phước sau 9 năm: Con bé không chịu ăn uống, cứ ôm cột chờ ba vô rước... - Ảnh 11.

N̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲i̲ 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲g̲ày̲ m̲ột̲ l̲ớn̲ l̲ên̲

C̲ó l̲ẽ, n̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ m̲à c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲, a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲ c̲ó được̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲. C̲u̲ộc̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲o̲n̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ v̲ào̲ 9̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲ t̲ưởn̲g̲ r̲ằn̲g̲ s̲ẽ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ m̲ãi̲ l̲ạc̲ m̲ất̲ b̲a̲ m̲ẹ r̲u̲ột̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ờ c̲ó s̲ự n̲ỗ l̲ực̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲, h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲, l̲o̲ c̲h̲o̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ đã c̲ó m̲ột̲ c̲ái̲ k̲ết̲ đẹp̲. G̲i̲ờ đây̲, n̲g̲o̲ài̲ v̲i̲ệc̲ s̲ốn̲g̲ s̲u̲m̲ v̲ầy̲ b̲ên̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲òn̲ c̲ó t̲h̲êm̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲, đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ d̲ễ t̲h̲ươn̲g̲ m̲à ôn̲g̲ t̲r̲ời̲ đã b̲a̲n̲ t̲ặn̲g̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị.

“N̲h̲à c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ S̲óc̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ó t̲h̲êm̲ b̲a̲ K̲h̲i̲ên̲, m̲ẹ T̲r̲a̲n̲g̲” – c̲âu̲ n̲ói̲ n̲g̲ây̲ n̲g̲ô c̲ủa̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲ n̲h̲ư g̲i̲ãi̲ b̲ày̲ t̲ất̲ c̲ả n̲ỗi̲ l̲òn̲g̲, t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲à 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị đã d̲àn̲h̲ c̲h̲o̲ c̲ả 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ. D̲ù l̲à L̲a̲n̲ A̲n̲h̲ h̲a̲y̲ N̲g̲ọc̲ Y̲ến̲, d̲ù c̲ó m̲áu̲ m̲ủ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲, t̲ất̲ c̲ả g̲i̲ờ đây̲ l̲à h̲òa̲ q̲u̲y̲ện̲ t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲, đó c̲h̲ín̲h̲ l̲à t̲ổ ấm̲, l̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ K̲h̲i̲ên̲, c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ 3̲ đứa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ ở B̲ìn̲h̲ P̲h̲ước̲ s̲a̲u̲ 9̲ n̲ăm̲: C̲o̲n̲ b̲é k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ ăn̲ u̲ốn̲g̲, c̲ứ ôm̲ c̲ột̲ c̲h̲ờ b̲a̲ v̲ô r̲ước̲… – Ản̲h̲ 1̲1̲.
C̲ó l̲ẽ m̲o̲n̲g̲ m̲ỏi̲ l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲r̲a̲n̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ị c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ m̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ n̲ày̲ t̲ụi̲ n̲h̲ỏ s̲ẽ g̲i̲ỏi̲ g̲i̲a̲n̲g̲, t̲h̲àn̲h̲ đạt̲, c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ n̲ên̲ n̲g̲ười̲, t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲g̲ười̲ c̲ó íc̲h̲ c̲h̲o̲ x̲ã h̲ội̲

Theo kenh14.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.