ɮà ռộɨ ռɢɦèօ ӄɦó ƈầʊ Ӽɨռ ֆữǟ ƈɦօ ƈɦáʊ

B̲é T̲ài̲ v̲ừa̲ l̲ọt̲ l̲òn̲g̲ t̲h̲ì m̲ẹ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì nC̲o̲.v̲i̲. T̲ài̲ được̲ b̲à n̲ội̲ đưa̲ v̲ề n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲à n̲ội̲ n̲g̲h̲èo̲ k̲h̲ó n̲ên̲ t̲i̲ền̲ để m̲u̲a̲ s̲ữa̲ c̲h̲o̲ c̲h̲áu̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó. T̲ài̲ v̲ừa̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ m̲ẹ v̲ừa̲ k̲h̲át̲ s̲ữa̲.
D̲ưới̲ t̲ấm̲ m̲ái̲ b̲ạt̲ s̲ập̲ s̲ệ t̲r̲ước̲ h̲i̲ên̲ n̲h̲à, b̲à T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲ị M̲a̲i̲ H̲o̲a̲ (6̲2̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ T̲r̲ần̲ Đề, h̲u̲y̲ện̲ T̲r̲ần̲ Đề, S̲óc̲ T̲r̲ăn̲g̲) đa̲n̲g̲ r̲u̲ c̲h̲áu̲ n̲ội̲ T̲r̲ươn̲g̲ L̲ý T̲ài̲ (4̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲) n̲g̲ủ b̲ằn̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ K̲h̲m̲e̲r̲. C̲o̲n̲ d̲âu̲ b̲à H̲o̲a̲ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì nC̲o̲.v̲i̲, c̲òn̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲à đa̲n̲g̲ đi̲ l̲àm̲ p̲h̲u̲ b̲i̲ển̲ để đắp̲ đổi̲ q̲u̲a̲ n̲g̲ày̲.

Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 - 1

B̲é T̲ài̲ v̲ừa̲ l̲ọt̲ l̲òn̲g̲ t̲h̲ì m̲ẹ b̲é c̲ũn̲g̲ r̲a̲ đi̲ v̲ì C̲o̲v̲i̲d̲-1̲9̲ (Ản̲h̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ C̲ườn̲g̲).

C̲ăn̲ n̲h̲à t̲u̲ền̲h̲ t̲o̲àn̲g̲ g̲h̲ép̲ b̲ằn̲g̲ t̲ôn̲, c̲ất̲ t̲r̲ên̲ đất̲ r̲u̲ộn̲g̲, c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó đườn̲g̲ v̲ào̲ m̲à c̲h̲ỉ c̲ó l̲ối̲ t̲ắt̲ đi̲ q̲u̲a̲ h̲i̲ên̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à g̲ần̲ n̲h̲ư c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó đồ đạc̲ g̲ì. C̲h̲i̲ếc̲ b̲àn̲ t̲h̲ờ m̲ới̲ l̲ập̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ b̲à H̲o̲a̲ c̲h̲ỉ c̲ó h̲ũ t̲r̲o̲ c̲ốt̲, b̲át̲ h̲ươn̲g̲ v̲à d̲i̲ ản̲h̲ đơn̲ s̲ơ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲ót̲ l̲òn̲g̲.

B̲à H̲o̲a̲ k̲ể, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à l̲à n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲ộc̲ K̲h̲m̲e̲r̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à c̲h̲ỉ c̲ó m̲ột̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲à a̲n̲h̲ T̲r̲ươn̲g̲ V̲ăn̲ T̲o̲àn̲ (3̲8̲ t̲u̲ổi̲). N̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó r̲u̲ộn̲g̲ v̲ườn̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à H̲o̲a̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó v̲i̲ệc̲ g̲ì l̲àm̲, t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ b̲à ở n̲h̲à c̲òn̲ c̲h̲ồn̲g̲ r̲a̲ đồn̲g̲ m̲ò c̲o̲n̲ t̲ôm̲ c̲o̲n̲ c̲á k̲i̲ếm̲ c̲ái̲ ăn̲.

A̲n̲h̲ T̲o̲àn̲ đi̲ l̲àm̲ p̲h̲u̲ b̲i̲ển̲, n̲g̲ày̲ n̲ào̲ c̲ó v̲i̲ệc̲ t̲h̲ì được̲ t̲r̲ả 1̲5̲0̲ n̲g̲h̲ìn̲ đồn̲g̲ t̲i̲ền̲ c̲ôn̲g̲, n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó v̲i̲ệc̲ t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ đi̲ m̲ò t̲ôm̲ b̲ắt̲ c̲á. N̲h̲à n̲g̲h̲èo̲ n̲ên̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ a̲n̲h̲ T̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ c̲ưới̲ v̲ợ, m̲ãi̲ đến̲ c̲u̲ối̲ n̲ăm̲ n̲g̲o̲ái̲, a̲n̲h̲ g̲ặp̲ c̲h̲ị L̲ý T̲h̲ị H̲ồn̲g̲ (3̲8̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲g̲ộ n̲ên̲ 2̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ đến̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲.

C̲ưới̲ x̲o̲n̲g̲ c̲h̲ưa̲ l̲âu̲ t̲h̲ì c̲h̲ị H̲ồn̲g̲ c̲ó b̲ầu̲, r̲ồi̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ q̲u̲a̲n̲h̲ q̲u̲ẩn̲ l̲àm̲ m̲ấy̲ v̲i̲ệc̲ l̲ặt̲ v̲ặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. K̲h̲i̲ d̲ịc̲h̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ m̲ạn̲h̲, a̲n̲h̲ T̲o̲àn̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ể đi̲ l̲àm̲. C̲ả n̲h̲à 4̲ m̲i̲ện̲g̲ ăn̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ g̲ì, n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ l̲i̲ền̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲ôn̲g̲ c̲h̲ờ v̲ào̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ t̲r̲ợ c̲ấp̲.

R̲ồi̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ 8̲, c̲h̲ị H̲ồn̲g̲ đa̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ t̲h̲án̲g̲ t̲h̲ứ 7̲ t̲h̲ì m̲ắc̲ nC̲o̲.v̲i̲, c̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲ đã t̲r̲ở n̲ên̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲. S̲a̲u̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ m̲ổ b̲ắt̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ị H̲ồn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲. B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ, h̲ỏa̲ t̲án̲g̲ r̲ồi̲ t̲r̲a̲o̲ t̲r̲o̲ c̲ốt̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. C̲òn̲ b̲é T̲ài̲ p̲h̲ải̲ n̲ằm̲ l̲ồn̲g̲ ấp̲ g̲ần̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲ ở b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 - 2

B̲à H̲o̲a̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲ắp̲ n̲h̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ (Ản̲h̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ C̲ườn̲g̲).

N̲h̲ắc̲ đến̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲, b̲à H̲o̲a̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲ói̲: “C̲o̲n̲ r̲ất̲ h̲i̲ền̲, c̲ó h̲i̲ếu̲ l̲ắm̲, t̲ôi̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ư c̲o̲n̲ g̲ái̲, q̲u̲a̲n̲h̲ đây̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ q̲u̲ý. N̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ n̲ó m̲ất̲ m̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ x̲ót̲, 4̲ t̲h̲án̲g̲ r̲ồi̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲ỗi̲ l̲ần̲ t̲h̲ắp̲ h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ l̲à n̲ước̲ m̲ắt̲ t̲ôi̲ c̲ứ c̲h̲ảy̲ r̲a̲.

N̲h̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ c̲ũn̲g̲ n̲g̲h̲èo̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲h̲à ở n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲ơi̲ t̲h̲ờ p̲h̲ụn̲g̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ. M̲ới̲ đầu̲ n̲ăm̲ n̲ó x̲i̲n̲ đưa̲ d̲i̲ ản̲h̲ ôn̲g̲ b̲à t̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲ s̲a̲n̲g̲ đây̲ t̲h̲ờ t̲h̲ì t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ b̲ằn̲g̲ l̲òn̲g̲. C̲h̲ưa̲ được̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ t̲h̲ì n̲a̲y̲ l̲ại̲ p̲h̲ải̲ l̲ập̲ t̲h̲êm̲ b̲àn̲ t̲h̲ờ c̲h̲o̲ n̲ó”, b̲à H̲o̲a̲ r̲ơm̲ r̲ớm̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲ày̲, t̲h̲u̲ n̲h̲ập̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ t̲r̲ôn̲g̲ c̲h̲ờ v̲ào̲ t̲i̲ền̲ c̲ôn̲g̲ p̲h̲u̲ b̲i̲ển̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲o̲àn̲, s̲ố t̲i̲ền̲ ít̲ ỏi̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ b̲ữa̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó. 1̲5̲0̲ n̲g̲h̲ìn̲ đồn̲g̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 4̲ n̲g̲ười̲, d̲ù t̲ằn̲ t̲i̲ện̲ đến̲ đâu̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ đủ, c̲h̲ỉ c̲ần̲ 2̲ h̲ôm̲ a̲n̲h̲ T̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó v̲i̲ệc̲ l̲à h̲ết̲ t̲i̲ền̲ m̲u̲a̲ b̲ỉm̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲.

Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19 - 3

B̲à c̲h̲áu̲ b̲à H̲o̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲ốn̲g̲ t̲r̲ước̲, h̲ở s̲a̲u̲ (Ản̲h̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ C̲ườn̲g̲).

4̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲, s̲u̲ốt̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲ q̲u̲a̲ b̲é T̲ài̲ u̲ốn̲g̲ s̲ữa̲ n̲g̲o̲ài̲. N̲h̲à t̲h̲i̲ếu̲ t̲h̲ốn̲ n̲ên̲ v̲ừa̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ T̲ài̲ đã p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ c̲ản̲h̲ n̲g̲h̲èo̲, h̲ầu̲ h̲ết̲ đồ đạc̲ b̲é c̲ó đều̲ l̲à đồ c̲ũ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲o̲, c̲ó v̲ài̲ b̲ộ q̲u̲ần̲ áo̲ m̲ới̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲ q̲u̲y̲ên̲ t̲ặn̲g̲.

Ôn̲g̲ C̲ô M̲i̲n̲h̲ P̲h̲ươn̲g̲ – C̲ôn̲g̲ c̲h̲ức̲ L̲ĐT̲B̲&X̲H̲ T̲h̲ị t̲r̲ấn̲ T̲r̲ần̲ Đề c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à H̲o̲a̲ t̲ừ t̲r̲ước̲ đến̲ n̲a̲y̲ l̲u̲ôn̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. B̲à H̲o̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲h̲a̲n̲h̲ n̲h̲ẹn̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, c̲òn̲ a̲n̲h̲ T̲o̲àn̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲ g̲ì, a̲i̲ t̲h̲u̲ê g̲ì l̲àm̲ đó. T̲ừ k̲h̲i̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ m̲ất̲ t̲h̲ì h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à H̲o̲a̲ c̲àn̲g̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ b̲ĩ c̲ực̲.

“Q̲u̲a̲ đây̲, t̲ôi̲ x̲i̲n̲ t̲h̲a̲y̲ m̲ặt̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ k̲êu̲ g̲ọi̲ b̲ạn̲ đọc̲ D̲ân̲ t̲r̲í, c̲ác̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲ h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à H̲o̲a̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲à đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à b̲é T̲ài̲”, ôn̲g̲ P̲h̲ươn̲g̲ m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲.

M̲ọi̲ đón̲g̲ g̲óp̲ h̲ảo̲ t̲âm̲ x̲i̲n̲ g̲ửi̲ v̲ề:

1̲. M̲ã s̲ố 4̲3̲4̲0̲:

Địa̲ c̲h̲ỉ: B̲à T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲ị M̲a̲i̲ H̲o̲a̲ n̲g̲ụ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ T̲r̲ần̲ Đề, h̲u̲y̲ện̲ T̲r̲ần̲ Đề, S̲óc̲ T̲r̲ăn̲g̲)

Đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲: 0̲9̲6̲8̲3̲9̲1̲6̲7̲5̲

2̲. B̲áo̲ đi̲ện̲ t̲ửD̲ân̲ t̲r̲í

S̲ố 2̲, G̲i̲ản̲g̲ V̲õ, Đốn̲g̲ Đa̲, H̲à N̲ội̲

T̲e̲l̲: 0̲2̲4̲. 3̲. 7̲3̲6̲6̲.4̲9̲1̲/ F̲a̲x̲: 0̲2̲4̲. 3̲. 7̲3̲6̲6̲.4̲9̲0̲

E̲m̲a̲i̲l̲: n̲h̲a̲n̲a̲i̲@d̲a̲n̲t̲r̲i̲.c̲o̲m̲.v̲n̲

B̲ạn̲ đọc̲ ủn̲g̲ h̲ộ q̲u̲a̲ c̲ác̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ s̲a̲u̲:

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲Đ t̲ại̲ V̲i̲e̲t̲C̲o̲m̲B̲a̲n̲k̲:

T̲ên̲ T̲K̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

S̲ố T̲K̲: 1̲0̲1̲7̲3̲7̲8̲6̲0̲6̲

T̲ại̲: N̲g̲ân̲ H̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ N̲g̲o̲ại̲ t̲h̲ươn̲g̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ C̲ôn̲g̲ – H̲à N̲ội̲.

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ U̲S̲D̲ t̲ại̲ V̲i̲e̲t̲C̲o̲m̲B̲a̲n̲k̲:

A̲c̲c̲o̲u̲n̲t̲ N̲a̲m̲e̲: B̲a̲o̲ D̲i̲e̲n̲ t̲u̲ D̲a̲n̲ t̲r̲i̲

A̲c̲c̲o̲u̲n̲t̲ N̲u̲m̲b̲e̲r̲: 1̲0̲1̲7̲7̲8̲0̲2̲4̲1̲

S̲w̲i̲f̲t̲ C̲o̲d̲e̲: B̲F̲T̲V̲ V̲N̲V̲X̲ 0̲4̲5̲

B̲a̲n̲k̲ N̲a̲m̲e̲: T̲H̲E̲ B̲A̲N̲K̲ F̲O̲R̲ F̲O̲R̲E̲I̲G̲N̲ T̲R̲A̲D̲E̲ O̲F̲ V̲I̲E̲T̲N̲A̲M̲ (V̲i̲e̲t̲C̲o̲m̲B̲a̲n̲k̲)

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ E̲U̲R̲ t̲ại̲ V̲i̲e̲t̲c̲o̲m̲b̲a̲n̲k̲:

A̲c̲c̲o̲u̲n̲t̲ N̲a̲m̲e̲: B̲a̲o̲ D̲i̲e̲n̲ t̲u̲ D̲a̲n̲ t̲r̲i̲

A̲c̲c̲o̲u̲n̲t̲ N̲u̲m̲b̲e̲r̲: 1̲0̲2̲2̲6̲0̲1̲4̲6̲5̲

S̲w̲i̲f̲t̲ C̲o̲d̲e̲: B̲F̲T̲V̲ V̲N̲V̲X̲ 0̲4̲5̲

B̲a̲n̲k̲ N̲a̲m̲e̲: B̲A̲N̲K̲ F̲O̲R̲ F̲O̲R̲E̲I̲G̲N̲ T̲R̲A̲D̲E̲ O̲F̲ V̲I̲E̲T̲N̲A̲M̲ (V̲i̲e̲t̲c̲o̲m̲b̲a̲n̲k̲)

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲Đ t̲ại̲ V̲i̲e̲t̲i̲n̲B̲a̲n̲k̲:

T̲ên̲ T̲K̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

S̲ố T̲K̲: 1̲2̲6̲0̲0̲0̲0̲8̲1̲3̲0̲4̲

T̲ại̲: N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ C̲ổ p̲h̲ần̲ C̲ôn̲g̲ T̲h̲ươn̲g̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ H̲o̲àn̲ K̲i̲ếm̲

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲D̲ t̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ Đầu̲ t̲ư v̲à p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ (B̲I̲D̲V̲)

T̲ên̲ T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

S̲ố T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲: 2̲6̲1̲1̲0̲0̲0̲2̲6̲3̲1̲9̲9̲4̲

T̲ại̲: N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ Đầu̲ t̲ư v̲à p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲- C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ T̲r̲àn̲g̲ A̲n̲

Địa̲ c̲h̲ỉ: S̲ố 1̲1̲ p̲h̲ố C̲ửa̲ B̲ắc̲, Q̲u̲ận̲ B̲a̲ Đìn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲à N̲ội̲.

ĐT̲: 0̲4̲3̲6̲8̲6̲9̲6̲5̲6̲.

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲Đ t̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ Q̲u̲ân̲ đội̲ (M̲B̲)

T̲ên̲ T̲K̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

S̲ố T̲K̲: 0̲2̲3̲1̲1̲9̲5̲1̲4̲9̲3̲8̲3̲

T̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ Q̲u̲ân̲ đội̲ – C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ T̲h̲ái̲ T̲h̲ịn̲h̲ – H̲à N̲ội̲

* T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲D̲ t̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ A̲g̲r̲i̲b̲a̲n̲k̲:

– T̲ên̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

– S̲ố t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲D̲: 1̲4̲0̲0̲2̲0̲6̲0̲3̲5̲0̲2̲2̲

– T̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲: A̲g̲r̲i̲b̲a̲n̲k̲ C̲N̲ L̲án̲g̲ H̲ạ.

* T̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ S̲ài̲ G̲òn̲ – H̲à N̲ội̲ (S̲H̲B̲)

– T̲ên̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲: B̲áo̲ Đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

– S̲ố t̲ải̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲D̲: 1̲0̲1̲7̲5̲8̲9̲6̲8̲1̲

– C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ H̲à N̲ội̲.

* T̲ại̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ T̲M̲C̲P̲ Á C̲h̲âu̲ (A̲C̲B̲)

– T̲ên̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲: B̲áo̲ đi̲ện̲ t̲ử D̲ân̲ t̲r̲í

– S̲ố t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ V̲N̲D̲: 3̲3̲3̲5̲5̲6̲6̲8̲8̲8̲8̲8̲

– C̲h̲i̲ n̲h̲án̲h̲ Đôn̲g̲ Đô – P̲h̲òn̲g̲ G̲D̲ T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲

V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ủa̲ b̲áo̲:
– V̲P̲ Đà N̲ẵn̲g̲: S̲ố 1̲ L̲ê D̲u̲ẩn̲, q̲u̲ận̲ H̲ải̲ C̲h̲âu̲, T̲P̲ Đà N̲ẵn̲g̲.

T̲e̲l̲: 0̲2̲3̲6̲. 3̲6̲5̲3̲ 7̲2̲5̲

– V̲P̲ T̲P̲H̲C̲M̲: S̲ố 5̲1̲ – 5̲3̲, V̲õ V̲ăn̲ T̲ần̲, P̲h̲ườn̲g̲ V̲õ T̲h̲ị S̲áu̲, Q̲u̲ận̲ 3̲, T̲P̲H̲C̲M̲.

T̲e̲l̲: 0̲2̲8̲. 3̲5̲1̲7̲ 6̲3̲3̲1̲ (t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ờ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲) h̲o̲ặc̲ s̲ố h̲o̲t̲l̲i̲n̲e̲ 0̲9̲7̲4̲5̲6̲7̲5̲6̲7̲

– V̲P̲ C̲ần̲ T̲h̲ơ: S̲ố 2̲, Đại̲ l̲ộ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, Q̲u̲ận̲ N̲i̲n̲h̲ K̲i̲ều̲, T̲P̲ C̲ần̲ T̲h̲ơ.

T̲e̲l̲: 0̲2̲9̲2̲.3̲.7̲3̲3̲.2̲6̲9̲

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ba-noi-ngheo-kho-cau-xin-sua-cho-chau-so-sinh-mat-me-vi-covid19-20211225222805224.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *