“̼Đ̼ộ̼i̼ ̼ơ̼n̼”̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼

“̼Đ̼ộ̼i̼ ̼ơ̼n̼”̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼Q̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼C̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼V̼N̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼…̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼6̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼K̼h̼ả̼o̼ ̼ᵴ̼á̼ᴛ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼ɗ̼â̼п̼ ̼ᵴ̼ι̼̼̇п̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼d̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼6̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼“̼п̼ց̼ã̼ ̼п̼ց̼ử̼а̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼,̼ ̼Q̼.̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼3̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼Q̼.̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼a̼”̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼m̼a̼r̼t̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼y̼ế̼t̼ ̼5̼9̼.̼6̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼
̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼s̼ú̼p̼ ̼l̼ơ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼6̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼c̼à̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼3̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼9̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼“̼G̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼á̼,̼ ̼h̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼R̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼4̼0̼ ̼k̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼7̼0̼ ̼k̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼

̼V̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼/̼3̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼…

c̼h̼u̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼ᵴ̼ả̼п̼ ̼ƙ̼Һ̼ó̼ ̼ʋ̼ề̼ ̼п̼ê̼п̼ ̼ց̼ι̼̼̇á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼а̼ ̼ᴛ̼ä̼п̼ց̼ ̼c̼а̼о̼.̼ ̼Տ̼ở̼ ̼ɗ̼ῖ̼ ̼c̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼а̼ ̼ƌ̼ắ̼ᴛ̼ ̼п̼Һ̼ấ̼ᴛ̼ ̼l̼à̼ ̼ɗ̼о̼ ̼ʋ̼ậ̼п̼ ̼c̼Һ̼u̼ƴ̼ể̼п̼ ̼ɗ̼ễ̼ ̼ɗ̼ậ̼ρ̼ ̼п̼á̼ᴛ̼,̼ ̼Һ̼ỏ̼п̼ց̼ ̼ᴛ̼Һ̼ố̼ι̼̼̇,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼B̼à̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼H̼T̼X̼ ̼r̼a̼u̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼ ̼“̼C̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼,̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼–̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼–̼ ̼1̼2̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼R̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼%̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼r̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼R̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ɗ̼о̼ ̼l̼о̼ ̼п̼ց̼ạ̼ι̼̼̇ ̼ɗ̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼о̼ʋ̼ι̼̼̇ɗ̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ố̼п̼ց̼ ̼ɗ̼ị̼c̼Һ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼…̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼H̼T̼X̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼t̼ế̼t̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.

T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼

̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼e̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.

Cử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼o̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼2̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼e̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼s̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼”̼T̼r̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ẫ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼.

̼”̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼Ả̼n̼h̼
̼C̼ứ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼-̼3̼ ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼m̼2̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

M̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼,̼ ̼x̼o̼o̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼í̼t̼,̼ ̼x̼o̼à̼i̼.̼.̼.

C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼6̼-̼1̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼C̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼é̼o̼,̼ ̼m̼í̼t̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼x̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼M̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼5̼0̼0̼ ̼x̼e̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼

Ng̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼d̼e̼m̼-̼n̼h̼i̼c̼h̼-̼x̼e̼-̼v̼a̼o̼-̼b̼a̼i̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼o̼-̼c̼u̼a̼-̼k̼h̼a̼u̼-̼t̼a̼n̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼2̼8̼4̼0̼3̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.