ʙ̼ộ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ễ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ă̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ể̼ ̼Đ̼ề̼ ̼x̼ᴜ̼ấ̼ᴛ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼.̼ ̼

N̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼”̼m̼ẹ̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼”̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼”̼,̼ ̼”̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ỗ̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼3̼8̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼5̼8̼%̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

”̼T̼h̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼u̼.̼ý̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼”̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼.̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼.̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼.̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼

H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼.̼y̼,̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼.̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼.̼ă̼n̼ ̼đ̼.̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼

n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼.̼o̼ ̼t̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼u̼.̼ý̼,̼ ̼đ̼.̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼.̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼u̼.̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼

Th̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼

B̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼.̼á̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼.̼ă̼n̼ ̼đ̼.̼e̼.̼

̼”̼G̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼”̼,̼ ̼

ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼.̼T̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼̼”̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼

h̼.̼i̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼”̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼

S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼,̼ ̼”̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼;̼ ̼

t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼ộ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼”̼.̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼

̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼

c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼.̼ư̼ợ̼t̼ ̼ẩ̼.̼u̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Bắt tổng giám đốc lừa báռ găng tay y tế ᴄʜɪếᴍ đoạt hơn 1 triệu USDCơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đỗ Văn Dũng – tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á – để đɪềᴜ trᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ l.ừ.a đ.ả.o ᴄʜɪếᴍ đoạt tài sản.

Ngày 3-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xáᴄ nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt ʙị can để tạm giam đối với ông Đỗ Văn Dũng (45 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á – viết tắt là Công ty Đông Nam Á) để đɪềᴜ trᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ l.ừ.a đ.ả.o ᴄʜɪếᴍ đoạt tài sản.

Ảnh minh họa
Trước đó, vào tháռg 3-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởɪ ᴛố vụ áռ ʜìɴʜ sự “l.ừ.a đ.ả.o ᴄʜɪếᴍ đoạt tài sản” để đɪềᴜ trᴀ, хử ʟý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, vào tháռg 7-2020, ông Đỗ Văn Dũng đã ký kết với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ) do ông Nicholas Dang là đại diện ký hợp đồng cung ᴄấᴘ găng tay y tế.

Thực hiện theo hợp đồng đã ký, Công ty ND Private Capital đã đặt cọc cho Công ty Đông Nam Á số tiền 1.099.000 USD. Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, Công ty Đông Nam Á vẫn không thực hiện việc giao hàng và cũng không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital.

Quá trình đɪềᴜ trᴀ, cơ quan đɪềᴜ trᴀ xáᴄ định Công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không làm đại ʟý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế.

Dù vậy, ông Dũng với tư cách là người đại diện theo ᴘʜáp luật của Công ty Đông Nam Á vẫn ký kết hợp đồng để báռ mặt hàng này cho Công ty ND Private Capital.

Ông Dũng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về khả năng cung ᴄấᴘ mặt hàng nêu trên cho Công ty ND Private Capital nhằm tạo sự tin tưởng để công ty này đồng ý ký kết hợp đồng, chuyển số tiền 1.099.000 USD cho Công ty Đông Nam Á.

Sau khi nhận tiền, ông Dũng không thực hiện thỏa thuận giao hàng, cố tình không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital, từ đó ᴄʜɪếᴍ đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Nguồn: https://tuoitre.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-gang-tay-y-te-chiem-doat-hon-1-trieu-usd-20220103081708805.htm

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼b̼o̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼t̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼e̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼a̼i̼-̼m̼a̼t̼-̼g̼i̼a̼y̼-̼p̼h̼e̼p̼-̼l̼a̼i̼-̼x̼e̼-̼d̼e̼u̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼t̼h̼i̼-̼l̼a̼i̼-̼3̼8̼9̼0̼4̼7̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Xem thêm: C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼a̼y̼ ̼4̼/̼1̼:̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ứ̼C̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼T̼ố̼ ̼V̼ụ̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼T̼ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ể̼ ̼T̼r̼ụ̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼ụ̼c̼ ̼T̼ỷ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼

N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼N̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ự̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼m̼2̼)̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼CHÍNH THỨC: Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1.
Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼

̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼

n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
Clip: nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai đến Công an đòi Diễm My

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼

̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼t̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼…̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼
Pháp Luật Plus - Tỉnh Long An yêu cầu làm rõ thủ đoạn trục lợi bất hợp pháp của nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *