̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼.ổ̼ ̼c̼ấ̼.p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼7̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

hình ảnh

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼5̼ ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼.̼

̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼
̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ô̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c Giang.

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼o̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼T̼Y̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼”̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

hình ảnh

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼

̼”̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ ̼B̼o̼n̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

hình ảnh

Đạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼
̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼Bê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼’̼v̼ẫ̼y̼ ̼v̼ẫ̼y̼’̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼’̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼é̼’̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼

̼“̼E̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Xem thêm: V̲ợ g̲ặp̲ n̲ạn̲, đa̲u̲ đớn̲ n̲h̲ìn̲ c̲h̲ồn̲g̲ r̲a̲ đi̲ m̲ãi̲ m̲ãi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ l̲á: x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ m̲ất̲ l̲ái̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ l̲a̲o̲ d̲ến̲
X̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ b̲ị m̲ất̲ l̲ái̲, l̲a̲o̲ t̲ừ b̲ên̲ k̲i̲a̲ đườn̲g̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ t̲h̲ẳn̲g̲ q̲u̲án̲ l̲á v̲e̲n̲ đườn̲g̲ ở B̲à R̲ịa̲ – V̲ũn̲g̲ T̲àu̲, k̲h̲i̲ến̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. N̲g̲ười̲ đầy̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ s̲a̲u̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ, n̲g̲ười̲ v̲ợ l̲ại̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲h̲ồn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲ước̲ m̲ắt̲, t̲h̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ g̲ì đa̲u̲ đớn̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲ m̲ẹ ạ.

hình ảnh

X̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ – Ản̲h̲: T̲N̲O̲

V̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ t̲ối̲, k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ t̲h̲ân̲. T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/1̲1̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲X̲.P̲h̲ú M̲ỹ (B̲à R̲ịa̲ – V̲ũn̲g̲ T̲àu̲) p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ V̲i̲ện̲ K̲S̲N̲D̲ c̲ùn̲g̲ c̲ấp̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ d̲o̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ k̲éo̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲ào̲ q̲u̲án̲ l̲á v̲e̲n̲ đườn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲ n̲g̲ười̲ r̲a̲ đi̲ m̲ãi̲ m̲ãi̲, 1̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲ g̲i̲ờ 1̲5̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ b̲i̲ển̲ s̲ố 5̲1̲C̲ – 6̲6̲5̲.0̲6̲ k̲éo̲ t̲h̲e̲o̲ r̲ơ m̲o̲óc̲ c̲h̲ở c̲o̲n̲t̲a̲i̲n̲e̲r̲ d̲o̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲h̲ủy̲ (3̲4̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê Đăk̲ L̲ăk̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲ừ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 5̲1̲ đi̲ v̲ào̲ k̲h̲u̲ c̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ C̲ái̲ M̲ép̲.

K̲h̲i̲ x̲e̲ đến̲ g̲ần̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ổn̲g̲ T̲ổn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲ân̲ C̲ản̲g̲ S̲ài̲ G̲òn̲ t̲h̲ì x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ m̲ất̲ l̲ái̲, l̲a̲o̲ q̲u̲a̲ d̲ải̲ p̲h̲ân̲ c̲ác̲h̲ c̲ứn̲g̲, v̲a̲ c̲h̲ạm̲ m̲ạn̲h̲ l̲àm̲ đổ c̲ột̲ đèn̲ c̲h̲i̲ếu̲ s̲án̲g̲ b̲ên̲ k̲i̲a̲ đườn̲g̲. T̲ưởn̲g̲ n̲h̲ư c̲ột̲ đèn̲ c̲h̲i̲ếu̲ s̲án̲g̲ l̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ ‘đa̲u̲ t̲h̲ươn̲g̲’ c̲ủa̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ n̲ày̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲a̲o̲ đi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ác̲h̲ g̲ì c̲h̲ặn̲ l̲ại̲ được̲.

hình ảnh

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đêm̲ – Ản̲h̲: T̲N̲O̲

L̲úc̲ b̲ấy̲ g̲i̲ờ, t̲a̲i̲ h̲ọa̲ m̲ới̲ t̲h̲ật̲ s̲ự ập̲ đến̲. C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲ất̲ l̲ái̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲h̲ạy̲ t̲h̲êm̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲ m̲ét̲ r̲ồi̲ l̲e̲o̲ l̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è v̲à v̲a̲ c̲h̲ạm̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲ào̲ m̲ột̲ q̲u̲án̲ l̲á v̲e̲n̲ đườn̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ l̲á l̲úc̲ n̲ày̲ c̲ó a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ T̲ùn̲g̲ (4̲3̲ t̲u̲ổi̲) v̲à v̲ợ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲i̲ền̲ (3̲8̲ t̲u̲ổi̲, c̲ùn̲g̲ q̲u̲ê T̲ây̲ N̲i̲n̲h̲) đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ n̲g̲ủ. C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đầu̲ k̲éo̲ ầm̲ ầm̲ l̲a̲o̲ đến̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ c̲h̲ạy̲ t̲h̲o̲át̲ t̲h̲ân̲. V̲ụ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ r̲ất̲ m̲ạn̲h̲ v̲à b̲ất̲ n̲g̲ờ k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ T̲ùn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲h̲ị T̲i̲ền̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲. Q̲u̲án̲ l̲á c̲ũn̲g̲ b̲ị s̲ập̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲.

hình ảnh

N̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ d̲o̲ x̲e̲ ô t̲ô m̲ất̲ l̲ái̲ t̲h̲ườn̲g̲ để l̲ại̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả r̲ất̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲, b̲ởi̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ q̲u̲á l̲ớn̲, l̲a̲o̲ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲u̲n̲ v̲út̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ì n̲g̲ăn̲ c̲ản̲ được̲, q̲u̲ét̲ s̲ạc̲h̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲. Đọc̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲à n̲g̲ẫm̲ t̲h̲ấy̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ q̲u̲á n̲g̲ắn̲ n̲g̲ủi̲ c̲ác̲ m̲ẹ ạ, t̲a̲i̲ h̲ọa̲ c̲ó t̲h̲ể ập̲ đến̲ b̲ất̲ c̲ứ l̲úc̲ n̲ào̲. M̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ c̲ác̲ t̲ài̲ x̲ế l̲u̲ôn̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ t̲r̲ên̲ m̲ọi̲ c̲u̲n̲g̲ đườn̲g̲ m̲ìn̲h̲ đi̲, b̲ởi̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ m̲à c̲òn̲ c̲ó t̲h̲ể ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ v̲ô t̲ội̲ k̲h̲ác̲.

N̲g̲u̲ồn̲: T̲N̲O̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.