‘̼η̼ế̼υ̼ ̼к̼н̼ô̼η̼g̼ ̼т̼ă̼η̼g̼ ̼g̼ι̼á̼ ̼s̼á̼c̼н̼ ̼g̼ι̼á̼σ̼ ̼к̼н̼σ̼α̼ ̼м̼ớ̼ι̼

G̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼X̼B̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼:̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼(̼S̼G̼K̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼X̼B̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼D̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼N̼X̼B̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼N̼X̼B̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼i̼n̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Không có mô tả.

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼-̼ ̼S̼G̼K̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼N̼X̼B̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼ỹ̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼G̼K̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼G̼K̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼X̼B̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼i̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼S̼G̼K̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼n̼e̼u̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼g̼i̼a̼-̼s̼a̼c̼h̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼k̼h̼o̼a̼-̼m̼o̼i̼-̼n̼h̼a̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼b̼a̼n̼-̼s̼e̼-̼b̼i̼-̼l̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼0̼5̼5̼5̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

P̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

Không có mô tả.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼C̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Không có mô tả.

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼F̼C̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼

Không có mô tả.

Ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼S̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼é̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼C̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

V̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼N̼i̼ê̼m̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼”̼.̼

Không có mô tả.

T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼

Không có mô tả.

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼

H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼’̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼’̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼?̼

S̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼’̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼2̼k̼3̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Không có mô tả.

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼V̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼”̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼í̼,̼ ̼c̼á̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

Không có mô tả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.