̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ -2

Xem thêm: H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼… húc đổ một số cây rồi lật ngửa, lao xuống ao ven đường.X̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼.̼

D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼7̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼L̼i̼f̼a̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼-̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼,̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼
̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼2̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼T̼â̼n̼)̼;̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼D̼â̼n̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼D̼â̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼
Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼o̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼o̼ ̼h̼ô̼ ̼’̼C̼ứ̼u̼!̼ ̼C̼ứ̼u̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼m̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼


H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼e̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼h̼ô̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼
Xem Thêm : Gia ʟɑι : T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼29-̼4,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ứ̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼29/04,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼F̼1̼-̼1̼5̼9̼.̼3̼7̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼X̼1̼-̼0̼1̼0̼.̼5̼9̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼R̼ơ̼ ̼M̼a̼h̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼i̼u̼ ̼H̼’̼Y̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼i̼u̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼

Xem thêm: 9̲X̲ l̲ái̲ x̲e̲ t̲ải̲ t̲ôn̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ộ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ r̲ồi̲ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲

N̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲3̲ ở N̲g̲h̲ệ A̲n̲ l̲ái̲ x̲e̲ t̲ải̲ t̲ôn̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ộ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ r̲ồi̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.
T̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲
C̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲/4̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ A̲n̲h̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đơn̲ v̲ị đã t̲ìm̲ được̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲úc̲ s̲án̲g̲ s̲ớm̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲.

9X lái xe tải tông người đi bộ bị thương rồi trốn khỏi hiện trường 1

9̲X̲ l̲ái̲ x̲e̲ t̲ải̲ t̲ôn̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ộ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ r̲ồi̲ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ 1̲

C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ d̲o̲ t̲ài̲ x̲ế T̲.A̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ t̲ôn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ị T̲ám̲ r̲ồi̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ (Ản̲h̲ C̲.A̲)

L̲ái̲ x̲e̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲à a̲n̲h̲ L̲.T̲.A̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲3̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã L̲ưu̲ S̲ơn̲, h̲u̲y̲ện̲ Đô L̲ươn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲).

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ h̲ồi̲ 0̲3̲h̲4̲0̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲ại̲ K̲m̲6̲2̲+2̲0̲0̲, Q̲L̲7̲A̲ x̲ảy̲ r̲a̲ 1̲ v̲ụ T̲N̲G̲T̲ k̲h̲i̲ến̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ám̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲3̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ 7̲ P̲h̲úc̲ S̲ơn̲, A̲n̲h̲ S̲ơn̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲) b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲, được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ y̲ t̲ế h̲u̲y̲ện̲ A̲n̲h̲ S̲ơn̲.

Q̲u̲a̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đây̲ l̲à v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲ữa̲ 1̲ x̲e̲ ô t̲ô v̲à n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ộ.

Đến̲ 9̲h̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ A̲n̲h̲ S̲ơn̲ đã x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ l̲ái̲ x̲e̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲à a̲n̲h̲ L̲.T̲.A̲.

B̲ước̲ đầu̲ t̲ại̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, a̲n̲h̲ T̲.A̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲h̲ s̲án̲g̲ 2̲9̲/4̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲ái̲ x̲e̲ t̲ải̲ c̲h̲ở r̲a̲u̲ q̲u̲ả c̲h̲ạy̲ t̲ừ h̲ướn̲g̲ Đô L̲ươn̲g̲ – C̲o̲n̲ C̲u̲ôn̲g̲.

K̲h̲i̲ x̲e̲ đi̲ t̲r̲ên̲ Q̲L̲7̲A̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ địa̲ p̲h̲ận̲ x̲ã H̲ội̲ S̲ơn̲, h̲u̲y̲ện̲ A̲n̲h̲ S̲ơn̲ t̲h̲ì v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ b̲ộ ở v̲e̲n̲ đườn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, a̲n̲h̲ T̲.A̲ đã l̲ái̲ x̲e̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Đến̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đa̲n̲g̲ đưa̲ x̲e̲ đi̲ s̲ửa̲ (d̲o̲ b̲ị h̲ư h̲ỏn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ g̲ây̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲) k̲h̲i̲ đến̲ địa̲ b̲àn̲ x̲ã T̲r̲àn̲g̲ S̲ơn̲, h̲u̲y̲ện̲ Đô L̲ươn̲g̲ t̲h̲ì b̲ị C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ A̲n̲h̲ S̲ơn̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ v̲ề t̲r̲ụ s̲ở để l̲àm̲ v̲i̲ệc̲.

Xem Thêm : Gia ʟɑι : T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼29-̼4,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ứ̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼29/04,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼F̼1̼-̼1̼5̼9̼.̼3̼7̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼1̼X̼1̼-̼0̼1̼0̼.̼5̼9̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼D̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼R̼ơ̼ ̼M̼a̼h̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼i̼u̼ ̼H̼’̼Y̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼H̼r̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼P̼ư̼h̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼i̼u̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼

Xem thêm: M̲ột̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ (q̲u̲ốc̲ l̲ộ 2̲0̲, L̲âm̲ Đồn̲g̲) t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơn̲ m̲ưa̲ l̲ớn̲ l̲àm̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲.L̲e̲o̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ờ c̲ấm̲ g̲ây̲ ùn̲ ứ, x̲e̲ c̲h̲ở b̲ôx̲i̲t̲ b̲ị l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲
Đón̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲h̲ơi̲ l̲ễ, L̲âm̲ Đồn̲g̲ h̲ạn̲ c̲h̲ế x̲e̲ t̲ải̲ q̲u̲a̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲
Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người chết tại chỗ - Ảnh 1.
T̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲, 2̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ – Ản̲h̲ 1̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲-4̲, m̲ột̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ t̲ải̲, x̲e̲ c̲o̲n̲ v̲à x̲e̲ m̲áy̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ (t̲ỉn̲h̲ L̲âm̲ Đồn̲g̲), k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ c̲ó m̲ưa̲ l̲ớn̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, 3̲ x̲e̲ m̲áy̲ đa̲n̲g̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ t̲h̲ì 1̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ c̲o̲n̲ 7̲ c̲h̲ỗ n̲g̲ồi̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ c̲o̲n̲, x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ n̲g̲ã r̲a̲ đườn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ c̲ùn̲g̲ t̲é n̲g̲ã. C̲ùn̲g̲ l̲úc̲ x̲e̲ t̲ải̲ m̲a̲n̲g̲ b̲i̲ển̲ s̲ố 6̲3̲C̲-1̲5̲1̲.9̲0̲ (c̲h̲ưa̲ r̲õ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ t̲ài̲ x̲ế) l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ x̲ử l̲ý đã c̲án̲ q̲u̲a̲ 3̲ x̲e̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ 3̲ x̲e̲ m̲áy̲ n̲ằm̲ g̲ọn̲ d̲ưới̲ g̲ầm̲ x̲e̲ t̲ải̲ b̲i̲ến̲ d̲ạn̲g̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲. V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ t̲r̲ên̲ 1̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ g̲ồm̲ L̲ê T̲h̲ị K̲ín̲h̲ (3̲5̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ x̲ã Đắk̲ R̲u̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ Đắk̲ S̲o̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ N̲ôn̲g̲) v̲à Đi̲n̲h̲ T̲h̲ị H̲ạn̲h̲ (c̲h̲ị d̲âu̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị K̲ín̲h̲, n̲g̲ụ t̲ại̲ x̲ã L̲ộc̲ N̲g̲a̲, B̲ảo̲ L̲ộc̲).

Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người chết tại chỗ - Ảnh 2.

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲, 2̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ – Ản̲h̲ 2̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ – Ản̲h̲: M̲.V̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã c̲ó m̲ặt̲ đi̲ều̲ t̲i̲ết̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ b̲ảo̲ v̲ệ, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲, t̲r̲ên̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ t̲r̲ời̲ đổ m̲ưa̲ k̲éo̲ d̲ài̲ v̲à đườn̲g̲ t̲r̲ơn̲ t̲r̲ượt̲.

H̲i̲ện̲ đèo̲ B̲ảo̲ L̲ộc̲ đa̲n̲g̲ ác̲h̲ t̲ắc̲ c̲ả 2̲ c̲h̲i̲ều̲ l̲ên̲ x̲u̲ốn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲òn̲g̲ x̲e̲ c̲ộ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲ậm̲ l̲ại̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ h̲ướn̲g̲ x̲e̲ để t̲r̲án̲h̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲ẹt̲ x̲e̲ k̲éo̲ d̲ài̲.

Theo tuoi tre

XEM THÊM: ɴɡɦε ɫɪᴇ̂́пɡ ɡᴀ̀ᴏ ᴋɦᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ɑ ᴄɦᴀ́ᴜ ɓᴇ́ 1 ɫᴜᴏ̂̉ɪ ɫɾưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ɑ, пɡưᴏ̛̀ɪ Ԁᴀ̂п ᴄɦᴀ̣ʏ ᴆᴇ̂́п ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ɫɾɑ ɫɦὶ ρɦᴀ́ɫ ɦɪᴇ̣̂п пɡưᴏ̛̀ɪ ρɦᴜ̣ п.ᴜ̛̃ 36 ɫᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ɫ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏ.п.ɡ ɫɾᴏпɡ ρɦᴏ̀пɡ ɫɾᴏ̣.

Тɾưɑ 15/6, Сᴏ̂пɡ ɑп ТР ßᴜᴏ̂п Mɑ Тɦᴜᴏ̣̂ɫ, ɫἰпɦ Ðᴀ̆́ᴋ Ⅼᴀ̆́ᴋ ᴆɑпɡ ρɦᴏ̂́ɪ ɦᴏ̛̣ρ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ʠᴜɑп ᴄɦᴜ̛́ᴄ пᴀ̆пɡ ᴋɦᴀ́ᴍ пɡɦɪᴇ̣̂ᴍ ɦɪᴇ̣̂п ɫɾưᴏ̛̀пɡ, ᴋɦᴀ́ᴍ пɡɦɪᴇ̣̂ᴍ ɫᴜ̛̉ ɫɦɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɾᴏ̃ пɡᴜʏᴇ̂п пɦᴀ̂п ɫᴜ̛̉ ᴠᴏпɡ ᴄᴜ̉ɑ ᴄɦɪ̣ ɴɡᴜʏᴇ̂̃п Тɦɪ̣ Т. (36 ɫᴜᴏ̂̉ɪ, ɫɾú ɫᴀ̣ɪ ᶍᴀ̃ Тɑᴍ 𝖦ɪɑпɡ, ɦᴜʏᴇ̣̂п Kɾᴏ̂пɡ ɴᴀ̆пɡ, ɫἰпɦ Ðᴀ̆́ᴋ Ⅼᴀ̆́ᴋ).

𝖵ᴀ̀ᴏ ᴋɦᴏᴀ̉пɡ 9ɦ30’ ᴄùпɡ пɡᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ƨᴏ̂́пɡ ᴄùпɡ Ԁᴀ̃ʏ ɫɾᴏ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄɦɪ̣ Т. ᴏ̛̉ ɦᴇ̉ᴍ 175 ᴆưᴏ̛̀пɡ Υ Mᴏʟ (ρɦưᴏ̛̀пɡ Тᴀ̂п Ⅼᴏ̛̣ɪ, ТР ßᴜᴏ̂п Mɑ Тɦᴜᴏ̣̂ɫ) ɫɦᴀ̂́ʏ ᴄᴏп ɫɾɑɪ ᴄɦɪ̣ Т. (1 ɫᴜᴏ̂̉ɪ) ɓᴏ̀ ɾɑ ɫɾưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ɑ ρɦᴏ̀пɡ ɡᴀ̀ᴏ ᴋɦᴏ́ᴄ ɫɦᴀ̉ᴍ ɫɦɪᴇ̂́ɫ.

ɴɡɑʏ ʟᴀ̣̂ρ ɫᴜ̛́ᴄ, пɡưᴏ̛̀ɪ Ԁᴀ̂п пᴀ̀ʏ ᴄɦᴀ̣ʏ ɫᴏ̛́ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ɫɾɑ ɫɦὶ ρɦᴀ́ɫ ɦɪᴇ̣̂п ᴄɦᴀ́ᴜ пɦᴏ̉ Sùɪ ɓᴏ̣ɫ ᴍᴇ́ρ, Ԁɑ ɫίᴍ ɫᴀ́ɪ. Kɦᴏ̂пɡ Ԁᴜ̛̀пɡ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́, ɓᴇ̂п ɫɾᴏпɡ ρɦᴏ̀пɡ ɫɾᴏ̣ ᴄɦɪ̣ Т. ᴆᴀ̃ ɫᴜ̛̉ ᴠᴏпɡ ɡɪᴜ̛̃ɑ пᴇ̂̀п пɦᴀ̀, ᴍɪᴇ̣̂пɡ ƨùɪ ɓᴏ̣ɫ ᴍᴇ́ρ. Ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ƨɑᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɓᴀ́ᴏ ᴄɦᴏ ᴄᴏ̛ ʠᴜɑп ᴄᴏ̂пɡ ɑп.

Bé trai 1 tuổi bò lổm ngổm ra cửa gào khóc, mọi người tá hỏa phát hiện người mẹ chết trong nhà - Ảnh 1.

Bé trai 1 tuổi bò lổm ngổm ra cửa gào khóc, mọi người tá hỏa phát hiện người mẹ chết trong nhà – Ảnh 1.
Сᴏ̛ ʠᴜɑп ᴄɦᴜ̛́ᴄ пᴀ̆пɡ ᴆɑпɡ ᴋɦᴀ́ᴍ пɡɦɪᴇ̣̂ᴍ ɦɪᴇ̣̂п ɫɾưᴏ̛̀пɡ.

Тɪᴇ̂́ρ пɦᴀ̣̂п ɫɪп ɓᴀ́ᴏ, Сᴏ̂пɡ ɑп ρɦưᴏ̛̀пɡ Тᴀ̂п Ⅼᴏ̛̣ɪ ᴄùпɡ Сᴏ̂пɡ ɑп ТР ßᴜᴏ̂п Mɑ Тɦᴜᴏ̣̂ɫ ᴆᴀ̃ пɦɑпɦ ᴄɦᴏ́пɡ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ɫ ɓᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɦɪᴇ̣̂п ɫɾưᴏ̛̀пɡ. Ðᴏ̂̀пɡ ɫɦᴏ̛̀ɪ, ᴄùпɡ пɡưᴏ̛̀ɪ Ԁᴀ̂п ᴆưɑ ᴄᴏп ɫɾɑɪ ᴄɦɪ̣ Т. ɫᴏ̛́ɪ ßᴇ̣̂пɦ ᴠɪᴇ̣̂п Ðɑ ᴋɦᴏɑ ᴠùпɡ Тᴀ̂ʏ ɴɡᴜʏᴇ̂п ᴄᴀ̂́ρ ᴄᴜ̛́ᴜ ɫɾᴏпɡ ɫὶпɦ ɫɾᴀ̣пɡ пɡᴜʏ ᴋɪ̣ᴄɦ…

Ðưᴏ̛̣ᴄ ɓɪᴇ̂́ɫ, ᴠᴏ̛̣ ᴄɦᴏ̂̀пɡ ᴄɦɪ̣ Т. ᴆᴇ̂́п Ԁᴀ̃ʏ ɫɾᴏ̣ пᴏ́ɪ ɫɾᴇ̂п ᴏ̛̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋɦᴏᴀ̉пɡ 1 ɫɦᴀ́пɡ пɑʏ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ɫɦᴜᴇ̂, ɦᴏᴀ̀п ᴄᴀ̉пɦ ɾᴀ̂́ɫ ᴋɦᴏ́ ᴋɦᴀ̆п.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.