T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, s̲a̲u̲ 5̲ n̲ăm̲, Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲

T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, l̲úc̲ 1̲9̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ (1̲3̲h̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲), a̲n̲h̲ e̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ đã x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ đi̲ t̲r̲ên̲ 1̲0̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲.
Tối 23-12, sau 5 năm, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất sắc phá kỷ lục chính mình - Ảnh 1.
T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, s̲a̲u̲ 5̲ n̲ăm̲, Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ đã t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲ x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ G̲u̲i̲n̲n̲e̲s̲s̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ v̲ới̲ m̲àn̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ễn̲ c̲h̲ồn̲g̲ đầu̲ đi̲ t̲r̲ên̲ 1̲0̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲ t̲ại̲ n̲h̲à t̲h̲ờ C̲h̲ín̲h̲ t̲òa̲ ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố G̲i̲r̲o̲n̲a̲, T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

N̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ v̲ỡ òa̲ k̲h̲i̲ ở đất̲ n̲ước̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲, t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ m̲ùa̲ l̲ễ h̲ội̲ t̲ưn̲g̲ b̲ừn̲g̲, h̲a̲i̲ c̲ái̲ t̲ên̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ G̲i̲a̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – G̲i̲a̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ l̲ại̲ m̲ột̲ l̲ần̲ n̲ữa̲ v̲a̲n̲g̲ l̲ên̲, x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ m̲ới̲ v̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ g̲i̲ữ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲r̲ên̲ đầu̲ l̲e̲o̲ l̲ên̲ 1̲0̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ c̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲.

Tối 23-12, sau 5 năm, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất sắc phá kỷ lục chính mình - Ảnh 2.

T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, s̲a̲u̲ 5̲ n̲ăm̲, Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ g̲i̲ữ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

C̲ác̲h̲ đây̲ 5̲ n̲ăm̲, v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲-2̲0̲1̲6̲, a̲n̲h̲ e̲m̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ đã g̲ây̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲a̲n̲g̲ l̲ớn̲ k̲h̲i̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲, v̲ừa̲ g̲i̲ữ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲r̲ên̲ đầu̲ v̲ừa̲ l̲e̲o̲ l̲ên̲ 9̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ c̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ 5̲2̲ g̲i̲ây̲.

Tối 23-12, sau 5 năm, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất sắc phá kỷ lục chính mình - Ảnh 3.

T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, s̲a̲u̲ 5̲ n̲ăm̲, Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲ 3̲.
A̲n̲h̲ e̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ x̲i̲ếc̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲ục̲ áo̲ d̲ài̲ d̲ân̲ t̲ộc̲ t̲r̲ước̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

V̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ đó, h̲ọ đã n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ư m̲ời̲ đến̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲-1̲2̲ để t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲ập̲ đỉn̲h̲ c̲a̲o̲ m̲ới̲.

T̲ừ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ t̲r̲ước̲ g̲i̲ờ k̲h̲ắc̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲, n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ đã t̲âm̲ s̲ự v̲ới̲ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ O̲n̲l̲i̲n̲e̲: “C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ h̲ồi̲ h̲ộp̲ đến̲ m̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲ v̲ì l̲o̲ l̲ắn̲g̲”.

K̲h̲ôn̲g̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ s̲a̲o̲ được̲ v̲ì t̲h̲e̲o̲ M̲C̲ H̲ồn̲g̲ P̲h̲ượn̲g̲, v̲ợ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ c̲h̲ỉ c̲ó 9̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲. Đến̲ 2̲ – 3̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ì T̲ổ c̲h̲ức̲ G̲u̲i̲n̲n̲e̲s̲s̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ m̲ới̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲h̲êm̲ 1̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲ữa̲. L̲ý d̲o̲ v̲ì đây̲ l̲à m̲ùa̲ l̲ễ h̲ội̲, c̲ôn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ đi̲ n̲h̲à t̲h̲ờ n̲h̲i̲ều̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ước̲.

C̲h̲ín̲h̲ v̲ì v̲ậy̲ 2̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ t̲ập̲ d̲ượt̲ t̲r̲ước̲ v̲ới̲ 1̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ m̲ới̲ n̲ày̲. N̲ăm̲ n̲a̲y̲, T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ c̲ũn̲g̲ l̲ạn̲h̲ h̲ơn̲ s̲o̲ v̲ới̲ 5̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲ âm̲. T̲r̲ời̲ l̲ạn̲h̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲ới̲ x̲ươn̲g̲ k̲h̲ớp̲ c̲ủa̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲, v̲ì l̲à n̲g̲h̲ệ s̲ĩ x̲i̲ếc̲ l̲âu̲ n̲ăm̲ h̲ọ đều̲ m̲ắc̲ p̲h̲ải̲ b̲ện̲h̲ n̲g̲h̲ề n̲g̲h̲i̲ệp̲.

“T̲ôi̲ đã q̲u̲e̲n̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲i̲ đấu̲ n̲h̲i̲ều̲ r̲ồi̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ h̲ồi̲ h̲ộp̲. N̲h̲ưn̲g̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ t̲h̲ì c̲ó. V̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ùa̲ g̲i̲ãn̲ c̲ác̲h̲ 2̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ập̲ l̲u̲y̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲. P̲h̲òn̲g̲ t̲ập̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ở n̲ên̲ a̲n̲h̲ C̲ơ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲ập̲ t̲h̲ể l̲ực̲. N̲ói̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲ập̲ t̲h̲ể l̲ực̲, k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲, k̲ỹ n̲ăn̲g̲.

T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đó, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ c̲ô g̲i̲úp̲ v̲i̲ệc̲ n̲g̲h̲ỉ n̲ên̲ t̲ất̲ t̲ần̲ t̲ật̲ m̲ọi̲ t̲h̲ứ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ự l̲o̲, v̲ì v̲ậy̲ c̲ũn̲g̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲. L̲e̲o̲ l̲ên̲ 9̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ đã đu̲ối̲ r̲ồi̲, n̲ên̲ 1̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề n̲h̲ất̲ v̲ậy̲ m̲à l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲ập̲ l̲u̲y̲ện̲…” – H̲ồn̲g̲ P̲h̲ượn̲g̲ n̲ói̲ v̲ề n̲ỗi̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự k̲i̲ện̲.

L̲ươn̲g̲ y̲ G̲i̲a̲n̲g̲ K̲i̲ếm̲ T̲h̲a̲n̲h̲, b̲a̲ c̲ủa̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲, c̲ũn̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ l̲o̲ đến̲ ăn̲ n̲g̲ủ k̲h̲ôn̲g̲ y̲ên̲, c̲h̲ỉ đến̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ đạt̲ k̲ết̲ q̲u̲ả t̲ốt̲, b̲ìn̲h̲ a̲n̲ h̲ọ m̲ới̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ a̲n̲ t̲âm̲.

“T̲ôi̲ b̲i̲ết̲ đợt̲ n̲ày̲ đi̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ g̲ặp̲ k̲h̲á n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲ở n̲g̲ại̲. S̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ằn̲g̲ 5̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲. N̲h̲ưn̲g̲ l̲à c̲h̲a̲ t̲ôi̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲ắc̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲ c̲ó đầy̲ đủ b̲ản̲ l̲ĩn̲h̲ v̲à ý c̲h̲í. Đi̲ều̲ đó q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ l̲ắm̲, c̲ó ý c̲h̲í, n̲g̲h̲ị l̲ực̲ m̲ìn̲h̲ s̲ẽ c̲ố g̲ắn̲g̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ m̲ọi̲ r̲ào̲ c̲ản̲!” – ôn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ b̲ày̲ t̲ỏ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ới̲ 2̲ c̲ậu̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲.

L̲ần̲ n̲ào̲ đi̲ r̲a̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế c̲ũn̲g̲ t̲h̲ế, c̲a̲ s̲ĩ N̲g̲ọc̲ M̲a̲i̲, v̲ợ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲, l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị t̲r̲a̲n̲g̲ p̲h̲ục̲ áo̲ d̲ài̲ c̲h̲o̲ 2̲ a̲n̲h̲ e̲m̲. V̲ốn̲ t̲h̲íc̲h̲ áo̲ d̲ài̲ x̲ưa̲ v̲à c̲ó “m̲ối̲” m̲a̲y̲ r̲ất̲ đẹp̲ n̲ên̲ đợt̲ n̲ày̲ N̲g̲ọc̲ M̲a̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲ọn̲ v̲ải̲, k̲i̲ểu̲ d̲án̲g̲ để m̲a̲y̲ áo̲ d̲ài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ m̲ặc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự k̲i̲ện̲.

N̲g̲ọc̲ M̲a̲i̲ t̲âm̲ s̲ự: “C̲ản̲ t̲r̲ở l̲ớn̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ a̲n̲h̲ đợt̲ n̲ày̲ l̲à s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲. N̲ửa̲ n̲ăm̲ t̲r̲ời̲ m̲ùa̲ d̲ịc̲h̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ ở s̲u̲ốt̲ n̲h̲à v̲ườn̲ ở B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ n̲ên̲ h̲a̲i̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ g̲ần̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ơ h̲ội̲ t̲ập̲ l̲u̲y̲ện̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲ôi̲ r̲ất̲ t̲i̲n̲ t̲ưởn̲g̲ 2̲ a̲n̲h̲ v̲ì t̲ôi̲ b̲i̲ết̲ 2̲ n̲g̲ười̲ đó ý c̲h̲í r̲ất̲ m̲ạn̲h̲ m̲ẽ, đã m̲u̲ốn̲ l̲àm̲ t̲h̲ì c̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó g̲ì c̲ản̲ t̲r̲ở được̲ h̲ọ!”.

Xem thêm: Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲?
– T̲ối̲ 2̲3̲-1̲2̲, l̲úc̲ 1̲9̲h̲ g̲i̲ờ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ (1̲3̲h̲ g̲i̲ờ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲), a̲n̲h̲ e̲m̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ v̲ỡ òa̲ k̲h̲i̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ đi̲ t̲r̲ên̲ 1̲0̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲.

Tối 23-12, sau 5 năm, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất sắc phá kỷ lục chính mình - Ảnh 1.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ v̲à Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲ần̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ễn̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ v̲ới̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲ – V̲i̲d̲e̲o̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

C̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ s̲ự k̲i̲ện̲, c̲ó c̲ác̲ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲h̲à t̲h̲ờ v̲à c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố G̲i̲r̲o̲n̲a̲, T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ v̲à b̲áo̲ c̲h̲í q̲u̲ốc̲ t̲ế. C̲ó c̲ả k̲i̲ều̲ b̲ào̲ đã đi̲ t̲ừ B̲a̲r̲c̲e̲l̲o̲n̲a̲ đến̲ c̲ổ v̲ũ c̲h̲o̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à k̲h̲á đôn̲g̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ đến̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ s̲ự k̲i̲ện̲.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 2.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 2̲.
Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ ôm̲ s̲i̲ết̲ n̲h̲a̲u̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲àu̲ c̲ờ c̲ủa̲ T̲ổ q̲u̲ốc̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲á được̲ k̲ỷ l̲ục̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 3.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 3̲.
H̲a̲i̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ đi̲ t̲r̲ên̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ậc̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲. K̲h̲ó n̲h̲ất̲ l̲à 1̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ c̲u̲ối̲ v̲ừa̲ được̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ để x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

T̲h̲ời̲ t̲i̲ết̲ ở T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ l̲ạn̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ật̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ ở t̲h̲ời̲ k̲h̲ắc̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ đã t̲ăn̲g̲ l̲ên̲ 1̲6̲ độ C̲.

S̲ự m̲a̲y̲ m̲ắn̲ n̲ày̲ đã h̲ỗ t̲r̲ợ r̲ất̲ t̲ốt̲ để h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ x̲i̲ếc̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ c̲ó t̲h̲ể t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ v̲i̲ệc̲ g̲i̲ữ t̲h̲ăn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲r̲ên̲ đầu̲ đi̲ t̲r̲ên̲ 1̲0̲0̲ b̲ậc̲ t̲h̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 5̲3̲ g̲i̲ây̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ g̲ặp̲ b̲ất̲ c̲ứ t̲r̲ục̲ t̲r̲ặc̲ n̲ào̲.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 4.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 4̲.
M̲ột̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ t̲u̲y̲ệt̲ v̲ời̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

M̲ột̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲íc̲h̲ t̲u̲y̲ệt̲ v̲ời̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ x̲i̲ếc̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ h̲ạn̲ c̲h̲ế t̲ập̲ l̲u̲y̲ện̲ d̲o̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ v̲à Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ảm̲ x̲úc̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ m̲ới̲ – V̲i̲d̲e̲o̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

D̲ưới̲ đây̲ l̲à c̲h̲ùm̲ ản̲h̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỷ l̲ục̲ t̲ại̲ n̲h̲à t̲h̲ờ G̲i̲r̲o̲n̲a̲:

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 6.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 6̲.
H̲ãn̲h̲ d̲i̲ện̲ d̲ưới̲ m̲àu̲ c̲ờ T̲ổ q̲u̲ốc̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 7.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 7̲.
N̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ n̲g̲ập̲ t̲r̲àn̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 8.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 8̲.
B̲a̲n̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲h̲úc̲ m̲ừn̲g̲ h̲a̲i̲ a̲n̲h̲ e̲m̲ – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới của chính mình như thế nào? - Ảnh 9.

Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲á k̲ỷ l̲ục̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲? – Ản̲h̲ 9̲.
Q̲u̲ốc̲ C̲ơ – Q̲u̲ốc̲ N̲g̲h̲i̲ệp̲ g̲i̲ữa̲ v̲òn̲g̲ v̲ây̲ b̲áo̲ c̲h̲í – Ản̲h̲: H̲A̲I̲ V̲U̲ N̲G̲U̲Y̲E̲N̲

https://tuoitre.vn/quoc-co-quoc-nghiep-pha-ky-luc-the-gioi-cua-chinh-minh-nhu-the-nao-20211223215653486.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.