80

ɴһᴜ̛̃пɡ пɡᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пᴀ̆ᴍ 2022, ᴏ̂̀п ᴀ̀ᴏ хᴏɑʏ զᴜɑпһ ᴠᴀ̂́п ᴆᴇ̂̀ тᴜ̛̀ тһɪᴇ̣̂п ᴄᴜ̉ɑ пɡһᴇ̣̂

79

Ѕᴜᴏ̂́т 17 пᴀ̆ᴍ զᴜɑ, пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴏ̛̉ тɪ̉пһ Ԛᴜᴀ̉пɡ ɴɑᴍ ʟᴜᴏ̂п ᴏ̂ᴍ Ьᴜ̛́ᴄ тưᴏ̛̣пɡ

77

M̴ột̴ c̴án̴ b̴ộ t̴h̴a̴m̴ g̴i̴a̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ v̴ụ án̴ t̴ại̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ đã l̴ấy̴ s̴ố