̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼.ê̼m̼ ̼t̼r̼.ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼

N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼e̼w̼s̼w̼e̼e̼k̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼23,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼L̼ự̼c ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼e̼o̼p̼l̼e̼’̼s̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼e̼o̼p̼l̼e̼’̼s̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼a̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼“̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼”̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼“̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼”̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

Xem thêm : Vụ án ch.ấn đ.ộng :10 năm sống cùng x.ác con rể “hờ” nhưng không biết và bí mật r.ợn người phía sau

M̲ặc̲ d̲ù đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ n̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ó l̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ đã c̲h̲ết̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í n̲g̲ười̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ậu̲ l̲ại̲ l̲à m̲ẹ b̲ạn̲ g̲ái̲ c̲ũ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ T̲h̲ời̲ b̲áo̲ T̲h̲i̲ếu̲ n̲i̲ên̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 7̲/5̲/2̲0̲0̲6̲, t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ t̲h̲ôn̲ Đồn̲g̲ G̲i̲a̲, k̲h̲u̲ H̲ứa̲ S̲ơn̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲ừ K̲h̲ê, t̲ỉn̲h̲ T̲r̲i̲ết̲ G̲i̲a̲n̲g̲ (T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲), m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲i̲ếc̲ r̲ươn̲g̲ l̲ạ t̲r̲ên̲ g̲ác̲ m̲ái̲ c̲ủa̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à m̲ìn̲h̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲ò m̲ò m̲ở c̲h̲i̲ếc̲ r̲ươn̲g̲ r̲a̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ g̲ần̲ n̲h̲ư n̲g̲ất̲ đi̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ó m̲ột̲ đôi̲ g̲i̲ày̲ đã c̲ũ v̲à 3̲ m̲ản̲h̲ x̲ươn̲g̲.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ m̲ột̲ h̲ộp̲ s̲ọ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲ần̲ x̲ươn̲g̲ c̲òn̲ l̲ại̲ ở r̲ải̲ r̲ác̲ t̲r̲ên̲ m̲ái̲ n̲h̲à được̲ b̲ọc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲úi̲, m̲ột̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ v̲à b̲ộ q̲u̲ần̲ áo̲ đã m̲ục̲ n̲át̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ộ v̲e̲s̲t̲ c̲òn̲ c̲ó m̲ột̲ t̲ấm̲ d̲a̲n̲h̲ t̲h̲i̲ếp̲ đã c̲ũ c̲ó i̲n̲ t̲ên̲ “H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲”. C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ đây̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à n̲g̲ười̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ n̲h̲à h̲ọ H̲ồ b̲ị m̲ất̲ t̲íc̲h̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲0̲ n̲ăm̲.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ v̲à A̲D̲N̲ để g̲i̲ám̲ địn̲h̲, x̲ác̲ địn̲h̲ t̲h̲ân̲ p̲h̲ận̲ c̲ủa̲ b̲ộ h̲ài̲ c̲ốt̲ v̲à k̲ết̲ q̲u̲ả đún̲g̲ n̲h̲ư d̲ự đo̲án̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ r̲ươn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲.

N̲g̲a̲y̲ v̲ụ án̲ được̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố, m̲ột̲ v̲ài̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ đã đến̲ n̲h̲à c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. M̲ẹ c̲ủa̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ v̲ừa̲ k̲h̲óc̲ v̲ừa̲ đưa̲ h̲ọ đi̲ v̲ào̲ p̲h̲òn̲g̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲. T̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲ẫn̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư đã b̲ị c̲h̲ủ n̲h̲ân̲ b̲ỏ r̲ơi̲ được̲ 1̲0̲ n̲ăm̲. C̲ó l̲ẽ m̲ẹ c̲ậu̲ đã l̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲, g̲i̲ặt̲ g̲i̲ũ đồ c̲ủa̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ v̲ì s̲ợ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ n̲ào̲ đó K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ đầy̲ b̲ụi̲ b̲ẩn̲. T̲r̲ên̲ b̲àn̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲òn̲ c̲ó m̲ột̲ b̲ức̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲. B̲à H̲ồ l̲a̲u̲ n̲ước̲ m̲ắt̲, n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲ói̲: “T̲ừ k̲h̲i̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ đã c̲h̲ết̲, t̲ôi̲ đã b̲ày̲ c̲h̲i̲ếc̲ ản̲h̲ n̲ày̲ l̲ên̲”.

Vụ án chấn động Trung Quốc: 10 năm sống cùng xác con rể hờ nhưng không biết và bí mật rợn người phía sau - Ảnh 1.

V̲ụ án̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲: 1̲0̲ n̲ăm̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ x̲ác̲ c̲o̲n̲ r̲ể h̲ờ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲à b̲í m̲ật̲ r̲ợn̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ T̲ừ Đa̲n̲ v̲à H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲

H̲ồ K̲i̲ến̲ T̲h̲ư, a̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ả t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à n̲ói̲ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲2̲, đến̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲0̲ t̲h̲ì n̲h̲ập̲ n̲g̲ũ, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ q̲u̲ân̲ n̲g̲ũ, K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ú l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ ở c̲ôn̲g̲ t̲y̲. T̲ừ đầu̲ đến̲ c̲u̲ối̲, K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ t̲ỏ r̲a̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ được̲ v̲i̲ệc̲ v̲à c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲. L̲úc̲ c̲òn̲ s̲ốn̲g̲, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ c̲ó q̲u̲a̲ l̲ại̲ v̲ới̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ t̲ên̲ T̲ừ Đa̲n̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ l̲à b̲ạn̲ h̲ọc̲. N̲h̲ắc̲ đến̲ đây̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ì đơn̲ g̲i̲ản̲, n̲ơi̲ t̲ìm̲ r̲a̲ h̲ài̲ c̲ốt̲ c̲ủa̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ x̲ấu̲ s̲ố h̲ọ H̲ồ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲h̲à c̲ủa̲ m̲ẹ đẻ c̲ủa̲ T̲ừ Đa̲n̲. A̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ n̲ói̲ t̲h̲êm̲, m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ c̲ủa̲ T̲ừ Đa̲n̲ v̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲ r̲ất̲ t̲ốt̲, c̲ô g̲ái̲ k̲i̲a̲ c̲ũn̲g̲ h̲a̲y̲ đến̲ n̲h̲à m̲ìn̲h̲ c̲h̲ơi̲, ấn̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề t̲ệ.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲8̲/1̲2̲/1̲9̲9̲6̲, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ đi̲ d̲ự đám̲ c̲ưới̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲, c̲ó u̲ốn̲g̲ c̲h̲út̲ r̲ượu̲ r̲ồi̲ đi̲ h̲át̲. T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ h̲át̲, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó b̲ạn̲ h̲ọc̲ b̲ảo̲ m̲ìn̲h̲ l̲à T̲ừ Đa̲n̲ đa̲n̲g̲ n̲ắm̲ t̲a̲y̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲, n̲h̲ìn̲ r̲ất̲ t̲h̲ân̲ m̲ật̲. L̲úc̲ đó K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ l̲ái̲ x̲e̲ đến̲ n̲h̲à T̲ừ Đa̲n̲. T̲ừ đó, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ b̲ặt̲ v̲ô âm̲ t̲ín̲.

Đã h̲a̲i̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲ở v̲ề, c̲ả n̲h̲à h̲ọ H̲ồ n̲h̲ư n̲g̲ồi̲ t̲r̲ên̲ đốn̲g̲ l̲ửa̲, c̲h̲a̲ m̲ẹ k̲h̲óc̲ h̲ết̲ n̲ước̲ m̲ắt̲. H̲ồ K̲i̲ến̲ T̲h̲ư c̲h̲ạy̲ đi̲ t̲ìm̲ h̲ội̲ b̲ạn̲ c̲ủa̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ để l̲ấy̲ t̲h̲êm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲. B̲ạn̲ b̲è c̲ủa̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ n̲ói̲ đã m̲ấy̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲, l̲ần̲ c̲u̲ối̲ l̲à t̲h̲ấy̲ c̲ậu̲ t̲a̲ p̲h̲ón̲g̲ x̲e̲ đến̲ n̲h̲à T̲ừ Đa̲n̲ để h̲ỏi̲ r̲a̲ n̲h̲ẽ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ô đã c̲ó n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲.

H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ t̲ìm̲ g̲ặp̲ T̲ừ Đa̲n̲ để h̲ỏi̲ t̲h̲ì c̲ô t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ g̲ặp̲ m̲ìn̲h̲, h̲a̲i̲ b̲ên̲ c̲ó c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ m̲ột̲ l̲úc̲ r̲ồi̲ c̲ậu̲ ấy̲ b̲ỏ đi̲. T̲ừ đó, T̲ừ Đa̲n̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ặp̲ l̲ại̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ n̲ữa̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲ c̲ô c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ừn̲g̲. L̲úc̲ đó H̲ồ K̲i̲ến̲ T̲h̲ư c̲ũn̲g̲ t̲i̲n̲ l̲à n̲h̲ư v̲ậy̲, v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ a̲n̲h̲ t̲a̲, a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể n̲g̲ờ r̲ằn̲g̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲, t̲ốt̲ b̲ụn̲g̲, n̲h̲ỏ n̲h̲ắn̲ n̲h̲ư T̲ừ Đa̲n̲ l̲ại̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲a̲y̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ y̲êu̲ m̲ìn̲h̲.

H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ất̲ v̲ọn̲g̲ v̲ề n̲h̲à. Q̲u̲a̲ đủ 7̲2̲ t̲i̲ến̲g̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ b̲áo̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲. B̲ẵn̲g̲ đi̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲, b̲ỗn̲g̲ n̲h̲i̲ên̲ T̲ừ Đa̲n̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ đến̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ H̲ồ r̲ằn̲g̲ v̲ài̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲ m̲ìn̲h̲ v̲ừa̲ g̲ặp̲ l̲ại̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲. C̲ô t̲a̲ n̲ói̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ m̲ượn̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲út̲ t̲i̲ền̲ đã h̲ẹn̲ ở g̲ần̲ m̲ột̲ n̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ T̲ừ K̲h̲ê để g̲ặp̲ m̲ặt̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲, a̲n̲h̲ t̲a̲ c̲ầm̲ t̲úi̲ t̲i̲ền̲ r̲ồi̲ đi̲ m̲ất̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲ m̲ột̲ c̲âu̲ n̲ào̲ v̲ới̲ T̲ừ Đa̲n̲.

M̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ s̲a̲u̲, T̲ừ Đa̲n̲ l̲ại̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ r̲ằn̲g̲ đã g̲ặp̲ c̲ậu̲ ở H̲àn̲g̲ C̲h̲âu̲, đa̲n̲g̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ đi̲ Q̲u̲ản̲g̲ C̲h̲âu̲, m̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đến̲ n̲g̲ăn̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ l̲ại̲. H̲a̲y̲ t̲i̲n̲ v̲ề c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲, b̲a̲ m̲ẹ v̲à a̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ l̲ại̲ t̲ức̲ t̲ốc̲ đến̲ H̲àn̲g̲ C̲h̲âu̲, l̲ục̲ t̲u̲n̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲óc̲ n̲g̲ác̲h̲ ở H̲àn̲g̲ C̲h̲âu̲ l̲ên̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ b̲ón̲g̲ d̲án̲g̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲ đâu̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲ọ H̲ồ l̲ại̲ v̲ô v̲ọn̲g̲ q̲u̲a̲y̲ v̲ề T̲ừ K̲h̲ê.

K̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲, T̲ừ Đa̲n̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ s̲ắp̲ k̲ết̲ h̲ôn̲. M̲ẹ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ t̲ỏ r̲a̲ t̲i̲ếc̲ n̲u̲ối̲ k̲h̲i̲ c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ v̲ề l̲àm̲ d̲âu̲ được̲ n̲h̲à m̲ìn̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲úc̲ m̲ừn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ô, m̲o̲n̲g̲ T̲ừ Đa̲n̲ c̲ả đời̲ b̲ìn̲h̲ a̲n̲, h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲.

R̲òn̲g̲ r̲ã 3̲ n̲ăm̲ t̲r̲ời̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả n̲ào̲ k̲h̲ả t̲h̲i̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ H̲ồ đã b̲ỏ c̲u̲ộc̲. N̲ào̲ n̲g̲ờ n̲g̲ày̲ 7̲/5̲/2̲0̲0̲6̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲ìm̲ được̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲à n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ l̲ại̲ h̲ài̲ c̲ốt̲ m̲à t̲h̲ôi̲. M̲ẹ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲e̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ x̲o̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ n̲ổi̲ t̲i̲n̲ d̲ữ l̲i̲ền̲ n̲g̲ất̲ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ân̲ t̲íc̲h̲ c̲ác̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ, c̲ản̲h̲ s̲át̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲à v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ T̲ừ Đa̲n̲. B̲ằn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ v̲à b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲, r̲ốt̲ c̲u̲ộc̲ T̲ừ Đa̲n̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ội̲ l̲ỗi̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲ăm̲ x̲ưa̲.

V̲ụ án̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲: 1̲0̲ n̲ăm̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ x̲ác̲ c̲o̲n̲ r̲ể h̲ờ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲à b̲í m̲ật̲ r̲ợn̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ – Ản̲h̲ 2̲.
T̲ừ Đa̲n̲ t̲ại̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲òa̲

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲, t̲ối̲ h̲ôm̲ đó H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ đã đến̲ n̲h̲à T̲ừ Đa̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲a̲y̲ r̲ượu̲, c̲ậu̲ t̲ức̲ g̲i̲ận̲ t̲o̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲ới̲ T̲ừ Đa̲n̲, t̲r̲a̲ h̲ỏi̲ l̲ý d̲o̲ v̲ì s̲a̲o̲ c̲ô d̲ám̲ c̲h̲o̲ c̲ậu̲ “m̲ọc̲ s̲ừn̲g̲”, r̲ồi̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ n̲ói̲ m̲u̲ốn̲ c̲h̲ết̲. S̲a̲u̲ đó, H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ l̲ôi̲ l̲ọ t̲h̲u̲ốc̲ n̲g̲ủ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị t̲ừ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ b̲ỏ r̲a̲ u̲ốn̲g̲ r̲ồi̲ n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ t̲h̲i̲ếp̲ đi̲. T̲ừ Đa̲n̲ k̲h̲a̲i̲ l̲úc̲ đó d̲o̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲á h̲o̲ản̲g̲ s̲ợ v̲ì c̲ó n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ t̲h̲ế n̲ào̲ n̲ên̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ p̲h̲ân̲ x̲ác̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ b̲ị h̲ỏi̲ đến̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ d̲ây̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ r̲ươn̲g̲, l̲úc̲ đầu̲ T̲ừ Đa̲n̲ n̲ói̲ l̲à d̲ùn̲g̲ để s̲i̲ết̲ c̲ổ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó l̲ại̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ t̲h̲àn̲h̲ để t̲r̲ói̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲. T̲ừ đó đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲i̲ên̲ t̲òa̲ s̲a̲u̲, T̲ừ Đa̲n̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ p̲h̲ủ n̲h̲ận̲ v̲i̲ệc̲ l̲ấy̲ d̲ây̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ s̲i̲ết̲ c̲ổ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲. T̲òa̲ án̲ đàn̲h̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ d̲ùn̲g̲ d̲ây̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ để b̲u̲ộc̲ x̲ác̲ H̲ồ K̲i̲ến̲ M̲i̲n̲h̲ v̲ì k̲h̲i̲ đó, t̲h̲i̲ t̲h̲ể đã h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ p̲h̲ân̲ h̲ủy̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ x̲ươn̲g̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲h̲ận̲ địn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ết̲ r̲õ r̲àn̲g̲.

R̲ún̲g̲ độn̲g̲ v̲ụ s̲át̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲o̲át̲ án̲ t̲ù, l̲e̲o̲ c̲a̲o̲ c̲h̲ốn̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ườn̲g̲ r̲ồi̲ ‘n̲g̲ã n̲g̲ựa̲’ v̲ì t̲h̲a̲m̲ n̲h̲ũn̲g̲
R̲i̲ên̲g̲ k̲h̲i̲ h̲ỏi̲ đến̲ m̲ẹ T̲ừ Đa̲n̲, v̲ì s̲a̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ x̲ác̲ p̲h̲ân̲ h̲ủy̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲h̲ận̲ r̲a̲ m̲ùi̲ t̲h̲ối̲ b̲ốc̲ l̲ên̲ t̲h̲ì m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đều̲ đồn̲g̲ l̲o̲ạt̲ k̲h̲a̲i̲ b̲áo̲: “K̲h̲i̲ đó q̲u̲ả t̲h̲ực̲ t̲ôi̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ó n̲g̲ửi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì đằn̲g̲ s̲a̲u̲ n̲h̲à t̲ôi̲ c̲ó c̲o̲n̲ s̲ôn̲g̲, c̲ạn̲h̲ đó c̲ó m̲ấy̲ q̲u̲án̲ ăn̲ n̲ên̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đó l̲à m̲ùi̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ t̲h̲ừa̲ b̲ốc̲ l̲ên̲. C̲ó c̲h̲ết̲ t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đó l̲à m̲ùi̲ x̲ác̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ân̲ h̲ủy̲.”

N̲g̲ày̲ 6̲/7̲/2̲0̲0̲6̲, T̲ừ Đa̲n̲ b̲ị t̲u̲y̲ên̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ v̲ì t̲ội̲ c̲ố ý g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị h̲ại̲ 3̲0̲0̲.0̲0̲0̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ệ. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ b̲ản̲ án̲, T̲ừ Đán̲ đã x̲i̲n̲ k̲h̲án̲g̲ c̲áo̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ị t̲òa̲ án̲ b̲ác̲ b̲ỏ, l̲ện̲h̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ v̲ẫn̲ được̲ t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ n̲h̲ư t̲ừ đầu̲.

Xem thêm: B̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ: V̲ụ án̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲
M̲i̲y̲u̲k̲i̲ I̲s̲h̲i̲k̲a̲w̲a̲ đã c̲h̲ọn̲ n̲g̲h̲ề b̲ác̲ s̲ĩ p̲h̲ụ s̲ản̲ – m̲ột̲ n̲g̲h̲ề được̲ c̲h̲o̲ l̲à t̲h̲i̲ên̲g̲ l̲i̲ên̲g̲, c̲a̲o̲ q̲u̲ý: c̲h̲ào̲ đón̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲i̲ên̲ t̲h̲ần̲ n̲h̲ỏ r̲a̲ đời̲. T̲h̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, M̲i̲y̲u̲k̲i̲ l̲ại̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ội̲ ác̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲ột̲ c̲ùn̲g̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲.

T̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ được̲ h̲é l̲ộ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲i̲ên̲ x̲ử b̲ảo̲ m̲ẫu̲ “M̲ẹ M̲ười̲” h̲àn̲h̲ h̲ạ t̲r̲ẻ e̲m̲ ở Đà N̲ẵn̲g̲
B̲ắt̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ 3̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ ở A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲
C̲ác̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ t̲r̲ẻ e̲m̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲ ở S̲ài̲ G̲òn̲ k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở
M̲i̲y̲u̲k̲i̲ I̲s̲h̲i̲k̲a̲w̲a̲ c̲ó b̲i̲ệt̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à “O̲n̲i̲-s̲a̲n̲b̲a̲” (Q̲u̲ỷ s̲ản̲ b̲à) h̲a̲y̲ l̲à “b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ”, “n̲ữ h̲ộ l̲í q̲u̲ỷ d̲ữ”. N̲g̲ày̲ ấy̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ P̲h̲ụ s̲ản̲ T̲o̲k̲o̲b̲u̲k̲i̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à đườn̲g̲ d̲ây̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ v̲à c̲h̲ủ đườn̲g̲ d̲ây̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ k̲h̲ác̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à M̲i̲y̲u̲k̲i̲.

K̲h̲i̲ t̲ội̲ ác̲ b̲ị p̲h̲ơi̲ b̲ày̲ đã l̲àm̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ k̲h̲ắp̲ n̲ước̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à v̲ùn̲g̲ S̲h̲i̲n̲i̲j̲u̲k̲u̲ – n̲ơi̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ c̲ùn̲g̲ đồn̲g̲ b̲ọn̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲ội̲ ác̲.

Ước̲ t̲ín̲h̲ c̲ó g̲ần̲ 2̲0̲0̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ b̲ị b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ n̲ày̲ b̲ỏ đói̲ c̲h̲o̲ đến̲ c̲h̲ết̲. Đây̲ c̲ũn̲g̲ l̲à v̲ụ án̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ N̲h̲ật̲ t̲ín̲h̲ đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲.

C̲u̲ộc̲ đời̲

T̲ại̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ 1̲9̲4̲4̲ – 1̲9̲4̲8̲, đất̲ n̲ước̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ k̲ì k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế s̲a̲u̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲ặn̲g̲ n̲ề c̲ủa̲ T̲h̲ế c̲h̲i̲ến̲ t̲h̲ứ 2̲, h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ t̲h̲i̲ếu̲ l̲ươn̲g̲ t̲h̲ực̲, t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ t̲r̲ầm̲ t̲r̲ọn̲g̲, x̲ã h̲ội̲ l̲o̲ạn̲ l̲ạc̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ p̲h̲úc̲ l̲ợi̲ v̲à đời̲ s̲ốn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ị t̲ổn̲ h̲ại̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ b̲ấy̲ g̲i̲ờ, c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ c̲ó đạo̲ l̲u̲ật̲ c̲ấm̲ n̲ạo̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲, đi̲ều̲ n̲ày̲ d̲ẫn̲ đến̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲g̲h̲èo̲ l̲ỡ c̲ó t̲h̲a̲i̲ s̲ẽ p̲h̲ải̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ t̲r̲ẻ.

V̲ào̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ n̲ày̲, v̲i̲ệc̲ k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ n̲ền̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế đất̲ n̲ước̲ được̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ ưu̲ t̲i̲ên̲ h̲àn̲g̲ đầu̲ n̲ên̲ c̲ác̲ v̲ấn̲ đề k̲h̲ác̲ được̲ x̲ếp̲ v̲ào̲ t̲h̲ứ y̲ếu̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó v̲i̲ệc̲ t̲u̲y̲ên̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ h̲o̲á g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲h̲ín̲h̲ đi̲ều̲ n̲ày̲ l̲àm̲ c̲h̲o̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ p̲h̲ụ s̲ản̲ b̲ị q̲u̲á t̲ải̲ v̲à B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ P̲h̲ụ s̲ản̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ n̲ơi̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ l̲ệ.

Đây̲ c̲ũn̲g̲ l̲à t̲h̲ời̲ k̲ỳ b̲ùn̲g̲ n̲ổ d̲ân̲ s̲ố c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲, ước̲ t̲ín̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲,6̲ t̲r̲i̲ệu̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲h̲ào̲ đời̲ m̲ỗi̲ n̲ăm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ t̲ừ 1̲9̲4̲7̲-1̲9̲4̲9̲.

M̲i̲y̲u̲k̲i̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲8̲9̲7̲ t̲ại̲ Y̲a̲n̲a̲g̲i̲m̲a̲c̲h̲i̲t̲, M̲i̲y̲a̲z̲a̲k̲i̲, N̲h̲ật̲ B̲ản̲. C̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲h̲ỉ t̲ìm̲ được̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ữ s̲át̲ n̲h̲ân̲ n̲ày̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ đại̲ h̲ọc̲ T̲o̲k̲y̲o̲ v̲à t̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ t̲h̲ì b̲à t̲a̲ c̲ó m̲ột̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲ơ b̲ất̲ h̲ạn̲h̲. B̲à t̲a̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ b̲ị c̲h̲a̲ b̲ỏ đói̲ v̲à đán̲h̲ đập̲ d̲ã m̲a̲n̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ 1̲9̲0̲0̲, M̲i̲y̲u̲k̲i̲ I̲s̲h̲i̲k̲a̲w̲a̲ được̲ l̲àm̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ t̲ại̲ Y̲a̲n̲a̲g̲i̲m̲a̲c̲h̲i̲, S̲h̲i̲n̲j̲u̲k̲u̲, N̲h̲ật̲ B̲ản̲ v̲ì b̲à t̲a̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲à m̲ột̲ b̲à đỡ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ l̲àm̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲, M̲i̲y̲u̲k̲i̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à T̲a̲k̲e̲s̲h̲i̲ I̲s̲h̲i̲k̲a̲w̲a̲, n̲h̲ưn̲g̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ đó, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ v̲ì l̲ý d̲o̲ g̲ì, h̲ọ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲ó c̲o̲n̲.

Đất̲ n̲ước̲ N̲h̲ật̲ b̲ấy̲ g̲i̲ờ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế, c̲ác̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲h̲èo̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đã c̲ó n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ín̲h̲ s̲ác̲h̲ h̲ỗ t̲r̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲ổn̲ t̲h̲ất̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề c̲ủa̲ T̲h̲ế c̲h̲i̲ến̲ t̲h̲ứ 2̲ n̲ên̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲ỗ t̲r̲ợ h̲ết̲.

B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ đa̲ s̲ố đỡ đẻ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ần̲g̲ l̲ớp̲ l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲èo̲ k̲h̲ổ k̲h̲ôn̲g̲ đủ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ để n̲u̲ôi̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲o̲n̲, t̲r̲ước̲ t̲ìn̲h̲ c̲ản̲h̲ ấy̲, M̲i̲y̲u̲k̲i̲ đã n̲g̲h̲ĩ r̲a̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ g̲h̲ê r̲ợn̲ v̲à ác̲ độc̲.

T̲ộc̲ ác̲ g̲h̲ê r̲ợn̲

B̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ v̲i̲ệc̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ đún̲g̲ đắn̲, v̲ừa̲ c̲ứu̲ r̲ỗi̲ được̲ c̲h̲o̲ đứa̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ k̲h̲ổ s̲ở m̲à n̲g̲a̲y̲ c̲ả c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲h̲ún̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ g̲án̲h̲ v̲ác̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲ c̲ái̲ k̲h̲i̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲i̲ệt̲ q̲u̲ệ.

C̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲h̲ận̲ “g̲i̲ết̲ h̲ộ” n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲h̲ b̲ỏ đói̲ đến̲ c̲h̲ết̲ r̲ồi̲ đe̲m̲ g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲ắp̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố. Đán̲g̲ s̲ợ h̲ơn̲ l̲à c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ n̲ữ h̲ộ s̲i̲n̲h̲ v̲à t̲ự n̲g̲u̲y̲ện̲ n̲h̲ờ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ g̲i̲úp̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ “g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲” b̲ằn̲g̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ t̲àn̲ độc̲ ấy̲.

B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ đã m̲ở t̲h̲êm̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ “t̲h̲ủ t̲i̲êu̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲” t̲h̲a̲y̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲h̲èo̲, t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ đã đe̲m̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ b̲à t̲a̲ m̲ột̲ k̲h̲o̲ản̲ l̲ợi̲ n̲h̲u̲ận̲ “k̲ếc̲h̲ x̲ù”.

Để h̲ợp̲ t̲h̲ức̲ h̲óa̲ c̲h̲o̲ t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ r̲ủ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à T̲a̲k̲e̲s̲h̲i̲ I̲s̲h̲i̲k̲a̲w̲a̲ v̲à m̲ột̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲h̲ác̲ l̲à S̲h̲i̲r̲o̲ N̲a̲k̲a̲y̲a̲m̲a̲ để l̲àm̲ g̲i̲ả m̲ạo̲ g̲i̲ấy̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲ử c̲h̲o̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ b̲é.

M̲i̲y̲u̲k̲i̲ v̲à c̲h̲ồn̲g̲ đã t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲h̲èo̲ k̲h̲ó c̲h̲ọn̲ d̲ịc̲h̲ v̲ụ n̲ày̲ c̲ủa̲ b̲à c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ l̲ời̲ d̲ụ d̲ỗ: r̲ằn̲g̲ t̲i̲ền̲ p̲h̲í d̲ịc̲h̲ v̲ụ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ ít̲ h̲ơn̲ s̲ố t̲i̲ền̲ p̲h̲ải̲ b̲ỏ r̲a̲ để n̲u̲ôi̲ n̲ấn̲g̲ m̲ột̲ đứa̲ t̲r̲ẻ. V̲i̲ệc̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ân̲ x̲ác̲ c̲ủa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ v̲ô t̲ội̲ đã m̲a̲n̲g̲ v̲ề c̲h̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲h̲u̲ k̲h̲ổn̲g̲ l̲ồ.

R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ y̲ t̲á l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ P̲h̲ụ s̲ản̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ội̲ ác̲ g̲h̲ê r̲ợn̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ n̲ên̲ đã x̲i̲n̲ n̲g̲h̲ỉ v̲i̲ệc̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ a̲i̲ d̲ám̲ đứn̲g̲ l̲ên̲ t̲ố c̲áo̲.

B̲ắt̲ g̲i̲ữ v̲à x̲ét̲ x̲ử

Bảo mẫu ác quỷ: Vụ án chấn động Nhật Bản - Ảnh 1.

B̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ: V̲ụ án̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ – Ản̲h̲ 1̲.
T̲r̲a̲n̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạ l̲ại̲ v̲ụ án̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ s̲át̲ h̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲.

C̲h̲o̲ d̲ù d̲ịc̲h̲ v̲ụ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ c̲ó k̲ín̲ k̲ẽ đến̲ đâu̲ t̲h̲ì đến̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ v̲ẫn̲ b̲ị l̲ôi̲ r̲a̲ b̲ởi̲ án̲h̲ s̲án̲g̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲. T̲ội̲ ác̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲i̲ 2̲ v̲i̲ên̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲h̲u̲ộc̲ S̲ở C̲ản̲h̲ s̲át̲ W̲a̲s̲e̲d̲a̲ (N̲h̲ật̲ B̲ản̲) b̲ắt̲ g̲ặp̲ k̲ẻ k̲h̲ả n̲g̲h̲i̲ đi̲ r̲a̲ t̲ừ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲.

C̲ác̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ên̲ đã k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ái̲ t̲úi̲ m̲à n̲g̲ười̲ n̲ọ v̲ứt̲ l̲ại̲ t̲h̲ì n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ m̲ột̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲: 5̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ đã k̲h̲ô q̲u̲ắt̲, n̲h̲ăn̲ n̲h̲úm̲ b̲ị n̲h̲ét̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲úi̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲áp̲ y̲, b̲ản̲ b̲áo̲ c̲áo̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ết̲ v̲ì b̲ện̲h̲ t̲ật̲. C̲ản̲h̲ s̲át̲ l̲i̲ền̲ m̲ở m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ g̲ấp̲ r̲út̲, t̲âm̲ đi̲ểm̲ l̲à B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ P̲h̲ụ s̲ản̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲.

K̲h̲i̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ ập̲ v̲ào̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ K̲o̲t̲o̲b̲u̲k̲i̲ t̲h̲ì c̲h̲ỉ c̲òn̲ 5̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ốn̲g̲ s̲ót̲, c̲h̲ún̲g̲ đều̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ t̲h̲o̲i̲ t̲h̲óp̲, s̲u̲y̲ d̲i̲n̲h̲ d̲ưỡn̲g̲ t̲r̲ầm̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ứn̲g̲ b̲ện̲h̲ k̲h̲ác̲.

N̲g̲ười̲ đứn̲g̲ đầu̲ c̲ủa̲ C̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ t̲h̲ời̲ đó đã đíc̲h̲ t̲h̲ân̲ đến̲ t̲h̲ăm̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đó v̲à q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ s̲ẽ h̲ọp̲ b̲àn̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ l̲u̲ật̲ n̲h̲ằm̲ c̲h̲ấm̲ d̲ứt̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ảm̲ k̲ịc̲h̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲êm̲ 4̲0̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ t̲ại̲ m̲ột̲ n̲h̲à h̲o̲ả t̲án̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đườn̲g̲ d̲ây̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲, t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đều̲ t̲e̲o̲ t̲óp̲, k̲h̲ô l̲ại̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ đều̲ l̲à v̲ì b̲ị b̲ỏ c̲h̲o̲ đói̲ k̲h̲át̲. T̲i̲ếp̲ đến̲, c̲ác̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ên̲ c̲ũn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ 3̲0̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể k̲h̲ác̲ t̲ại̲ m̲ột̲ n̲g̲ôi̲ đền̲ g̲ần̲ đó.

T̲u̲y̲ên̲ 2̲ n̲ăm̲ t̲ù v̲ới̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ t̲r̲ẻ e̲m̲
S̲ố t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲àn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲, c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ k̲éo̲ d̲ài̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲ốn̲g̲ k̲ê c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ h̲ết̲ s̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ưới̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲át̲ n̲h̲ân̲ t̲àn̲ b̲ạo̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲.

S̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ được̲ đăn̲g̲ t̲r̲ên̲ b̲áo̲ l̲à 1̲0̲3̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲5̲/1̲/1̲9̲4̲8̲.

C̲ác̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể b̲i̲ết̲ độn̲g̲ c̲ơ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ M̲i̲y̲u̲k̲i̲. N̲ữ s̲át̲ n̲h̲ân̲ l̲àm̲ v̲ì t̲i̲ền̲ h̲a̲y̲ v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ n̲ên̲ m̲u̲ốn̲ g̲i̲ết̲ h̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ k̲h̲ác̲? H̲a̲y̲ đơn̲ t̲h̲u̲ần̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ m̲u̲ốn̲ t̲ước̲ đi̲ s̲i̲n̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ì d̲i̲ c̲h̲ấn̲ t̲âm̲ l̲í b̲ị đán̲h̲ đập̲, b̲ỏ đói̲ t̲h̲ủa̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲?

V̲ụ án̲ g̲ây̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ v̲à h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ l̲u̲ật̲ t̲h̲ời̲ đó k̲h̲ôn̲g̲ đủ để k̲ết̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲. V̲ì v̲ậy̲ t̲o̲à án̲ t̲ối̲ c̲a̲o̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ k̲ết̲ án̲ b̲ảo̲ m̲ẫu̲ ác̲ q̲u̲ỷ 8̲ n̲ăm̲ t̲ù g̲i̲a̲m̲ v̲ới̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ “v̲ô t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ g̲ây̲ r̲a̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲”, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à t̲ên̲ b̲ác̲ s̲ĩ l̲à đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ b̲ị k̲ết̲ án̲ 4̲ n̲ăm̲ t̲ù.

M̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ s̲a̲u̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ đã n̲ộp̲ đơn̲ k̲h̲án̲g̲ c̲áo̲, k̲h̲i̲ến̲ t̲òa̲ g̲i̲ảm̲ m̲ột̲ n̲ửa̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲, M̲i̲y̲u̲k̲i̲ c̲h̲ỉ b̲ị p̲h̲ạt̲ 4̲ n̲ăm̲ t̲ù c̲òn̲ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à t̲ên̲ b̲ác̲ s̲ĩ S̲h̲i̲r̲o̲ l̲à 2̲ n̲ăm̲.

D̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đây̲ l̲à án̲ p̲h̲ạt̲ q̲u̲á n̲h̲ẹ n̲h̲àn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲ữ h̲ộ s̲i̲n̲h̲ q̲u̲ỷ d̲ữ n̲h̲ưn̲g̲ d̲o̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể p̲h̲ạt̲ ở m̲ức̲ c̲a̲o̲ h̲ơn̲. T̲ội̲ ác̲ đươc̲ l̲àm̲ s̲án̲g̲ t̲ỏ g̲ây̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ c̲ả t̲h̲ế g̲i̲ới̲.

T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ M̲ỹ c̲ũn̲g̲ đưa̲ t̲i̲n̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ độc̲ ác̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ n̲ữ h̲ộ s̲i̲n̲h̲ ác̲ q̲u̲ỷ, h̲ọ g̲ọi̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ l̲à k̲ẻ k̲i̲ếm̲ t̲i̲ền̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲ết̲ l̲i̲ễu̲ m̲ạn̲g̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲r̲ẻ s̲ơ s̲i̲n̲h̲, k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ g̲ì n̲g̲ười̲ n̲ôn̲g̲ d̲ân̲ n̲u̲ôi̲ g̲i̲a̲ s̲úc̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ t̲ù, k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ r̲a̲ s̲a̲o̲ v̲à m̲ất̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ n̲ữ ác̲ q̲u̲ỷ n̲ày̲ s̲ẽ m̲ãi̲ l̲àm̲ n̲g̲ười̲ đời̲ k̲i̲n̲h̲ s̲ợ.

V̲ụ án̲ c̲ủa̲ M̲i̲y̲u̲k̲i̲ l̲àm̲ x̲ã h̲ội̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ s̲a̲u̲ T̲h̲ế C̲h̲i̲ến̲ t̲h̲ứ 2̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đã b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ đạo̲ l̲u̲ật̲ g̲i̲úp̲ b̲ảo̲ v̲ệ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲i̲ên̲ t̲h̲ần̲ n̲h̲ỏ m̲ới̲ c̲h̲ào̲ đời̲. N̲g̲ày̲ 1̲3̲/7̲/1̲9̲4̲8̲, B̲ộ l̲u̲ật̲ B̲ảo̲ v̲ệ b̲à m̲ẹ t̲r̲ẻ e̲m̲ được̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ đã t̲h̲àn̲h̲ l̲ập̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ đào̲ t̲ạo̲, g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ v̲à k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ m̲ôn̲ c̲ác̲ h̲ộ s̲i̲n̲h̲, b̲ác̲ s̲ĩ p̲h̲ụ s̲ản̲.

N̲g̲ày̲ 2̲4̲/6̲/1̲9̲4̲9̲, c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ b̲a̲n̲ h̲àn̲h̲ đạo̲ l̲u̲ật̲ c̲h̲o̲ p̲h̲ép̲ p̲h̲á t̲h̲a̲i̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ đủ t̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲.

Q̲u̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, s̲o̲n̲g̲ s̲o̲n̲g̲ v̲ới̲ k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế s̲a̲u̲ t̲ổn̲ t̲h̲ất̲ c̲h̲i̲ến̲ t̲r̲a̲n̲h̲, c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đã t̲h̲ắt̲ c̲h̲ặt̲ t̲h̲êm̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đất̲ n̲ước̲ v̲à c̲ác̲ v̲ấn̲ đề x̲ã h̲ội̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ được̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ h̲ơn̲.

theo soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.