͟”͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟”͟

U͟B͟N͟D͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟đ͟ề͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟2͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟h͟á͟y ͟n͟h͟à͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟

S͟á͟n͟g͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟b͟à͟ ͟Đ͟à͟o͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟T͟h͟u͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟-͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟ ͟(͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟U͟B͟N͟D ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ề͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟M͟a͟i͟,͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g ͟2͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟d͟â͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟h͟á͟y͟ ͟ở͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟5͟1͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟8͟8͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟N͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ố͟n͟g͟,͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟o͟á͟)

Đề xuất khen thưởng người hùng giải cứu bé gái trong biển lửa - Ảnh 1.

͟A͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟

͟V͟ụ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟r͟ự͟c͟ ͟l͟ử͟a͟:͟ ͟”͟C͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟ậ͟m͟ ͟3͟0͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟á͟u͟”͟
͟T͟h͟e͟o͟ ͟B͟à͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟d͟â͟n͟ ͟c͟ư͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟5͟1͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟q͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟ó͟p͟,͟ ͟t͟ặ͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟5͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟,͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h ͟v͟i͟ệ͟n

͟U͟B͟N͟D͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟p͟h͟í͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟5͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟h͟ộ͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟2͟h͟3͟5͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟1͟,͟ ͟h͟ỏ͟a͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟õ͟ ͟5͟1͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟L͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n͟, ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟T͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟a͟i

͟Đ͟ề͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟-͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟3
͟A͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m

͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟c͟h͟á͟y͟,͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟V͟ũ͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟Y͟.͟ ͟(͟1͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟t͟u͟m͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟t͟r͟è͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟á͟i͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟1͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟s͟ổ͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟Y͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟.͟

͟A͟n͟h͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟k͟ể͟,͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟è͟o͟ ͟l͟ê͟n͟,͟ ͟m͟á͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟á͟ ͟d͟ố͟c͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟k͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟c͟o͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟é͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟h͟ầ͟m͟ ͟h͟ậ͟p͟ ͟l͟ử͟a͟.͟

͟C͟ậ͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟2͟ ͟t͟ầ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ù͟n͟g͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟b͟i͟ể͟n͟ ͟l͟ử͟a͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟g͟á͟i͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟k͟ẹ͟t͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟D͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟T͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟ị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *